แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU ~ltrnl 1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 31 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU ~ltrnl 1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~ ~'W~B b~nvl':ib'u n~ 'J 11ii'~lb'U'W nld~~vh bb[:.j'wu5ij&hl 1jnld bb~~ bb[:.jwuud~:ljlruud~ illu 1VIbD'W1U~l:lJd~ bu~u~m:ljvnlvlmg'1~ lllii'l ~ nldu~vndb~'wdl~11ii' 1jb,:j:lj'vnlvl~1g'1~ '\J'J.f l.2548 nld~~v11bb[:.j'wu5ij&idl 1jmd(9),:jn~11 b'u'w nldij ~d'ldl:lj'1jb,:j~f1~lm1'w~ltrn bb~~ mdb~b:lj 1~,:J flu bb[:.j'w~vl5f l1~\'l{ bb[:.j'wu5ij&idl 1jmdud~ 'illu 1JB,:J :ljvn1vlmg'1~ bbl;1~~~ 1VliJn llnJd:lJ/lf1d,:J nld ~~l1u~'w'u'w1~'ijl~~laruud~'ihu 1jb,:j:ljvl11vlmg'1~ bbl;1~ijnld, v nlvl'u~ Ml~l~ (911:lJ bn ru l'i~:ljvl11 Vl ~ lg'1~ nlvl'u~ ~~~1Iii'tll b~'u Bbbl;1::; ~ l'uf1d 1:lJ b00'w 1j BU~ Bf1 ru::; md:lj nl d Ud~ Ill~ltrn1'Ul'U~ 14 ~mf1:lj, '\J'J.f l.2554 ~lvl~'lj nl dtll bb[:.j'w1u~ nl du 5 ij~vll,:j ~ltrn b'u'u m~ul'u n 1'JU 5iJ~,:J l'u~ijfl rujll'\j'j ~ l:ljfl db'lj bn ru l'i nld'lj~vll'j~~ nl'jmf1~:ij ~'U~'W:ijl'U 1~t.JVI1,:J'h'il ::;~l:ljl'jfl~lb 'U'U nld(91 1:lJ.fl1 dn lllvl1j ddl;1 ~1:lJ bd1vl:ljl ~ bbl;1::;ij......, flrum'\j'jfl1du5ij~,:jl'u~~ {~~ (e:j'lil~f ll~~'jl 'illdtj~'\j'j il'l1 ~, Al'tn~) e:jeh.n ~ fl1'j~ltrn1 1jlfl1'j9'1 n'ljlv(11ubbl;1 ~'Ul\'l nj'j:lj nl'jb~~'w~bb~ nvl'jb'un~ ~ ~ P a g e ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข บทท 1 บทน า 1 1. นโยบายของมหาว ทยาล ย 2 2. ย ทธศาสตร เป าประสงค ของมหาว ทยาล ยท เก ยวข อง 5 3. กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 7 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของหน วยงาน 8 1. ประว ต ความเป นมา 9 2. โครงสร างหน วยงาน โครงสร างการบร หารงาน ภารก จ หน าท ของหน วยงาน นโยบายด านการปฏ บ ต งาน บ คลากรของหน วยงาน ข อม ลเทคโนโลย และระบบฐานข อม ล ข อม ลผ ร บบร การและว ธ การให บร การ 15 บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพในการพ ฒนา (SWOT) และการปร บปร งตามผลการประเม นค ณภาพ การว เคราะห ศ กยภาพในการพ ฒนา (SWOT) การพ ฒนาค ณภาพตามผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา บทท 4 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมและว ฒนธรรมองค กร อ ตล กษณ เอกล กษณ จ ดเน นในการพ ฒนาประจ าป นโยบายด านงบประมาณ ย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ความเช อมโยงปร ชญา พระราชบ ญญ ต สถาบ น จ ดเน น กรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป 25 ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และท ศทางแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 11 (พ.ศ ) P a g e ค หน า 11. แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ( ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทท 5 แผนการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทท 6 แนวทางการน าแผนส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผล 55 บทท 1 บทน า Page 2 นโยบายของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ม ว ส ยท ศน ท จะเป น มหาว ทยาล ยค ณภาพ ช นน า เพ อปวงชน หร อ A Leading University for All. โดยเน นการผล ตบ ณฑ ตเป นส าค ญ พร อมท งม พ นธก จในการว จ ยพ ฒนาองค ความร และนว ตกรรม บร การว ชาการแก ส งคม ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม และการส งเสร มว ชาช พคร ย งต องม บทบาทส าค ญในการตอบสนอง ช น า และแก ป ญหาให ก บช มชนและส งคม จ งเป นเสม อนสมองข ม ก าล งทางว ชาการและจ ตว ญญาณของส งคม การท มหาว ทยาล ยจะสามารถด าเน นภารก จ ตามบทบาทหน าท ด งกล าวให บรรล ผลได อย างม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ มหาว ทยาล ย จ าเป นต องม ความคล องต วและม ความอ สระในกาด าเน นงาน ท งด านการ บร หารว ชาการ บร หารงบประมาณ และบร หารทร พยากรต าง ๆ และม เสร ภาพทางว ชาการเพ อสามารถค ดค น แสวงหาความร ความจร ง เพ อการสร างสรรค นว ตกรรม และพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางว ทยาการให ก บ ช มชน และส งคม ตลอดจนประเทศชาต ท จะสามารถแข งข นก บนานาประเทศ ท งน ควบค ก บความร บผ ดชอบ (Accountability) ท มหาว ทยาล ยพ งม ต อส งคมและประเทศชาต ภายใต การก าก บและตรวจสอบโดยร ฐและ ประชาชน การบร หารจ ดการมหาว ทยาล ยจ าเป นต องม เอกภาพเช งนโยบาย ม ระบบการจ ดการท ด หร อระบบ ธรรมาภ บาล (good governance) และโปร งใส ท ต องอาศ ยการม ส วนร วม ความร วมม อร วมใจของท มงาน ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากรท กฝ ายท กระด บของมหาว ทยาล ย ม การกระจายอ านาจ (empowerment) อย างเป นระบบเพ อท จะน าพาและข บเคล อนองค กรของมหาว ทยาล ยให บรรล ตามเป าหมาย และว ตถ ประสงค โดยเน นการระดมทร พยากร การสร างพ นธม ตร (partnership) เคร อข าย และการม ส วนร วมจากท งภาคร ฐ และเอกชน ศ ษย เก า ตลอดจนองค กรท องถ น ช มชนและประชาชนเพ อให บรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย จ งได ก าหนดนโยบายด านต าง ๆ ด งน 1. นโยบายด านการผล ตบ ณฑ ต 1.1 การเร ยนการสอน (1) เน นการผล ตบ ณฑ ตในหล กส ตรท สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานสน บสน น ให ม การเร ยนการสอนในร ปแบบสหก จศ กษา โดยม งเน นพ ฒนาท กษะว ชาช พภาษาต างประเทศ และเทค โนโลย ารสนเทศ รวมท งให ม ความสามารถในการว จ ยท น าไปประย กต ใช ได จร ง (2) ส งเสร มกระบวนการเร ยนร ท หลากหลาย โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ 1.2 การพ ฒนาหล กส ตร (1) สน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรโดยเน นการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย และ ตอบสนองความต องการของตลาดแรงงานท งในประเทศและต างประเทศ (2) ก าหนดเกณฑ มาตรฐานของบ ณฑ ตในแต ละหล กส ตร และม การสอบความร รวบยอด / ความร อ นท เท ยบเท า หร อผ านการทดสอบความร ตามมาตรฐานหล กส ตรของมหาว ทยาล ยก อนส าเร จ การศ กษา 1.3 การพ ฒนาน กศ กษา (1) พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาท ม งให ม ความร ในว ชาช พ ภาษาต างประเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ ค ณธรรม จร ยธรรม บ คล กภาพ และม ภาวะผ น า Page 3 (2) ส งเสร มให ใช ระบบอาจารย ท ปร กษาและการว จ ยในช นเร ยนเป นเคร องม อในการพ ฒนา น กศ กษา (3) พ ฒนาระบบท นการศ กษาแก น กศ กษาให ม สมรรถนะความเช ยวชาญด านงานว จ ย (4) พ ฒนาระบบกองท นการศ กษาแก น กศ กษาท ขาดแคลนท นทร พย รวมถ งการพ ฒนา สว สด การ ต าง ๆ แก น กศ กษา 2. นโยบายด านงานว จ ยและงานสร างสรรค 1. ประสานความร วมม อก บหน วยงานภายนอกในการผล ตงานว จ ยร วมก นนโยบายการจ ดท า งบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ใช กระบวนการว จ ยเป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาองค กร องค ความร ด านการเร ยนการสอนและ แหล งเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรม 3. นโยบายด านการบร การว ชาการ 1. สน บสน นให หน วยงานจ ดการศ กษาจ ดต งแหล งบร การว ชาการและบ รณาการ การบร การว ชาการ ก บการเร ยนการสอน โดยม หน วยงานภายนอกระด บชาต ให การร บรองหร อร วมม อ 2. ม งให บร การว ชาการท ยกระด บฐานะทางเศรษฐก จของช มชนให เข มแข ง สร างเสร มรายได และ ความเป นอย ของช มชนให ด ข น สร างเคร อข ายความร วมม อก บสถานประกอบการเพ อเป นแหล งบร การว ชาการ ระด บชาต 3. ม งพ ฒนาสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษาสนองต อการปฏ ร ปการศ กษาและการฝ กห ดคร 4. การให บร การว ชาการท ม งเน นตามโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร 4. นโยบายด านศ ลปว ฒนธรรม 1. เร งร ดพ ฒนาศ นย ข อม ลสารสนเทศด านศ ลปว ฒนธรรมกร งร ตนโกส นทร 2. ส งเสร มก จกรรมท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมโดยการม ส วนร วมของมหาว ทยาล ยก บช มชน 5. นโยบายด านการบร หารทร พยากร 5.1 การบร หารการเง น (1) จ ดให ม แผนบร หารการเง นท กหน วยงาน (2) ท กหน วยงานบร หารการเง นด วยระบบ ERP 5.2 การบร หารบ คลากร (1) จ ดการทร พยากรอย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพตามภาระงานและปร มาณงานท ม ตาม พ นธก จท กระจายอ านาจลงหน วยปฏ บ ต ใช บ คลากรให เหมาะสมก บความร ความสามารถ (2) ม ระบบบร หารทร พยากรบ คคลในมาตรฐานเด ยวก นท กหน วยงาน 5.3 การบร หารส นทร พย ถาวร (1) ก าหนดมาตรการด านการร กษาความปลอดภ ยของส นทร พย ถาวรอย างเคร งคร ด และ เข มงวด (2) ม แผนการบร หารส นทร พย ถาวรโดยใช หล กการใช ทร พยากรร วม Page 4 6. นโยบายด านการประก นค ณภาพ 1. จ ดให ม ระบบและกลไกในการให ความร และท กษะการประก นค ณภาพแก ผ ม ส วนได ส วนเส ยของ มหาว ทยาล ย 2. สน บสน นและส งเสร มให ท กหน วยงาน ม การจ ดท าระบบประก นค ณภาพ ท งระด บหน วยงานและ ระด บบ คคล เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ 3. เร งพ ฒนาศ กยภาพทางการบร หาร โดยใช เทคโนโลย เป นเคร องม อในการสน บสน น การบร หาร จ ดการ การจ ดการศ กษา การควบค ม การบร หาร และการประก นค ณภาพให สามารถสนองต อระบบประก น ค ณภาพของมหาว ทยาล ย ท งระด บหน วยงาน และระด บบ คคล 4. จ ดให ม ระบบการต ดตาม ประเม นในก จกรรมการม ส วนร วมด านการประก นค ณภาพ ของผ ม ส วนได ส วนเส ยของมหาว ทยาล ย 5. พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อระหว างหน วยงานในมหาว ทยาล ยก บบ คคล องค กร หร อหน วยงาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ในก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา 6. ส งเสร มให ม การเผยแพร ข อม ลข าวสาร และก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย แก น กศ กษา และประชาคมโดยผ านช องทางการส อสารประเภทต างๆ ของมหาว ทยาล ย 7. ส งเสร มการน าผลการประก นค ณภาพมาใช พ ฒนาและปร บปร งกระบวนการปฏ บ ต งานอย าง ต อเน อง และส งเสร มให น กศ กษาน ากระบวนการประก นค ณภาพไปใช ในงานก จกรรมน กศ กษา 8. สน บสน นและส งเสร มให ท กหน วยงานภายในด าเน นการประก นค ณภาพในระบบ CHEQA Online 7. นโยบายด านการจ ดหารายได 1. ส งเสร ม และสร างแรงจ งใจให ท กหน วยงานจ ดหารายได สน บสน นก จการของหน วยงานท ก หน วยงานส งเสร ม 2. สน บสน น สร างแรงจ งใจ จ ดแข งของหน วยงาน ทบทวนระเบ ยบ และการน ามาพ ฒนาหน วยงาน 8. นโยบายด านการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ 1. สน บสน นการน าระบบค ณภาพและระบบการบร หารจ ดการภาคร ฐมาใช บร หารจ ดการท วท งองค กร นโยบายในการจ ดสรรงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยม นโยบายการจ ดสรรงบประมาณส าหร บการผล กด นความส าเร จในการด าเน นก จกรรม โครงการของหน วยงานต าง ๆ ด งน 1. วงเง นจ ดสรรของแต ละหน วยงานจะจ ดสรรตามประมาณการรายร บของหน วยงานและเง อนไขของ ระเบ ยบข อบ งค บด านงบประมาณและการเง นของหน วยงานน น รวมถ งข อตกลงระหว างหน วยงานท ม การ บ นท กข อตกลงไว ก อนเสนอค าขอต งงบประมาณ 2. ให ท กหน วยงานใช เกณฑ การจ ดสรรเด ยวก น ได แก 2.1 เง นรายได ท กประเภทหล งห กค าใช จ ายคงท (Fixed Cost) แล วจ งน ามาจ ดสรรเป น งบประมาณรายจ ายไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks