โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 96 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว ชาช พ 4 ว นภาษาไทยแห งชาต 5 ว นส นทรภ 6 น ทรรศการว นว ทยาศาสตร 7 โครงงานว ทยาศาสตร 8 ค ายภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมต วส อาเซ ยนสาหร บน กเร ยน น กศ กษา 9 ค ายภาษาจ นแสนสน กเตร ยมต วส อาเซ ยนสาหร บน กเร ยน น กศ กษา 10 การเผยแพร ความร 11 จ ดทาส อว ด ท ศน เร องการแกะสล กแตงกวาเป นดอกไม 12 ส งเสร มผ เร ยนส งรายงานผ านระบบ 13 อบรมการใช โปรแกรม Advance Web Application 2 1. โครงการท 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 2. ผ ร บผ ดชอบ งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน 3. สอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ สอดคล องก บมาตรฐานการอาช วศ กษา มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ต วบ งช ท 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 4. ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม ก นยายน หล กการและเหต ผล การแนะแนวการศ กษาในสายว ชาช พน บว าม บทบาทสาค ญในการท จะเพ มจานวนผ เร ยนในด านสายอาช พโดยตรง เน องจากน กเร ยนท เร ยนอย ในระด บม ธยมศ กษาท งในระด บม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลายท ม จานวนมากอาจไม ม ความ ประสงค ท จะต อในสานสาม ญและย งไม ทราบถ งทางเล อกอ นในการศ กษา เช น การศ กษาทางสายอาช พ เป นต น การศ กษาทางด านว ชาช พผ านสถานศ กษาอาช วศ กษาต าง ๆ น บเป นทางเล อกหน งในการศ กษาท เป าหมายให ผ เร ยน ได ฝ กท กษะด านอาช พสามารเข าทางานในด านธ รก จรวมถ งสามารถท จะสร างของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นเพ อเป น การศ กษาต อทางด านการอาช วศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร จ งกาหนดให ม การจ ดงานภายใต ช อ มห ศจรรย ว น อาช วะ เพ อประชาส มพ นธ การจ ดการเร ยนการสอน การเผยแพร ผลงานว ชาการ การแข งข นท กษะว ชาช พ การอบรม 108 อาช พ รวมถ งการจ ดจาหน ายผล ตภ ณฑ ของน กเร ยน น กศ กษา 6. ว ตถ ประสงค 6.1 เพ อประชาส มพ นธ การจ ดการเร ยนการสอนทางด านการอาช วศ กษา 6.2 เพ อเผยแพร ผลงานทางว ชาการ 6.3 เพ อจ ดการแข งข นท กษะว ชาช พ 6.4 เพ อจ ดจาหน ายผล ตภ ณฑ ของน กเร ยน น กศ กษา 7. เป าหมาย 7.1 เช งปร มาณ - น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น และคร แนะแนวในจ งหว ดส พรรณบ ร จานวน 300 คน เข าร บฟ งการศ กษา ในร ปแบบทว ภาค - น กเร ยนช นม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลายในจ งหว ดส พรรณบ ร จานวน 500 คน เข าร วมงานในระหว าง ว นท พฤศจ กายน 2556 3 7.2 เช งค ณภาพ - น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นเข าใจการศ กษาต อในร ปแบบทว ภาค และส งผลต อการต ดส นใจเข าเร ยนใน แบบทว ภาค สาขาต าง ๆ ทาให ม จานวนผ เร ยนในระบบทว ภาค เพ มส งข น 8. สถานท ดาเน นการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 9. ว ธ ดาเน นการ/ปฏ ท นปฏ บ ต งาน ท แนวทางการดาเน นงาน (ระบ ก จกรรมท จะทาให ช ดเจน) ระยะเวลา (เด อน ป ) 1 แต งต งคณะกรรมการ ต ลาคม จ ดส งเอกสารไปย งสถานศ กษาต าง ๆ ต ลาคม จ ดเตร ยมความพร อมของก จกรรมส วนต าง ๆ พฤศจ กายน ดาเน นโครงการ พฤศจ กายน สร ปโครงการ ธ นวาคม ค าใช จ าย/งบประมาณท ใช หมวดรายจ าย ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด ค าคร ภ ณฑ รวมงบประมาณ จานวนเง น - 350,000 60, , ผลท คาดว าจะได ร บ 11.1 ม ผ ศ กษาต อในระบบทว ภาค เพ มมากข น 11.2 ได ประชาส มพ นธ การจ ดการเร ยนการสอนทางว ชาช พ 11.3 เผยแพร ผลงานทางว ชาการของน กเร ยน น กศ กษา 12. การต ดตามและประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อประเม น เช งปร มาณ - จานวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรม - การส งเกต - แบบส งเกต เช งค ณภาพ - สร ปผลการประเม นโครงการ - แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 4 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1. โครงการท 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 2. ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายว ชาการ 3. สอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ สอดคล องก บมาตรฐานการอาช วศ กษา มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาช พ ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ 4. ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2556 เมษายน หล กการและเหต ผล ด วยประเทศไทยได เข าไปอย ในประชาคมอาเซ ยน ผ เร ยนสายอาช พต องปร บต วให เข าไปแข งข นก บนานาประเทศใน ด านภาษา ด านท กษะฝ ม อ แรงงานท กภาคส วน ในป 2558 ประเทศไทยต องเข าอย ในระบบประชาคมอาเซ ยน และ ประชาชนของประเทศต าง ๆ จะเข ามาทางานกา รศ กษาของประเทศไทยโดยเฉพาะสายอาช พต องม ความเข มแข ง และส ก บ ชาวต างชาต ได เพ อให เก ดความเข มแข งด านท กษะว ชาช พและก จกรรมส งเสร มผ เร ยนระบบการแข งข นท กษะว ชาช พ และ การประกวดก จกรรมจ งเป นก จกรรมสน บสน นให ผ เร ยนม การแข งข นพ ฒนาด านอาช พไปส ความสาเร จ 6. ว ตถ ประสงค 6.1 เพ อให ผ เร ยนได แสดงออกด านท กษะว ชาช พ 6.2 เพ อให ผ เร ยนฝ กประสบการณ ว ชาช พ 7. เป าหมาย 7.1 เช งปร มาณ - น กเร ยน น กศ กษาจานวน 1,800 คน ได เร ยนร ประสบการณ จร งโดยได จ ดแข งข นระด บต าง ๆ 7.2 เช งค ณภาพ - น กเร ยน น กศ กษาจานวน 100 คน ได ร บการค ดเล อกเพ อไปแข งข นท กษะระด บต าง ๆ 8. สถานท ดาเน นการ - 5 9. ว ธ ดาเน นการ / ปฏ ท นปฏ บ ต งาน ท แนวทางการดาเน นงาน (ระบ ก จกรรมท จะทาให ช ดเจน) ระยะเวลา (เด อน ป ) 1 วางแผนการจ ดก จกรรม ก นยายน จ ดทาคาส งเพ อจ ดการแข งข นระด บหน วย ระด บอศจ. ระด บภาค ระด บชาต ต ลาคม 2556 มกราคม ร วมแข งข นระด บต าง ๆ พฤศจ กายน 2556-มกราคม สร ปผลการแข งข นระด บต าง ๆ พฤศจ กายน 2556-มกราคม ค าใช จ าย/งบประมาณท ใช หมวดรายจ าย ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด ค าคร ภ ณฑ รวมงบประมาณ จานวนเง น - 200, , ผลท คาดว าจะได ร บ 11.1 น กเร ยน น กศ กษาท กคนได เข าร วมก จกรรมท ทางว ทยาล ยได จ ดแข งข นท กษะว ชาช พระด บต าง ๆ 11.2 น กเร ยน น กศ กษาท เป นต วแทนนาความร มาขยายผล 12. การต ดตามและประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อประเม น เช งปร มาณ - น กเร ยน น กศ กษาจานวน 1,800 - การตอบแบบสอบถาม - เคร องม อว ดประเม น คน เช งค ณภาพ - น กเร ยน น กศ กษาจานวน 80 คน ได เข าร วมแข งข นระด บต าง ๆ - - 6 1. โครงการท 3 ประเม นโครงการว ชาช พ 2. ผ ร บผ ดชอบ ฝ ายว ชาการ กลย ทธ ท 1 : การประเม นโครงการว ชาช พ 3. สอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ สอดคล องก บมาตรฐานการอาช วศ กษา มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ต วบ งช ท 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของผ เร ยน 4. ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2556 ม นาคม หล กการและเหต ผล ในการจ ดการเร ยนการสอนของหล กส ตร ปวช. และ ปวส ม งเน นให ผ เร ยนพ ฒนากระบวนการเร ยนร พ ฒนาว ชาช พร จ กนาว ชาช พไปพ ฒนาความเป นอย ของช มชนโดยให ผ เร ยนร จ กค ด ร จ กการว จ ย ร จ กการจ ดทาโครงการท เป น ประโยชน ต อตนเองและส งคม ด งน นว ชาโครงการว ชาช พจ งม ความสาค ญสาหร บผ เร ยนท จะจบหล กส ตรในระด บ ปวช. และ ปวส. กระบวนการว ดผลท จะเก ดผลส มฤทธ ค อการประเม นเป นระบบ ด งน นการประเม นโครงการจ งเป นกระบวนการว ดผลท กาหนดมาตรฐานของการปฏ บ ต งานของผ เร ยนให ม ประส ทธ ภาพย งข น 6. ว ตถ ประสงค 6.1 เพ อให น กเร ยนระด บช น ปวช.3 และปวส.2 ร จ กการนางานว จ ยมาพ ฒนาว ชาช พ 6.2 นาว ชาช พไปพ ฒนาส งคม 7. เป าหมาย 7.1 เช งปร มาณ - น กเร ยน น กศ กษาระด บช น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน นากระบวนการว จ ยมาพ ฒนางานว ชาช พ 7.2 เช งค ณภาพ - น กเร ยน น กศ กษาระด บช น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน นาว ชาช พท เร ยนไปพ ฒนาช มชน และ ส งคม 8. สถานท ดาเน นการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร 7 9. ว ธ ดาเน นการ/ปฏ ท นปฏ บ ต งาน ท แนวทางการดาเน นงาน (ระบ ก จกรรมท จะทาให ช ดเจน) ระยะเวลา (เด อน ป ) 1 วางแผน ต ลาคม ดาเน นการ ต ลาคม 2556-มกราคม ประเม นโครงการ ก มภาพ นธ พ ฒนาไปส ช มชน ต ลาคม 2556-ก มภาพ นธ ค าใช จ าย/งบประมาณท ใช หมวดรายจ าย ค าตอบแทน ค าใช สอย ค าว สด ค าคร ภ ณฑ รวมงบประมาณ จานวนเง น ,000-15, ผลท คาดว าจะได ร บ 11.1 น กเร ยน น กศ กษาระด บช น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน นางานว จ ยมาพ ฒนาว ชาช พ 12. การต ดตามและประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อประเม น เช งปร มาณ - น กเร ยน น กศ กษาช น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน จ ดทา โครงการว ชาช พ เช งค ณภาพ - น กเร ยน น กศ กษาช น ปวช.3 และ ปวส.2 จานวน 750 คน พ ฒนา งานว จ ยไปใช ก บงานว ชาช พ - ผลการเร ยนในรายว ชาโครงการ - ตรวจสม ดบ นท กการว ดผล ประเม นผล - การประเม นโครงการว ชาช พ - แบบสอบถาม 8 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1. โครงการท 4 ว นภาษาไทยแห งชาต 2. ผ ร บผ ดชอบ แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ (กล มว ชาภาษาไทย) 3. สอดคล องก บแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ สอดคล องก บมาตรฐานการอาช วศ กษา มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก ต วบ งช ท 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 4. ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน กรกฎาคม หล กการและเหต ผล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks