รายละเอ ยดแนวการเร ยน - PDF

Description
รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร ยน 2 ห อง 205 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ************************************************************************************************************ ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อรายว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ 1 (Business Computer Project 1) 2. จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต (2-2-5) 3. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา บร หารธ รก จบ ณฑ ต อย ในหมวดว ชาเฉพาะ กล มว ชาปฏ บ ต การ 4. อาจารย ผ ร บผ ดชอบและอาจารย ผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด / อาจารย ในโปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 5. ภาคการศ กษา/ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษาท 2 / ช นป ท 3 6. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 7. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) ไม ม 8. สถานท เร ยน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 9. การปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด พฤศจ กายน พ.ศ. 2555 ส วนท 2 ล กษณะและการด าเน นการ 1. ค าอธ บายรายว ชา ว ธ การท า ระเบ ยบว ธ ปฏ บ ต ในการท าตามระเบ ยบหล กส ตร น กศ กษาน าเสนอห วข อและ รายละเอ ยดของท จะท าแก คณะกรรมการพ จารณาห วข อ ร บค าแนะน ากล บไปแก ไขห วข อ ขอบเขตของ และน าเสนอจนได ร บอน ม ต ห วข อเพ อท าคอมพ วเตอร ธ รก จต อไป 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บกระบวนการจ ดท าทางด านคอมพ วเตอร ธ รก จ 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บการว เคราะห ป ญหาทางด านธ รก จ และแนวทางการน าระบบ คอมพ วเตอร ไปช วยในการแก ไขป ญหา 3. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บการเข ยนข อเสนอในการเข ยนโครงการเพ อจ ดท าด าน คอมพ วเตอร ธ รก จ 4. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บเทคน คและว ธ การในการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องก บการ จ ดท าด านคอมพ วเตอร ธ รก จ 5. เพ อให น กศ กษาสามารถจ ดท ารายงานด านคอมพ วเตอร ธ รก จได 3. จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคเร ยนการศ กษา บรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต /งานภาคสนาม การฝ กงาน บรรยาย 32 ช วโมง การให น กศ กษาจ ด 32 ช วโมงต อภาค ต อภาคการศ กษา โครงการ/ก จกรรม/ การศ กษา น าเสนอและการ ประกวด / หร อน า น กศ กษาเข าร วม ประกวดท จ ด ข นโดยหน วยงานหร อ องค กรภายนอก การศ กษาด วยตนเอง 80 ช วโมงต อภาค การศ กษา ส วนท 3 แผนการสอนและการประเม น 1. แผนการสอน/เน อหา 1. แผนการสอน ส ปดาห ท ห วข อ/รายละเอ ยด จ านวนช วโมง (ทฤษฎ ปฏ บ ต ) 1 แนะน าแนวการเร ยน - แนะน าบทเร ยน รายว ชาและเน อหา การเร ยนการสอน - ช แจงแนวการเร ยน เกณฑ การให คะแนน และการจ ดท ารายงาน - การใช บทเร ยน online (LMS) - การใช เว บไซต เพ อเป นส อกลางใน การเร ยนการสอนและการจ ดการ ความร ในการเร ยนร วมก น 2 - กระบวนการและข นตอนพ ฒนา โครงการทางด านคอมพ วเตอร ธ รก จ - การเล อกห วข อทางด าน คอมพ วเตอร ธ รก จ การเข ยนข อเสนอทางด าน คอมพ วเตอร ธ รก จ - การว เคราะห สภาพป จจ บ นและ ป ญหา - การพ จารณาห วข อ - การก าหนดว ตถ ประสงค - การก าหนดขอบเขตของ - การก าหนดทร พยากรในการพ ฒนา ก จกรรมการเร ยน การสอน/ส อท ใช - น าเสนอแลกเปล ยนข อค ดเห น - ระบบ LMS - Power Point - มอบหมายให ผ เร ยนเตร ยม ห วข อ/ประเด นป ญหาทางด าน คอมพ วเตอร ธ รก จเพ อจ ดท า - Power Point 4-4 ก จกรรมการเร ยนการสอน - ยกต วอย างประกอบ - ให ผ เร ยนเข ยนโครงการเพ อขอ จ ดท า - MS Power Point - MS Word - MS Excel ผ สอน - การก าหนดแผนงานการพ ฒนา 5-6 การน าเสนอห วข อของน กศ กษา 4-4 ก จกรรมการเร ยนการสอน - น กศ กษาน าเสนอ - Power Point 7-8 เทคน คการทบทวนทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข องก บการจ ดท า 9 สอบระหว างภาค 10 การเข ยนและการจ ดท าปร ญญาน พนธ ด าน คอมพ วเตอร ธ รก จ - ส วนประกอบของปร ญญาน พนธ - ร ปแบบและมาตรฐานในการจ ดพ มพ ปร ญญาน พนธ - การพ มพ ส วนอ างอ ง 11 การเข ยนรายงานด าน คอมพ วเตอร ธ รก จบทท 1 บทน า 4-4 ก จกรรมการเร ยนการสอน - การให น กศ กษาศ กษาค นหา ข อม ลทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข องก บของ น กศ กษา - ต วอย างการทบทวนทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข องทาง ทางด านการพ ฒนา ด านคอมพ วเตอร ธ รก จ - Power Point - โปรแกรม Search Engine - น าเสนอต วอย างการเข ยน ด านคอมพ วเตอร ธ รก จ - ร ปแบบปร ญญาน พนธ - ให น กศ กษาเข ยน 12 การเข ยนรายงานด าน คอมพ วเตอร ธ รก จ บทท 2 งานว จ ยและ ทฤษฎ ท เก ยวข อง การเข ยนรายงานด าน คอมพ วเตอร ธ รก จ บทท 3 ว ธ การ ด าเน นงาน และ ระเบ ยบว ธ การท า (Methodology) รายงานบทท 1 - โปรแกรม Microsoft World - ให น กศ กษาเข ยน รายงานบทท 2 - โปรแกรม Microsoft Word - อ นเตอร เน ต 4-4 ก จกรรมการเร ยนการสอน - ให น กศ กษาเข ยน รายงานบทท 2 - โปรแกรม Microsoft Word - อ นเตอร เน ต การทดสอบน าเสนอบทท ก จกรรมการเร ยนการสอน - ให ผ เร ยนน าเสนอ ให แก คณะกรรมการ ประเม น - ของน กศ กษา 17 ทดสอบปลายภาค /อาจารย ผ ร บผ ดชอบ 2. การจ ดการประเม นผลการเร ยน การว ดผล คะแนนระหว างเร ยน - พฤต กรรมการเร ยน 10 - การทดสอบการน าเสนอห วข อ 10 - ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 10 - ระเบ ยบว ธ การท าฯ 10 - เล มเข ยนรายงาน (บทท 1-3) 10 - การน าเสนอรายงาน (บทท 1-3) 10 - สอบกลางภาค 20 คะแนนสอบปลายภาค รวมคะแนน 80 คะแนน 20 คะแนน 100 คะแนน หล กเกณฑ การประเม นผล คะแนน ระด บคะแนน หมายถ ง ค าระด บคะแนน A ด เย ยม B+ ด มาก B ด C+ ด พอใช C พอใช D+ อ อน D อ อนมาก E ตก 0.0 ส วนท 4 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 1. ต าราและเอกสารหล ก เอกสารประกอบการสอน การเข ยนทางด านคอมพ วเตอร ธ รก จ, 2. เอกสารและข อม ลส าค ญ - ค ม อการเข ยนและการพ มพ ปร ญญาน พนธ ระด บปร ญญาตร 3. เอกสารและข อม ลแนะน า - การเข ยนและการจ ดท าปร ญญาน พนธ ด านคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาตร ต าง ๆ 4. อ เล คทรอน คตรวจสอบการสอน เช น E-book, CAI - ส วนท 5 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของรายว ชา 1. การปร บปร งการสอน 1.1 การประมวลความค ดเห นของน กศ กษา การประเม นการสอนของตนเอง และสร ปป ญหา อ ปสรรค แนว ทางแก ไขเม อส นส ดการสอน เพ อเป นข อม ลเบ องต นในการปร บปร งรายว ชาในภาคการศ กษาต อไป 1.2 ปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาให ท นสม ยและเหมาะสมก บน กศ กษาร นต อไป 2. การด าเน นการทบทวนและการวางแผนปร บปร งประส ทธ ผลของรายว ชา หล กส ตรม ระบบการทบทวนประส ทธ ผลของรายว ชา โดยพ จารณาจากผลการประเม นการสอนของน กศ กษา และประเม นของน กศ กษา การรายงานรายว ชาโดยอาจารย ผ สอนและกรรมการของน กศ กษา หล งการ ทบทวนประส ทธ ภาพของรายว ชา และผลงานของน กศ กษา อาจารย ผ สอนและอาจารย ท ปร กษา น กศ กษา และน าเสนอแนวทางในการปร บปร ง/พ ฒนาหล กส ตรต อไป 3. การบ รณาการ การจ ดการเร ยนการสอนก บงานว จ ย บร การว ชาการ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 3.1 การบ รณาการก บการเร ยนการสอน - การให น กศ กษาน าเสนอแผนงานและในว ชา การส มมนาทางด านคอมพ วเตอร ธ รก จ 1 - การว เคราะห ข อม ลและการจ ดท า ก บว ชา การว เคราะห และออกแบบระบบ การออกแบบ ฐานข อม ล การเข ยนโปรแกรมทางคอมพ วเตอร ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการธ รก จ - การประย กต ใช ว ชาทางด านการว จ ย และรายว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จส าหร บการจ ดท าทางด าน คอมพ วเตอร 3.2 การบ รณาการก บงานว จ ย - การให น กศ กษาต องท าการว จ ยเพ อจ ดท า ทางด านคอมพ วเตอร ธ รก จ - การทบทวนทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข องเพ อจ ดท าด านคอมพ วเตอร ธ รก จ 3.3 การบ รณาการก บการบร การว ชาการ - การให น กศ กษาไปศ กษาป ญหาของสถานประกอบการหร อองค กรต าง ๆ แล วน าประเด นหร อป ญหามา จ ดท าเพ อการแก ป ญหา (Solution) ให แก องค กรต าง ๆ - น าทางด านคอมพ วเตอร ธ รก จ ท เป นประโยชน และใช งานได จร ง ถ ายทอดและเผยแพร ให องค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ได ใช งาน เช น ด าน คอมพ วเตอร ช วยสอน ระบบ ฐานข อม ลทางธ รก จ ด าน Multimedia เพ อธ รก จ โครงการเก ยวก บการพ ฒนาเทคโนโลย เพ อ การเร ยนการสอน เป นต น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks