พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร - PDF

Description
แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 14 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙ ๔๔๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๒๗๙ ๔๔๕๐ สารบ ญ หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 3 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนา 9 ส วนท 4 ว ธ การ ระยะเวลาด าเน นการและงบประมาณในการพ ฒนา 10 ส วนท 5 การต ดตามและประเม นผลการพ ฒนา 13 ภาคผนวก - กรอบโครงสร างตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ พ.ศ. 2560) - ค าส งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาพน กงานส วนต าบล - บ นท กรายงานการประช ม ภาคผนวก ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนท องถ นท ม ภารก จเก ยวข องก บประชาชน โดยบ คลากรใน พ นท ต องปฏ บ ต งานตามนโยบายและแนวค ดของร ฐบาล กระทรวง กรม เพ อข บเคล อนนโยบายให บรรล เป าหมาย ซ งบางภารก จต องอาศ ยความร ความช านาญ และความเช ยวชาญเฉพาะด านของบ คลากร จ งม ความจ าเป นอย างย ง ท จะต องพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ความท นสม ย คล องต ว และเสร มสร างข ดสมรรถนะของ บ คลากรในองค การบร หารส วนต าบลให ม ความรอบร พร อมท จะสนองตอบต อภารก จของท องถ นในแต ละด านตาม ย ทธศาสตร การพ ฒนาการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ขององค การ บร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ ได จ ดท าข นโดยค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข อง ท งน เพ อ พ ฒนาให บ คลากรร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาทและหน าท ของตนเองใน ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานส วนต าบลท ด โดยได ก าหนดหล กส ตรการพ ฒนาส าหร บบ คลากรแต ละต าแหน งให ได ร บการพ ฒนาในหลายๆ ม ต ท งในด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบด านความร และท กษะเฉพาะของงาน ในแต ละต าแหน ง ด านการบร หารและด านค ณธรรมและจร ยธรรม เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรให สอดคล องก บ บทบาทและภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ จ งหว งเป นอย างย งว าแผนพ ฒนาพน กงานส วนต าบลขององค การบร หารส วนต าบลห วยทราย เหน อ จะได น าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความก าวหน าตลอดจน สามารถสร างขว ญก าล งใจให ก บ บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการย ค ใหม ผ น าหร อผ บร หารองค กรต าง ๆ ต องม ความต นต วและเก ดความพยายามปร บต วในร ปแบบต างๆ โดยเฉพาะ การเร งร ดพ ฒนาทร พยากรมน ษย และองค การ การปร บเปล ยนว ธ ค ด ว ธ การท างาน เพ อแสวงหาร ปแบบใหม ๆ และ น าระบบมาตรฐานในระด บต าง ๆ มาพ ฒนาองค กร ซ งน าไปส แนวค ดการพ ฒนาระบบบร หารความร ภายในองค กร เพ อให องค กรสมารถใช และและพ ฒนาความร ท ม อย ภายในองค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ และปร บเปล ยน ว ทยาการความร ใหม มาใช ก บองค กรได อย างเหมาะสม 1.2 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบ ด งน ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องสงเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของพน กงานส วนต าบลในส งก ด ให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการให สอดคล องก บ การบร หาราชการให เก ดผลส มฤทธ ในการบร หารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพ ฒนาความร ความเช ยวชาญให เพ ยงพอแก การ ปฏ บ ต งาน ให สอดคล องก บสภาพส งคมท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วและสถานการณ ของต างประเทศท ม ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซ งในการบร หารราชการตามพระราชกฤษฎ กาน จะต องเปล ยนแปลงท ศนคต เด ม เส ยใหม จากการท ย ดแนวความค ดว าต องปฏ บ ต งานตามระเบ ยบแบบแผนท วางไว ต งแต อด ตจนต อเน องถ ง ป จจ บ น เน นการสร างความค ดใหม ๆ ตามว ชาการสม ยใหม และน ามาปร บใช ก บการปฏ บ ต ราชการตลอดเวลา ใน พระราชกฤษฎ กาฉบ บน จ งก าหนดเป นหล กการว า ส วนราชการต องม การพ ฒนาความร เพ อให ม ล กษณะเป นองค การ แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยม แนวทางปฏ บ ต ด งน 1. ต องสร างระบบให สามารถร บร ข าวสารได อย างกว างขวาง 2. ต องสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงไป 3. ต องม การส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ พน กงานส วนต าบล เพ อให พน กงานส วนต าบลท กคนเป นผ ม ความร ความสามารถในว ชาการสม ยใหม ตลอดเวลา ม ความสามารถในการปฏ บ ต หน าท ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดและม ค ณธรรม 4. ต องม การสร างความม ส วนร วมในหม พน กงานส วนต าบลให เก ดการแลกเปล ยนความร ซ งก น และก นเพ อการน ามาพ ฒนาใช ในการปฏ บ ต ราชการร วมก นให เก ดประส ทธ ภาพ 1.3 ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร (ก.องค การบร หารส วนต าบลจ งหว ด) ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร องหล กเกณฑ และเง อนไขการ บร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ลงว นท 22 พฤศจ กายน 2545 และแก ไขเพ มเต มถ งพ.ศ หมวด 12 ส วนท 3 ข อ 269 ประกอบก บย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ตามมต คณะกรรมการมาตรฐานการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น (ก.ถ.) ในการประช มคร งท 5/2556 เม อว นท 11 ม ถ นายน 2556 ซ งแจ งให ท กจ งหว ดทราบและด าเน นการ ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /10532 ลงว นท 26 ส งหาคม 2556 เร อง ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการส วนท องถ น พ.ศ ในการเสร มสร างธรรมาภ บาล องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาพน กงาน บ คลากร เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการใน ต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยก าหนดเป นแผนการพ ฒนาบ คลากร ม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผน อ ตราก าล งขององค การบร หารส วนต าบล 2 3 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 1. ว ตถ ประสงค การพ ฒนา 1.1 เพ อน าความร ท ม อย ภายนอกองค กรมาปร บใช ก บองค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ 1.2 เพ อให ม การปร บเปล ยนแนวค ดในการท างาน เน นสร างกระบวนการค ด และการพ ฒนา ตนเองให เก ดข นก บบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ 1.3 เพ อให บ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลท ส ด 1.4 เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรท องถ นให ม ท กษะและความร ในการปฏ บ ต งานด งน 1) ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2) ด านการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ร บผ ดชอบ 3) ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 4) ด านการบร หาร 5) ด านค ณธรรมและจร ยธรรม 2. เป าหมายการพ ฒนา 2.1 พน กงานส วนต าบลท บรรจ ใหม ได ร บการพ ฒนาความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 2.2 พน กงานส วนต าบลได ร บการพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ความร บผ ดชอบ 2.3 พน กงานส วนต าบลได ร บการพ ฒนาท กต าแหน งภายในรอบระยะเวลา 3 ป 2.4 พน กงานส วนต าบล ได ร บการฝ กอบรมอย างน อยคนละ 1 หล กส ตรต อป 2.5 ม การจ ดสรรงบประมาณด านการฝ กอบรม หร อส งเสร มให ม การศ กษาต อ ไม น อยกว า ร อยละ 2 ของงบประมาณท ได ร บการจ ดสรร 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ การก าหนดแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ โดย ก าหนดข นจากการศ กษา ว เคราะห ข อม ลในกรอบของว ส ยท ศน และพ นธก จการพ ฒนาบ คลากร ตลอดจนป จจ ยท เก ยวข อง ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : การก าหนดมาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรมเพ อสร างกล มผ น าและองค การ ส จร ต ธรรม ท ม ศ กด ศร (Organization Integrity) กลย ทธ ท 1.1 ยกย องบ คลากร / ผ น าร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม ก จกรรมท 1 ก าหนดเกณฑ และประกาศเก ยรต ค ณแก บ คลากรท ท างานตามหล กธรรมาภ บาล และสร างเป นผ น าร นใหม ในการข บเคล อนค ณธรรม ก จกรรมท 2 จ ดการความร และกรณ ศ กษา (Knowledge Management) จากผ น าเหล าน ท งงานท ผ านมาท ผ านมาและโครงการท ก าล งด าเน นเพ อเป นต วอย างท ด ให แก บ คลากรอ นๆ กลย ทธ ท 1.2 สร างองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร (Organizational Integrity) ก จกรรมท 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค การส จร ตธรรมท ม ศ กด ศร เป นเกณฑ ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป ก จกรรมท 2 ค นหาต วอย างโครงการนว ตกรรมทางด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาล จากส วนราชการต าง ๆ เพ อประมวลเป นต วอย าง และน ามาศ กษาและ ประย กต ใช ต อไป กลย ทธ ท 1.3 ก าหนดมาตรฐานค ณธรรม จร ยธรรมของน กการเม องท องถ น ก จกรรมท 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของน กการเม องท องถ น แล วเผยแพร ให ประชาชนร บทราบ ย ทธศาสตร ท 2 : การปร บเปล ยนกระบวนท ศน สร างท กษะ และพ ฒนาพน กงานส วนท องถ นในร ปแบบต างๆ กลย ทธ ท 2.1 ปล กจ ตส าน กผ านพระราชกรณ ยก จ พระราชจร ยว ตร และพระบรมราโชวาท ก จกรรมท 1 การพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรม โด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks