รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน - PDF

Description
รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 11 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 1 หน งส อร บรองการประเม นผลการภายใน แบบ ปอ. 1 เร ยน เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน /ผ อ านวยการตรวจเง นแผ นด นภ ม ภาคท 1/ คณะกรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจ ากระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ได ประเม นผลการ ภายในส าหร บป ส นส ดว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ ด วยว ธ การท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2.ก าหนดโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย างสมเหต สมผลว า การเน นงาน จะบรรล ว ตถ ประสงค ของการภายในด านประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และการใช ทร พยากร ซ งรวมถ งการด แลร กษาทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อการท จร ต ด านความเช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร จากผลการประเม นด งกล าวเห นว าการภายในของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ส าหร บป ส นส ดว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ เป นไปตามระบบการ ภายในท ก าหนดไว ม ความเพ ยงพอและบรรล ว ตถ ประสงค ของการภายในตามท กล าวในวรรค แรก อน ง การภายในย งคงม จ ดอ อนเก ยวก บด านการบร หารงาน ด านการบร หารงานบ คคล ด านการเง น บ ญช พ สด และด านการปฏ บ ต ตามกฎหมายตามพระราชบ ญญ ต กระทรวงศ กษาธ การ การปฏ บ ต ตามอ านาจหน าท ในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ท ย งไม บรรล เป าหมาย ซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 จะด าเน นการโดยก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานประจ าป ต อไป ด งน 1. เพ อให ใช งบประมาณส าหร บรถยนต ส วนกลางอย างประหย ดและม ความค มค าก บงบประมาณท จ ายจร ง 2. เพ อประหย ดการใช พล งงานไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมายในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจหน าท ขององค กรได ครบถ วน 4. การร บ-จ ายเง น การเก บร กษาเง น การย มเง นและการส งเอกสารล างหน -เง นย ม เป นไปอย างถ กต องตาม ระเบ ยบของทางราชการ 5. เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป นป จจ บ น 6. เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย างถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อ หน วยงานได 7. เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ างเป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 1) จ ดระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม 2) การประเม นประส ทธ ผล และความค มค าของการพ ฒนา ฝ กอบรมบ คลากร 2 8. เพ อยกระด บงานฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และสร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ 9. เพ อการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ โครงการประเม นการอ านออก-เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท เพ อยกระด บค ณภาพของผ เร ยนช น ป.3 ให อ านออก-เข ยนได ท กคน 11. เพ อสร างโอกาสการเข าเร ยนต อระหว างสถานศ กษาท อย ในเกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ 12. เพ อให ระบบด แลน กเร ยนม ประส ทธ ภาพ 13. เพ อลดอ ตราการออกกลางค นของน กเร ยนระด บม ธยมต น 14. การเบ กจ ายเง นอ ดหน นรายบ คคลน กเร ยนในโรงเร ยนเอกชน 15. เพ อให การเบ ก-จ ายอ กหน นค าใช จ ายรายบ คคลน กเร ยนเอกชนเป นไปตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการอ ดหน น 16. เพ อให การการฝ กอบรม และการพ ฒนาบ คลากรตรงตามมาตรฐานว ชาช พ 17. เพ อให ม ระบบการอ ปกรณ คอมพ วเตอร และการป องก นด แลร กษาสารสนเทศอย างเพ ยงพอ 18. เพ อให ม การ(อ ปกรณ เคร องม อ ระบบสารสนเทศ) และสภาพแวดล อมของการ ด าเน นงาน ลายม อช อ (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต) ต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 เด อน ธ นวาคม พ.ศ. 2554 3 ช อหน วยร บตรวจ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการภายใน ณ ว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ องค ประกอบของการภายใน ผลการประเม น/ข อสร ป (1) (2) 1.สภาพแวดล อมการ ผ บร หารได สร างบรรยากาศของการ เพ อให เก ดท ศนคต ท ด ต อการภายมใน โดยให ความส าค ญก บความซ อส ตย จร ยธรรมและความ โปร งใสในการด าเน นงาน ม การบร หารจ ดการท สอดคล องก บหล กธรรมาภ บาลม การก าหนดแนวทางท ช ดเจนต อการปฏ บ ต ท ถ กต องและท ไม ถ กต องรวมท ง ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง บ คลากรเข าใจของเขต อ านาจหน าท รวมท งม ความร ความสามารถและท กษะ ในการปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมาย 2.การประเม นความเส ยง ม การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 และว ตถ ประสงค ของก จกรรมท ช ดเจนสอดคล อง และเช อมโยงก นในการท จะท างานให ส าเร จด วย งบประมาณและทร พยากรท ก าหนดไว อย างเหมาะสม ผ บร หารม การระบ ความเส ยง ท งจากป จจ ยภายใน และภายนอกท อาจม ผลกระทบต อการบรรล ผลส าเร จ ตามว ตถ ประสงค ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ม การว เคราะห ความเส ยง และจ ดการความเส ยงท เหมาะสม นอกจากน 4 แบบ ปอ.2 สภาพแวดล อมการของส าน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ในภาพ รวมเหมาะสมและม ส วนให การภายในม ประส ทธ ผล อย างไรก ตาม โครงสร างองค กรของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ได เพ มกล มบร หารการเง นและส นทร พย ซ งท า ให ม สายงานบ งค บบ ญชาม ความส มพ นธ ระหว าง หน วยงานภายในอย างช ดเจนเพ อให สามารถรองร บ การด าเน นงานในอนาคตได อย างเหมาะ ม ความ คล องต วและม ประส ทธ ภาพในการ ด แล ใกล ช ดย งข น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ลพบ ร เขต 2 ม การประเม นความเส ยงโดยน าระบบกา รบร หารความเส ยงท ตามมาตรฐาน คตง. มาปร บใช และม การจ ดการก บความเส ยงต าง ๆ จากผลการ ประเม นอย างเป นระบบ รวมท งย งสามารถก าหนด แนวทางการป องก นความเส ยงท อาจเก ดข นในอนาคต จากป จจ ยต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไปจากเคร องม อท น ามาใช 5 3.ก จกรรมการ ม นโยบายและว ธ ปฏ บ ต งานท ท าให ม นใจว าเม อ น าไปปฏ บ ต และจะเก ดผลส าเร จตามฝ ายบร หารก าหนด ไว ก จกรรมเพ อการจะช ให ผ ปฏ บ ต งานเห นความ เส ยงท อาจเก ดข นในการปฏ บ ต งานให ส าเร จตามว ตถ ได ท กก จกรรม 4.สารสนเทศและการส อสาร ม ระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวเน องก บ การปฏ บ ต งานเหมาะสมต อความต องการของผ ใช และม การส อสารไปย งฝ ายบร หารและผ เก ยวข องในร ปแบบท ช วยให ผ ร บข อม ลสารสนเทศปฏ บ ต หน าท ตามความร บ ผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลและบรรล ว ตถ ประสงค ในภาพรวมม ก จกรรมท เหมาะสม เพ ยงพอและสอดคล องก บกระบวนการบร หาร ความเส ยงตามสมควรโดยก จกรรมเป น ส วนหน งของการปฏ บ ต ตามปกต โดยผ บร หารและ ห วหน างานก าก บด แลให ม การปฏ บ ต ตามอย าง เคร งคร ด อย างไรก ตาม งานในงานการบร หาร ได ม โดยก าหนดว ตถ ประสงค ในส วนงาน ย อย งานด านการพ ฒนาบ คลากรได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรตามความต องการขององค กร และบ คลากรงานด านการบร หารงบประมาณและ การต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ ได ม ให ม ประส ทธ ภาพย งข น งานด าน การเง นได ม การเบ กจ ายให รวดเร ว และตรงตามก าหนดเวลา ด านผลผล ตได ม การ ยกระด บค ณภาพการศ กษาให สถานศ กษาผ าน เกณฑ การประเม นจาก สมศ.และให น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3อ านออก-เข ยนได และด านการ จ ดการศ กษาได ม ระบบด แลน กเร ยนให ด าเน นการ ตามค ม อให ครบถ วนย งข นเพ อลดอ ตราการออก กลางค นและน กเร ยนได ร บการศ กษาจนจบ การศ กษาภาคบ งค บ ท งน ได ม ก จกรรมเพ มเต มซ งได รายงานไว แล ว ข อม ลสารสนเทศและการส อสารม ความ เหมาะสมกล าวค อ ม ระบบการป องก นความเส ยง สารสนเทศและอ ปกรณ ใช งานอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดหาร ปแบบการส อสารท ช ดเจน ท นเวลา และสะดวกต อผ ใช ผ านระบบเคร อข าย ประชา ส มพ นธ ในร ปแบบข อม ลท สามารถดาวน โหลด ข อม ลไปใช ในการวางแผนในการพ ฒนาได โดยได เผยแพร ท งภายในและภายนอกองค กร 6 ๕. การต ดตามประเม นผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ลพบ ร เขต 2 ม การต ดตามประเม นผลการ ภายในและประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน โดย ก าหนดว ธ การปฏ บ ต งานเพ อต ดตามการปฏ บ ต ตาม ระบบการภายในอย างต อ เน องและเป นส วน หน งของกระบวนการปฏ บ ต ตามปกต ของฝ ายบร หาร ผ ผ ม ส วนเก ยวข องนอกจากน ม การ ประเม นผลแบบรายคร งคราว กรณ พบจ ดอ อนหร อ ข อบกพร อง ม การก าหนดว ธ ปฏ บ ต เพ อให ความม นใจ ว า ข อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได ร บการพ จารณาสนองตอบและม การว น จฉ ยส งการ ให ด าเน นการแก ไขข อบกพร องท นท ระบบการต ดตามประเม นผลม ความเหมาะสม โดยผ บร หารม การต ดตามการปฏ บ ต ตามระบบการ ภายในอย างต อเน องและส นป ม การประเม น ตนเองร วมก น ระหว างผ บร หารและผ ปฎ บ ต รวมท งม การประเม นอ สระโดยหน วยตรวจสอบภายใน ผลการ ประเม นม การจ ดท ารายงานพร อมข อเสนอแนะเสนอ ผ บร หารระด บส ง เพ อส งการแก ไขและก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต งานประจ าป ต อไป ผลการประเม นโดยรวม สพป.ลพบ ร เขต 2 ม โครงสร างการภายในครบ 5 องค ประกอบ ม ประส ทธ ผลและเพ ยงพอท จะท าให การปฏ บ ต งานประสบผลส าเร จตามว ตถ ประสงค อย างไรก ตามม บางก จกรรมท ต องปร บปร ง กระบวนการภายในเพ อให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลย งข น จ งได ก าหนดว ธ การแ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks