มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ - PDF

Description
การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 9 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ คานา ค ม อฉบ บน เป นการสร ปผลการด าเน นโครงการการจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ย คร งท 2 ซ งจ ดว นท 23 พฤษภาคม 2555 ณ ส าน กบร หารบพ ตรพ ม ข จ กรวรรด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณาจารย ได ประช มหาร อเก ยวก บการเร ยนการสอนของรายว ชาท ร บผ ดชอบ ตามหล กส ตรร วมก น เพ อให คณาจารย ของมหาว ทยาล ยฯ ได ม โอกาสแลกเปล ยนความค ดเห นซ งก นและก นท งในด านการเร ยนการสอน และการพ ฒนา เพ อให คณาจารยาของภาคว ชาฯ ได ม โอกาสพ จารณาผลการปฏ บ ต งานโดยรวมของป การศ กษา ท ผ านมาและเพ อพ ฒนาปร บปร งผลการดาเน นงานของภาคว ชาฯ ในป การศ กษาต อไป ค ม อฉบ บน จ ดท าเพ อให คณาจารย ได ใช ประกอบก บการจ ดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ส าน กงานประก นค ณภาพ ขอขอบค ณผ เข าร วมโครงการท กท านท เป นส วนหน งท ท าให โครงการน ส าเร จล ล วง ไปได ด วยด และหว งว าค ม อฉบ บน จ เป นประโยชน ก บท กท าน สารบ ญ คานา ข อม ลเบ องต นเก ยวก บ มคอ.3 และ มคอ.5 1 มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 3 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 4 หมวดท 3 ล กษณะและการดาเน นการ 4 หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา 4 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 5 หมวดท 6 ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน 5 หมวดท 7 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของรายว ชา 6 มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา 7 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 7 หมวดท 2 การจ ดการเร ยนการสอนเปร ยบเท ยบก บแผนการสอน 7 หมวดท 3 สร ปผลการจ ดการเร ยนการสอนของรายว ชา 8 หมวดท 4 ป ญหาและผลกระทบต อการดาเน นการ 8 หมวดท 5 การประเม นรายว ชา 9 หมวดท 6 แผนการปร บปร ง 9 แบบฟอร ม มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา 10 มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา 17 คณะผ จ ดทา 26 ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดทา มคอ.3 และ มคอ.5 ค ม อการปฏ บ ต งานจ ดท าข นส าหร บเผยแพร ให คณาจารย ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ได ร บทราบและปฏ บ ต ตามการด าเน นการตาม กระบวนการจ ดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ซ งเป นกระบวนการท สร างค ณค า ให แก มหาว ทยาล ย เน อหาของค ม อการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 1) ข อม ลเบ องต นเก ยวก บการเข ยน มคอ. 3 และ มคอ.5 2) กระบวนการด าเน นงานตามกระบวนการท สร างค ณค าและการต ดตามความก าวหน า 3) ว ธ การเข ยน มคอ.3 4) ว ธ การเข ยน มคอ.5 5) หน งส ออ างอ ง 6) ภาคผนวก ซ งประกอบด วย ต วอย าง มคอ.3 ต วอย าง มคอ. 5 และ ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ ข อม ลเบ องต นเก ยวก บ มคอ. 3 และ มคอ.5 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ หมวด 6 มาตรฐาน และการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 กาหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการประก นค ณภาพภายนอก กระทรวงศ กษาธ การเห นสมควรให จ ดทากรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ข น เพ อให เป นไปตามมาตรฐาน การอ ดมศ กษา และเพ อเป นการประก นค ณภาพของบ ณฑ ตในแต ละระด บค ณว ฒ และสาขา/สาขาว ชา รวมท งเพ อใช เป น หล กในการจ ดท ามาตรฐานด านต าง ๆ เพ อให การจ ดการศ กษาม งส เป าหมายเด ยวก นในการผล ตบ ณฑ ตได อย างม ค ณภาพ ค ณภาพของบ ณฑ ตท กระด บ ค ณว ฒ และสาขา/สาขาว ชาต าง ๆ ต องเป นไปตามมาตรฐานผลการเร ยนร ท คณะกรรมการ การอ ดมศ กษาก าหนดและต องครอบคล มอย างน อย 5 ด าน ค อ 1. ด านค ณธรรม จร ยธรรม 2. ด านความร 3. ด านท กษะทางป ญญา 4. ด านท กษะความด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ 5. ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (สาหร บสาขา/สาขาว ชาท เน น ท กษะทางปฏ บ ต ต องเพ มมาตรฐานผลการเร ยนร ด านท กษะพ ส ย) คณะกรรมการการอ ดมศ กษานากรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ไปพ ฒนา มคอ.1 หร อ มาตรฐาน ค ณว ฒ สาขา/สาขาว ชาต าง ๆ ของแต ละระด บค ณว ฒ เพ อให สถาบ นอ ดมศ กษาได ใช เป นแนวทางในการพ ฒนาหร อ สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๑ ปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตรและจ ดการเร ยนการสอน ขณะน ม การประกาศใช มคอ.1 แล ว 4 สาขา ได แก คอมพ วเตอร พยาบาลศาสตร โลจ สต กส และการท องเท ยวและโรงแรม (ข อม ล ณ ว นท 27 ส งหาคม 2553) สถาบ นศ กษาม หน าท พ ฒนาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของหล กส ตรตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การว าด วย มาตรฐานค ณว ฒ ตามระด บค ณว ฒ ของแต ละสาขา/สาขาว ชา หร อในกรณ ท ย งไม ม มาตรฐานค ณว ฒ ตามระด บค ณว ฒ ของ แต ละสาขา/สาขาว ชา ให ใช แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 โดยม ห วข ออย างน อยตามท คณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด หล กส ตรใหม ให เร มใช ในการร บน กศ กษาใหม เป นคร งแรก ต งแต ป การศ กษา 2553 เป นต นไป สาหร บหล กส ตรท เป ดสอนอย แล วต องปร บปร งให แล วเสร จภายในป การศ กษา 2555 เอกสารท สถาบ นศ กษาต องจ ดทา ประกอบด วย มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร มคอ.3 ราย ละเอ ยดของรายว ชา มคอ.4 ราย ละเอ ยดของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มคอ.6 รายงานผลการดาเน นการของประสบการณ ภาคสนาม (ถ าม ) มคอ.7 รายงาน ผลการดาเน นการของหล กส ตร (กระทรวงศ กษาธ การ. 2552, สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา. 2552) สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๒ มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บแนวทางการบร หารจ ดการของแต ละ รายว ชาเพ อให การจ ดการเร ยนการสอนสอดคล องและเป นไปตามท วางแผนไว ในรายละเอ ยด ของหล กส ตร ซ งแต ละรายว ชา จะกาหนดไว อย างช ดเจนเก ยวก บว ตถ ประสงค และรายละเอ ยดของเน อหาความร ในรายว ชา แนวทางการปล กฝ งท กษะ ต างๆ ตลอดจนค ณล กษณะอ นๆท น กศ กษาจะได ร บการพ ฒนาให ประสบความส าเร จตามจ ดม งหมายของรายว ชา ม การ กาหนดรายละเอ ยดเก ยวก บระยะเวลาท ใช ในการเร ยน ว ธ การเร ยน การสอน การว ดและประเม นผลในรายว ชา ตลอดจน หน งส อหร อส อทางว ชาการอ นๆท จาเป นสาหร บการเร ยนร นอกจากน ย งกาหนดย ทธศาสตร ในการประเม นรายว ชาและ กระบวนการปร บปร ง ประกอบด วย ๗ หมวด ด งน หมวดท ๑ ข อม ลท วไป หมวดท ๒ จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค หมวดท ๓ ล กษณะและการดาเน นการ หมวดท ๔ การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา หมวดท ๕ แผนการสอนและการประเม นผล หมวดท ๖ ทร พยากรประกอบการเร ยนการสอน หมวดท ๗ การประเม นและปร บปร งการดาเน นการของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๒. จานวนหน วยก ต บรรยาย-ปฏ บ ต ๓. หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ระบ ช อหล กส ตรท ใช รายว ชาน ยกเว นว ชาท เป ดเป นว ชาเล อกท วไป ให ใช หลายหล กส ตร และให ระบ ว า เป นว ชาศ กษาท วไปหร อว ชาเฉพาะ เช น ว ชาแกน ว ชาเฉพาะด าน ว ชาพ นฐานว ชาช พหร อว ชาช พ ว ชาเอก ว ชาเอกเล อก เป นต น ๔. อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน ๕. ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ระบ ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ตามแผนการศ กษาของหล กส ตร สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๓ ๖. รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) (ถ าม ) ๗. รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (Co-requisites) (ถ าม ) ๘. สถานท เร ยน ระบ สถานท เร ยนท กแห งท งในและนอกท ต งหล กของมหาว ทยาล ยให ครบถ วน ๙. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด หมวดท ๒ จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค ๑. จ ดม งหมายของรายว ชา ๒. ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา อธ บายโดยย อเก ยวก บว ตถ ประสงค ในการพ ฒนารายว ชาน หร อการเปล ยนแปลงสาค ญ ๆ ท เก ดข น เช น เพ มการใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ web based การเปล ยนแปลงเน อหาของรายว ชาซ งเป นผลจากงานว จ ยใหม ๆ ในสาขา หมวดท ๓ ล กษณะและการดาเน นการ ๑. คาอธ บายรายว ชา ตามท ระบ ไว ในรายละเอ ยดหล กส ตร ๒. จานวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา ระบ จานวนช วโมงบรรยาย สอนเสร ม การฝ กปฏ บ ต งานภาคสนาม/การฝ กงาน และการศ กษาด วยตนเอง ๓. จานวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล ระบ จานวนช วโมงต อส ปดาห ท จะให คาปร กษาและแนะนาทางว ชาการแก น กศ กษานอกช นเร ยน และว ธ การ ส อสารให น กศ กษาได ทราบกาหนดเวลาล วงหน า หมวดท ๔ การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร แต ละด านท ม งหว ง ซ งต องสอดคล องก บท ระบ ไว ในแผนท แสดงการ กระจายความร บผ ดชอบต อมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) ตามท กาหนดใน รายละเอ ยดของหล กส ตร โดยมาตรฐานการเร ยนร แต ละด าน ให แสดงข อม ลต อไปน 1. สร ปส นๆ เก ยวก บความร หร อท กษะท รายว ชาม งหว งท จะพ ฒนาน กศ กษา 2. คาอธ บายเก ยวก บว ธ การสอนท จะใช ในรายว ชาเพ อพ ฒนาความร หร อท กษะในข อ ๑ 3. ว ธ การท จะใช ว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กศ กษาในรายว ชาน เพ อประเม นผลการเร ยนร ใน มาตรฐานการเร ยนร แต ละด านท เก ยวข อง ๑. ค ณธรรม จร ยธรรม ๑.๑ ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา ๑.๒ ว ธ การสอน ๑.๓ ว ธ การประเม นผล สาน กงานประก นค ณภาพ หน า ๔ ๒. ความร ๒.๑ ความร ท ต องได ร บ ๒.๒ ว ธ การสอน ๒.๓ ว ธ การประเม นผล ๓. ท กษะทางป ญญา ๓.๑ ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา ๓.๒ ว ธ การสอน ๓.๓ ว ธ การประเม นผล ๔. ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ๔.๑ ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks