หล กการและแนวค ดในการเข ยนโครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต ผ ชวยศาสตราจารย#.ดร.สมชาย แกวว งช ย - PDF

Description
หล กการและแนวค ดในการเข ยนโครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต ผ ชวยศาสตราจารย#.ดร.สมชาย แกวว งช ย ร จ กฉ น...ร จ กเธอ ผ ชวยศาสตราจารย# ดร.สมชาย แกวว งช ย อาจารยประจ าภาคว ชาเคม คณะว ทยาศาสตร มมส อ ปนายกสโมสรน ส ตคณะว

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 17 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการและแนวค ดในการเข ยนโครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต ผ ชวยศาสตราจารย#.ดร.สมชาย แกวว งช ย ร จ กฉ น...ร จ กเธอ ผ ชวยศาสตราจารย# ดร.สมชาย แกวว งช ย อาจารยประจ าภาคว ชาเคม คณะว ทยาศาสตร มมส อ ปนายกสโมสรน ส ตคณะว ทยาศาสตร นายกองคการน ส ต มมส 41 รองคณบด ฝ#ายพ ฒนาน ส ต 49-52 ท าอยางไรจ งจะประสบผลส าเร จในช ว ตการงาน ท าอยางไรจ งจะประสบผลส าเร จในช ว ตการงาน ส. สร,างภาพ ส. เสนอหน,า ส. สอพลอ ส. ใส0ไฟ ส. ส0งส0วย ท าอยางไรจ งจะประสบผลส าเร จในช ว ตการงาน สร,างจ ดเด0นให,ต วเราในการท างานด,วยการ ท างานเป1น ด,วยการฝ3กประสบการณจาก โครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต ความหมายของค าว า โครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต โครงการ (PROJECT) เป4นก จกรรมท จะจ ดข นเพ อให,บรรล ว ตถ ประสงค ท ปรากฏอย 0ในแผนงาน (PROGRAM) และนโยบาย (POLICY) ของการ พ ฒนาน ส ตส 0ความเป4น บ ณฑ ตท พ งประสงค# และสอดร บก บเอกล กษณ อ ตล กษณ ค0าน ยม ปร ชญามหาว ทยาล ย รวมถ งสอดร บก บกรอบ มาตรฐาน TQF โดยแต0ละโครงการท จ ดข นในแต0ละคร ง อาจม ก จกรรมท มากกว0า หน งอย0าง แต0ม องคประกอบท ส าค ญ ค อ ว ตถ ประสงค เปQาหมาย ว นเวลา สถานท การด าเน นการ และงบประมาณ ความส าค ญของ โครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต โครงการเพ อการพ ฒนาน ส ต เป4นระบบและกลไกการส0งเสร มและสน บสน น ให,น ส ตได,เร ยนร,ช ว ตผ0านกระบวนการของการ เร ยนนอกหล กส ตร หร อ เร ยนนอกช นเร ยน ม 0งให,น ส ตม ท ศนคต ท ด ต0อ การเร ยน และ การด าเน นช ว ต ม ความร บผ ดชอบ ต0อตนเองและส งคม เข,าใจปรากฏการณ ความเปล ยนแปลงทางส งคม เพ อน าไปส 0การใช,ช ว ตในส งคมได,อย0าง เป1นส ข ตลอดจนการเป4น บ ณฑ ต ท พ งประสงค# ของมหาว ทยาล ย และส งคม...เกง ด ม ส ข คาน ยมและค ณธรรม 4 ประการของน ส ต มมส MSU FOR ALL... พ งได Moral M S U Unity Social Responsibility คาน ยมของน ส ต มมส M S Social Responsibility MSU FOR ALL (พ งได) Unity Moral U ขย น ม น าใจ ประหย ด ซ อส ตย มารยาทด ว น ยต0อตนเอง ม ความร บผ ดชอบ สาม คค ย ดม นในกฎ ระเบ ยบข,อบ งค บ ว น ยต0อส งคม การพ งพาตนเอง สถานศ กษา ช มชน ส งคม ทร พยากรธรรมชาต ประเภท/ล กษณะโครงการ (Project Characteristic) ล กษณะอ นเป1นประเภทของโครงการท เก ยวก บการพ ฒนาน ส ต มหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ระบบและกลไก) 1.บ าเพ ญประโยชน#และส งแวดลอม 2.ศ ลปว ฒนธรรม 3.น ส ตส มพ นธ#และว ชาการ 4.ก ฬาและน นทนาการ ท มาของโครงการพ ฒนาน ส ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1.ก จกรรมท จ ดโดยมหาว ทยาล ย (มหาว ทยาล ยเพ อน ส ต) หมายถ ง ก จกรรมท มหาว ทยาล ย หร อหน0วยงานในมหาว ทยาล ย (กองก จการน ส ต คณะ สถาบ น ส าน ก) ได,จ ดข น เช0น ก จกรรมปฐมน เทศ ก จกรรมป`จฉ ม น เทศ ก ฬามหาว ทยาล ยแห0งประเทศ ก จกรรมเทางามส มพ นธ ก จกรรม ส ปดาหว นว ทยาศาสตร ก จกรรมว นสถาปนามหาว ทยาล ย 2.ก จกรรมท จ ดโดยองค#กรน ส ต (น ส ตเพ อน ส ต) หมายถ ง ก จกรรมท จ ดข น โดยองคกรน ส ต ได,แก0 สภาน ส ต องคการน ส ต สโมสรน ส ต ชมรม และกล 0ม น ส ต โดยกรณ ชมรมน นประกอบด,วยชมรมในส งก ดองคการน ส ต และชมรม ในส งก ดสโมสรน ส ตคณะ W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง What When Where Who Whom Why (จะท าไปท าไม?).. จะตองว เคราะห#วา... โครงการน นม เหต ผลอยางไรท จะตองท า ม ความจ าเป1นอยางไรจ งตองท าโครงการน ขอม ลสภาพปญหา ขอม ลสภาพแวดลอมท วไป เก ยวก บโครงการท น าเสนอเพ อขออน ม ต โครงการตองช ดเจน ครบถวน และเป*นจร ง How W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง Why What(จะท าอะไร?).. จะตองว เคราะห#วา... What When Where Who Whom How โครงการน นม ว ตถ ประสงค#และเปXาหมาย ช ดเจนหร อไม ว ตถ ประสงค#ม ความสอดคลองก บนโยบายมาก นอยเพ ยงใด ก จกรรมใดบางท ตองด าเน นการ สอดคลองก บ ว ตถ ประสงค#และเปXาหมายหร อไม ม การก าหนดแผน/แนวทางการด าเน นงานแตละ ก จกรรม/ข นตอนอยางช ดเจนหร อไม 17 W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง Why What When Where Who Whom When (จะท าเม อใด?).. จะตองว เคราะห#วา... โครงการน น จะเร มด าเน นงานและส นส ด แลว เสร จเม อใด ระยะเวลาและชวงการด าเน นงานเหมาะสม หร อไม ระยะเวลาของแตละก จกรรมสอดคลอง เหมาะสมหร อไม How 18 W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง Why Where (จะท าท ไหน?).. จะตองว เคราะห#วา... What When Where สถานท ของการด าเน นงานโครงการอย ท ใด เป1นแหลง หร อสถานท เหมาะสมหร อไม Who Whom How W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง Why What When Where Who Whom Who (ใครท า?).. จะตองว เคราะห#วา... ใครบางเป1นผ ท าโครงการน น ผ ร บผ ดชอบม ค ณสมบ ต และความเหมาะสมหร อไม หากม หลายหนวยงาน ม การก าหนดหนวยงานหล กหร อ เจาภาพไวอยางช ดเจน เหมาะสมหร อไม และม การ ก าหนดบทบาทแตละหนวยงานไวอยางช ดเจนหร อไม How 20 W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง Why Whom (ท าเพ อใคร?).. จะตองว เคราะห#วา... What When Where Who Whom ผ ท ไดร บผลประโยชน#จากโครงการเป1นใคร ม ความตองการ จ าเป1น เหมาะสมหร อไม ความพรอมของกล มเปXาหมาย สภาพแวดลอม ว ฒนธรรม ประเพณ ปฏ บ ต ดานส งคมของ กล มเปXาหมาย เป1นอยางไร How 21 W 6 H..ท ผ จ ดท าโครงการหร อผ ว เคราะห#โครงการตองค าน งถ ง Why How (ท าอยางไร?).. จะตองว เคราะห#วา... What When Where ม ว ธ การด าเน นงาน หร อบร หารโครงการอยางไร จ งจะท าใหโครงการบรรล เปXาหมาย หร อว ตถ ประสงค#ท ไดก าหนดไว Who Whom How พ จารณาปจจ ยหล กแห,งความส าเร จ และกลย ทธ/การด าเน นงาน เพ อใหเก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลและความค มค,า 22 องค#ประกอบของโครงการท ใชในการจ ดก จกรรม พ ฒนาน ส ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ช อโครงการ องคกร/หน0วยงานท ร บผ ดชอบ ผ,ร บผ ดชอบโครงการ อาจารยท ปร กษาโครงการองคกร หล กการและเหต ผล (ความเป4นมาและความส าค ญของโครงการ) ว ตถ ประสงค องค#ประกอบของโครงการท ใชในการจ ดก จกรรม พ ฒนาน ส ตมหาว ทยาล ยมหาสารคาม (ตอ) เปQาหมาย ล กษณะก จกรรม ระยะเวลาการด าเน นการ จ านวนผ,เข,าร0วมโครงการ ประเภทของการจ ดก จกรรม งบประมาณค0าใช,จ0าย ผลท คาดว0าจะได,ร บ การประเม นผลโครงการ ความร เพ มเต มเก ยวก บองค#ประกอบของโครงการ ช อโครงการ ( Project Title ) ควรเป1นช อท เฉพาะเจาะจง กะท ดร ด และส อความหมายได อยางช ดเจน ควรเป1นช อท จ าไดงาย ม ความหมาย และเราความสนใจ ควรเป1นช อท ส อถ งแนวค ดหล กของโครงการ ควรใชค าท ม ความหมายเช งบวกและส ภาพ ควรเป1นช อท ระบ ว ตถ ประสงค# หร อกล มเปXาหมาย ต วอยางช อโครงการ โครงการธรรมะในสถานศ กษา โครงการสานฝ`นร0วมใจ ต,านไฟป#า โครงการค0ายความร,น พ ให,น,อง โครงการ มมส ร0วมใจห0วงใยช มชน (1 คณะ 1 หม 0บ,าน) โครงการเผยแพร0ดนตร และนาฏศ ลปlพ นบ,านอ สาน โครงการเยาวชนไทยต,ายภ ยยาเสพต ด โครงการเปmดโลกก จกรรม โครงการฝ3กอบรมท กษะการเข ยนโครงการ โครงการทอดเท ยนพรรษามหาก ศล ผ ร บผ ดชอบโครงการ (Project Responsibility) ผ,ร บผ ดชอบโครงการ อาจม มากกว0า 1 คน และถ,าเป4นไปได, ควรระบ ต าแหน0งของผ,ร บผ ดชอบโครงการว0าด ารงต าแหน0งใด ในองคกรใด หร อม สถานะใดในการร บผ ดชอบโครงการด งกล0าว เช0น ห วหน,าโครงการ เช0น นายพน ส ปร วาสนา ห วหน,าโครงการ นายสมปอง ม ลมณ รองห วหน,าโครงการ นายร 0งโรจน แฉล,มไธสง เลขาน การ หล กการและเหต ผล (ความเป1นมาและความส าค ญของ โครงการ) (Reason for Project Determination) เป4นส0วนท แสดงถ งม ลเหต ของการจ ดโครงการ หร อแสดงความส าค ญ ของโครงการท ม ต0อการแก,ป`ญหา หร อสร,างสรรคองคกร หร อการ สะท,อนความต,องการขององคกร ซ งอาจระบ ข,อม ลท เช อมโยงระหว0าง องคกรและประเด นท จะจ ดโครงการเข,าด,วยก น ตลอดจนการเช อมโยง ทฤษฎ นโยบาย หล กการหร อสถานการณมาสน บสน นเพ อให,เห น ความส าค ญของโครงการท จะจ ดข น โดยข,อม ลท น ามากล0าวอ,าง ต,องระบ แหล0งท มาอย0างเป4นร ปธรรม องค#ประกอบของหล กการและเหต ผล วรรคแรก ต,องระบ เหต ผล ท มาท ไปและความส าค ญของการจ ดโครงการ ซ งอาจรวมถ งการสะท,อนสถานการณท เก ยวข,องเพ อให,ด น0าเช อถ อ เช0น ป`ญหาท เก ดข น ซ งหากม ต วเลขท เป4นสถ ต เข,ามาเก ยวข,องจะท าให,โครงการ ด น0าเช อถ อมากย งข น (ระบ แหล0งอ,างอ งของสถ ต ) วรรคสอง ต,องอธ บายเหต ผลของการจ ดโครงการว0า ท าเพ ออะไร, ท าอย0างไร, วรรคสาม ส0วนมากจะเป4นสร ปจากวรรคสอง และกล0าวถ งการต0อยอดของ โครงการ ว0าสามารถน าไปประย กตใช,ก บอะไรได,บ,าง สามารถเพ มเต มอะไรได, หล งจากโครงการเสร จแล,ว เป4นต,น ว ตถ ประสงค# (Objectives) เป4นส0วนท สะท,อนให,เห นถ ง เจตนารมณ# หร อ ความตองการ ของการจ ดโครงการ ส อให,เห นถ งผลส มฤทธ ท ต,องการจะบรรล อย0างกว,างๆ แต0ไม0คล มเคร อ โดยโครงการแต0ละโครงการอาจม ว ตถ ประสงคมากกว0า 1 ข,อ ค อ ว ตถ ประสงค#หล ก และว ตถ ประสงค#รอง การเข ยนว ตถ ประสงคในโครงการ ควรเข ยนเร ยงล าด บเป4นข,อๆ และ เร ยงล าด บตามความส าค ญของว ตถ ประสงค# โดยให,ส มพ นธก บหล กการ และเหต ผลท ปรากฏในโครงการ ว ตถ ประสงค# (ตอ) หล กการเข ยนว ตถ ประสงค#ท ด (หล ก SMART) ค อ 1. Sensible and Specific : ม ความเป4นไปได,และม ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเน นการโครงการ 2. Measurable : สามารถว ดและประเม นผลระด บของความส าเร จได, 3. Attainable : ระบ ถ งการกระท าท สามรถปฏ บ ต ได, ม ใช0ส งเพ,อฝ`น 4.Reasonable and Realistic : ต,องระบ ให,ม ความเป4นเหต เป4นผล และสอดคล,องก บความเป4นจร ง 5. Time : ม การก าหนดขอบเขตของเวลาท จะกระท าให,ส าเร จได,อย0างช ดเจน เปXาหมาย (Goal) ค อ ผลงาน หร อ ผลล พธ# ท จะเก ดข น หร อต,องการให,เก ดข น เม อโครงการเสร จส นลง ม ล กษณะคล,ายก บ ว ตถ ประสงค แต0ม ความเป4นร ปธรรมกว0า และม ล กษณะเฉพาะเจาะจงในส งท อยากจะ ให,เก ดข นภายใต,กรอบระยะเวลาท โครงการระบ โดยท วไปม 2 ล กษณะ ค อ (1) เปXาหมายเช งปร มาณ (ผ,ได,ร บประโยชน) (2) เปXาหมายเช งค ณภาพ (ส งท ผ,เข,าร0วมจะได,ร บประโยชน) กก ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks