แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

Please download to get full document.

View again

of 178
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 19 | Pages: 178

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด ของโรงเร ยนให บรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมายการจ ด และมาตรฐานกาหนดไว ในแผนพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยน ดาราว ทยาล ย ป แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ฉบ บน จ งจ ดเป นเคร องม อการบร หารจ ดของ โรงเร ยนม ระบบ ม ท ศทาง ม ระเบ ยบแบบแผนจะช วยให การดาเน นงานของโรงเร ยนม ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ และได มาตรฐาน และ ใช เป นหล กฐานในการประก นค ณภาพของโรงเร ยน และจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพของ โรงเร ยนดาราว ทยาล ยต อไป (นายชย นต ห ร ญพ นธ ) (นางมน ญว ฒนา ศ ร ส จ นต ) ผ จ ดการโรงเร ยนดาราว ทยาล ย ผ อานวยการโรงเร ยนดาราว ทยาล ย สารบ ญ หน า แผนงานศาสนก จ 1 7 แผนงานฝ ายว ชาการ และก จการน กเร ยน - ระด บช นปฐมว ย ระด บช นประถมศ กษาป 1 ม ธยมศ กษาป แผนงานฝ ายบร หารงานท วไป - งานการสอนภาษาต างประเทศ งานก จกรรมพ เศษด านดนตร งานก จกรรมพ เศษด านก ฬา งานพ ฒนาค ณภาพ งานธ รการ งานส มพ นธ ช มชน งานสารสนเทศ และอาคารสถาน งานศาสนก จ ลาด บ งาน/ก จกรรม 1 โครงการ ค ณธรรมนาช ว ต 1.1. งานอบรมจร ยธรรมให ก บ น กเร ยนในหอประช ม 1.2. งานสอนคร สต จร ยธรรม - สอนคร สต จร ยธรรมให ก บ น กเร ยนในช นเร ยน งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ มฐ มฐ.1 ตบช 2.2 มฐ.1 ตบช 2.2 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม กรรมการศาสนก จ ท กระด บช น นางสาวพรท พย ห วหน าแผนก 2, น กเร ยนร อยละ 90 เป นคนด ม ท กษะในการดาเน นช ว ตและ ค าน ยมพ งประสงค ตามหล กคา สอนของคร สต ศาสนา 5, น กเร ยนร อยละ 90 เป นคนด ม ท กษะในการดาเน นช ว ตและ ค าน ยมพ งประสงค ตามหล กคา สอนของคร สต ศาสนาและตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง คศ..ก มราญ คศ..ก มราญ - สอนคร สต จร ยธรรมให ก บ เจ าหน า พ เล ยง น กการ และ รปภ. - เจ าหน า พ เล ยง น กการ และ รปภ. ท กคนได ร บการเสร มสร าง จ ตว ญญาณด ตามหล กคาสอน ของคร สต ศาสนา และสามารถอย ร วมก นอย างม ความส ข 1 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1.3. งานจ ดนม สการพระเจ า - นม สการพระเจ าเพ อระล กถ ง พ นธก จ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ นม สการว นไหว คร มฐ นม สการพระเจ าประจาว น มฐ นม สการพระเจ า ของน กเร ยน หอพ ก มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสานส มพ นธ ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสานส มพ นธ นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสวพ นธ น ภา นางชยาภรณ 14 พ.ค.55 3, คณะคร ท กคน เข าร วมสาม คค ธรรม ณ คร สตจ กรหน ง เช ยงใหม 7 ม.ย ม.ย.55 ตลอด ป ตลอด ป 2, น กเร ยนท กคนเข าร วมพ ธ ไหว คร โดยการนม สการพระเจ า - น กเร ยนท กคนได แสดงความ กต ญญ กตเวท ระล กถ งพระค ณคร โดยการกล าวคาไหว คร คา ปฏ ญาณ การนาพานและกรวย ดอกไม ไหว คร 7, คร เข าร วมนม สการสามารถนา ข อค ด ได ร บเป นแนวทางในการ ดาเน นช ว ต 5, น กเร ยนหอพ กท กคนได ร บความร ด านค ณธรรมจร ยธรรม สามารถอย ร วมก นได อย างม ความส ข คศ.ก มราญ 2 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1.4. งานอภ บาล - จ ดบร การให คาปร กษา และฟ นฟ จ ตใจแก คร น กเร ยน และบ คลากร - กล มอธ ษฐานคร /น กเร ยน - กล มน กเร ยนร บเช อใหม 1.5. ก จกรรมส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาจ ตใจ 1.6. ก จกรรมเท ดพระเก ยรต - สมเด จพระนางเจ า พระบรมราช น นาถ - พระบาทสมเด จพระเจ า อย ห วภ ม พลอด ลยเดช - พ ธ ถวายส กการะ พระราชชายาเจ าดาราร ศม งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ตลอด ป คศ. ก มราญ นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย 10 ส.ค. 55 4, คร และน กเร ยนประสบก บป ญหา ต าง ๆ ในช ว ต ได ร บคาหน นใจ และ ร บการเสร มกาล งใจ ม ทางเล อกใน การแก ไขป ญหาและสามารถ ต ดส นใจได อย างเหมาะสม ส.ค , น กเร ยนท กคนได ร วมก จกรรมฟ นฟ พ ฒนาจ ตใจเพ อเสร มสร างช ว ตฝ ายจ ต ว ญญาณ - น กเร ยนร อยละ 90 ม ค ณธรรม จร ยธรรมตามแบบของพระเยซ คร สต และดาเน นช ว ตอย างม ความส ขใน ส งคม 4 ธ.ค.55 9 ธ.ค. 55 2, คร และน กเร ยนท กคนเข าร วมในพ ธ เท ดพระเก ยรต ถวายความจงร กภ กด ม จ ตสาน กในการเท ดท นสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย คศ..ก มราญ คศ..ก มราญ 3 ลาด บ งาน/ก จกรรม 1.7. ก จกรรมว นคร สต มาส - คณะคร - น กเร ยน - เจ าหน า พ เล ยง - น กการและ รปภ. 2 งานจ ดหาส อ ว สด และอ ปกรณ ต างๆ สาหร บพ นธก จคร สเต ยน ศ กษา 3 งานพ ฒนาคร คร สเต ยน - ห องเร ยนพระค มภ ร สาหร บคร - จ ดอบรม / ส มมนา งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ ย ทธศาสตร 1/4 โครงการสานส มพ นธ ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม นางสาวพรท พย ธ.ค , บ คลากรและน กเร ยนแสดงความร ก คศ..ก มราญ นางส ร นทร และเส ยสละโดยการช วยเหล อ ผ ด อยโอกาส และผ ต องการความ ช วยเหล อ ด วยการถวายทร พย และส งของ - บ คลากรและน กเร ยนได ร วมเฉล ม ฉลองว น คร สต มาสอย างม ความส ข และ ม ความหมาย ร จ กแบ งป นให ผ อ น นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย ตลอด ป ตลอด ป 100, ม ส อ ว สด และอ ปกรณ ต างๆ สาหร บงานพ นธก จคร สเต ยน ศ กษาท นสม ย และเพ ยงพอต อ ความต องการ 21, คณะคร ผ สอนคร สตจร ยธรรม ร อยละ 90 ม ความร /ความเข าใจ ในการสอนคร สตจร ยธรรม และ พ ฒนาเทคน คว ธ การสอนได อย าง ม ค ณภาพ คศ..ก มราญ คศ. ก มราญ 4 ลาด บ งาน/ก จกรรม 4 งานเย ยมเย ยน - เย ยมเย ยนบ คคลากร - เย ยมเย ยนคร สตจ กร 5 ก จกรรมถอยหล ง ส ธรรม (Retreat) - กรรมการ SCM - SCM - ล กแกะน อย - คณะคร รวมท งโรงเร ยน - คณะคร คร สเต ยน - คณะกรรมการศาสนก จ - เจ าหน า พ เล ยง น กการ งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ.2 มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ตลอด คศ. ก มราญ ป นางสาวพรท พย นางส ร นทร นางสาวพรท พย นางส ร นทร พ.ค.55-ม.ค , , ผ อาว โส ผ ป วย ผ ประสบภ ย ได ร บ การช วยเหล อ และหน นใจ - ส งเสร มความส มพ นธ /ความ ร วมม อและความช วยเหล อ ระหว างโรงเร ยนก บคร สตจ กร ต างๆ.-) - บ คลากรและน กเร ยนท กคนได ร บ ความร ในการเสร มสร างจ ต ว ญญาณด ตามหล กคาสอนของ คร สต ศาสนา สามารถอย ร วมก น อย างม ความส ข คศ..ก มราญ 5 ลาด บ งาน/ก จกรรม 6 ก จกรรมเข าค ายของน กเร ยน คร สเต ยน - ค ายน กเร ยนคร สเต ยนโรงเร ยน ดาราว ทยาล ย ระด บม ธยม ศ กษา งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ ,2. 4 โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ นางสาวพรท พย ก.ย.55 - ม.ค.56 25, น กเร ยนคร สเต ยนท กคนได ร บการ คศ..ก มราญ นางส ร นทร เสร มสร างการดาเน นช ว ตด ตาม หล กคาสอนของคร สต ศาสนาและ ได เร ยนร บทบาทหน าของตนเอง เป นแบบอย างด ต อผ อ น - ค ายน กเร ยนคร สเต ยน 5 สถาบ น จาก โรงเร ยนดาราว ทยาล ย โรงเร ยนปร นส รอยแยลส ฯ โรงเร ยนเช ยงใหม คร สเต ยน โรงเร ยนร งษ ว ทยา โรงเร ยนส บนท ธรรม มฐ ,2. 4 มฐ ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ - น กเร ยน 5 สถาบ น โรงเร ยนละ 20 คน เข าร วมก จกรรม เสร มสร างความส มพ นธ และ สามารถปร บต วอย ร วมก บผ อ น และร วมม อในการทาก จกรรม ต างๆ ได อย างสร างสรรค ร จ กการ ให เพ อผ อ น 6 ลาด บ งาน/ก จกรรม 7 ก จกรรมพ ฒนาน กเร ยนคร สเต ยน - Meeting คณะ SCM - Meeting คณะล กแกะน อย - การแข งข นพระค มภ ร รายการ ซ เปอร จ วเจาะโลกพระค มภ ร (สาหร บน กเร ยนคร สเต ยน และน กเร ยนสนใจ) 8 พ ธ นม สการขอบค ณพระเจ า และพ ธ อาลา คร และน กการเกษ ยณอาย การทางาน 9 พ ธ จบหล กส ตรของน กเร ยน ร น 126 งาน/ก จกรรม แผนงานฝ ายว ชาการและก จการน กเร ยน (งานศาสนก จ) ป 2555 มาตรฐาน สพฐ สมศ มฐ. 2 มฐ มฐ มฐ มฐ มฐ โครงการ/ก จกรรมหล ก ตามแผนพ ฒนา ค ณภาพระยะ 3 ป ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ย ทธศาสตร 1/3 โครงการจ ตสาธารณะ ย ทธศาสตร 1/1 โครงการทาความด ย ทธศาสตร 1/2 โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม นางสาวพรท พย ตลอด 20, น กเร ยน SCM.และล กแกะน อย คศ..ก มราญ นางส ร นทร ป เข าร วมก จกรรมอย างต อเน อง กรรมการศาสนก จ ส ปดาห ละ1 คร งและทาก จกรรม ได อย างสร างสรรค เป น แบบอย างในการดาเน นช ว ตได นางสาวพรท พย นางส ร นทร 7 21 ม.ค.56 50, คร ท กคนร วม พ ธ นม สการ ขอบค ณพระเจ าและพ ธ อาลา ค ณคร เกษ ยณอาย การทางาน - คร ท กคนม ความร ก ความสาม คค และแสดงออกถ งการตอบแทนคร ผ อาว โสอย างเหมาะสม นางสาวพรท พย 16 ก.พ.56 50, น กเร ยนม ธยมศ กษาป 6 และ ม ธยมศ กษาป 3 เข าร วมพ ธ จบ หล กส ตร ท กคนม ความภาคภ ม ใจ ในการเป นน กเร ยนโรงเร ยนดารา ว ทยาล ย - คร น กเร ยนและผ ปกครองได ร วมแสดง ความย นด ก บน กเร ยนท กคน คศ ก มราญ คศ..ก มราญ ระด บปฐมว ย ลำด บ งำน/ก จกรรม 1 หน น อยน กค ด มฐ. 2,3,4 10 มำตรฐำ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks