ขนาดใหญ การบร หารจ ดการฐานข อม ล โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย - PDF

Description
การบร หารจ ดการฐานข อม ล ขนาดใหญ ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย บ ณฑ ต ถ นค ารพ ย พา ถาวรพ ท กษ จ นทร เพ ญ ช ประภาวรรณ บรรณาธ กรณ พ.ศ.2546 ISBN เอกสารรายงานว

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 15 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารจ ดการฐานข อม ล ขนาดใหญ ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย บ ณฑ ต ถ นค ารพ ย พา ถาวรพ ท กษ จ นทร เพ ญ ช ประภาวรรณ บรรณาธ กรณ พ.ศ.2546 ISBN เอกสารรายงานว ชาการ โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทยระยะท 1 ฉบ บท 4 I เป ดป มเร องน าร โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทยระยะท 1 ช ดผลงานว ชาการของโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทยระยะท 1 ซ งต ดตามเด กและครอบคร วไทย ต งแต มารดาต งครรภ คลอดและเด กเต บโตจนถ งอาย 1 ป ด าเน นการระหว างป พ.ศ.2543 และส นส ดในเด อน ธ นวาคม ป พ.ศ.2545 ใน 5 พ นท ของประเทศไทย ภายใต การสน บสน นของส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย สถาบ นว จ ยระบบสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข และ องค การอนาม ยโลก เพ อเผยแพร ให แก ผ ใช ประโยชน กล มต าง ๆ และผ สนใจท วไป ประกอบด วย 3 กล มค อ หมวดเร องน าร ว าด วยท มา แนวค ด และกรอบการว เคราะห ข อม ล ก บประสบการณ จากท วโลก 1. แนวค ด กรอบการว จ ย และ ว เคราะห ข อม ล โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 2. แลกเปล ยนเร ยนร จากท วโลก ประสบการณ การว จ ยระยะยาวเร องเด กและเยาวชน หมวดเร องน าร ว าด วยถ ายทอดประสบการณ ด านการจ ดการในแง ม มต างๆ ม 5 เล มค อ 3. ถ ายทอดประสบการณ ความค ด ความร ส ก : บทเร ยนส อน ชนร นหล งท อยากก าวมาจ ดการงานว จ ย 4. การบร หารจ ดการฐานข อม ลขนาดใหญ : ประสบการณ คร งแรกท พ ฒนาโดยคนไทย 5. การประก นและควบค มค ณภาพข อม ลในโครงการว จ ยขนาดใหญ 6. ประสบการณ การจ ดการงานว จ ยในระด บพ นท 7. บ นท กล บน กว จ ยในภาคสนาม 8. ประชาคมผ ใช ประโยชน งานว จ ยในพ นท 4 อ าเภอโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย หมวดเร องน าร ผลงานและองค ความร จากการว จ ย 3 ป แบ งได เป น 3 กล มย อย ได แก (ก) ท าความเข าใจช มชนท ล อมรอบต วเด ก ประกอบด วย 9. ประเพณ การเก ด : การด แลทารกแรกเก ดตามบร บททางว ฒนธรรมในว ถ ช มชน 4 อ าเภอ ของประเทศ การศ กษาเช งค ณภาพในโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 10. ค าน ยม ความเช อ เร องการอบรมเล ยงด เด กในขวบป แรก การศ กษาเช งค ณภาพในโครงการว จ ยระยะ ยาวในเด กไทย 11. ระบบความม นคงทางอาหารของช มชน การส ารวจช มชมในโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย II 12. ประเพณ ความเช อ เก ยวก บการต งครรภ การคลอด และการปฏ บ ต ต วของมารดาหล งคลอด ใน 4 พ นท ศ กษา 4 ภาค ของประเทศไทย โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 13. ประเพณ ในรอบป ของช มชนใน 4 พ นท ศ กษา 4 ภาค โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย (ข) เป ดป มครอบคร วและสถานภาพของหญ งต งครรภ ใน 5 พ นท ประกอบด วย 14. ท าความร จ กครอบคร ว บร บทของเด กไทยใน 5 พ นท โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 15. ครอบคร วเด กไทย: ข อค นพบเบ องต นจากกรณ ศ กษาท อ าเภอกระนวน จ งหว ดขอนแก น 16. ความพ งพอใจในการแต งงานและการก อร ปครอบคร ว 17. ภาวะโลห ตจางในไตรมาสท 3 ของการต งครรภ ในหญ งไทย 5 ภาค โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 18. พฤต กรรมส งเสร มส ขภาพช องปาก ในหญ งต งครรภ 4 พ นท โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย ระยะท พฤต กรรมความผ กพ นระหว างมารดาและทารกพ นฐานส าหร บการก อร ปความเป นคนเต มคน : ครอบคร ว และเด กโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย (ค) เป ดแฟ มล ก ๆ ของเราในแง ม มต าง ๆ ประกอบด วย 20. ท าความร จ กเด กไทยในโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 21. ฤาอนาคตเด กไทยจะแคะแกรน การต ดตามการเจร ญเต บโตของเด กขวบป แรกในโครงการว จ ยระยะยาว ในเด กไทย 22. ป จจ ยท ส มพ นธ ก บเด กแรกเก ดน าหน กต วน อยในโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 23. พ ฒนาการในช วงขวบป แรกของเด กในโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย 24. พ ฒนาการและสภาวะท นตส ขภาพของเด กขวบป แรก ในพ นท อ.เทพา จ.สงขลา โครงการว จ ยระยะยาวใน เด กไทย 25. สาเหต การตายและอ ตราตายปร ก าเน ดท แท จร ง จากการเฝ าระว งหญ งม ครรภ และทารกแรกเก ด โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทยระยะท ผลของการต ดเช อหนอนพยาธ ท ต ดต อผ านด นต อการเก ดหอบแบบ wheeze ในเด กอาย น อยกว า3 ป 27. วงจรหล บต นของทารกในครรภ และความส มพ นธ ระหว างพฤต กรรมของทารกในครรภ ก บพ นอารมณ ของ เด กเม ออาย 1 ป เป ดโอกาสให ท านเล อกอ านตามความสนใจของท าน ข อม ลท ปรากฏในเอกสารท กช ดอาจม การเปล ยนแปลงใน อนาคต เน องจาก ณ ถ งป จจ บ น ย งคงม การน าเด กเข าโครงการฯ เพ มเต มในบางพ นท อย างไรก ตามท าน สามารถน าไปใช อ างอ งได ด วยความระม ดระว ง ต วเลขท เปล ยนแปลงไปเป นจ านวนน อย จ งไม กระทบต อ ค ณภาพและการแปลผลข อม ล และเป นไปตามธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงตามกาลเวลา ตามช อ โครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย III ก ตต กรรมประกาศ รายงานว จ ยน เป นส วนหน งของโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย ซ งได ร บท นสน บสน นจาก สถาบ นว จ ยระบบสาธารณส ข ส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย กระทรวงสาธารณส ข และ องค การอนาม ยโลก เพ อให การศ กษาต ดตามเด กไทยต งแต อย ในครรภ มารดา ใน 5 พ นท ท กภาคของประเทศ ด าเน นการไปได ด วยด นอกจากน โครงการฯย งได ร บความเอ อเฟ อเส อย ดโครงการว จ ยระยะยาวในเด กไทย จาก บร ษ ท ไทยประก นช ว ต จ าก ด ซ งทางโครงการฯต องขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน นอกจากท นว จ ยท ได ร บการสน บสน นจากหลายหน วยงานแล ว โครงการฯย งได ร บค าปร กษาอ นเป น ประโยชน ย งจากคณะกรรมการท ปร กษาโครงการฯ ซ งม ศาสตราจารย นายแพทย จร ส ส วรรณเวลา เป นประธาน โดยม ท ปร กษาต างประเทศ 2 ท าน ค อ Prof.Phil A. Silva (New Zealand) และ Prof.Dr.David Barker (England) รวมถ งความเส ยสละ ความม มานะของคณาจารย น กว จ ยหล กร วม 70 คน และความ อ ตสาหะของคณะผ ช วยน กว จ ยในพ นท กว า 40 คน ท ผน กแรงกายแรงใจเพ อให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ และ ผลผล ตการว จ ยท จะเป นประโยชน ต อส งคมไทยในอนาคต ส วนส าค ญท ส ดของโครงการฯ ท จะต องขอขอบพระค ณเป นอย างส งก ค อ เด ก ๆ กล มต วอย าง และ พ อ แม ผ เล ยงด หล ก กว า 4,200 ครอบคร วท วประเทศ ซ งให ข อม ล และข อเท จจร งต าง ๆ ในการด าเน นช ว ต ซ งน บเป นกล มครอบคร วต นแบบ ในการศ กษาว จ ยเพ อค นหาองค ความร ท จะน าไปส การพ ฒนาเด กไทยอย างม ค ณภาพในร นต อไป และท จะล มไม ได ค อ ผ ให ก าเน ดโครงการฯ ศ.น.พ.ว จารณ พาน ช และ ผ สน บสน นให ก าล งใจน กว จ ยอย าง เมตตาเสมอมา ศ.น.พ.อาร ว ลยะเสว และ ศ.พ.ญ.สาคร ธนะม ตต รายช อน กว จ ย 1. พ.ญ.จ นทร เพ ญ ช ประภาวรรณ ผ อ านวยการโครงการฯ 2. รศ.ดร.บ ณฑ ต ถ นค ารพ รองผ อ านวยการฯ และ ผ จ ดการศ นย บร หารจ ดการข อม ล 3. นพ.ดร.ช ยชนะ น มนวล ผ ช วยผ อ านวยการฯ ฝ ายบร หาร 4. รศ.พญ.ล ดดา เหมาะส วรรณ ห วหน าท มว จ ยเด ก 5. น.พ.ชาญย ทธ ศ ภค ณภ ญโญ ท มว จ ยเด ก 6. พ.ญ.เบญจพร ป ญญายง ท มว จ ยเด ก 7. พ.ญ.วราภรณ เตชะเสนา ท มว จ ยเด ก 8. รศ.พญ.ศ ร ก ล อ ศราน ร กษ ท มว จ ยเด ก 9. ผศ.ดร.อ ไรพร จ ตต แจ ง ท มว จ ยเด ก 10. รศ.ดร.ร จา ภ ไพบ ลย ห วหน าท มว จ ยครอบคร ว 11. รศ.ดร.กอบก ล พ นธ เจร ญวรก ล ท มว จ ยครอบคร ว 12. ผศ.ดร.จร ยา ว ทยะศ ภร ท มว จ ยครอบคร ว 13. ผศ.พญ.จ ตเกษม เก งพล ท มว จ ยครอบคร ว 14. รศ.ดร.จ ตต น นท เตชะค ปต ท มว จ ยครอบคร ว 15. อาจารย ถว ลย เน ยมทร พย ท มว จ ยครอบคร ว 16. ผศ.ดร.น ตยา ส นส กใส ท มว จ ยครอบคร ว 17. ดร.พ ชร นทร เล กสว สด ท มว จ ยครอบคร ว 18. อ.ภ ทรา สง า ห วหน าท มว จ ยช มชน 19. ผศ.ดร.ช ชวาลย วงษ ประเสร ฐ ท มว จ ยช มชน 20. ดร.ช นจ ตร โพธ ศ พท ส ข ท มว จ ยช มชน 21. ผศ.ดร.อ าภาพร พ วว ไล ท มว จ ยช มชน 22. ดร.น าอ อย ภ กด วงศ ท มว จ ยช มชน 23. รศ.ระว วรรณ ชอ มพฤกษ ท มว จ ยช มชน 24. ค ณเร องศ กด ป นประท ป ท มว จ ยช มชน 25. ค ณลาว ลย สาโรวาท ท มว จ ยช มชน 26. ผศ.ดร.ส ธรรม น นทมงคลช ย ท มว จ ยช มชน 27. ดร.อรส ดา เจร ญร ถ ท มว จ ยช มชน 28. ค ณอ านวย ภ ภ ทรพงษ ท มว จ ยช มชน 29. รศ.อร ณ จ รว ฒน ก ล ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 30. ผศ.ย พา ถาวรพ ท กษ ศ นย บร หารจ ดการข อม ล IV 31. ผศ.ดร.จ ราพร เข ยวอย ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 32. ผศ.จาร วรรณ โชคคณาพ ท กษ ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 33. ผศ.น คม ถนอมเส ยง ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 34. รศ.มาล น เหล าไพบ ลย ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 35. ผศ.อน สรณ ส นทรพงศ ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 36. อ.ส ท น ชนะบ ญ ศ นย บร หารจ ดการข อม ล 37. รศ.นพ.ส ม ตร ส ตรา ท ปร กษาพ นท อ.กระนวน จ.ขอนแก น 38. น.พ.เกษม เวชส ทธานนท ผ จ ดการภาคสนาม อ.พนมทวน จ.กาญจนบ ร 39. น.พ.ส ว ฒน ว ร ยพงษ ส ก จ ผ จ ดการภาคสนาม อ.เทพา จ.สงขลา 40. พ.ญ.อ มพร ร ตนปร ญญา ผ จ ดการภาคสนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก น 41. น.พ.คณ ต ต นต ศ ร ว ทย ผ จ ดการภาคสนาม อ.เม อง จ.น าน 42. รศ.พญ.น ชรา เร องดารกานนท ผ จ ดการภาคสนาม พ นท กร งเทพฯ และท มว จ ยเด ก 43. ผศ.พญ.พรรณ วาส กนานนท ท มว จ ยเจาะล ก 44. พ.ญ.ภาส ร แสงศ ภวาน ช ท มว จ ยเจาะล ก 45. ผศ.นพ.ส รช ย เก อศ ร ก ล ท มว จ ยเจาะล ก 46. ผศ.พญ.วนพร อน นตเสร ท มว จ ยเจาะล ก 47. ทพ.ทรงช ย ฐ ตโสมก ล ท มว จ ยเจาะล ก 48. รศ.ดร.ศ ร พร จ รว ฒน ก ล ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 49. ดร.ว ลยา ธรรมพน ชว ฒน ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 50. ผศ.ดร.สมพร ร งเร องกลก จ ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 51. ผศ.ดร.ชวพรพรรณ จ นทร ประส ทธ ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 52. รศ.ดร.อาภรณ เช อประไพศ ลป ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 53. ดร.ว นเพ ญ พ ช ตพรช ย ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 54. ดร.ร งนภา ผาณ ตว ตน ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 55. ดร.ว ไลพรรณ สมบ ญตนนท ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 56. ดร.ดาร ณ จงอ ดมการณ ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 57. ผศ.พ มภา ส ตรา ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 58. ผศ.น ล บล ร จ รประเสร ฐ ท มล กษณะและว ถ ช ว ตของครอบคร วไทยใน 5 จ งหว ด 59. ผศ.ดร.ภ ทราภรณ ต งบ ญคม ท มล กษณะแล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks