สร ปค างานก อสร างอาคาร - PDF

Description
สถานท ก อสร าง โรงเร ยนบด นทรเดชา (ส งห ส งหเสน ) สม ทรปราการ ส งก ด สพฐ. หน วยงานโรงเร ยนบด นทรเดชา (ส งห ส งหเสน ) สม ทรปราการ แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ท งหมด และ Factor F ท แนบ ม จ านวน 19 แผ น ประมาณราคา

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 15 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สถานท ก อสร าง โรงเร ยนบด นทรเดชา (ส งห ส งหเสน ) สม ทรปราการ ส งก ด สพฐ. หน วยงานโรงเร ยนบด นทรเดชา (ส งห ส งหเสน ) สม ทรปราการ แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ท งหมด และ Factor F ท แนบ ม จ านวน 19 แผ น ประมาณราคา เม อว นท 26 ส งหาคม 2556 ปร บปร งราคาเม อว นท 7 มกราคม 2557 ค าก อสร าง ล าด บท รายการ หน วย : บาท สร ป ส วนท 1 ค าก อสร าง ส วนท 2 ค าคร ภ ณฑ จ ดซ อหร อส งซ อ สร ปค างานก อสร างอาคาร 25,352, ,733, แบบ ปร.6 สร ป รวมค าก อสร างเป นเง นท งส น (ย ส บเจ ดล านแปดหม นห าพ นบาทถ วน) 27,085, **... (นายพงษ ศ กด วงศ เก ยรต ขจร) ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง... (นายณ ฐพงษ ส ขโข) กรรมการก าหนดราคากลาง... (นายมณเฑ ยร พ นธ มาศ) กรรมการก าหนดราคากลาง สร ป ประมาณราคาโดย ประมาณราคาเม อ ว นท ปร บราคาโดย ปร บราคาเม อ ว นท ล าด บท รายการ จ านวน หน วย รวม และ สร ป ส วนท 1 ค างานต นท น กล มงานท 1 1 งานโครงสร างว ศวกรรม รวม 10,238, ,467, ,705, งานสถาป ตยกรรม รวม 5,054, ,932, ,987, งานระบบส ขาภ บาล ด บเพล งและป องก นอ คค ภ ย รวม 211, , , งานระบบไฟฟ าและส อสาร รวม 489, , , งานระบบปร บอากาศและระบายอากาศ รวม 1, , งานระบบล ฟท และบ นไดเล อน รวม งานระบบเคร องกลและระบบพ เศษอ นๆ รวม รวมค างานกล มท 1 15,995, ,547, ,543, กล มงานท 2 1 งานคร ภ ณฑ จ ดจ างหร อส งท า รวม 201, , งานตกแต งภายในอาคาร รวม รวมค างานกล มท 2 201, , กล มงานท 3 1 งานภ ม ท ศน รวม งานผ งบร เวณและงานก อสร างประกอบอ นๆ รวม รวมค างานกล มท รวมค างานส วนท 1 ท งหมด 16,197, ,547, ,744, แผ นท 1 / 16 รวม และ ส วนท 1 ค างานต นท น (ค านวณในราคาท น) กล มงานท 1 1 งานโครงสร างว ศวกรรม 1.1 งานด น ห น ทราย และฐานราก - ข ดด นฐานรากและถมค น (แรงคน) 185 ลบ.ม , , ทรายหยาบรองก นฐานราก 7.72 ลบ.ม , , คอนกร ตหยาบรองก นฐานราก 1:3: ลบ.ม. 1, , , , ด นถม 148 ลบ.ม , , , รวมงานข อ , , , งานตอกเสาเข ม - เสาเข ม คอร. ส เหล ยมต นขนาด 0.26 X 0.26 X ม. 180 ต น 7, ,413, , , ,607, ค าสก ดห วเสาเข ม 180 ต น , , ค าทดสอบด น ว ธ BORING TEST 1 จ ด 13, , , รวมงานข อ 1.2 1,426, , ,665, งานแบบหล อคอนกร ต - ไม แบบท วไป อาคาร 4 ช น (ใช 35%) 2,805 ลบ.ฟ ,122, ,122, ไม คร าว 2,404 ลบ.ฟ , , ไม ค าย น 1,262 ต น , , ค าแรงไม แบบ 8,015 ตร.ม , , ตะป ขนาดต างๆ 2,003 กก , , รวมงานข อ 1.3 2,173, , ,094, งานคอนกร ตโครงสร าง - คอนกร ตโครงสร าง 1 : 2 : ลบ.ม. 1, ,435, , ,911, รวมงานข อ 1.4 1,435, , ,911, แผ นท 2 / 16 รวม และ 1.5 งานเหล กเสร มคอนกร ต - เหล กกลม SR 24 Ø 6 มม ต น 22, , , เหล กกลม SR 24 Ø 9 มม ต น 21, , , เหล กข ออ อย SD 40 Ø 12 มม ต น 21, , , เหล กข ออ อย SD 40 Ø 16 มม ต น 20, , , เหล กข ออ อย SD 40 Ø 20 มม ต น 20, , , เหล กข ออ อย SD 40 Ø 25 มม ต น 20, ,617, ,617, ลวดผ กเหล กโครงสร าง (เบอร 18) 4,323 กก , , ค าต ด,ด ดและผ ก เหล กเสร มคอนกร ต ต น - - 2, , , รวมงานข อ 1.5 3,130, , ,535, งานพ นส าเร จร ป - พ นส าเร จร ปชน ดกลวง หนา 10 ซม. LL 400 กก./ตรม. 2,616 ตร.ม , , ,059, คอนกร ตท บหน าพ นส าเร จร ป หนา 5 ซม. 2,616 ตร.ม , , , เหล กตะแกรง WIRE MESH Ø ม. 2,616 ตร.ม , , , รวมงานข อ 1.6 1,268, , ,425, งานโครงหล งคาเหล ก - เหล กร ปต วซ ขนาด 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. 398 ท อน , , เหล กร ปต วซ ขนาด 75 X 45 X 15 X 2.3 มม. 305 ท อน , , เหล กฉากขาเท าก น 50 X 50 X 3.2 มม. 11 ท อน , , แผ นแพลทเหล ก หนา 4 มม. (ขนาดตามแบบร ปรายการ) 300 แผ น , , แผ นแพลทเหล ก หนา 4 มม. งอฉาก (ขนาดตามแบบร ปรายการ) 450 แผ น , , Extention Bolt ขนาด Ø 9 มม. 300 ต ว , , Extention Bolt ขนาด Ø 12 มม. 150 ต ว , , น อต ขนาด Ø 15 มม. 150 ต ว , , แผ นท 3 / 16 รวม และ - แปเหล กช บส งกะส ส าเร จร ป 1,344 เมตร , , , ตะป เกล ยวย ดแป 4 กล อง , , ค าแรงต ดต ง,ต ด,เช อมโครงหล งคาเหล กร ปพรรณ 16,100 กก , , พ นส ก นสน มโครงหล งคา 1,860 ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , รวมค างานโครงสร างว ศวกรรมท งหมด รวม 10,238, ,467, ,705, แผ นท 4 / 16 รวม และ 2 งานสถาป ตยกรรม 2.1 งานม งหล งคา - กระเบ องลอนค ขนาด 0.50 x 1.20 ม. (ส เคล อบพ เศษ) 3,168 แผ น , , ครอบส นโค ง 158 แผ น , , ครอบตะเข 113 แผ น , , ครอบโค งป ดปลาย 4 แผ น ครอบโค ง 3 ทาง 2 แผ น คล ปล อค กระเบ องลอนค (ยาว 20 ซม.) 6,336 ต ว , , ตะป เกล ยวย ดครอบกระเบ อง 0.5 กล อง อ ปกรณ ต ดต งครอบโค ง 70 เมตร , , ค าแรงม งกระเบ องหล งคา 1,385 ตร.ม , , เช งชายส าเร จร ปไฟเบอร ซ เมนต บอร ด (ตามแบบร ป) 199 เมตร , , , ไม ป ดก นนกลอนค ไฟเบอร ซ เมนต บอร ด (ตามแบบร ป) 199 เมตร , , , รวมงานข อ , , , งานฝ าเพดาน (C1) - ฝ าเพดานกระเบ องซ เมนต เส นใยแผ นเร ยบหนา 6 มม. 1,235 ตร.ม , , , ต เว นร อง โครงคร าวเหล กช บส งกะส (C2) - ฝ าเพดานกระเบ องซ เมนต เส นใยแผ นเร ยบหนา 6 มม. 64 ตร.ม , , , โครงเคร าท บาร (C3) - ฝ าเพดานระแนงไฟเบอร ซ เมนต ส าเร จร ป (ตามแบบร ป) 163 ตร.ม , , , อ ดแต งยาแนวใต พ นส าเร จร ป 1,837 ตร.ม , , , บ วฝ าเพดานไฟเบอร ซ เมนต บอร ด 2 หนา 8 มม. 384 เมตร , , , ทาส พลาสต กเพดาน 3,135 ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , แผ นท 5 / 16 รวม และ 2.3 งานพ น ( F1) - ผ วพ นป กระเบ องเซราม คขนาด 12 x 12 65 ตร.ม , , , ( F2) - ห นข ดพร อมเส นแบ งแนว 554 ตร.ม , , , ( F3) - ผ วพ นข ดม นเร ยบ 1,543 ตร.ม , , , ( F4) - พ นป บล อกหนา 6 มม. ส ซ เมนต 272 ตร.ม , , , ( F6) - ผ วพ นป กระเบ องพอร ชเลน ขอบต ดขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 1,837 ตร.ม , , , ขอบค นห นคอนกร ตทางเท า ยาว 1.00 เมตร 210 ท อน , , , รวมงานข อ , , ,487, งานผน ง (ผ1) - ผน งก อคอนกร ตบล อก 7 ซม. 951 ตร.ม , , , (ผ2) - ผน งก อคอนกร ตบล อก 2 ช น (เต มหน าคาน) 619 ตร.ม , , , (ผ3) - ผน งบ กระเบ องเคล อบขนาด 8 x 8 269 ตร.ม , , , (ผ4) - ผน งก นห องน าส าเร จร ป พร อมอ ปกรณ (ผน ง+บานประต ) 6 ช ด 6, , , (ผ4) - ผน งก นห องน าส าเร จร ป พร อมอ ปกรณ (เฉพาะช ดบานประต ) 2 ช ด 3, , , (ผ6) - ผน งก อคอนกร ตบล อกก นฝนล นค (ตามแบบ) 6.5 ตร.ม , , (ผ7) - ผน งก อคอนกร ตบล อกช องลม (ตามแบบ) 248 ตร.ม , , , (ผ10) - ผน งก อบล อกแก ว 9 ตร.ม. 1, , , , (ผ11) - ผน งกระเบ องซ เมนต เส นใยแผ นเร ยบ หนา 8 มม. 329 ตร.ม , , , กร 2 ด าน โครงเคร าเหล กช บส งกระส ต เว นร อง (ผ12) - ผน งกระเบ องซ เมนต เส นใยแผ นเร ยบ หนา 8 มม. 25 ตร.ม , , , เซาะร องในต ว โครงเคร าเหล กช บส งกะส ต เว นร อง รวมงานข อ , , , งานบ วเช งผน ง รวมงานข อ แผ นท 6 / 16 รวม และ 2.6 งานฉาบป น - ฉาบป นเร ยบผน ง 3,140 ตร.ม , , , ฉาบป นเร ยบโครงสร าง 3,377 ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , งานประต หน าต างและช องแสง/ระบายอากาศ - ประต เหล กม วน D.O พร อมอ ปกรณ 2 ช ด 23, , , ประต ห องเร ยน D.1 พร อมอ ปกรณ 40 ช ด 6, , , ประต ห องเร ยน D.2 พร อมอ ปกรณ 4 ช ด 13, , , ประต ห องน าน กเร ยน D.3 พร อมอ ปกรณ 2 ช ด 7, , , ประตห องน าคร D.4 พร อมอปกรณ 2 ช ด 5, , , ประตห องวางแท งน า D.5 พร อมอปกรณ 2 ช ด 8, , , ประตห องเก บของ D.6 พร อมอปกรณ 2 ช ด 6, , , ประตห องเก บของใต บ นได D.7 2 ช ด 1, , , ประต ห องน าป มน า D.8 พร อมอ ปกรณ 2 ช ด 7, , , ประต ห องเก บอ ปกรณ D.9 พร อมอ ปกรณ 2 ช ด 2, , , หน าต างห องเร ยน น.1 40 ช ด 10, , , หน าต างห องเร ยน น.2 พร อมช องแสง 4 ช ด 7, , , หน าต างห องเร ยน น.3 พร อมช องแสง 24 ช ด 15, , , หน าต าง W 1 2 ช ด 1, , , หน าต าง W 2 2 ช ด 2, , , หน าต าง W 3 2 ช ด 4, , , แผ นท 7 / 16 รายการ ปร มาณงาน และราคา รวม และ - หน าต าง AL. 1 4 ช ด 13, , , หน าต าง AL. 2 4 ช ด 3, , , หน าต าง AL ช ด 5, , , หน าต าง AL. 4 (เกล ดระบายอากาศ) 4 ช ด 2, , , เสาเอ น + ท บหล ง ค.ส.ล. ประต -หน าต าง 1,030 เมตร , , , รวมงานข อ 2.7 1,522, , ,558, งานตกแต งผ วบ นได + บ นไดเหล ก บ นได 1 ข นอาคาร - พ นชานพ กบ นได ผ วห นข ด 59 ตร.ม , , , ข นบ นได ผ วห นข ด 195 เมตร , , , จม กบ นไดอล ม เน ยมชน ด 6 ร อง 205 เมตร , , , ราวบ นไดสแตนเลส Ø 1 1/2 73 เมตร , , ผน งราวบ นไดก อบล อก 7 ซม. ฉาบป นเร ยบทาส พร อมราวสแตนเลส 46 เมตร , , รวมงานข อ , , , งานส ขภ ณฑ และอ ปกรณ ห องน า-ส วม - โถส วมน งยองม ฐาน ส ขาว แบบม หม อน า 6 ช ด 3, , , , โถส วมน งราบ ส ขาว แบบม หม อน า 4 ช ด 3, , , , โถป สสาวะชาย ส ขาว พร อมฟล ชวาล ว 3 ช ด 5, , , , อ างล างหน าแบบฝ งบนเคาน เตอร ส ขาว พร อมก อกน าแบบกด 7 ช ด 3, , , , เคาน เตอร อ างล างหน าพร อมว สด บ ผ ว (แกรน ต) ห องน าคร หญ ง 1 ท 2, , , เคาน เตอร อ างล างหน าพร อมว สด บ ผ ว (แกรน ต) ห องน าคร ชาย 1 ท 2, , , เคาน เตอร อ างล างหน าพร อมว สด บ ผ ว (แกรน ต) ห องน าน กเร ยนหญ ง 1 ท 14, , , เคาน เตอร อ างล างหน าพร อมว สด บ ผ ว (แกรน ต) ห องน าน กเร ยนชาย 1 ท 7, , , ท ใส กระดาษช าระ ส ขาว 2 อ น แผ นท 8 / 16 รายการ ปร มาณงาน และราคา รวม และ - ก อกน าชน ดห วบอลวาล ว 4 ต ว สายฉ ดช าระ 10 อ น , , สต อปวาล ว Ø 1/2 17 อ น , , กระจกเงา ห องน าน กเร ยนหญ ง (ขนาดตามแบบร ปรายการ) 1 ท 2, , , กระจกเงา ห องน าน กเร ยนชาย (ขนาดตามแบบร ปรายการ) 1 ท 1, , , กระจกเงาห องน าคร ชาย และคร หญ ง (ขนาดตามแบบร ป) 2 ท แผ นตะแกรงกรองผงชน ดด กกล น 14 อ น , , แผงก นป สสาวะชายส าเร จร ป 2 แผง , , ฝาป ดส วมทองเหล อง 2 อ น รวมงานข อ , , , งานทาส - ส พลาสต กอ ม ลช น 4,464 ตร.ม , , , ทาส น าม น,ส ก นเป อน 1,516 ตร.ม , , , รวมงานข อ , , , งานเบ ตเตล ด-งานอ นๆ - ผน งระเบ ยง ค.ส.ล.พร อมราวสแตนเลส Ø 1 1/2 - บ วประด บส าเร จร ป (โถงบ นได) เมตร เมตร , , , , บ วประด บส าเร จร ป (ท วไป) 190 เมตร , , รวมงานข อ , , รวมค างานสถาป ตยกรรมท งหมด รวม 5,054, ,932, ,987, แผ นท 9 / 16 รวม และ 3 งานระบบส ขาภ บาล ด บเพล ง และป องก นอ คค ภ ย. 3.1 งานเด นท อโสโครก - เด นท อส วม 10 จ ด 1, , , เด นท อป สสาวะ 3 จ ด , , เด นท อน าท งอ างล างหน า 7 จ ด , , เด นท อร น าท ง 14 จ ด , , เด นท อระบายอากาศ 2 จ ด , , รวมงานข อ , , งานเด นท อน าด - เด นท อน าส วม 10 จ ด , , เด นท อน าโถป สสาวะ 3 จ ด , , เด นท อน าอ างล างหน า 7 จ ด , , เด นท อก อกน า 4 จ ด , , เด นท อสายช าระ 10 จ ด , , รวมงานข อ , , งานระบบส ขาภ บาลภายนอกอาคาร - ถ งบ าบ ดระบบเกรอะและกรองในต ว ขนาดความจ 6,000 ล ตร 2 ช ด 34, , , , , ถ งน าไฟเบอร กลาส ขนาดความจ 1,500 ล ตร 4 ถ ง 6, , , ถ งน าสเตนเลส ขนาดความจ ล ตร 4 ใบ 6, , , ท อระบายน าซ เมนต เส นใยห น Ø 8 29 ท อน , , , บ อพ กน าส าเร จร ป (ตามแบบร ปรายการ) 19 บ อ , , บ อพ กส าหร บท าข องอด กกล น (ตามแบบร ป) 3 ช ด , , เร องส บน าแบบหอยโข งชน ดแรงด นส งขนาด 1.5 แรงม า 2 ช ด 12, , , , , รวมงานข อ , , , แผ นท 10 / 16 รวม และ 3.4 งานระบบด บเพล ง. - เคร องด บเพล ง ขนาด 10 ปอนด 8 เคร อง , , รวมงานข อ 3.4 6, , รวมค างานระบบส ขาภ บาล ด บเพล ง และป องก นอ คค ภ ยท งหมด รวม 211, , , แผ นท 11 / 16 รวม และ 4 งานระบบไฟฟ าและส อสาร. 4.1 งานดวงโคมไฟฟ า - โคมไฟฟ าหลอดฟล ออเรสเซนต T5-1 X 28 W โชว หลอด 272 ช ด , , , โคมไฟฟ าหลอดฟล ออเรสเซนต T5-1 X 14 W โชว หลอด 26 ช ด , , , โคมไฟฟ าหลอดฟล ออเรสเซนต T5-1 X 28 W พร อมครอบกรองแสง 77 ช ด 1, , , , ดวงโคมดาวน ไลท Ø 17 ซม. หลอดคอมแพ ค ขนาด 18 W 18 ช ด , , , โคมไฟก ง (โคมประด บ) 4 ช ด , , รวมงานข อ , , , งานสว ทซ และเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks