คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ - PDF

Description
1 แบ งห วข อย อยตามสาระการเร ยนร ได ๗ ห วข อ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ๑. การใช คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ ๒. การต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร และระบบปฏ บ ต การ ๓. การใช โปรแกรมประมวลผลคา ๔. การใช โปรแกรมตารางทาการ

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 7 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แบ งห วข อย อยตามสาระการเร ยนร ได ๗ ห วข อ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ๑. การใช คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ ๒. การต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร และระบบปฏ บ ต การ ๓. การใช โปรแกรมประมวลผลคา ๔. การใช โปรแกรมตารางทาการ ๕. การใช โปรแกรมนาเสนอข อม ล ๖. การใช อ นเตอร เน ตเบ องต น ๗. จร ยธรรมในการใช คอมพ วเตอร ก บสารสนเทศ 2 การใช คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ 1. ข อใดแสดงความหมายของคอมพ วเตอร ด ท ส ด 1. เป นอ ปกรณ ฮาร ดแวร 2. ควบค มการทางานด วยซอฟต แวร 3. เป นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส 4. สามารถใช งานก บอ นเทอร เน ต 5. ม ความเช อม นส ง 2. ข อใดไม จ ดอย ในระบบคอมพ วเตอร 1. Input Unit 2. Output Unit 3. Process Unit 4. CPU 5. หน วยประมวลผล 3. ข อใดไม ใช ป จจ ยในการใช งานคอมพ วเตอร 1. ฮาร ดแวร 2. ซอฟต แวร 3. พ เพ ลแวร 4. อ นเทอร เน ต 5. บ คลากรคอมพ วเตอร 4. ข อใดค อ ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร 1. โปรแกรมต างๆท ใช งานก บคอมพ วเตอร 2. ผลสร ปของคอมพ วเตอร 3. เอกสารท สร างจากคอมพ วเตอร 4. กระดาษพ มพ 5. อ ปกรณ ต างๆท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร 5. ข อใดค อ ซอฟต แวร คอมพ วเตอร 1. โปรแกรมต างๆท ใช งานก บคอมพ วเตอร 2. อ ปกรณ ต างๆท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร 3. เอกสารท สร างจากคอมพ วเตอร 4. กระดาษพ มพ 5. อ ปกรณ ต างๆท เก ยวข องก บคอมพ วเตอร 3 6. อ ปกรณ ใดใช เก บโปรแกรมและข อม ลระหว างการประมวลผล 1. CPU 2. RAM 3. Hard disk 4. Flash Drive 5. DVD ROM 7. การ ดเช อมต อเคร อข ายม กเร ยกส นๆ ว า 1. Sound Card 2. Modem Card 3. VGA Card 4. LAN Card 5. NETWORK Card 8. แผ นการ ดแสดงผลม กเร ยกส นๆ ว า 1. Sound Card 2. Modem Card 3. VGA Card 4. LAN Card 5. NETWORK Card 9. อ ปกรณ ใดทาหน าท แปลงไฟบ านเป นไฟเล ยงอ ปกรณ ต างๆภายในเคร องคอมพ วเตอร 1. Case 2. AC Adapter 3. Power Supply 4. UPS 5. CPU 10. อ ปกรณ ใดไม ใช อ ปกรณ ร บข อม ล 1. แป นพ มพ 2. เมาส 3. สแกนเนอร 4. ไมโครโฟน 5. ลาโพง 4 11. อ ปกรณ ใดเป นท งอ ปกรณ Inputและ Output 1. Keyboard 2. Mouse 3. Hard Disk 4. Scanner 5. Speaker 12. อ ปกรณ เก บข อม ลแบบใดท นามาใช แทนแผ นด สก 1. CD-ROM 2. CD-RW 3. Hard Disk 4. Flash Drive 5. Scanner 13. UPS ทาหน าท อะไร 1. สารองข อม ล 2. ป องก นไฟฟ า 3. จ ายไฟทดแทน 4. เก บข อม ล 5. ลบข อม ล 14. อ ปกรณ ใดใช แปลงภาพถ ายเป นไฟล ภาพในคอมพ วเตอร 1. Scanner 2. Printer 3. Plotter 4. Harddisk 5. CD-ROM 15. ข อใดไม ใช อ ปกรณ ท ใช ในการแสดงผล 1. จอภาพ 2. เคร องพ มพ 3. ลาโพง 4. พล อตเตอร 5. แป นพ มพ 5 16. เคร องพ มพ ประเภทใดม ความเร วส งส ด 1. เลเซอร 2. อ งค เจ ต 3. ดอตเมทร ก 4. พล อตเตอร 5. ห วเข ม 17. ถ าต องการพ มพ ใบเสร จต องใช เคร องพ มพ แบบใด 1. เลเซอร 2. อ งค เจ ต 3. ดอตเมทร ก 4. พล อตเตอร 5. เคร องพ มพ ส 18. ถ าต องการพ มพ ภาพท ม ส ส นควรใช เคร องพ มพ แบบใด 1. เลเซอร 2. อ งค เจ ต 3. ดอตเมทร ก 4. พล อตเตอร 5. เคร องพ มพ ลดราคา 19. ถ าต องการต อสายแป นพ มพ ต องต อเข าก บจ ดใด 1. PS/2 ส ม วง 2. PS/2 ส เข ยว 3. ParallelPort 4. Serial Port 5. LAN Port 20. ว ธ แก ป ญหาท เก ดจากไวร สบ ตเซกเตอร ต องทาอย างไร 1. ต องบ ตจากเคร องท ไม ม ไวร ส 2. ต องใช โปรแกรม 3. ต องใช การ ดพ เศษ 4. ต องฟอร แมตเคร อง 5. ต องลบบ ตเซกเตอร 6 การต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร และระบบปฏ บ ต การ 21.ค ย บอร ดเช อมต อก บอ ปกรณ ใดของเคร องคอมพ วเตอร 1. Sound Card 2. VGA Card 3. Mainboard 4. Printer 5. Modem 22.อ ปกรณ คอมพ วเตอร ใดเป นอ ปกรณ ท ใช ในการต ดเช อมต ออ นเตอร เน ต 1. Modem 2. VGA Card 3. HardDisk 4. CPU 5. USB 23. พอร ต PS/2 ของเคร องคอมพ วเตอร ใช สาหร บต อก บอ ปกรณ ใดได 1. Scanner 2. Mouse 3. Speaker 4. Printer 5. Modem 24.อ ปกรณ คอมพ วเตอร ประเภทเคร องพ มพ แบบใดเหมาะก บงานท ม การพ มพ สาเนา 1. แบบ LaserJet 2. แบบ InkJet 3. แบบ DotMatix 4. แบบ Plotter 5. แบบ Flat Bed 25.อ ปกรณ คอมพ วเตอร ประเภทเคร องพ มพ แบบใดการทางานคล ายเคร องถ ายเอกสาร 1. แบบ LaserJet 2. แบบ InkJet 3. แบบ DotMatix 4. แบบ Plotter 5. แบบ Flat Bed 26.ระบบปฏ บ ต การ Windows XP ต องการทร พยากร RAM ต าส ดเท าไร MB MB MB MB 5. 1 GB 27.ในการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows จะต องม การกาหนดค าให Boot จากแผ น CD ต องไปกาหนดค าท ใด 1. Master Boot Record 2. Boot Record 3. BIOS 4. CD-ROM Drive 5. Driver 28.ระบบปฏ บ ต การใดเป นระบบปฏ บ ต การท ให ฟร 1. MS-DOS 2. Unix 3. Excel 4. OS/2 5. Linux 29.ข อใด ไม ใช ระบบปฏ บ ต การ 1. MS-DOS 2. Unix 3. Excel 4. OS/2 5. Linux 30.ร ปแบบการเก บข อม ลไฟล แบบใดเหมาะสาหร บระบบปฏ บ ต การ Windows XP 1. FAT16 2. FAT32 3. NTFS 4. Ext2 5. UFS 7 8 31.โปรแกรมท ทาหน าท ในการควบค มการทางานของอ ปกรณ คอมพ วเตอร เร ยกว า 1. Utilities 2. Tools 3. System 4. Driver 5. Document 32.ข อใดค อความหมายของการ Format ไดร ฟ ได ถ กต องท ส ด 1. เป นการลบข อม ลออกท งหมด 2. เป นการทาลายข อม ลในไดร ฟให หายไปให หมด 3. เป นการเตร ยมพ นท ให พร อมส าหร บเก บข อม ล 4. เป นการกาจ ดไวร สให ออกไปจากไดร ฟ 5. เป นการด พ นท ๆ ใช ไปแล ว ในไดร ฟ 33.การเก บข อม ลไฟล จะม ช อไฟล และนามสก ลไฟล ช อไฟล บอกให เราทราบอะไร 1. บอกให ทราบว าเราเก บไฟล ไว ท ไหน 2. บอกให ทราบว าเก บข อม ลเก ยวก บอะไร 3. บอกให ทราบว าเก บข อม ลร ปแบบอะไร 4. บอกให ทราบว าไฟล ม ขนาดเท าไร 5. บอกให ทราบว าเก บข อม ลไว เม อไร 34.การเก บข อม ลไฟล จะม ช อไฟล และนามสก ลไฟล นามสก ลไฟล บอกให เราทราบอะไร 1. บอกให ทราบว าเราเก บไฟล ไว ท ไหน 2. บอกให ทราบว าเก บข อม ลเก ยวก บอะไร 3. บอกให ทราบว าเก บข อม ลร ปแบบอะไร 4. บอกให ทราบว าไฟล ม ขนาดเท าไร 5. บอกให ทราบว าเก บข อม ลไว เม อไร 35.ข อใด ไม ใช คาส งในการทาสาเนาไฟล ข อม ล 1. คล กเล อกไฟล แล วกดป ม Ctrl + C 2. คล กเล อกไฟล แล วคล กขวาเล อก Copy 3. คล กเล อกไฟล แล วคล กเมาส ค าง + กดป ม Ctrl ลากแล วปล อย 4. คล กเล อกไฟล แล วคล กไอคอนคาส ง 5. คล กเล อกไฟล แล วคล กเมน Edit - Copy 9 36.ข อใด ไม ใช คาส งเปล ยนช อไฟล 1. คล กเล อกไฟล แล วคล กซ ายอ ก 1 คร ง 2. คล กเล อกไฟล แล วกดป ม F2 3. คล กเล อกไฟล คล กขวาเล อก Rename 4. คล กเล อกไฟล คล กเมน File - Rename 5. คล กเล อกไฟล แล วกดป ม Ctrl + Alt 37.ข อใดเป นการลบไฟล แบบไม สามารถเร ยกค นจาก ถ งขยะได 1. คล กเล อกไฟล แล วคล กขวาเล อก Delete 2. คล กเล อกไฟล แล วกดป ม Del 3. คล กเล อกไฟล แล วกดป ม กากบาด 4. คล กเล อกไฟล แล วกดป ม shift + Delete 5. คล กเล อกไฟล แล วเล อกเมน file - Delete 38.ข อใด ไม ใช หน าท ของระบบปฏ บ ต การ 1. จ ดการเร องเป ดป ดเคร อง 2. จ ดการอ ปกรณ Input และ Output 3. จ ดการแฟ มข อม ล 4. จ ดการหน วยความจา 5. เป นต วกลางส อสารระหว างมน ษย ก บเคร องคอมพ วเตอร 39.ข อใด ไม ใช ว ธ การป ดหน าต างโปรแกรม หร อ ออกจากโปรแกรม ในระบบปฏ บ ต การ Windows 1. คล กท เมน Edit -- Close 2. กดป ม Alt + F4 3. คล กขวาท Task Bar แล วเล อกเมน Close 4. ด บเบ ลคล กร ป Icon โปรแกรมม มบนซ ายม อของหน าต างโปรแกรม 5. คล กท เมน File -- Close 40.แถบช อโปรแกรมและแสดงช อไฟล ท เป ดอย ขณะน นเร ยกว า 1. Menu Bar 2. Tool Bar 3. Status Bar 4. Title Bar 5. Scale Bar 41.แถบเคร องม อต างๆ สาหร บการใช งานโปรแกรมว นโดวส จะเป นร ปไอคอนของคาส งท ใช บ อยๆ เร ยกว า 1. Menu Bar 2. Tool Bar 3. Status Bar 4. Title Bar 5. Scale Bar 42.ถ าต องการจ ดเร ยงลาด บไอคอนแบบตามว นท สร าง เล อกใช คาส งใด 43. ShortCut ค อข อใด 1. Arrange Icon by - by Name 2. Arrange Icon by - by Type 3. Arrange Icon by - by Size 4. Arrange Icon by - by Modified 5. Arrange Icon by - by Byte 1. ภาพท ส อถ งโปรแกรม 2. โปรแกรมคอมพ วเตอร 3. โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ 4. ส วนท ทาหน าท ไปเป ดโปรแกรม 5. ไฟล ข อม ลของโปรแกรม 44. ประโยชน การโปรแกรม Disk Defragment ในระบบปฏ บ ต การ Windows ค อ 1. ทาให เคร องคอมพ วเตอร เก บข อม ลได มากข น 2. ทาให ฮาร ดด สก ม พ นท ว างมากข น 3. จ ดเร ยงไฟล ท กระจ ดกระจายให เร ยงต อก น 4. ทาให ไฟล ข อม ลท อย ในฮาร ดด สก ม ขนาดเล กลง 5. ลบไฟล ข อม ลท เป นขยะออกจากเคร อง 45.ประโยชน ของโปรแกรม Screen Saver ค อ 1. ทาให ประหย ดไฟฟ า 2. ทาให เคร องคอมพ วเตอร ได พ กผ อน 3. ระว งร กษาจอภาพ 4. ทาให เคร องคอมพ วเตอร ปลอดภ ย 5. จอภาพม ความสวยงามข น 10 11 การใช โปรแกรมประมวลผลคา 46. โปรแกรมใดท เหมาะสาหร บในการจ ดทาเอกสาร? 1. Microsoft Office Word Microsoft Office Excel Microsoft Office PowerPoint Microsoft Office Access Microsoft Office Outlook ข อใดเป นว ธ การเป ดโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ท ถ กต อง? 1. Start All Programs 2. Start Word Start All Programs Microsoft Office Word Start Microsoft Office 5. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word ข อใดหมายถ งสเตต สบาร (Status bar)ของ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ท ถ กต อง? 1. แสดงม มมองของไฟล 2. แสดงม มมองของเอกสาร 3. แสดงแถบสถานะการทางาน 4. การกาหนดหน วยว ดของเอกสาร 5. การกาหนดย อ/ขยายเอกสาร 49.ข อใดหมายถ งม มมองเอกสาร(View Button)ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ท ถ กต อง? 1. แสดงม มมองของไฟล 2. แสดงม มมองของเอกสาร 3. แสดงแถบสถานะการทางาน 4. การกาหนดหน วยว ดของเอกสาร 5. การกาหนดย อ/ขยายเอกสาร 50. ข อใดหมายถ งการเปล ยนหน วยว ดของโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? 1. ป ม Office ต วเล อก ข นส ง 2. ป ม Office ต วเล อก หน วยว ด 3. ป ม Office ต วเล อก กาหนดเอง 4. ป ม Office ต วเล อก แหล งข อม ล 5. ป ม Office ต วเล อก ว ธ ใช 12 51.ม มมองในล กษณะของ เค าโครงเว บม ความหมายอย างไร? 1. แสดงเอกสารในร ปแบบเว บเพจ 2. แสดงข อม ลแบบเร ยงต อก น 3. แสดงเค าโครงร าง 4. ร ปแบบเอกสารท แสดงหลาย ๆ หน า 5. ร ปแบบเอกสารท ไม พ มพ ส วนห วและท าย 52.ในการพ มพ ข อความลงเอกสารล กษณะของเมาส เป นอย างไร? ถ กท งข อ ก. และ ข. 5. ไม ม ข อใดถ ก 53.เคร องม อ ใช สาหร บทาอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? 1. ค ดลอก (Copy) 2. ต ด (Cut) 3. ย าย (Move) 4. วาง (Paste) 5. ถ กท กข อ 54. เคร องม อ ใช สาหร บทาอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? 1. ค ดลอก (Copy) 2. ต ด (Cut) 3. ย าย (Move) 4. วาง (Paste) 5. ถ กท กข อ 55. ไฟล เอกสารของ Microsoft Office Word 2007น นจะม นามสก ลอะไร? 1..pptx 2..xlsx 3..docx 4..jpg 5..gif ถ าต องการจ ดเอกสารให เป นแนวนอนต องเข าไปท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก การวางแนว แนวนอน 2. แทรก การวางแนว แนวนอน 3. เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวนอน 4. ม มมอง การวางแนว แนวนอน 5. การส งจดหมาย การวางแนว แนวนอน 57. ถ าต องการจ ดคอล มน ให ก บเอกสารต องเข าไปท แถบคาส งใด? 1. หน าแรก คอล มน 2. แทรก คอล มน 3. เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน 4. ม มมอง คอล มน 5. การส งจดหมาย คอล มน 58. คอล มน (Column) ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถ งอะไร? 1. แถวในแนวต ง 2. แถวในแนวนอน 3. ช องภายในตาราง 4. การรวมช องในตารางเป นช องเด ยว 5. ไม ม ข อถ ก 59. แถว(Row) ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถ งอะไร? 1. แถวในแนวต ง 2. แถวในแนวนอน 3. ช องภายในตาราง 4. การรวมช องในตารางเป นช องเด ยว 5. ไม ม ข อถ ก 60. ผสานเซลล ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถ งอะไร? 1. แถวในแนวต ง 2. แถวในแนวนอน 3. ช องภา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks