แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 25 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ ให ม ความสอดคล องก บภาวการณ และความเปล ยนแปลงทางการเม อง และให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ปร บปร งใหม จ งท าให โครงการท ได ร บการ ทบทวนและบรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการน ม ความเหมาะสมและสามารถสน บสน นย ทธศาสตร ของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร ได เป นอย างด โครงการเหล าน ได ร บความเห นชอบในหล กการจาก คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แล ว แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 น บเป นเคร องม อส าค ญ อย างหน งของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ส าน ก/กองได ร วมก นจ ดท าข น เพ อใช ในการผล กด น ย ทธศาสตร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให สามารถบรรล ว ส ยท ศน ค อ ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของ คณะร ฐมนตร คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม นาคม 2552 สารบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 ส วนท 1 : ข อม ลพ นฐาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 3 โครงสร างส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 4 ภารก จส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 5 อ านาจหน าท ของส วนราชการในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 6 ส วนท 2 : แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 17 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 18 แผนภาพแสดงความเช อมโยงว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 19 เป าประสงค และกลย ทธ หล กของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร 21 โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามส าน ก/กอง 29 งบประมาณของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณของโครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร 37 แหล งงบประมาณของโครงการ ประจ าป งบประมาณของโครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามส าน ก/กอง 39 กรอบระยะเวลาด าเน นโครงการประจ าป ส วนท 3 : การต ดตามและการรายงานผลการด าเน นการ การต ดตามและการรายงานผลการด าเน นการ 49 แบบรายงานผลการด าเน นโครงการ 50 ภาคผนวก บ นท กอน ม ต แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ปกหล งด านใน และรายช อโครงการ แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ประกอบด วยข อม ล พ นฐานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร (สลค.) ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการ สลค. ประจ าป 2552 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการ สลค. และงบประมาณ ประจ าป 2552 รวมท งการต ดตามและการรายงาน ผลการด าเน นการ ภายใต ขอบเขตภารก จหล กในการปฏ บ ต ราชการของ สลค. ค อ ภารก จด านคณะร ฐมนตร ด านราชการในพระองค ด านการประสานงานก บส วนราชการ และด านการบร การและเผยแพร ข อม ล ข าวสารของงานในอ านาจหน าท แก ประชาชน และเพ อให สอดคล องก บสภาวการณ ต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไป ในป 2552 สลค. ได ก าหนดว ส ยท ศน ข นใหม ค อ สลค. ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการ สน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร โดยได วางย ทธศาสตร การด าเน นการไว 2 ประเด นหล ก และในแต ละประเด นย ทธศาสตร ประกอบด วยโครงการต าง ๆ ของส าน ก/กองท จะข บเคล อน ย ทธศาสตร เหล าน นให บรรล เป าประสงค ท วางไว ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการ ประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน โดยม จ านวนโครงการและงบประมาณ ด งน ย ทธศาสตร จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ย ทธศาสตร ท ,528,100 ย ทธศาสตร ท ,922,300 รวม ,450,400 แหล งงบประมาณเพ อด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552 มาจาก 2 แหล ง ค อ งบประมาณรายจ ายประจ าป 2552 จ านวน 23,663,800 บาท และงบประมาณจากม ลน ธ คอนราด อาเดนาวร จ านวน 1,360,000 บาท งบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 จ านวน 3,736,600 บาท งบประมาณรายจ ายประจ าป 2550 จ านวน 59,790,000 บาท และงบประมาณรายจ ายประจ าป 2549 จ านวน 69,900,000 บาท ซ งปรากฏตามแผนภาพได ด งน 2 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนภาพแสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 จ านวน 27 โครงการ (60.00%) ย ทธศาสตร ท 2 จ านวน 18 โครงการ (40.00%) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 แผนภาพแสดงงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 งบประมาณ 66,922,300 บาท (42.24%) ย ทธศาสตร ท 1 งบประมาณ 91,528,100 บาท (57.76%) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ในส วนของการต ดตามผลการด าเน นการโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2552 ได ก าหนดให ม การรายงานผลการด าเน นโครงการ 3 รอบระยะเวลาค อ 4 เด อน 8 เด อน และ 12 เด อน ท งน เพ อให เก ดผลส มฤทธ ตามเป าหมายและเป นไปตามระยะเวลาท ต งไว ส วนท 1 ข อม ลพ นฐาน แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ว ส ยท ศน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศ ในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การประชาชน โดยม ระบบ การบร หารจ ดการท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร และการ ประสานงานในภารก จของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร เป าประสงค ท 1 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการต ดส นใจของ คณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตาม หล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค ท 2 หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในการ ประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 3 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เป าประสงค ท 4 ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจ ก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ในการท างาน เป าประสงค ท 5 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐานและเป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ท 6 บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ดสมรรถนะ ความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก 4 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 โครงสร างส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เลขาธ การคณะร ฐมนตร รองเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ปร กษาประจ าส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร - กล มพ ฒนาระบบบร หาร - กล มตรวจสอบภายใน ส าน กบร หารกลาง ส าน กพ ฒนาย ทธศาสตร และต ดตามนโยบายพ เศษ กองการประช มคณะร ฐมนตร ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร ส าน กน ต ธรรม ส าน กบร หารงานสารสนเทศ ส าน กส งเสร ม และประสานงานคณะร ฐมนตร ส าน กอาล กษณ และเคร องราชอ สร ยาภรณ ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา* * เป นหน วยบร การร ปแบบพ เศษ (Service Delivery Unit : SDU) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ภารก จส าน กเลขาธ การค ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ภารก จเก ยวก บราชการของคณะร ฐมนตร การประสาน ราชการก บร ฐสภา การประสานราชการก บส วนราชการในพระองค การประสานราชการก บกระทรวง กรม และหน วยงานอ น ๆ ของร ฐ และภารก จเก ยวก บประชาชน โดยพ ฒนาระบบข อม ลเพ อการต ดส นใจของ ฝ ายบร หาร พ ฒนาการออกกฎ ระเบ ยบ ค าส ง และมต คณะร ฐมนตร ประสานการปฏ บ ต ตามนโยบายและ มต คณะร ฐมนตร ตามแผนการบร หารราชการแผ นด นเพ อน าไปส การบร หารราชการแผ นด นท ม ประส ทธ ภาพ ม งผลส มฤทธ และเป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน 1. ด าเน นการเก ยวก บราชการของคณะร ฐมนตร 2. ประสานราชการก บส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและส าน กงานเลขาธ การ ว ฒ สภา เก ยวก บการด าเน นการเสนอและพ จารณาร างกฎหมาย และเร องท กฎหมายก าหนดให ขอร บความ ย นยอม หร อความเห นชอบจากสภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และร ฐสภา ตลอดจนเร องท สภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และร ฐสภา เสนอมาย งคณะร ฐมนตร 3. ประสานราชการก บส วนราชการในพระองค เก ยวก บภารก จของนายกร ฐมนตร หร อ คณะร ฐมนตร ท จะต องขอพระราชทานพระมหากร ณาตามกฎหมายหร อระเบ ยบประเพณ 4. ประสานราชการก บกระทรวง กรม และหน วยงานอ น ๆ ของร ฐ เพ อให การบร หาร ราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร เป นไปด วยความเร ยบร อย 5. บร การและเผยแพร ข อม ลข าวสารของทางราชการเก ยวก บงานในอ านาจหน าท แก ประชาชน 6. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นหน าท ของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร หร อตามท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย 6 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 อ านาจหน าท ของส วนราชการในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 1. ส าน กบร หารกลาง o จ ดวางระเบ ยบและพ ฒนางานสารบรรณเพ อควบค ม ปร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks