شهر شهر قزوین. - PDF

Description
90/8/14 مقاله: دریافت تاریخ 90/11/26 نهایی: پذیرش تاریخ * انعطافپذیر مسکن طراحی روشهای 3 حصاری پدرام 2 اقبالی رحمان سید 1 زندیه مهدی جهان نقش انعطافپذیر مسکن طراحی روشهای 95 چكيده بهعنوان - معیشت و زندگی

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 16 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
90/8/14 مقاله: دریافت تاریخ 90/11/26 نهایی: پذیرش تاریخ * انعطافپذیر مسکن طراحی روشهای 3 حصاری پدرام 2 اقبالی رحمان سید 1 زندیه مهدی جهان نقش انعطافپذیر مسکن طراحی روشهای 95 چكيده بهعنوان - معیشت و زندگی ابعاد تغییرات به توجه با - میتوان را معاصر مسکن طراحی در انعطافپذیری را خانه زیرا گرفت نظر در زیستی فضای و مردم جامعه بین تعامالت گسیختگی از جلوگیری برای حلی راه اشاره زمان طول در انطباق ایده به انعطافپذیری نمود. طراحی انسان تغییر حال در نیازهای با متناسب باید درک به و گردد سازگار کاربران نیازهای تغییر با میتواند که است مسکنی انعطافپذیر مسکن بنابراین دارد. مسکن انطباق امکان فرآیند این در مردم مشارکت شود. منجر آنها مشارکت با کاربران انتظار مورد نیازهای روش با پژوهش این میبرد. باال را مسکن از عمومی رضایت نتیجه در و میدهد افزایش را آنها نیازهای با مسکن طراحی عملیاتی و مفهومی زمینههای مورد در بررسی و بحث هدف با موردی مطالعات با و کتابخانهای قرار بحث مورد مسکونی پروژه چند بر تمرکز با را موضوع این و است گرفته شکل مختلف کشورهای در مختلف انواع شامل که فراگیری مفهوم بهعنوان انعطافپذیری که استوار ایده این بر تحقیق ساختار میدهد. برد. بهکار دورانها همه در مسکن توسعه برای میتوان را است تنوعپذیری. پذیری تغییر سازگاری مسکن انعطافپذیری کليدواژهها: مسکونی( )مجتمع انعطافپذیر»مسکن عنوان با حصاری پدرام آقای ارشد کارشناسی پایاننامه از برگرفته مقاله این * بهمنماه در که است اقبالی رحمان سید دکتر آقای مشاوره و زندیه مهدی دکتر آقای راهنمایی به تهران«یک منطقه - است. شده دفاع آن از )ره( خمینی امام بینالمللی دانشگاه معماری گروه در 1390 قزوین استان )ره( خمینی امام بینالمللی دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده معماری آموزشی گروه استادیار 1. قزوین شهر قزوین استان )ره( خمینی امام بینالمللی دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده معماری آموزشی گروه استادیار 2. قزوین شهر شهر قزوین استان )ره( خمینی امام بینالمللی دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده معماری ارشد کارشناسی 3. قزوین 1390 زمستان و پاییز یک. شماره 96 جهان نقش مقدمه اجتماعی روابط دگرگونی اقلیمی و محیطی تغییرات جدید تکنولوژیهای اجتنابناپذیر تأثیرات این دامنه مواقع بعضی در ولی است مشهود کامال مسکن در و... فرهنگی ساختارهای تغییر رد زیرا بماند بیاعتنا تغییرات این به نسبت نمیتواند جامعه و شده وسیع دگرگونیها و تغییرات در دگرگونیها و تغییرات روند نیز طرفی از بود. نخواهد خود مخاطبین جوابگوی اینصورت غیر جدید نیازهای و تحوالت این با همراهی و هماهنگی برای خانهها که است سریع آنچنان جامعه 1385(. برهانی و )علیالحسابی هستند دائمی و متناوب تغییرات به ملزم زمان طول در و است وابسته اقتصادی و روانی اجتماعی- عملکردی عوامل به انعطافپذیری مهم اصلی به خانواده اعضای فعالیتهای تغییر و خانوار بعد خانواده سکونتی نظام در تغییر با رعایت مسکن طراحی فرآیند در گذشته همچون است الزم که 64( 1382 )عینیفر میشود تبدیل گردد. مسکن سودمندیهای و منافع از زیستمحیطی و اقتصادی اجتماعی تأثیرات با انطباق امکان طول در افراد متغیر و متفاوت نیازهای با بتوانند که انعطافپذیری خانههای است. انعطاف قابل شدن بزرگ مثال بهطور که بهگونهای - باشند آنها نیازهای تمام پاسخگوی و کنند تغییر زمان بسزایی تأثیر - نگردد خانواده یک سکونت محل تغییر به منجر مستقل اتاقی به نیاز و فرزندان محالت پایداری همچنین و جابجایی هنگام به اثاثیه شهری درون نقل و حمل هزینههای کاهش در دارند. سازگاری و تنظیم امکان شامل که میدهد ارائه را تنوعی معماری طراحی در انعطافپذیری خود از جدیدی گونههای ساختمان میشود موجب نهایت در و است زمان طول در مسکونی واحد در را کاربران احتمالی نیازهای باید انعطافپذیری تأمین منظور به معماران گذارد. نمایش به را است. نیاز مدت«بلند»تفکر به طراحی در دیگر عبارت به و بگیرند نظر در طراحی فرآیند معماری«کشیدن چالش به از جدیدی»نوع که انعطافپذیری مثالهایی طریق از پژوهش این حدود بررسی مطالعه این از هدف منظر این از.)Habraken,,2008 )291 میکند بیان را است معمار تا است شده انتخاب موارد تحلیل و تجزیه با انعطافپذیر طراحی روش محدودیتهای و این بپردازد. خالق گزینههای تولید به کرده تبدیل فرصت یک به را انعطافپذیری طریق این از دارد: زیر پرسشهای برای پاسخ یافتن در سعی پژوهش نمود تبدیل طراحی رویکرد یک به را انعطافپذیری ایده میتوان چگونه میدهد ارائه را چیزی چه مسکن طراحی زمینه در انعطافپذیری قرار بررسی مورد نوآورانه ساختوسازهای و کاربر منظر دو از مسکن در انعطافپذیری است: اصلی موضوع چهار دارای طراحی میگیرد. سازهای سیستم خدماتی] 1 [ فضاهای معماری طراحی.)Schneider & Till, 2005, 287( فضا انعطافپذیری به مربوط تجهیزات سازهای سیستم است. انعطاف عدم از جلوگیری انعطافپذیر طراحی اساسی اصول از یکی دیوارها که میشود داده ترجیح سازهای سیستم در هستند. دائمی اجزای خدماتی فضاهای و توجه طریق از همچنین و باشد امکانپذیر واحد داخل در فضاها جابجایی امکان تا نباشند باربر جهان نقش... مسکن طراحی روشهای 97 هب میتوان فضا انعطافپذیری برای استفاده مورد تجهیزات و دسترسی قابلیت سرویسدهی به یافت. دست آینده در تغییرات ایجاد مسکن گفت میتوان کلی طراحی در بنابراین دارد. تعلق آن تطبیق زمینه و کاربر به مسکن هر ماندن ثابت و هستند تنوعطلب معموال انسانها که آنجا از است. وابسته کاربر و زیست محیط به در فضایی تغییرات ایجاد برای امکاناتی وجود لذا میگردد آنها نارضایتی موجب محیطی شرایط تغییرات تا کوچک تغییری از میتواند تنوع ایجاد این میکنند. ارزیابی مطلوب را زندگیشان محیط برهانی و )علیالحسابی باشد داشته دنبال به را مسکونی خانه تغییر حتی و برگیرد در را اساسی.)1385 یکدیگر معادل گاه تطبیقپذیری«یا»سازگاری و»انعطافپذیری«تعاریف مسکن طراحی در مشترک زمینههای و وجوه دارای واژه دو این گرچه میشوند. استفاده یکدیگر با مترادف گاه و از بسیاری وقوع واحد کالبدی محیط یک در دارند. یکدیگر با نیز تفاوتهایی اما هستند مفهومی میتواند مناسب نور و فضا با سنتی خانه یک در اتاق یک است. امکانپذیر انسان رفتاری الگوهای کارکردی دارای بهناچار ثابت مبلمان داشتن صورت در اتاق همین کند تأمین را مختلفی مقاصد 1382 )عینیفر میسازد ممکن دیگر رفتارهای از بهتر را رفتارها بعضی وقوع بوده تخصصی.)67 فضاهای کوتاهی اتاقها بین رابطه اتاقها اندازه در تغییرات به سازگاری رویکرد یعنی ساختمانها ثابت و دائمی قسمتهای انعطافپذیری و )Rabeneck,,1974 )86 ارتباطی و سازگاری به ساختمانها قابلیت میپردازد. خدماتی فضاهای و سازهای سیستم پیکربندی از اصطالحات از گروهی به را»چندظرفیتی«مفهوم هابراکن] 2 [ دارد. بستگی آنها انعطافپذیری تداخل هم با بوده چندگانه معانی دارای که است کرده اطالق»سازگاری«و»انعطافپذیری«جمله دارند. معنایی انعطافپذیری مفاهیم از: عبارتند انعطافپذیرمسکن بحث به مربوط اصلی موضوع چهار سازهای سیستم 1( دسترسی واحدهای و مرطوب فضاهای جمله از خدماتی فضاهای 2( و فضایی سازمان و واحد مختلف تنظیمات جمله از معماری طراحی 3( فضا. از انعطافپذیر استفاده برای تجهیز 4( انعطافپذیر مسکن سازهای سیستم ارزیابی برای میتوان را»سخت«] 3 [ و»نرم«اصطالح دو Schneider( میکند ارائه»سخت«نوع به نسبت بیشتری عمل آزادی»نرم«تمثیل که گرفت نظر در.)& Till, 2005, 289 تغییرات که میشود مطرح پایه] 4 [ ابعاد با مسکن ایجاد برای ابزاری بهعنوان انعطافپذیری میکند. فراهم آنها شخصی سالیق و کاربران نیازهای به توجه با زمان طول در را ابعادی برای مختلف حلهای راه ارائه به قادر که دارد اشاره خانههایی قابلیت به مسکن»انعطافپذیری«هستند. گوناگون استفادههای اب تطابق و فیزیکی تغییر برای ساختمان قابلیت بهعنوان انعطافپذیری مفهوم خالصه بهطور را تنوعپذیری و سازگاری فراگیر مفاهیم انعطافپذیری است. شده تعریف شرایط تغییر به توجه در تغییرات به تا میدهد اجازه مسکونی بلوک یک به ثابت عناصر طراحی با و میدهد پوشش دهد. پاسخ زمان طول محدودیت بدون خود خانههای در کاربران که میکند فراهم را شرایطی ساختمان زیر مثال در 1(. )تصویر کنند ایجاد فیزیکی تغییرات 1390 زمستان و پاییز یک. شماره Schneider & Till,, منبع: ساختمان فیزیکی بافت در تغییر قابلیت بهعنوان انعطافپذیری 1. شکل فضای اصالح و تنظیم اجازه کاربر به که دارد اشاره خانه در موقعیتهایی به پذیری تطبیق 2(. )تصویر میکند فراهم خواستههایش به توجه با را خانه درون 98 جهان نقش Mowatt,, منبع: فضاها کارکرد قابلیت بهعنوان سازگاری 2. شکل انعطافپذیر مسکن که تنوعپذیری- و سازگاری مانند - آن با مرتبط مفاهیم و انعطافپذیری بررسی با بخش این میگردد. شروع است داده قرار خود تأثیر تحت را مسکن طراحی و روشها و است انعطافپذیر مسکن طراحی در مفهوم اولین انعطافپذیری از استفاده میشود. شامل را مفهوم دومین انعطافپذیری به دستیابی برای نوآوری زمینههای انعطافپذیری از استفاده 1. میآید. بهشمار مهمی مفهوم انعطافپذیری مسکن اصالح و تغییر در کاربران نیاز به توجه با پایه سطح در کارآمد و کافی اما اولیه کیفیت حداقل تأمین قابلیت به اشاره انعطافپذیر مسکن را فردی متغیر خواستههای به پاسخ توانایی بالقوه فضاهای طراحی طریق از و دارد ساختمان میکند. فراهم زمان طول در کاربران نیاز حسب بر آینده در استفاده منظور به بالقوه فضاهای 3. شکل منبع جهان نقش... مسکن طراحی روشهای 99 را اقتصادی اجتماعی- پایداری که کاربر برای»مسکنی عنوان با انعطافپذیرمسکن تعریف Schneider & Till, ),2005 است شده مطرح میکند«فراهم ساختمان عمر طول افزایش طریق از است مناسب مختلف زندگی شیوههای دارای کاربران برای انعطافپذیر مسکن بنابراین 157(. خواستههای و آرزوها به دادن پاسخ توانایی و تغییر حال در نیازهای به توجه زمان طول در و فرآیند در بلندمدتتفکر انعطافپذیری بنابراین دارد. وجود سکونت آغاز همان از کاربران میکند. مطرح را معماری طراحی به دستیابی بهمنظور و مسکن طراحی در باید که دارند وجود موضوع دو کاربر دیدگاه از از قبل»انتخاب«انواع ارائه در پروژه قابلیت اول مرحله در شوند گرفته نظر در انعطافپذیری از پس»تغییر«برای مسکن قابلیت دوم مرحله در و اولیهانعطافپذیری به موسوم سکونت Schneider )& دارند طراحی فرآیند در بلندمدت تفکر به نیاز مسائل این دوی هر است. سکونت.)Till, 2005, 287 است. گوناگون کاربران برای مناسب مسکونی بلوکهای طراحی ایده اولیهانعطافپذیری ابعاد گرفتن نظر در با که صورتی به است طراحی در تفکر ابتکاری روش دهنده نشان امر این طراحی مثال بهطور میگردد. آغاز انعطافپذیری برای طراحی بالقوه فضاهای و مسکن در پایه پذیرایی خواب اتاق یک شامل که شده شروع فرزند بدون زوج یک زندگی برای پایه ابعاد از بالفعل فرزند اولین تولد به توجه با تراس این که است تراس نام به بالقوه فضای و آشپزخانه شد.] 5 [ خواهد تبدیل اتاقی به نتیجه در و گردیده در بالفعل و بالقوه فضاهای ترکیب»توانایی از است عبارت دائم انعطافپذیری دوم موضوع پیری زمان در بالقوه] 6 [ به بالفعل فضاهای تبدیل قابلیت تغییر«. درحال جمعیت تنظیم برای بنا تداعیکننده افراد برخی دیدگاه در خانه است. کارآمد بسیار منازل داخل مراقبتهای منظور به افراد مختلف حوزههای دارای خانه فضای اگر میمیراند. یا میکند زنده را آنها که است خاطراتی از جدایی گاه که چرا نیست خاطره همه آن ترک به نیازی دیگر کند حفظ را خاطرات آن بتواند رد افراد برای امن آسایشگاهی بهعنوان میتواند خانه میکند. پیدا را مرگ حکم قبلی زندگی مکان به تا دارند نیاز گشاده و باز فضاهای به بیشتر افراد زمان این در باشد. کهنسالیشان سالهای مراقبتهای و کمک برای که باشد جهتی در زندگی پیشبرد باید بنابراین بسته در و دلگیر اتاقهای در اجتماعی فعالیتهای مستقل زندگی و نباشد آنها جابجایی به نیازی سالمندان از پرستاری مراقبتهای میتوان نتیجه در باشند. امکانپذیر مکان یک در بهراحتی همگی خدمات و مراقبت محل کاهش زیادی اندازه تا دولت و فرد هزینههای راهکار این با داد. انجام خانه همان در را مدت بلند بهتدریج روحی و جسمی لحاظ از عمر مدت در زمینه این در سرمایهگذاری و کرد ] 7 [ خواهند پیدا شد. خواهد بازگردانده امکانپذیر مدت دراز در نه یا است انعطافپذیر مسکن پروژه یک آیا که سئوال این به پاسخ زمان طول در کاربران تغییر درحال خواستههای ساختن برآورده قابلیت دیگر عبارت به است..)Galfetti,,2003 )90 دارد نام دائمانعطافپذیری که است 1390 زمستان و پاییز یک. شماره خانواده تغییر درحال زندگی شیوه از سناریویی 4. شکل Mowatt,, از اقتباس با نگارندگان منبع: 100 جهان نقش سخت و نرم فرم الف: است ممکن که است فرم طراحی مسکن در انعطافپذیری به دستیابی راههای از دیگر یکی صاخ بهطور که میشود اطالق یافتهای توسعه فرمهای به»سخت«فرم باشد.»نرم«یا و»سخت«انعطافپذیری برای بهعمد ساختمان ساختار یعنی گرفتهاند شکل انعطافپذیری به رسیدن برای است. شده طراحی است بیپایان قابلیتهایی دارای فضا از استفاده و فرم نظر از ساختمان»نرم«فرمهای در رد آنها نیاز به توجه با مربوطه تنظیمات که میکند ایجاد کاربران برای را فرصت این بهطوریکه نرم فرم از استفاده با زیر در شده اشاره آپارتمانی بلوکهای مثال بهعنوان باشد. زمان طول نظر در خالی و ناقص واحدها از یک هر داخلی فضای دیگر عبارت به 5(. )تصویر شدهاند طراحی میشود. داده تغییر خود نیازهای به توجه با کاربران توسط بعد و است شده گرفته نرم( )فرم است نکرده مشخص را فضاها معماری پر
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks