- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ - PDF

Description
ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 16 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป น 5 ส วน ค อ ส วนของการลงทะเบ ยนผ ใช งาน และ CA ของผ ใช งาน (ผ ใช งานเด ยวก บระบบ ERS) ส วนของการส งเร องสอบถามเพ อขอข อม ลตามรายช อ จากส าน กงาน ปปง. ส วนของการตอบกล บข อม ลตามรายช อท ส าน กงาน ปปง.สอบถาม จากหน วยงานสถาบ นการเง น ต างๆ และผ ประกอบอาช พตามมาตรา16 ส วนของการค นหาและตรวจสอบข อม ลรายช อท ตอบกล บ ส วนของรายงานสร ปสถ ต การร องขอข อม ลและการตอบกล บข อม ลของสถาบ นการเง น/ผ ประกอบ อาช พมาตรา 16 o ระบบน อย ภายใต - พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ o ซ งมาตรา ๒๕ แห งพระราชบ ญญ ต ว าด วยธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดว า ธ รกรรมทางอ เล กทรอน กส ใดท ได กระท าตามว ธ การแบบปลอดภ ยท ก าหนดในพระราชกฤษฎ กาด งกล าว ให ส นน ษฐานว าเป นว ธ การท เช อถ อได ภาพรวมของระบบ ผ ท เก ยวข องในการร บ-ส งข อม ล ผ ส งขอข อม ล ผ ท าเร อง : เจ าหน าท ปปง.ท ได ร บมอบหมาย ผ อน ม ต เร อง : ผอ.กอง/ส วนงานท ก าก บด แล ผ ตอบกล บข อม ล สถาบ นการเง น ผ ประกอบอาช พตามมาตรา 16 ร ปแบบข อม ลท ร บ-ส ง ร ปแบบท ส าน กงาน ปปง. ส งไปขอข อม ลผ านระบบ AMFICS เน อความจดหมาย + ไฟล แนบหล ก เป น excel (ตามร ปแบบท ปปง.ก าหนด) ท เพ อน าไปใช งานต อก บระบบของสถาบ นการเง น เน อความจดหมาย + ไฟล แนบเพ มเต ม เป น pdf,word,excel (ไม ก าหนดร ปแบบ) เน อความจดหมาย ร ปแบบท สถาบ นการเง นและผ ประกอบอาช พมาตรา 16 ตอบกล บผ านระบบ AMFICS เน อความจดหมาย + ไฟล แนบหล ก เป น excel หร อ xml (ตามร ปแบบท ปปง.ก าหนด) เน อความจดหมาย + ไฟล แนบเพ มเต ม เป น pdf,word,excel (ไม ก าหนดร ปแบบ) เน อความจดหมาย ข อม ลท ร บ-ส ง (ตามร ปแบบท ก าหนด) ข อม ลท ส าน กงาน ปปง. ส งไปขอข อม ลผ านระบบ AMFICS ประเภทข อม ลท ต องการให ตอบกล บ เช น ข อม ลบ ญช,ข อม ลบ ตรเครด ต,รายการตราสารหน เป นต น ช อ/ช อ-นามสก ล และเลขท เอกสารย นย นบ คคล (บ ตรประชาชน,หน งส อเด นทาง,ทะเบ ยนน ต บ คคล) หร อ เลขท บ ญช หร อเลขท บ ตรเครด ต ล กษณะข อม ลท ต องการให ตอบกล บ ได แก ACCOUNT และ/หร อ TRANSACTION ข อม ลท สถาบ นการเง นและผ ประกอบอาช พมาตรา 16 ตอบกล บผ านระบบ AMFICS ข อม ลตามล กษณะข อม ลท ต องการให ตอบกล บ ได แก ACCOUNT และ/หร อ TRANSACTION ** ข อก าหนดร ปแบบข อม ลร บ และร ปแบบข อม ลส งกล บ ด ได ท เอกสาร ค ม อการสร างแฟ มข อม ล AMFICS ภาพรวมของระบบในการร บ-ส งข อม ล ความปลอดภ ยในการร บ-ส งข อม ล (1) ข นตอนการส งรายช อ จากส าน กงาน ปปง. ไปย งเจ าหน าท สถาบ นการเง น ระบบฯจะม การ sign CA (แนบ digital signature) เพ อย นย นไฟล รายช อเป นไฟล ท มาจากส าน กงาน ปปง. โดยผ ใช สามารถดาวน โหลดไฟล รายช อจากระบบใน 2 ร ปแบบ ค อ ไฟล แนบ : เป นไฟล ท สามารถอ านได ด วยโปรแกรมส าเร จร ป ms excel หร อ pdf ตามประเภท ไฟล เพ อความสะดวกในการน าไปใช งานต อ ไฟล แนบ sign CA : เป นไฟล ต นฉบ บท ได ร บจากส าน กงาน ปปง. ซ งแนบ digital signature ของ ปปง. เพ อเก บไว เป นหล กฐานทางกฎหมาย โดยเป นไฟล ท ไม สามารถแก ไขหร ออ านได ด วย โปรแกรมส าเร จร ปท วไป ความปลอดภ ยในการร บ-ส งข อม ล (ต อ) (2) ข นตอนการร บข อม ลรายการธ รกรรม ตามรายช อท สอบถาม จากเจ าหน าท สถาบ นการเง น มาย ง ส าน กงาน ปปง. ผ ส งกล บข อม ล จะต องม การ sign CA ด วยค ย ของปปง.ร วมก บค ย ของหน วยงาน เพ อ ย นย นว าไฟล ข อม ลรายการธ รกรรมเป นไฟล ท มาจากหน วยงานน นๆจร ง และเฉพาะ ส าน กงาน ปปง.เท าน นท จะสามารถเป ดไฟล มาใช งานได โดยระบบจะท าการ ตรวจสอบและน าเข าไฟล ข อม ล โดยผ ใช ปปง. สามารถ ค นหาข อม ลตอบกล บได จากหน าจอของระบบ (น าเข าข อม ลส ฐานข อม ลได เฉพาะกรณ ส งกล บ เป นไฟล หล กตามร ปแบบท ปปง.ก าหนด ดาวน โหลดไฟล ข อม ลต นฉบ บท ถอดรห สแล ว เพ อไปใช งานต อ การเข าใช งานระบบ เจ าหน าท ปปง. และ สถาบ นการเง น/ผ ประกอบอาช พตามมาตรา 16 สามารถเข าใช งานผ านหน าเว บไซต หน าจอหล กของระบบ หน าจอการ สร าง ไฟล รายช อท จะสอบถาม (ไฟล รายช อ) หน าจอการ สร าง เร องท ต องการสอบถาม (สร างจดหมายใหม ) หน าจอการ อน ม ต เร องท ต องการสอบถาม (อน ม ต จดหมายรอส ง) หน าจอการ ร บ เร องสอบถาม (กล องจดหมายเข า) หน าจอการ ตอบกล บ เร องสอบถาม (กล องจดหมายออก) ตรวจสอบรายช อท ได ร บตอบกล บ(ตาม format ท ก าหนด) รายงานสร ปสถ ต เพ อต ดตามจ านวนท ได ร บตอบกล บ สร ป ข นตอนการขอใช งานระบบ ลงทะเบ ยน หน วยงาน เลขน ต บ คคล,ช อหน วยงาน,ท อย,เบอร ต ดต อ ลงทะเบ ยน ผ ใช งาน เลขบ ตรประชาชน,ช อ-สก ล,อ เมล,ว นเด อนป เก ด,หน วยงานท ส งก ด,เบอร โทร,ส าเนาบ ตร ปชช. ลงทะเบ ยน ใบร บรองอ เล กทรอน กส ของผ ใช งาน ช อ-สก ล,อ เมล, เลข license CA, ช อผ ให บร การ CA ** รายช อผ ให บร การ CA - บร ษ ท เน ตเบย จ าก ด โทร บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จ าก ด (มหาชน) โทร สร ป ข นตอนการใช งานระบบ ดาวน โหลดเอกสารท เก ยวข อง เข าระบบ AMFICS เล อก ดาวน โหลดเอกสารและโปรแกรมเสร มท เก ยวข อง การใช งานระบบ AMFICS - ตรวจสอบรายช อท ปปง.สอบถาม ท กล องจดหมายเข า เตร ยมไฟล ข อม ล เพ อตอบกล บ เตร ยมไฟล ข อม ล ของรายช อท ปปง.สอบถาม (กรณ ไฟล หล ก ตามร ปแบบข อม ล ร บ-ส ง : ค ม อการสร างแฟ มข อม ล ร บ-ส ง) เข ารห สไฟล ข อม ล (Encrypted) ด วย CA ของ ปปง.และ CA ของหน วยงานตามท แจ งไว ก บ ปปง (ใช โปรแกรม ส าหร บ signca เข ารห สและถอดรห ส : AmficsXml Security Converter ) AMFICS - ตอบกล บรายช อท ปปง.สอบถาม ท กล องจดหมายออก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks