มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร (Microprocessor and Assembly Language) จ ฑาว ฒ จ นทรมาล วท.บ., วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 17 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร (Microprocessor and Assembly Language) จ ฑาว ฒ จ นทรมาล วท.บ., วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2557 เอกสารประกอบการสอนว ชา : ภาษาแอสเซมบล และไมโครคอมพ วเตอร เร ยบเร ยงโดย : จ ฑาว ฒ จ นทรมาล ป ท พ มพ : 2557 จานวนหน า : 278 หน า พ มพ จานวน : 450 เล ม ราคา : 300 บาท พ มพ ท : โครงการสวนด ส ตกราฟฟ คไซท มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ถนนนครราชส มา เขตด ส ต กร งเทพฯ โทร , โทรสาร (1) ค าน า เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร รห สว ชา น ได เร ยบเร ยงข นอย างเป นระบบ ครอบคล มเน อหาสาระรายว ชา ในหมวด ว ชาเฉพาะของมหาว ทยาล ย เพ อใช เป นเคร องม อส าค ญของผ สอนในการใช ประกอบการสอน ของอาจารย ท ม งเน นให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจในเน อหา เอกสารเล มน ได แบ งเน อหาในการเร ยนการสอนไว 15 ส ปดาห ได แก ระบบ คอมพ วเตอร ไมโครโพรเซสเซอร และไมโครคอนโทรลเลอร ระบบจ านวนและภาษาส าหร บ เข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร สถาป ตยกรรมคอมพ วเตอร เบ องต น ค าส งโอนย ายข อม ล แฟล ก และค าส งคณ ตศาสตร โปรแกรมภาษาแอสแซมบล เบ องต น การประกาศข อม ล ค าส งกระโดด และค าส งการกระท าซ า โครงสร างควบค ม โปรแกรมย อยเบ องต น การกระท าระด บบ ต การ อ างแอดเดรส การข ดจ งหวะและค าส งจ ดการก บสายข อม ล ค าส งตารางและการสร างแมคโคร การฝ กท กษะการเข ยนโปรแกรมภาษาแอสแซมบล เบ องต น ผ สอนควรได ศ กษารายละเอ ยด แต ละห วข อเร องท สอนจากเอกสาร หน งส อ ต ารา หร อส ออ นๆ เพ มเต มอ ก หว งว าเอกสาร ประกอบการสอนน คงอ านวยประโยชน ต อการเร ยนการสอนตามสมควร หากท านน าไปใช ม ข อเสนอแนะ ผ เข ยนย นด ร บฝ งข อค ดเห นต างๆ และขอขอบค ณมา ณ โอกาศน จ ฑาว ฒ จ นทรมาล 4 ต ลาคม 2557 (3) สารบ ญ หน า ค าน า (1) สารบ ญ (3) สารบ ญภาพ (15) สารบ ญตาราง (19) แผนบร หารการสอนประจ ารายว ชา (21) ช อรายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร รห สว ชา (21) จ านวนหน วยก ต (21) เวลาเร ยน (21) ค าอธ บายรายว ชา (21) จ ดม งหมายรายว ชา (21) เน อหา (21) ว ธ สอนและก จกรรม (24) ส อการเร ยนการสอน (24) การว ดผลและประเม นผล (24) แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 1 1 ห วข อเร อง ระบบคอมพ วเตอร (Computer System) 1 รายละเอ ย ด 1 จ านวนช วโมงท สอน 1 ก จกรรมการเร ยนการสอน 1 ส อการสอน 1 แผนการประเม นผลการเร ยนร 2 - ผลการเร ยนร 2 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 2 - ส ดส วนของการประเม น 2 เน อหาท สอน 2 องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 (4) หน า ชน ดของคอมพ วเตอร 3 โครงสร างของฮาร ดแวร ของระบบคอมพ วเตอร 7 ระบบซอฟต แวร ของคอมพ วเตอร 9 สร ป 11 ค าถามทบทวน 11 เอกสารอ างอ ง 12 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 2 13 ห วข อเร อง ไมโครโพรเซสเซอร และไมโครคอนโทรลเลอร (Microprocessor and Microcontroller) 13 รายละเอ ย ด 13 จ านวนช วโมงท สอน 13 ก จกรรมการเร ยนการสอน 13 ส อการสอน 13 แผนการประเม นผลการเร ยนร 14 - ผลการเร ยนร 14 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 14 - ส ดส วนของการประเม น 14 เน อหาท สอน 14 ไมโครโพรเซสเซอร และไมโครคอนโทรลเลอร 15 ชน ดของไมโครโพรเซสเซอร 16 โครงสร างสถาป ตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร 18 การเก ดอ นเตอร ร พต 22 ร จ สเตอร ของซ พ ย การระบ ต าแหน งในร จ สเตอร 28 การเข าถ งข อม ลในหน วยความจ า 29 สร ป 33 ค าถามทบทวน 33 เอกสารอ างอ ง 34 (5) หน า แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 3 35 ห วข อเร อง ระบบจ านวน (Numeric System) 35 รายละเอ ย ด 35 จ านวนช วโมงท สอน 35 ก จกรรมการเร ยนการสอน 35 ส อการสอน 35 แผนการประเม นผลการเร ยนร 36 - ผลการเร ยนร 36 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 36 - ส ดส วนของการประเม น 36 เน อหาท สอน 36 ความหมายของต วเลขในหล กต าง ๆ 37 การแปลงค าจากเลขฐานส บเป นเลขฐานสอง 37 การบวกและการลบเลขฐานสอง 38 การค ณและการหารเลขฐานสอง 39 เลขฐานแปดและเลขฐานส บหก 40 บ ต, ไบต, เว ร ด และด บเบ ลเว ร ด 42 ระบบเลข 2 Complement 42 ระบบเลขบ ซ ด (Binary Code Decimal) 43 มาตรฐาน IEEE สร ป 45 ค าถามทบทวน 45 เอกสารอ างอ ง 46 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 4 47 ห วข อเร อง ภาษาส าหร บเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร (Language for Computer Programming) 47 รายละเอ ย ด 47 จ านวนช วโมงท สอน 47 (6) หน า ก จกรรมการเร ยนการสอน 47 ส อการสอน 47 แผนการประเม นผลการเร ยนร 48 - ผลการเร ยนร 48 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 48 - ส ดส วนของการประเม น 48 เน อหาท สอน 48 ภาษาต างๆ ส าหร บคอมพ วเตอร 48 ระด บของภาษาส าหร บเข ยนโปรแกรม 49 การแปลภาษาส าหร บคอมพ วเตอร 49 ภาษาแอสแซมบล 50 สร ป 51 ค าถามทบทวน 51 เอกสารอ างอ ง 52 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 5 53 ห วข อเร อง สถาป ตยกรรมคอมพ วเตอร เบ องต น (Introduction to computer architecture) 53 รายละเอ ย ด 53 จ านวนช วโมงท สอน 53 ก จกรรมการเร ยนการสอน 53 ส อการสอน 53 แผนการประเม นผลการเร ยนร 54 - ผลการเร ยนร 54 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 54 - ส ดส วนของการประเม น 54 เน อหาท สอน 54 หน วยประมวลผลกลาง 54 หน วยความจ า 55 (7) หน า การเช อมต อระหว างอ ปกรณ ต าง ๆ 56 สถาป ตยกรรมของระบบไมโครโปรเซสเซอร ตระก ล 80x86 57 สร ป 64 ค าถามทบทวน 65 เอกสารอ างอ ง 66 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 6 67 ห วข อเร อง ค าส งโอนย ายข อม ล แฟล กและค าส งคณ ตศาสตร (Command Transfer, Flags and Mathematics Instruction) 67 รายละเอ ย ด 67 จ านวนช วโมงท สอน 67 ก จกรรมการเร ยนการสอน 67 ส อการสอน 67 แผนการประเม นผลการเร ยนร 68 - ผลการเร ยนร 68 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 68 - ส ดส วนของการประเม น 68 เน อหาท สอน 68 ค าส งในการโอนย ายข อม ล ค าส ง MOV 68 เคร องม อในการทดลองการโปรแกรมภาษาแอสแซมบล 72 ค าส งในการโอนย ายข อม ล 72 แฟล กและค าส งคณ ตศาสตร 83 แฟล ก (Flags) 83 ค าส งทางคณ ตศาสตร 86 กล มค าส งบวกและลบ 86 กล มค าส งค ณและหาร 89 กล มค าส งแปลงขนาดต วเลข 90 (8) หน า สร ป 94 ค าถามทบทวน 95 เอกสารอ างอ ง 96 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท 7 97 ห วข อเร อง โปรแกรมภาษาแอสแซมบล เบ องต น (Assembly Language Programming) 97 รายละเอ ย ด 97 จ านวนช วโมงท สอน 97 ก จกรรมการเร ยนการสอน 97 ส อการสอน 97 แผนการประเม นผลการเร ยนร 98 - ผลการเร ยนร 98 - ว ธ ประเม นผลการเร ยนร 98 - ส ดส วนของการประเม น 98 เน อหาท สอน 98 ร ปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบล แบบเก า 98 ร ปแบบของโปรแกรมภาษาแอสแซมบล แบบใหม 102 การเร ยกใช บร การของ DOS 102 ข นตอนการแปลโปรแกรม 104 ตารางแสดงรห สแอสก 108 สร ป 109 ค าถามทบทวน 109 เอกสารอ างอ ง 110 (9) หน า แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง การประกาศข อม ล ค าส งกระโดดและค าส งการกระท าซ า (Data Declared, Jump and Iteration Loop) 111 รายละเอ ย ด 111 จ านวนช วโมงท สอน 111 ก จกรรมการเร ยนการสอน 111 ส อการสอน 111 แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ว ธ ประเม นผลการเร ยนร ส ดส วนของการประเม น 112 เน อหาท สอน 112 การประกาศข อม ล 112 การอ างใช ข อม ลท ประกาศไว 115 การอ างต าแหน งของข อม ล 116 การประกาศข อม ลการใช บร การของ DOS No-09h, No-0Ah 117 การใช บร การของ DOS หมายเลข 09h : การพ มพ ข อความ 117 การใช บร การของ DOS หมายเลข 0Ah : การอ านข อความ 118 ค าส งกระโดดและค าส งการกระท าซ า 120 ค าส งกระโดด (Jump Conditions) 120 ค าส งวนรอบ (Loop Statements) 123 สร ป 130 ค าถามทบทวน 131 เอกสารอ างอ ง 132 (10) หน า แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง โครงสร างควบค ม (Control Structure) 133 รายละเอ ย ด 133 จ านวนช วโมงท สอน 133 ก จกรรมการเร ยนการสอน 133 ส อการสอน 133 แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ว ธ ประเม นผลการเร ยนร ส ดส วนของการประเม น 134 เน อหาท สอน 134 การสร างโครงสร างการต ดส นใจแบบ if-then-else 134 การสร าง repeat until loop 135 การสร าง while loop 137 การสร าง for loop 138 สร ป 141 ค าถามทบทวน 141 เอกสารอ างอ ง 142 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง โปรแกรมย อยเบ องต น (The initial Subprogram) 143 รายละเอ ย ด 143 จ านวนช วโมงท สอน 143 ก จกรรมการเร ยนการสอน 143 ส อการสอน 143 แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ว ธ ประเม นผลการเร ยนร ส ดส วนของการประเม น 144 (11) หน า เน อหาท สอน 144 ค าส งท รองร บการเร ยกโปรแกรมย อย 144 การประกาศโปรแกรมย อย 145 ค าส งเก บข อม ล (PUSH) และด งข อม ล (POP) จากแสต ก 147 ต วอย างการใช งานโปรแกรมย อย 149 สร ป 151 ค าถามทบทวน 151 เอกสารอ างอ ง 152 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง การกระท าระด บบ ต (The Bit Level) 153 รายละเอ ย ด 153 จ านวนช วโมงท สอน 153 ก จกรรมการเร ยนการสอน 153 ส อการสอน 153 แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ว ธ ประเม นผลการเร ยนร ส ดส วนของการประเม น 154 เน อหาท สอน 154 ค าส งทางตรรกศาสตร 154 การประย กต ใช งานค าส งทางตรรกศาสตร 157 ค าส งเล อนบ ต 158 ต วอย างการใช งานค าส งเล อนบ ต 159 การประย กต ใช งานค าส งเล อนบ ต 160 ค าส งหม นบ ต 161 ค าส งหม นบ ตท ผ านแฟล กทด 162 ต วอย างการใช งานค าส งเก ยวก บการประมวลผลระด บบ ต 163 สร ป 164 (12) หน า ค าถามทบทวน 165 เอกสารอ างอ ง 166 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง การอ างแอดเดรสและการข ดจ งหวะ (Addressing Mode and Interrupted) 167 รายละเอ ย ด 167 จ านวนช วโมงท สอน 167 ก จกรรมการเร ยนการสอน 167 ส อการสอน 167 แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ว ธ ประเม นผลการเร ยนร ส ดส วนของการประเม น 168 เน อหาท สอน 168 การอ างแอดเดรส 168 แบบการอ างแอดเดรส 169 การข ดจ งหวะ 173 กระบวนการข ดจ งหวะใน ค าส งต ดต อก บอ ปกรณ ใน สร ป 184 ค าถามทบทวน 185 เอกสารอ างอ ง 186 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง ค าส งจ ดการก บสายข อม ล (Character Instruction) 187 รายละเอ ย ด 187 จ านวนช วโมงท สอน 187 ก จกรรมการเร ยนการสอน 187 ส อการสอน 187 (13) หน า แผนการประเม นผลการเร ยนร ผลการเร ยนร ว ธ ประเม นผลการเร ยนร ส ดส วนของการประเม น 188 เน อหาท สอน 188 ค าส ง MOVS 189 ค าส ง REP 191 ค าส ง STOS 191 ค าส ง LODS 192 ค าส ง REPZ 194 ค าส ง CMPS 195 ค าส ง REPNZ 196 ค าส ง SCAS 196 สร ป 199 ค าถามทบทวน 199 เอกสารอ างอ ง 200 แผนการสอนประจ าส ปดาห ท ห วข อเร อง ค าส งตารางและการสร างแมคโคร (Macro and Instruction Table) 201 รายละเอ ย ด 201 จ านวนช วโมงท สอน 201 ก จกรรมการเร ยนการสอน 201 ส อการสอน 201 แผนการประเม นผลการเร ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks