ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด - PDF

Description
ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 14 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร างสรรค ด านการบร การว ชาการ 3. ช อหน วยงาน ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ด านการบร หารจ ดการ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านการบ รณาการงานตามพ นธก จ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร คณะท างาน 1. นายท นกร วงค ค า 2. นายพ ทธณะไชย ห วงแก ว 3. นายช ยว ชญ เข มป ญญา 4. คณะกรรมการสโมสรน กศ กษา คณะคร ศาสตร อาจารย ท ปร กษา 1. อาจารย วส นต ศร ห ร ญ 2. อาจารย ส พ ตรา ปส งคโท 3. อาจารย นวพร วรรณทอง 4. บทสร ปโครงการ การเป นผ ปฏ บ ต งานด านว ชาการว ชาช พคร ม ความส าค ญต อการพ ฒนาประเทศ เน องจาก เป นว ชาช พท ได ช อว าเป นผ อย เบ องหล งการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท งในด านการให ความร และด าน ค ณธรรมจร ยธรรม ส งผลให บ คคลสามารถด าเน นช ว ตได อย างม ความร และม ความส ขภายใต การเปล ยนแปลงของกระแสโลก และกระแสส งคม สามารถก าวท นการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สม ยใหม สามารถน าเทคโนโลย มาใช ในการจ ดการศ กษาได คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สกลนคร โดยสโมสรน กศ กษาจ งได จ ด โครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร ม ว ตถ ประสงค เพ อ ส งเสร มให คร บ คลากรทางการศ กษา และน กศ กษาได ม ความร และตระหน กถ งการใช เทคโนโลย การศ กษา ควบค ก บการตระหน กถ งการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โดยได ก าหนดก จกรรมหล กของ โครงการไว 3 ก จกรรม ค อ ก จกรรมท าบ ญต กบาตร ก จกรรมการส มมนาทางว ชาการ เร องเทคโนโลย และการจ ดการศ กษา และก จกรรมน ทรรศการการใช เทคโนโลย เพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการ สอน 2 การบร หารและด าเน นงานโครงการ คณะท างานได น าหล กการวงจร PDCA มาประย กต ใช อย างเป นระบบในท กข นตอน และปร บปร งการด าเน นงานเม อพบว าม ป ญหาและอ ปสรรคใน การด าเน นงาน ท าให เก ดผลการด าเน นงานตรงตามว ตถ ประสงค ของโครงการท ต งไว เป นอย างด ผลส าเร จของโครงการ ค อน กศ กษาเข าร วมก จกรรมท าบ ญต กบาตร จ านวน 1,200 คน และ ม คร และบ คลากรทางการศ กษาเข าร วมก จกรรมส มมนาว ชาการ เร องเทคโนโลย และการจ ดการศ กษา จ านวน 97 คน และม น กศ กษาเข าร วมก จกรรมน ทรรศการจ านวน 13 สาขาว ชา ได ร บความร วมม อ จากน กศ กษากว า 500 คน ตลอดจนผ บร หาร คณาจารย และผ ท สนใจท วไปเข าร วมชมน ทรรศการ จ านวนมาก ผลประเม นความพ งพอใจของโครงการในภาพรวม 3 ก จกรรม ม ค าเฉล ยอย ท 4.52 อย ใน ระด บ ด มาก โครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร ถ อได ว าเป นโครงการน าร องการบ รณาการ แนวปฏ บ ต ท ด 4 ด านไว ด วยก น ได แก ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการบร การว ชาการ ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา และย งเป นโครงการท ส งเสร มให น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ค ณภาพ ตลอดจนสามารถบร หารและด าเน นโครงการตามหล ก วงจร PDCA ได อย างครบถ วน ประสบผลส าเร จ น ามาซ งประโยชน ท จะเก ดต อน กศ กษา และส งคมได ในอนาคต 5. ท มาและความส าค ญของโครงการ นโยบายการศ กษาของประเทศในป จจ บ นม งเน นให คร และบ คลากรทางการศ กษาใช เทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนม ความร ท ท นสม ยและก าวท นการเปล ยนแปลง ของโลก โดยการสน บสน นให สถานศ กษาจ ดการเร ยนการสอนโดยย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง และ จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพอย างเท าเท ยมก น โดยการน าเทคโนโลย มาใช ในการจ ดการศ กษา และ ก าหนดให ม การขยายโอกาสทางการศ กษาในการเข าถ งทร พยากร เช น โครงการห องการเร ยนร โครงการสน บสน นให คร ม ความร ในการใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษา เช น e-book, e-pub เพ อ สร างส งคมฐานความร (Knowledge-based society) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร เป นหน วยงานท ม งผล ตคร และบ คลากร ทางการศ กษาให ม ความร และตระหน กถ งความส าค ญของการใช เทคโนโลย เพ อสน บสน นการศ กษา พร อมท งส งเสร มให คร บ คลากรทางการศ กษา และน กศ กษาม ความร ท ท นสม ย ควบค ก บตระหน กถ ง ความส าค ญของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส บสานประเพณ ท ด งาม ท งน เพ อให สามารถถ ายทอด ความร ว ทยาการสม ยใหม ผนวกก บการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมได อย างเหมาะสม สามารถด ารงช ว ต ได อย างม ความส ข จากความส าค ญของการใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษา และการส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม และส บสานว ฒนธรรมประเพณ อ นด งามด งกล าว น บได ว า โครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร เป นโครงการท ด าเน นงานตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา และร ฐบาล อ กท ง ย งให ความส าค ญก บการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมอ นด งาม 3 6. ว ตถ ประสงค และเป าเหมาย 6.1 ว ตถ ประสงค เพ อกระต นให น กศ กษาคณะคร ศาสตร ตระหน กถ งการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และส บสานประเพณ อ นด งาม เพ อส งเสร ม ให คร บ คลากรทางการศ กษา และน กศ กษาคณะคร ศาสตร ได พ ฒนาความร และประสบการณ เก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษา เพ อเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษา เพ อน าเสนอผลงานทางว ชาการเก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษาท เป นประโยชน ต อช มชนและส งคมในอนาคต 6.2 เป าหมาย ผ เข าร วมก จกรรมท าบ ญต กบาตรไม น อยกว าร อยละ 80 ของกล มเป าหมายท ก าหนดไว (จ านวน1,000 คน) ผ เข าร วมก จกรรมส มมนาว ชาการ เร องเทคโนโลย ก บการจ ดการศ กษา ไม น อยกว าร อยละ 80 ของกล มเป าหมายท ก าหนดไว (100 คน) น กศ กษาร วมจ ดน ทรรศการการใช เทคโนโลย เพ อสน บสน นการจ ดการเร ยน การสอนจ านวน 13 สาขาว ชา ผลการประเม นความพ งพอใจไม น อยกว าระด บ กลย ทธ หร อป จจ ยท น าไปส แนวปฏ บ ต โครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร ประสบความส าเร จเน องจากป จจ ยส าค ญต าง ๆ ด งน 1. ความร วมม อของน กศ กษา บ คลากร และผ ท เก ยวข องท กคน ท ร วมใจก นท างานตามหน าท ความร บผ ดชอบอย างเต มความสามารถ น าความร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาท ได ร บ การส งเสร มจากคณะคร ศาสตร มาใช ในการด าเน นโครงการ ตลอดจนผ เข าร วมโครงการท งท เป นคร และบ คลากรทางการศ กษา หร อน กศ กษา ท ม ส วนช วยให การด าเน นโครงการเป นไปตามแผนท วางไว และบรรล ว ตถ ประสงค โครงการ 2. ผ บร หารคณะคร ศาสตร เล งเห นความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา และ การถ ายทอดความร ให แก อาจารย บ คลากร และน กศ กษาให ม ความร ความเข าใจ และสามารถ ด าเน นงานต าง ๆ ตามหน าท ร บผ ดชอบได อย างเป นระบบ และให การสน บสน นทร พยากรต าง ๆ เพ อ สน บสน นการด าเน นงานโครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร ให บร หาร และด าเน นโครงการตาม หล กวงจรค ณภาพ PDCA 3. อาจารย และบ คลากรของคณะคร ศาสตร ม ส วนช วยในการให ความร เก ยวก บการ ด าเน นงานตามหล กวงจรค ณภาพ PDCA ให ความร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา และเป นท 4 ปร กษา คอยให ความช วยเหล อ ให ค าแนะน า และให ก าล งใจคณะน กศ กษาผ ด าเน นงานเม อเก ดป ญหา ซ งเป นส วนสน บสน นความส าเร จของการจ ดโครงการอ กประการหน ง 4. หล กวงจรค ณภาพ PDCA เป นหล กการในการบร หารและพ ฒนาการด าเน นโครงการให เก ดการด าเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ เร มด วยการวางแผน การด าเน นงาน ตรวจสอบผลการด าเน นงาน และการปร บปร งการด าเน นงานอย างต อเน อง เพ อพ ฒนางานให ม ค ณภาพ 8. ว ธ ปฏ บ ต ตามแนวปฏ บ ต ท ด (ว ธ การ/กระบวนการ/แนวทางด าเน นงานท ได ด าเน นการตามหล กวงจรค ณภาพ PDCA) น กศ กษาคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ก าหนดร ปแบบการด าเน นโครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร ให ม ร ปแบบท หลากหลาย ม งเน นพ ฒนาศ กยภาพท งในด านการท างาน ด านความค ด และด านค ณธรรมจร ยธรรม จ ตอาสา และบร การว ชาการแก ช มชน และให ความส าค ญ ในการด าเน นงานตามหล ก วงจรค ณภาพ PDCA เพ อให การด าเน นงานเป นระบบ ม ร ปแบบท เป น มาตรฐาน โดยได ก าหนดข นตอนการปฏ บ ต งาน ด งน รายการ ก จกรรม ผลล พธ ท ได 1. ส งแบบส ารวจความต องการในการ จ ดโครงการ คร ศาสตร ว ชาการ ว ชาช พคร ให แก คร และบ คลากร ทางการศ กษา เพ อก าหนดห วข อ ส มมนา น ทรรศการ และก จกรรมใน โครงการ การส ารวจความต องการ ในการจ ดโครงการของ คร และบ คลากรทางการ ศ กษา (Check) การวางแผน (Plan) 1. คณะท างานประช มวางแผนร วมก น เพ อมอบหมายหน าท และก าหนด ผ ร บผ ดชอบแต ละฝ าย 2. ก าหนดกระบวนการท างานของแต ละฝ าย และหาร อประเด นป ญหาท อาจจะเก ดข น 3. ระดมความค ดเห นเก ยวก บร ปแบบ ก จกรรม และว ธ การด าเน นงาน โครงการให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ท ต งไว 1. ทราบจ านวนผ เข าร วม โครงการ และความต องการเพ อ ก าหนดห วข อการส มมนา และ น ทรรศการ และก จกรรมภายใน โครงการ 1. แนวทางการด าเน นงาน โครงการ และร ปแบบก จกรรม ของโครงการ 2. บ คคล และคณะท างาน ร บผ ดชอบการด าเน นงานใน ฝ ายต าง ๆ 5 รายการ ก จกรรม ผลล พธ ท ได 1. ด าเน นงานโครงการตามร ปแบบ ก จกรรมท ก าหนดไว 2. ต ดตามสถานการณ เพ อเตร ยมการ แก ไขป ญหาท เก ดข นระหว างการ ด าเน นงาน 3. เก บข อม ลการด าเน นงานโครงการ ท กก จกรรม การน าแผนไปปฏ บ ต (Do) การตรวจสอบผล (Check) การด าเน นการแก ไข/ ปร บปร ง (Action) สร ปผลและประเม นผล โครงการ 1. ต ดตามผลการด าเน นงาน และสร ป ประเด นป ญหาท พบในการปฏ บ ต งาน 2. รวบรวมข อม ลเพ อการว เคราะห และน าไปส การปร บปร งกระบวนการ 1. น าประเด นป ญหาท พบมาทบทวน และด าเน นการแก ไข 2. วางแผนการด าเน นงานจากป ญหา ท พบ เพ อปร บปร งการด าเน นงานคร ง ต อไป ประเม นความพ งพอใจการด าเน น โครงการ คร ศาสตร ว ชาการว ชาช พ คร จากผ เข าร ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks