ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ - PDF

Description
๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 34 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน น าข อม ลและสารสนเทศไปใช ใน การบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนการสอน ม การจ ดเก บข อม ลและสารสนเทศอย างเป นระบบ ท นสม ย และ พ ฒนาระบบข อม ลอย างต อเน อง และเผยแพร ข อม ลข าวสารรวมท งการด าเน นก จกรรมและผลการพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษา ๓.๑.๑ จ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานครอบคล มเป นป จจ บ น สถานศ กษาได ม การจ ดระบบบร หารจ ดการข อม ลท ครอบคล ม และเป นป จจ บ น ด งน ๑. จ ดระบบบร หารจ ดการ อ นเตอร เน ตส าหร บเผยแพร ข อม ล ข าวสารผ านทางเว บไซต ของสถานศ กษา ๒. จ ดระบบบร หารจ ดการระบบเคร อข าย LAN - ฐานข อม ลน กเร ยน/น กศ กษา ผ านระบบ LAN - ฐานข อม ลบ คลากรของว ทยาล ย ผ านระบบ LAN - ฐานข อม ลระบบบร หารงานการเง นและ ระบบบ ญช ของสถานศ กษา ผ านระบบ LAN ๓. จ ดท าระบบเคร อข าย Wireless LAN - ต ดต งอ ปกรณ Access Point - ต ดต งระบบ firewall ๑. (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๒. เอกสารการขออน ม ต พ ฒนาโปรแกรมบร หาร สถานศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒) ๓.๑.๒ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศเป นระบบท นสม ยและพ ฒนา ๓. พระราชบ ญญ ต ว าด วย ต อเน อง การกระท าผ ด จ ดท าระบบจ ดเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ตาม เก ยวก บคอมพ วเตอร พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๓) ๑. จ ดเก บข อม ลสถาบ นศ กษาและสารสนเทศ โดยโปรแกรมบร หารสถานศ กษา อย บนระบบเคร อข าย LAN ๒. จ ดเก บข อม ลสถานศ กษาและสารสนเทศเผยแพร ผ านทางระบบ อ นเตอร เน ต ๓.๑.๓ น าข อม ลและสารสนเทศไปใช ในการบร หารจ ดการและ การจ ดการเร ยนการสอน ๑. จ ดท าระบบสแกนน วม อในการเข าท างานของคร และ บ คลากร ๒. จ ดอบรมให ความร ในการสร างส อการสอนโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๓. จ ดท าระบบตรวจเช คผลการเร ยนให น กเร ยน/ น กศ กษา ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต ๔. จ ดท าระบบบทเร ยนออนไลน (E-learning) ๕. จ ดอบรมหล กส ตรการสร างบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) ๖๗ ๔. โครงการอบรมบ คลากร การพ ฒนาโปรแกรม Microsoft PowerPoint (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๔) ๕. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบรายงานผล การเร ยนออนไลน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๕) ๖. โครงการอบรม หล กส ตร การสร างบทเร ยน คอมพ วเตอร ช วยสอน (CAI) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๖) น กศ กษา ๖. พ ฒนาระบบสแกนบ ตรน กเร ยน ในการมาเร ยนของน กเร ยน/ ๗. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรมพ ฒนาระบบ การเร ยนการสอน (E-learning) ๘. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดก จกรรม พ ฒนาห อง คอมพ วเตอร เพ อการส บค นทางอ นเตอร เน ต ๙. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบ อ นเตอร เน ตเพ อการส บค นในห องพ กคร ๑๐. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการก จกรรม พ ฒนา โปรแกรมบร หารงานห องสม ด ๖๘ ๗. โครงการพ ฒนาระบบ ลงเวลาเข าเร ยน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๗) ๘. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อการ จ ดการก จกรรมพ ฒนา ระบบการเร ยน การสอน (E-learning) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๘) ๙. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาห อง คอมพ วเตอร เพ อ การส บค นทาง อ นเตอร เน ต (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๙) ๑๐. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาระบบ อ นเตอร เน ตเพ อ การส บค นใน ห องพ กคร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๐) ๑๑. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศเพ อ การจ ดการก จกรรม พ ฒนาโปรแกรม บร หารงานห องสม ด (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๑) ๖๙ ๑๑. พ ฒนาโปรแกรมระบบการต ดต อส อสารและประชาส มพ นธ ด วยข อความส น (SMS) ๑๒. พ ฒนาโปรแกรมระบบเบ กใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ ๑๓. พ ฒนาโปรแกรมระบบลงเวลา เข าใช อ นเตอร เน ตนอกเวลา ๑๒. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบ การต ดต อส อสาร และประชาส มพ นธ ด วยข อความส น (SMS) (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๒) ๑๓. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบเบ ก ใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๓) ๑๔. โครงการพ ฒนา โปรแกรมระบบลง เวลาเข าใช อ นเตอร เน ตนอกเวลา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๔) ๓.๑.๔ เผยแพร ข อม ลข าวสาร ก จกรรมในสถานศ กษาและ ผลการพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ๑. เผยแพร ข อม ลข าวสาร ก จกรรมต างๆ ผ านทางระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ต ก จกรรมภายในสถานศ กษา - ก ฬาส - ว นแม - ว นป ใหม - ว นไหว คร - ท าบ ญต กบาตร - เข าค ายล กเส อ - ป จฉ มน เทศ - บร จาคโลห ต - งานร บประกาศน ยบ ตรน กเร ยน/น กศ กษา - แห เท ยนพรรษา ๑๕. เว บไซต ของ สถานศ กษา/ เอกสารและภาพถ าย (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑) ๑๖. บ นท กขออน ม ต / เอกสาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๕) - ว นพ อแห งชาต - Sam Tech น ท ศน - เล อกต งคณะกรรมการน กเร ยน/น กศ กษา - ตลาดย อนย ค - ประเพณ ว นลอยกระทง ก จกรรมภายนอกสถานศ กษา - แข งข นท กษะว ชาช พ - ปล กป า - บร การซ อมคอมพ วเตอร เพ อช มชน - โครงการ จ ตอาสา (ช วยผ ประสบภ ยน าท วม) ๒. เผยแพร และประชาส มพ นธ การจ ดน ทรรศการและผลงานทาง ว ชาการในงานว ชาการของสถานศ กษา ๓. เผยแพร ข าวสารทางว ทย, ประกาศหน าเสาธง, ออกเส ยงตามสาย, ป ายโฆษณา, วารสาร ๗๐ ๗๑ ๓.๒ การพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการ ได จ ดระบบการบร หารการจ ดการภายใน สถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อให สอดคล องก บว ส ยท ศน และพ นธก จ โดยสถานศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษา และแผนปฏ บ ต งานประจ าป สอดคล องก บเป าหมาย และนโยบายในการจ ดการศ กษาให สอดคล อง ก บสภาพของท องถ น สถานศ กษาม การด าเน นงานในการจ ดการศ กษาอย างม ระบบ โดยม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และพ ฒนาอย างต อเน อง และรายงานให ผ ปกครองช มชน และหน วยงานท เก ยวข องทราบ ๓.๒.๑ ม แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา และแผนปฏ บ ต งาน ประจ าป สอดคล องก บนโยบายในการจ ดการศ กษา ตลอดจนสภาพของ ท องถ นและสถานศ กษา สถานศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาใน ระยะท ก 3 ป และจ ดท าแผนปฏ บ ต งานประจ าป สอดคล องก บว ส ยท ศน และ พ นธก จ โดยปฏ บ ต ตามนโยบายและเป าหมายของสถานศ กษาซ งประกอบด วย แผนงานก จกรรม และโครงการ รวมท งงบประมาณในการจ ดท าไว แต ละป ในการก าหนดแผนน น สถานศ กษาได ด าเน นการก าหนดกลย ทธ และ พ ฒนางาน ก จกรรม โครงการต างๆ โดยพ จารณาจาก จ ดแข ง ของสถานศ กษา เพ อบร หารให เก ดประส ทธ ภาพ โดยท งน ในป จจ บ นจากการปฏ ร ปการศ กษา สถานศ กษาต องค าน งถ งช มชน และท องถ น และให สถานศ กษาเป นส วนหน ง ของช มชนอ กด วย หล กในการบร หารงานม ค าส งแต งต ง คณะกรรมการบร หารการศ กษา คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการว ทยาล ย ผ บร หาร ห วหน าฝ ายต างๆ เช น ห วหน าฝ ายว ชาการ ห วหน าฝ ายก จการน กเร ยน/น กศ กษา ห วหน าฝ าย วางแผนและพ ฒนาการศ กษา ห วหน าฝ ายส งเสร มการศ กษา ห วหน า สาขาว ชา และคร ซ งพ จารณาจากความร ความสามารถความถน ดของ บ คลากร ความสามารถพ เศษ ประสบการณ ว ส ยท ศน ค ณว ฒ ว ยว ฒ โดยม ค ม อ ในการปฏ บ ต หน าท แผนพ ฒนาค ณภาพว ทยาล ยแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ปฏ ท นการศ กษา โดยได ก าหนดการวางแผนการท างาน ก าหนด แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท จะท า ม การประช มสาม ญประจ าเด อนของ ผ บร หาร คณะกรรมการ ห วหน าฝ าย การประช มอาจารย ท ปร กษา เพ อหาร อ ปร กษา และป ญหา การแก ไข ๑๗. แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๖) ๑๘. แผนปฏ บ ต การประจ าป (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๗) ๑๙. แผนภ ม การบร หารงาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๘) ๒๐. ค าส งแต งต ง คร ปฏ บ ต หน าท (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๑๙) ๒๑. แผนภ ม การท างาน (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๐) ๒๒. ค าส งแต งต ง คณะกรรมการ ด าเน นการตาม โครงการ และ ก จกรรมต าง ๆ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๑) ๓.๒.๒ ม การด าเน นงานตามแผนให เป นไปอย างม ระบบ เพ อให ผลงานท ปรากฏม ประส ทธ ภาพ และตรงก บว ตถ ประสงค ใน การปฏ บ ต งานเป นอย างด โดยก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบไว อย างช ดเจน สามารถปฏ บ ต งานได ตามค าส งของสถานศ กษาท มอบหมายให คร และ บ คลากร ปฏ บ ต หน าท และระบ อ านาจหน าท ให ผ ปฎ บ ต ท างานอย างช ดเจน ๓.๒.๓ ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม น และพ ฒนาเป นไป อย างต อเน อง ม การต ดตามผลการท างานของผ บร หาร คร - อาจารย อย างเป นระบบ เช นการจ ดการเร ยน การสอน ของคร ปฏ บ ต ตามแผน การสอน บ นท กการสอนท กคาบ การต ดตาม และ ส งเสร มพ ฒนาให คร และ บ คลากรม ความร อย างต อเน อง โดยแบ งเป นฝ ายด งน ๑. ฝ ายว ชาการเป นผ ตรวจต ดตามการจ ดการเร ยนการ สอน และม การน เทศการสอน ประเม นการสอนของคร โดยม คณะกรรมการ ฝ ายว ชาการ และห วหน าสาขาว ชา เป นผ ประเม น ๒. ฝ ายก จการน กศ กษา ม ห วหน าฝ ายก จการ และห วหน า ระด บต ดตามพฤต กรรมน กเร ยน/น กศ กษาจากอาจารย ท ปร กษา การค ดกรอง กล มเส ยงต ดตามประเม นงานก จกรรมภายใน ภายนอก ให การปฎ บ ต สอดคล องก บเป าหมาย ๓. ฝ ายทะเบ ยน ต ดตามการว ดผล ประเม นผล จากผลการเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา ต ดตามจ านวนน กเร ยน/น กศ กษา ถ ง สาเหต ท ขาดหายไป เพ อน าป ญหามาแก ไข ๔. ฝ ายวางแผน และพ ฒนาการศ กษา ต ดตามผล การประเม นโครงการ และก จกรรมต าง ๆ ตามแผนปฎ บ ต การประจ าป เพ อน ามาเป นข อม ล ในการว เคราะห ต ดส นใจ และพ ฒนาปร บปร งว ธ การ ด าเน นโครงการในป การศ กษาต อไป ๗๒ ๒๓. ภาพถ ายประกอบ (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๒) ๒๔. รายงานการประช มของ ผ บร หาร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๓) ๒๕. สร ปผลการน เทศคร (เอกสารอ างอ งหมายเลข ๒๔) ๒๖. โครงการตรวจ สารเสพต ด (เอกสารอ างอ งหมายเลข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks