การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ - PDF

Description
การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร )

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 12 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) สถ ต เป นเคร องม อท ม ค ณภาพมากท ใช ในการควบค มค ณภาพ ม ส วนส าค ญในกระบวนการ ท างานท เก บวข องก บต วเลขเป นจ านวนมาก สามารถใช ในการน าเสนอและเป นข อม ลเพ อการ ต ดส นใจ และการปฏ บ ต การท ถ กต อง เทคน คทางสถ ต เป นเคร องม อท ใช ในการตรวจหา แยกแยะ และลดความผ ดพลาดของกระบวนการท างาน โดยลดป จจ ยท ท าให เก ดความแปรผ นซ งผลท ได ท า ให ผลว เคราะห ทดสอบเช อถ อได ม ความถ กต อง และม ความเท ยวซ งเป นเป าหมายส งส ดของการ ว เคราะห ทดสอบ เพ อให ง ายแก การใช งานโปรแกรม Excel เป นโปรแกรมท ง าย สะดวกและสามารถ ใช ในการค านวณค าทางสถ ต ได โดยไม ต องใช โปรแกรมส าเร จร ปเช น SPSS เพราะฉะน นจ งเป นเร อง จ าเป นท ต องร พ นฐานของการใช โปรแกรม Excel 1. พ นฐานการใช Excel 1.1 การเข ยนข อความ ถ าเป นข อความท เป นต วอ กษรสามารถเข ยนข อความลงไปได ท นท แต ถ าต องการเข ยนเป นต วเลขแต เป นล กษณะของข อความเช นเลขท บ าน ให ใช เคร องหมาย น า หน าข อความท ต องการเข ยน ถ าเป นส ตรหร อฟ งก ช น ให เข ยนน าหน าด วยเคร องหมาย = และถ า ต องการร ว าผลของการค านวณน นๆ ม ท มาจากส ตรหร อฟ งก ช นใด ให ใช เคร องหมาย น าหน า ส ตรน นๆ จากน นกด enter จะแสดงท มาของผลล พธ น นๆ ได 1. การ copy ข อม ล ม ด วยก น 4 แบบค อ 1..1 copy ท วไป ค อใช ค าส ง copy & pate 1.. copy แบบพ เศษ (เฉพาะ format) หร อ copy ล กษณะของต วอ กษรหร อ ร ปแบบต างๆ จาก cell ต นแบบ โดยหล งจากท ม cell ท ต องการแล ว ในช อง cell ต นแบบ เล อก tool bar ร ปแปรงทาส จากน น pate ไปท cell ท ต องการ 1..3 copy แบบ Auto Fill โดยการใช moue คล กไปท ม มล างขวาม อของ cell ต นแบบและลาก moue ไปย งท ศทางท ต องการ ผลล พธ ท ได จะเป นค าท ต อเน อง การก าหนดค า 1 ต นแบบใช งานเองโดยไปท Tool/Option/Cutom Lit/กรอกค าต นแบบและเว นแต ละค าด วย เคร องหมาย, /กด Add 1..4 copy workheet ให อย ในร ป picture โดยการเล อก cell ต นแบบ/กด hift ค าง/Edit/Copy Picture/เล อกต าแหน งท วาง/Pate Special 1.3 ว ธ การเข ยนส ตร ไปท Inert/Object/Microoft Equation 3.0 จะม ร ปแบบและ ฟ งก ช นของการเข ยนส ตรท ถ กต อง สะดวก สามารถน ามาใช เข ยนส าหร บจ ดท าเอกสารค ม อได (ใน โปรแกรม Microoft Word สามารถท าได เช นก น โดยเข าไปท เมน เด ยวก นน ) หร อ ไปท Tool/ Cutomize/ Command/ Inert/ Equation Editor แล วลากไปไว ท Toolbar 1.4 ร ปแบบการอ างอ ง cell ม 3 ล กษณะ ได แก การอ างอ งแบบส มพ ทธ ค อเม อม การเปล ยนแปลงเช นย ายหร อค ดลอกส ตร จะ ท าให ต าแหน งของการอ างอ งเปล ยนตามไปด วย 1.4. การอ างอ งแบบส มบ รณ ค อการล อคต าแหน งของ cell ท ถ กอ างอ ง เม อม การ ย ายหร อค ดลอกส ตร cell อ างอ งจะไม เปล ยนตามไปด วย โดยใช เคร องหมาย $ วางไว ท หน า cell อ างอ ง (วางหน าต วอ กษรและต วเลข หร อใช ป มล ดโดยกดป ม F4) การอ างอ งแบบผสาน ค อน าการอ างอ งแบบส มพ ทธ และแบบส มบ รณ มาใช ใน ส ตรเด ยวก น ข นก บความต องการในการใช งาน 1.5 การใช ฟ งก ช น ฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร เช น ส าหร บการรวมผลรวมค อ SUM(), จ านวนเต ม และป ดเศษทศน ยมค อ INT(), อ นๆ ทางคณ ตศาสตร เช น POWER(), SQRT() เป นต น 1.5. ฟ งก ช นทางสถ ต เช น การจ ดล าด บข อม ลค อ MAX(), MIN(), QUANTILE() การ ว เคราะห เช งเส น ค อ INTERCEPT() การว ดการกระจายของข อม ล ค อ STDEV() การน บจ านวนค อ COUNT() เป นต น. สถ ต เช งพรรณา ค อการแสดงข อม ลของสถ ต พ นฐาน เช น การว ดค ากลาง การว ดการกระจาย การแสดงข อม ล ด วยกราฟ เป นต น.1 การว ดค ากลาง เป นการพยายามหาค ากลางของข อม ลช ดใดช ดหน ง เพ อใช เป นต วแทน ของข อม ลช ดน นๆ โดยค ากลางท น ยมใช ได แก ค าเฉล ยเลขคณ ต จากส ตร x = n x i . การว ดการกระจาย ท น ยมใช ได แก..1 พ ส ย (Range, R) เป นค าแสดงการกระจายข อม ล บอกช วงการกระจายท งหมด 100% เพ อให ทราบว าม ค าส งส ด และค าต าส ดเท าใด จากส ตร R = X max X min.. ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S) ค อค าเฉล ยของส วน เบ ยงเบนระหว างข อม ลแต ละจ านวน ก บค าเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลน น หาได จากส ตร ( xi x) = n 1..3 ความแปรปรวน (Variance, S ) เป นการยกก าล งสอง ของค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ใช ในการเปร ยบเท ยบการกระจายของข อม ล ช ด ม ประโยชน ในการรวมค าความ แปรปรวน..4 ส มประส ทธ การกระจาย ใช เปร ยบเท ยบการกระจายของข อม ลต างช ดก น เช นม ค าเฉล ยต างก น หร อส วนเบ ยงเบนมาตรฐานท ต างก น หาได จากส ตร %RSD = การแสดงข อม ลด วยกราฟ กราฟท น ยมใช แสดงข อม ล ได แก.3.1 Hitogram เป นกราฟแท งท ใช แสดงข อม ลในล กษณะของความถ แกนนอน แสดงค าของข อม ลและแนวต งแสดงค าของความถ ของข อม ลในช วงต างๆ.3. Dot plot เป นการแสดงข อม ลแบบต อเน อง คล ายๆ Hitogram แต ละค าของ ข อม ลท เท าก นจะแสดงเป นจ ดวางเร ยงก นในแนวต ง.3.3 Stem and Leaf Plot (แผนภาพล าต นและใบ) เป นกราฟท ใช จ านวนต วเลข แสดงเป นกราฟ จะใช หล กท ม จ านวนส งส ดเป นแกนในแนวคอล มน เร ยกว า Stem และหล กของ ต วเลขถ ดไปจะวางด านขวาของหล กเร ยกว า Leaf ซ งแผนภาพน สามารถท าได เองโดยไม ต องใช คอมพ วเตอร.3.4 Normality Probability Plot เป นเทคน คท ใช กราฟทดสอบการแจกแจง ข อม ล ว าข อม ลม การแจกแจงแบบปกต หร อไม โดยเปร ยบเท ยบข อม ลท ต องการทดสอบเท ยบก บการ แจกแจงแบบปกต ตามทฤษฎ 3. การทดสอบสมมต ฐาน สมมต ฐาน ค อ ข อสมมต หร อข อความท เก ยวข องก บประชากรช ดเด ยวหร อมากกว า ซ งอาจ S x 3 เป นจร งหร อไม ก ได โดยการประเม นผลทางว ธ ทดสอบจะต องต งสมมต ฐานและทดสอบสมมต ฐานหร อ ทดสอบน ยส าค ญ - ถ าการทดสอบม น ยส าค ญ จะปฏ เสธสมมต ฐานหล ก - ถ าการทดสอบไม ม น ยส าค ญ จะยอมร บสมมต ฐานหล ก บร เวณว กฤต หมายถ งบร เวณท จะท าให เก ดการปฏ เสธสมมต ฐาน โดยหาได จากการเป ด ตารางค าสถ ต ซ งข นอย ก บการต งสมมต ฐานและการเล อกระด บน ยส าค ญ 3.1 ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน ม 6 ข นตอน ด งน ต งสมมต ฐาน โดยก าหนด H 0 เป นสมมต ฐานหล ก และ H 1 เป นสมมต ฐานรอง 3.1. เล อกระด บน ยส าค ญ (α = 0.01 หร อระด บความเช อม นท 99% จะเท าก บ 0.99 หร อ α = 0.05 หร อระด บความเช อม นท 95% จะเท าก บ 0.95) ซ งระด บน ยส าค ญจะหมายถ ง ความน าจะเป นในการปฏ เสธ H 0 ซ ง H 0 เป นจร ง เข ยนแทนด วยส ญล กษณ α และระด บความ เช อม น หมายถ ง ความน าจะเป นในการยอมร บ H 0 ท เป นจร ง เข ยนแทนด วย 1- α เล อกสถ ต ท จะทดสอบ เช นทดสอบค าเฉล ย ใช สถ ต ทดสอบค อ t, ทดสอบค า ความแปรปรวน ใช สถ ต ทดสอบค อ F เป นต น ก าหนดบร เวณว กฤต โดยเป ดจากตารางสถ ต ค านวณค าทางสถ ต จากข อม ลการว ดต วอย างท ส มมา สร ปผล - ถ าค าทางสถ ต ท ค านวณได อย ในบร เวณว กฤต เร ยกว า การทดสอบม น ยส าค ญ จะปฏ เสธ H 0 ยอมร บ H 1 - ถ าค าทางสถ ต ท ค านวณได ไม อย ในบร เวณว กฤต เร ยกว า การทดสอบไม ม น ยส าค ญ จะยอมร บ H 0 ปฏ เสธ H 1 3. การทดสอบ ทาง (Two tail) เป นการทดสอบโดยต งสมมต ฐานท ว า H 0 ค อค าท งสอง ไม แตกต างก น และ H 1 ค อค าท งสองแตกต างก น แทนด วย H 0 : µ 1 = µ และ H 1 : µ 1 µ 3.3 การทดสอบทางเด ยว (One tail) เป นการทดสอบโดยต งสมมต ฐานท ว า H 0 ค อค าท ง สองไม แตกต างก น และ H 1 ค อค าของว ธ ท หน งมากกว าหร อน อยกว าว ธ ท สอง แทนด วย H 0 : µ 1 = µ และ H 1 : µ 1 µ หร อ H 1 : µ 1 µ 4 4. การทดสอบ Outlier Outlier หมายถ ง ข อม ลท ม ค าแตกต างก นท งมากกว าและน อยกว าจากข อม ลในช ดเด ยวก น จนกระท งสงส ยว าเป นข อม ลท ไม อย ในกล มเด ยวก น ซ งเป นสาเหต ท าให ผลการว ดเช นค าเฉล ยหร อค า การกระจายของข อม ลคลาดเคล อน อาจม สาเหต มาจากการส ญเส ยระหว างเตร ยมต วอย าง การ ปนเป อน เคร องม อ/อ ปกรณ ว ดม ป ญหา หร ออาจเก ดจากต วผ ว เคราะห เองก ได และเม อหาสาเหต ได แล ว ต องด าเน นการแก ไข บ นท กการแก ไขและหาทางป องก น การทดสอบ Outlier โดยว ธ ของ Grubb tet โดยการหาค าอ ตราส วนค าความแตกต าง ระหว างค าท สงส ยก บค าเฉล ยของต วอย างก บค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐานท ย งไม ต ดค าสงส ยออก และ น าค าท ได ไปเท ยบก บค าว กฤต ในตารางของ Grubb tet ซ งสามารถค านวณค า G exp ได จากส ตร G x x i exp = ใช กรณ ท ค าท สงส ยอย ด านต าส ด หร อ x x G n exp = ใช กรณ ท ค าท สงส ยอย ด านส งส ด ถ า G exp G crit สร ปได ว าค าท สงส ยเป น Outlier เม อ G exp เป นค าท ค านวณได และ G crit เป นค าท เป ด จากตาราง 5. การทดสอบแบบ F-tet เป นการทดสอบเปร ยบเท ยบการกระจายของข อม ล ช ด เช นการเปร ยบเท ยบความเท ยงจาก การว ดของข อม ลท ต างก น ช ดข อม ล ซ งข นตอนทดสอบแบบ F-tet ม ด งน 5.1 ก าหนดให H 0 : σ 1 = σ และ ก าหนดให H 1 : σ 1 σ 5. ค านวณหาค าความแปรปรวนของข อม ลท ง ช ด 5.3 ค านวณค าทางสถ ต จากส ตร F = เม อ Degree of freedom (ν) = n น าค าท ค านวณได เท ยบก บค าในตารางสถ ต ถ า F ค านวณ F ว กกฤต ให สร ปว ายอมร บสมมต ฐานหล ก ค อช ดข อม ลท ง ช ดม ความเท ยงท ไม แตกต างก น เป นต น 6. การว เคราะห ความแปรปรวน (Analyi of Variance) เป นว ธ การท ใช ในการทดสอบสมมต ฐานเก ยวก บค าเฉล ยของประชากร เม อจ านวนประชากรท ต องการทดสอบม มากกว า หม หร อใช ว เคราะห หาสาเหต ของการแปรผ น ซ งอาจม ป จจ ยเด ยวหร อ 5 หลายป จจ ยก ได การว เคราะห ความแปรปรวน จะพ จารณาจาก อ ตราส วนของความแปรปรวนระหว างกล มและ ความแปรปรวนภายในกล มเด ยวก น พ จารณาความแตกต างได ด งน - เม ออ ตราส วนม ค าน อย แสดงว าความแปรปรวนระหว างกล มและความแปรปรวนภายในกล ม เด ยวก น ม ค าพอๆ ก น การทดสอบสมมต ฐานจ งไม ม น ยส าค ญ ด งน นค าเฉล ยของกล มท กกล มไม แตกต างก น - เม ออ ตรส วนม ค ามาก แสดงว าความแปรปรวนระหว างกล มม มาก เม อเท ยบก บความ แปรปรวนภายในกล มเด ยวก น ม ค าพอๆ ก น การทดสอบสมมต ฐานจ งม น ยส าค ญ ด งน นค าเฉล ยของ ประชากรต างก น โดยม ค าเฉล ยอย างน อย 1 กล มท แตกต างจากค าเฉล ยอ น อน ง การว เคราะห ความแปรปรวนน สามารถใช ส ตรส าเร จร ปจากโปรแกรม Excel ในการ ค านวณได โดยเข าไปท Tool/Data Analyi และเล อกเคร องม อท จะใช ค านวณทางสถ ต ได เลย เช น F-tet, t-tet, ANOVA แต หากไม ม โปรแกรม Data Analyi สามารถเพ มเข าไปได โดยไป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks