พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา - PDF

Description
...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป... พระราชดำร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 12 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป... พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา คำนำ เอกสาร แนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา เป นเอกสารท กระทรวงศ กษาธ การ จ ดทำข น เป นการน อมนำปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงในพระราชดำร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาข บเคล อนส สถานศ กษา เพ อให ผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และศ กษาน เทศก ใช เป นแนวทาง ในการส งเสร ม สน บสน น และน เทศกำก บต ดตาม การนำความร เก ยวก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ไปพ ฒนาสถานศ กษาตามแนวทางปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ท งด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด านการพ ฒนาบ คลากร ของสถานศ กษา นำไปใช ในการดำเน นช ว ต และร วมขยายผลการพ ฒนาเคร อข ายสถานศ กษาพอเพ ยง และบ งเก ดผลส การ พ ฒนาตนเอง ส งคม เศรษฐก จ ส งแวดล อม และว ฒนธรรม ธำรงร กษาความเป นไทยไว ได อย างม นคง และย งย น รายละเอ ยดสาระสำค ญในเอกสารน ประกอบด วย บทนำ ความร เบ องต นเก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง การข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา และแนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา ขอขอบค ณ คณะทำงานจ ดทำแนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา และเคร อข าย ศ กษาน เทศก ส งก ดสำน กงานเขตพ นท การศ กษาท กภ ม ภาคร วมก บผ เช ยวชาญในการข บเคล อนปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ขอขอบค ณ ดร.ปร ยาน ช พ บ ลสราว ธ ห วหน าโครงการว จ ยเศรษฐก จพอเพ ยง สำน กงานทร พย ส น ส วนพระมหากษ ตร ย ท ให คำปร กษา แนะนำ ปร บปร ง แก ไข เพ อให เอกสารเล มน ม ความสมบ รณ ถ กต อง และเหมาะสมย งข น ขอให ท กท านท ม ส วนเก ยวข องในการจ ดการศ กษา โปรดศ กษาเอกสารน เพ อนำไปใช ในการพ ฒนา การจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ให บรรล ผลสำเร จตามเป าหมายของย ทธศาสตร ข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา (๒๕๕๐-๒๕๕๔) อย างม ประส ทธ ภาพต อไป กระทรวงศ กษาธ การ ม นาคม ๒๕๕๒ สารบ ญ หน า คำนำ ก สารบ ญ ข คำช แจง ค ส วนท ๑ บทนำ ๑ ๑.๑ ความเป นมา ๑.๒ หล กการและนโยบายท เก ยวก บปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๑.๓ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงก บการจ ดการศ กษา ๑.๔ กระทรวงศ กษาธ การก บการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๑ ๒ ๔ ๖ ส วนท ๒ ความร เบ องต นเก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง ๙ ๒.๑ ความหมายของเศรษฐก จพอเพ ยง ๒.๒ ความสำค ญของเศรษฐก จพอเพ ยง ๒.๓ องค ประกอบปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๒.๔ แนวทางการประย กต ใช ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส วนท ๓ การน อมนำหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา ๒๓ ๓.๑ ย ทธศาสตร การข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ๓.๒ แนวทางการจ ดการศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๓.๓ ข นตอนและว ธ การดำเน นงานข บเคล อนส สถานศ กษาพอเพ ยง ๓.๔ แนวทางการบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การเร ยน การสอน ๓.๕ การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๒๓ ๒๕ ๓๔ ๔๑ ๕๒ ส วนท ๔ แนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา ๕๗ ๔.๑ ความหมายของการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา ๔.๒ ข นตอนการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา ๔.๓ สาระการน เทศ ๔.๔ สาระสำค ญท ใช ในการน เทศ ต ดตาม การดำเน นงานของสถานศ กษา ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๔.๕ เคร องม อต ดตามประเม นผลสถานศ กษา ๕๗ ๕๘ ๖๑ ๖๔ ๘๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๕ หน า บรรณาน กรม ๘๗ ภาคผนวก ก หล กการทรงงานในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ข ส อ ค สถานศ กษาแบบอย างการจ ดกระบวนการเร ยนการสอนและการบร หาร จ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ง คณะทำงาน ๙๓ ๙๔ ๙๗ ๑๐๙ คำช แจง ว ตถ ประสงค ในการจ ดทำเอกสาร แนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา เพ อให ผ อำนวยการสำน กงานเขตพ นท การศ กษา รองผ อำนวยการสำน กงานเขตพ นท การศ กษา ผ อำนวยการสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และบ คลากรทางการศ กษา ใช เป นแนวทางในการส งเสร ม สน บสน น และน เทศกำก บต ดตาม การนำความร เก ยวก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ไปพ ฒนาสถานศ กษา ตามแนวทางปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ท งด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา ด านหล กส ตรและ การจ ดการเร ยนการสอน ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน และด านการพ ฒนาบ คลากรของสถานศ กษา นำไปใช ในการดำเน นช ว ต และร วมขยายผลการพ ฒนาเคร อข ายสถานศ กษาพอเพ ยง เพ อให บรรล เป าหมาย ย ทธศาสตร ข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ โครงสร างเน อหา ม ๔ บท ประกอบด วย บทท ๑ บทนำ บทท ๒ ความร เบ องต นเก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง บทท ๓ การนำหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา บทท ๔ แนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา บรรณาน กรม และ ภาคผนวก ว ธ การศ กษาเอกสาร ทำความเข าใจเน อหาในเอกสารแต ละบทตามลำด บ และศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มจากเอกสารท ปรากฏในบรรณาน กรม เพ อความเข าใจมากย งข นสามารถนำไปปฏ บ ต จร งในช ว ตประจำว น ผลท คาดว าจะได ร บ ๑. ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา และน กเร ยน นำปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ในการดำเน นช ว ตอย างสม ำเสมอ ๒. สถานศ กษาผ านเกณฑ การประเม นของกระทรวงศ กษาธ การเป น สถานศ กษาพอเพ ยง มากข น ส วนท ๑ ๑.๑ ความเป นมา บทนำ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เป นหล กค ดและหล กปฏ บ ต ในการดำเน นช ว ตท พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ร ชกาลป จจ บ น ทรงม พระราชดำร สช แนะแก พสกน กรชาวไทยมานานกว า ๓๐ ป ด วยสายพระเนตรท ยาวไกลและล กซ งย งกว าน กพ ฒนา หร อน กว ชาการใดๆ จะม สต ป ญญาเสมอเหม อน ได ด งพระบรมราโชวาท และพระราชดำร สของพระองค น บต งแต ป ๒๕๑๗ เป นต นมา ท ได ทรงเน นย ำแนวทาง การพ ฒนาอย างเป นข นเป นตอนบนหล กแนวค ดพ งตนเอง เพ อให เก ดความพอม พอก น พอใช และม ความส ข โดยใช หล กความพอประมาณ การคำน งถ งความม เหต ผล การสร างภ ม ค มก นท ด ในต ว และทรงเต อนสต ประชาชนคนไทยไม ให ประมาท ตระหน กถ งการพ ฒนาท สมด ล ก าวหน าไปอย างสมด ล ในแต ละข นตอน อย างถ กต องตามหล กว ชา และการม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นกรอบในการค ด และการกระทำ สามารถประย กต ใช ในท กม ต ช ว ต ท กภาคส วน และท กด านของการพ ฒนา เพ อส งคมส วนรวมจ กได อย ร วมก นอย างส นต ส ข และเจร ญก าวหน าไปพร อมก นอย างม นคง และย งย น ในช วงท ผ านมา ประชาชนส วนใหญ ต างร จ ก และม ความเข าใจเบ องต นในแนวค ดด งกล าว แต อาจจะย งไม เก ดการเร ยนร อย างล กซ ง และน อมนำไปใช ในช ว ตประจำว นอย างแท จร ง จนเม อป ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบก บภาวะว กฤตเศรษฐก จ ซ งน บเป นบทเร ยนท ม ผลมาจากการพ ฒนาท ไม สมด ล และขาด เสถ ยรภาพ จ งส งผลกระทบต อความเป นอย ของประชาชนในวงกว าง จะเห นได ว าการพ ฒนาทางเศรษฐก จ และส งคมท ขาดความสมด ล โดยไม คำน งถ งความเหมาะสมก บศ กยภาพของคน องค กร ภ ม ส งคมของประเทศ ตลอดจนความพร อมของคนและระบบ ทำให เก ดป ญหาในการพ ฒนาอย างต อเน อง การเปล ยนแปลงไม ได นำ ไปส การสร างพ นฐานของการพ ฒนาท ม นคงและเข มแข ง หร อสร างระบบภ ม ค มก นท ด ให ก บคนและส งคม ทำให ไม สามารถพร อมร บความผ นผวนจากป จจ ยภายในและภายนอก จนเก ดว กฤตการณ ทางเศรษฐก จคร งใหญ ท ส งผลกระทบอย างร นแรงต อส งคมไทย ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง จ งเปร ยบเสม อนแสงเท ยนท ส องสว างให เห นหนทาง ท จะก าว เด นต อไปของแต ละบ คคล ช มชน และของประเทศชาต โดยเป นแนวทางท เน นการเจร ญเต บโตท ค อยๆ แนวทางการน เทศเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา 1 พ ฒนาข นตามศ กยภาพท ม อย จร ง อย างม เหต ม ผล เป นข นเป นตอนด วยความม นคง และเตร ยมพร อมด วย ความไม ประมาทในการร บม อก บความเปล ยนแปลงต างๆ ท อาจจะเก ดข น ท งทางบวกและทางลบ น บเป น กระบวนการม งส การพ ฒนาท ย งย นอย างแท จร ง มากกว าการสร างความเจร ญเต บโตอย างรวดเร วแบบก าวกระโดด ท ลอกเล ยนแบบมาจากร ปแบบการพ ฒนาของส งคมอ นๆ โดยไม พ จารณาให รอบคอบ ซ งการม งเน นแต ผลล พธ ในระยะส น มากกว าความย งย นของการพ ฒนา เป นการเส ยงต อความไม แน นอนท งหลายท ม โอกาส เก ดข นได มาก ป จจ บ นประชาชนชาวไทยท กระด บในท กภาคส วนของส งคม ท งภาคร ฐ เอกชน ประชาส งคม น กว ชาการ ประชาชนท วไป ได ย อนกล บมาให ความสำค ญก บการพ ฒนาและดำเน นช ว ตตามแนวทาง เศรษฐก จพอเพ ยงในพระราชดำร อย างจร งจ งมากย งข น กระทรวงศ กษาธ การ ในฐานะหน วยงานหล กในการพ ฒนาคนและสร างเยาวชนให ม ค ณภาพ ของประเทศได ตระหน กและเห นค ณค าในภารก จด งกล าว จ งม นโยบายท จะสร างกระบวนการเร ยนร ตามรอย พระย คลบาท เร องเศรษฐก จพอเพ ยง โดยอ ญเช ญมาใช เป นหล กในการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพสามารถพ ง ตนเองได คนส วนใหญ พอม พอก น พอใช พออย ในการดำเน นช ว ต โดยใช หล กความพอประมาณ การคำน ง ถ งความม เหต ผล ม ภ ม ค มก นท ด ในต ว และม ค ณธรรมกำก บความร เป นกรอบในการดำรงช ว ต และเป น พลเม องด ของชาต จ งได ร วมก บคณะอน กรรมการข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยง สำน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ซ งม ดร.จ ราย อ ศรางก ร ณ อย ธยา เป นประธาน ภายใต คณะทำงานข บเคล อนเศรษฐก จพอเพ ยงด านสถาบ นการศ กษาและเยาวชน สร างความร ความเข าใจท ถ กต อง ในวงการศ กษาเก ยวก บหล กปร ชญาของเศรษฐ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks