การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล - PDF

Description
การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 10 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ได ด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล โครงการโรงเร ยนด ประจ าต าบล ร นท 1 ป งบประมาณ พ.ศ.2553 จ านวน 1 โรงเร ยน และร นท 2 ป งบประมาณ พ.ศ.2554 จ านวน 6 โรงเร ยน ซ งตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) กาหนดให จ ดการศ กษาให ม ค ณภาพมากข น โดยม เป าหมายส าค ญ ค อ การให คนไทย ได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพด วยการพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาและการเร ยนร ของคนไทย สร างโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ต อเน อง และส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วน โดยเฉพาะอย างย งการพ ฒนาสถานศ กษาในท องถ นชนบทให ม ค ณภาพและมาตรฐาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ จ งได กาหนดร ปแบบการจ ดการศ กษา แบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล เพ อเป นต นแบบในการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาของต าบลศร ชมภ ต งแต ระด บปฐมว ย ถ งระด บการศ กษาภาคบ งค บ ซ งเอกสารฉบ บน จะต องม การปร บปร งให สมบ รณ ในโอกาสต อไปเพ อให โรงเร ยนในโครงการสามารถนาไปเป นแนวทางใน การพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยนต อไป หว งเป นอย างย งว าเอกสารการจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดลเล มน จะเป นประโยชน ส าหร บการพ ฒนาค ณภาพโรงเร ยน อย างย งย น ขอขอบค ณผ ท ม ส วนสน บสน น ผ ท เก ยวข องในการจ ดท าเอกสารฉบ บน มา ณ โอกาสน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ 1. ความเป นมา 1 2. หล กการและแนวค ด 2 3. ย ทธศาสตร 2 4. ว ตถ ประสงค 2 5. การดาเน นงาน 3 6. การบร หารจ ดการร ปแบบ 5 7. บทบาทหน าท คณะกรรมการ 8 8. นว ตกรรม/ก จกรรม ท เก ดจากประสบการณ ระหว างดาเน นงาน 10 ภาคผนวก บ นท กข อตกลงความร วมม อ (MOU) : ศร ชมภ โมเดล ผ-1 คณะทางาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล 1. ความเป นมา ตามข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาทศวรรษท 2 ซ งม กรอบแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ 4 ใหม ค อ 1) พ ฒนาค ณภาพคนไทยย คใหม 2) พ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม 3) พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษาและแหล ง เร ยนร ย คใหม และ 4) พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการใหม และนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ม จ ดเน นในการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน ท งความร ค ณธรรม การน อมน าว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม ทางเล อกในการเร ยนร เข าถ งโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง และ ส งเสร มการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในส งคมน น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬได ย ดกรอบด งกล าวในการด าเน นนโยบายยกระด บค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ดให เป นโรงเร ยน ค ณภาพ 5 ดาว ได แก 1) น กเร ยนค ณภาพ 2) คร ค ณภาพ 3) การบร หารจ ดการค ณภาพ 4) แหล งเร ยนร ค ณภาพ และ 5) ค ณภาพการสร างเคร อข ายและม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา โดยเฉพาะสาน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เห นความสาค ญในเร องการสร างเคร อข ายและม ส วนร วมในการจ ด การศ กษา ซ งถ อเป นองค ประกอบอ นสาค ญท จะส งเสร มสน บสน นในการยกระด บค ณภาพการศ กษา โดยจะเห นได จากร ปแบบการจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วมโดยใช ตาบลเป นฐาน : เสอเพลอโมเดล ท ประสบผลสาเร จมาแล ว จ งเล งเห นต าบลศร ชมภ อ าเภอพรเจร ญ จ งหว ดบ งกาฬ ซ งม โรงเร ยนในต าบล อย 4 โรงเร ยน ค อ โรงเร ยนบ านหนองผ กแว น เป นโรงเร ยนขนาดใหญ และเป นโรงเร ยนด ประจ าต าบล ร นท 1 โรงเร ยนบ านดงเส ยด เป นโรงเร ยนขนาดกลาง โรงเร ยนบ านโนนและโรงเร ยนบ านหนองบ วน อย เป นโรงเร ยนขนาดเล ก ต าบลศร ชมภ ม พ นฐานความร วมม อของช มชนและท องถ นท เข มแข ง ประกอบก บ นายกองค การบร หารส วนจ งหว ดบ งกาฬ ท ม นโยบายส งเสร มและสน บสน นด านการศ กษาอย างเต มท และ จร งจ ง สามารถท จะเป นพ นท ต นแบบนาร องได จ งได ม การประชาคมระด บตาบลเพ อท จะหาร ปแบบในการ พ ฒนายกระด บค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนและน กเร ยนในตาบลศร ชมภ เม อว นท 29 ส งหาคม 2554 ผลจากการประชาคมด งกล าว พบว า ประชาชนในต าบลศร ชมภ ม ความต องการให ม โรงเร ยนค ณภาพใน การจ ดการศ กษา 2 ระด บ ในตาบล ค อ ระด บปฐมว ย และระด บการศ กษาภาคบ งค บ โดยความร วมม อใน การจ ดการศ กษาของหน วยงานหล ก 5 หน วยงาน ค อ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ องค การบร หารส วนจ งหว ดบ งกาฬ องค การบร หารส วนตาบลศร ชมภ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล ศร ชมภ และ โรงเร ยนในต าบลศร ชมภ จ านวน 4 โรงเร ยน บนหล กความร บผ ดชอบตามบ นท กข อตกลง ร วมก น (MOU) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ จ งได กาหนดร ปแบบการจ ดการศ กษา แบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ ใช ช อว า ศร ชมภ โมเดล ซ งม งยกระด บค ณภาพ การศ กษาของตาบลศร ชมภ ต งแต ระด บปฐมว ย ถ งระด บการศ กษาภาคบ งค บ โดยนาน กเร ยนระด บ ปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก 2-4 ป และช นอน บาลป ท 1-2 ของโรงเร ยนท ง 4 โรงเร ยนในตาบลมาเร ยน รวมท เด ยว พร อมก บสน บสน นป จจ ยต างๆ ในการท จะพ ฒนาเตร ยมความพร อมพ ฒนาการแต ละด าน อย างสมบ รณ ม ค ณภาพ ก อนเข าเร ยนระด บประถมศ กษา ขณะเด ยวก น ในส วนการศ กษาภาคบ งค บน น ม งสน บสน นป จจ ยต างๆ เพ อพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ปล กฝ งค ณล กษณะอ นพ งประสงค พ ฒนาฝ กท กษะอาช พพ นฐาน และส งเสร มการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โดยเฉพาะโรงเร ยนบ านหนอง ผ กแว นซ งเป น โรงเร ยนด ประจาตาบลศร ชมภ เป นแม ข ายของโรงเร ยนในตาบลท จะให บร การแก โรงเร ยน ล กข ายท ก ๆ ด านให ม ค ณภาพ เก ดความเช อม น ศร ทธา ก บประชาชนในต าบลท จะส งบ ตรหลานมาเร ยน ท งระด บประถมศ กษาหร อเร ยนต อระด บม ธยมศ กษาตอนต น ไม จาเป นต องส งไปเร ยนในต วอาเภอ หร อ 1 ในเม อง นาไปส การลดค าใช จ ายของผ ปกครอง เพ มโอกาสเข าถ งการศ กษาท ม ค ณภาพส าหร บน กเร ยน ในท องถ นชนบท โรงเร ยนและช มชนสามารถจ ดก จกรรมอ นเป นประโยชน ให บร การและเช อม ความส มพ นธ ก บช มชนได อย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ 2. หล กการและแนวค ด 1. การจ ดการศ กษาโดยใช ท องถ นเป นฐาน 2. ภารก จตามกฎหมายของแต ละหน วยงาน 3. การบร หารแบบม ส วนร วม โดยใช เทคน ค 5 ร วม ด งน การร วมค ด(Thinking Participation) การ ร วมวางแผน (Planning Participation) การร วมปฏ บ ต (Implementing Participation) การร วมประเม นผล (Evaluation Participation) และการร วมช นชม (Coagulation Participation) 4. ปฏ บ ต ตามบ นท กข อตกลงความร วมม อ (MOU) 3. ย ทธศาสตร 5 ประสาน 5 ร วม 5 ค ณภาพ 2 ระด บ 4. ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างและพ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย าง ม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล ให เป นต นแบบ และขยายผลส ตาบลอ นๆได 2. เพ อยกระด บค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในเขตต าบลศร ชมภ ใน 5 ด าน ได แก 2.1 ด านค ณภาพผ เร ยน 2.2 ด านค ณภาพคร 2.3 ด านค ณภาพการบร หารจ ดการ 2.4 ด านค ณภาพแหล งเร ยนร 2.5 ด านค ณภาพการสร างเคร อข ายและการม ส วนร วม 3. เพ อยกระด บค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในต าบลศร ชมภ ค อ ระด บปฐมว ย และระด บ การศ กษาภาคบ งค บ 4. เพ อศ กษาความพ งพอใจของประชาชนในเขตต าบลศร ชมภ และบ คลากร 5 หน วยงาน 2 5. การด าเน นงาน 1. การสร างและพ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล ด าเน นการในร ปคณะกรรมการ ซ งประกอบด วยกรรมการจาก 5 หน วยงาน เก ดจากข อสร ปการทาประชาคมตาบล ประช มส มมนา ประช มเช งปฏ บ ต การและ ประช มกล มย อย ใช ร ปแบบการว จ ยและพ ฒนา (Research and Development) ระหว างป การศ กษา 2554 ถ ง ป การศ กษา 2555 โดยแบ งการด าเน นงานออกเป น 5 ข นตอนด งน ข นตอนท 1 การว เคราะห ความต องการความจ าเป นในการพ ฒนา 1. การว เคราะห ความต องการจาเป น 2. ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 3. การสร างความตระหน กและการม ส วนร วม 4. ส งเคราะห ผลในข อท 1 3 ข นตอนท 2 การสร างร ปแบบร วมก น 1. กาหนดรายละเอ ยดของร ปแบบ และโครงสร างการบร หาร ป จจ ยสน บสน น 2. จ ดทาร างบ นท กข อตกลงความร วมม อ (MOU) 3. ตรวจสอบร ปแบบโดยผ เช ยวชาญ 4. การประช มประชาคมต าบล เพ อยอมร บร ปแบบ และลงนามในบ นท กข อตกลงความร วมม อ (MOU) ข นตอนท 3 การทดลองใช ร ปแบบ (1 ป การศ กษา) 1. นาร ปแบบการจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วมโดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ ไปทดลองใช ก บตาบลต นแบบ ค อ ตาบลศร ชมภ อ าเภอพรเจร ญ จ งหว ดบ งกาฬ 2. กาก บต ดตามภาคเร ยนละ 1 คร ง ข นตอนท 4 การประเม นและรายงานผล 1. สภาวะแวดล อม (Context) 2. ป จจ ยเบ องต น(Input) 3. กระบวนการ(Process) 4. ผลผล ต(Product) 3 ข นตอนท 5 การขยายผลและเผยแพร ผลงาน 1. การขยายผลการด าเน นงานศร ชมภ โมเดลส โรงเร ยนใน สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ งกาฬ 2. การเผยแพร ผลงานศร ชมภ โมเดล 3. การกาหนดมาตรฐานค ณภาพของโรงเร ยนและต วช ว ดแต ละมาตรฐาน ค อ โรงเร ยนค ณภาพ 5 ดาว โดยย ดกรอบในการจ ดทามาตรฐานและต วช ว ดค อ มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐาน การศ กษาตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2554 มาตรฐานโรงเร ยนค ณภาพ 5 ดาว ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ และ มาตรฐานเพ อการประเม นค ณภาพภายนอก (สมศ.) โดยได ผ านกระบวนการประกอบด วย 3.1 ด านค ณภาพผ เร ยน ระด บปฐมว ย 4 มาตรฐาน 17 ต วช ว ด ระด บการศ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks