มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน - PDF

Description
มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 7 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools under Buriram Primary Educational Service Area Office 1 ศ ราภรณ ช วยบาร ง a* กระพ น ศร งาน Ph.D. b เผ าพงศ พ ฒน บ ญกะน นท Ph.D. c a น กศ กษาปร ญญาโท หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ย ราชภ ฎบ ร ร มย b บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฎบ ร ร มย 3 คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎบ ร ร มย *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ความม งหมายเพ อ 1) ศ กษาระด บความค ดเห นของผ บร หารสถานศ กษาและ คร เก ยวก บป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน 2) หาความส มพ นธ ระหว างป จจ ยด าน กระบวนการบร หาร ด านกระบวนการเร ยนการสอน ด านกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษา และ 3) ศ กษาป จจ ยท สามารถพยากรณ ค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน กล มต วอย างเป นผ บร หาร สถานศ กษา จ านวน 136 คน และคร ผ สอน จ านวน 327 คน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 รวมท งส น จ านวน 463 คน ซ งได มาโดยการส มแบบหลายข นตอน (Multi stage Random Sampling) เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลเป นแบบสอบถามซ งม 2 ล กษณะ ได แก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ ม ค าความเช อม นเท าก บ.96 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ส มประส ทธ สหส มพ นธ พห ค ณและการถดถอยพห ค ณแบบข นตอน ผลการว จ ยพบว า 1. ผ บร หารสถานศ กษาและคร ม ความค ดเห นเก ยวก บป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยน โดยรวม อย ในระด บมาก เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว าอย ในระด บมาก ท กด าน เช นก น โดยเร ยงล าด บค าเฉล ยจากมากไปหาน อย ด งน ด านกระบวนการบร หาร ด านกระบวนการ ประก นค ณภาพการศ กษา และด านกระบวนการเร ยนการสอน ตามล าด บ 2. ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยด านกระบวนการบร หาร ด านกระบวนการเร ยนการสอน ด านกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษา ม ความส มพ นธ ทางบวกอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 81 81 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท และป จจ ยแต ละป จจ ยม ความส มพ นธ ทางบวกก บค ณภาพการศ กษา อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 พ จารณาต วแปรป จจ ยท ม ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ส งส ดค อ ด านกระบวนการประก น ค ณภาพการศ กษา และด านกระบวนการบร หาร พบว าม ความส มพ นธ ก นในระด บส ง ส วนด าน กระบวนการเร ยนการสอนม ความส มพ นธ ก นในระด บปานกลาง 3. ป จจ ยด านกระบวนการประก นค ณภาพการศ กษาและด านกระบวนการบร หารร วมก น ม ความส มพ นธ ทางบวกก บค ณภาพการศ กษาอย ในระด บส ง และสามารถพยากรณ ค ณภาพการศ กษา ได ร อยละ 81 คะแนนด บ = (X 3 ) (X 1 ) (X 2 ) คะแนนมาตรฐาน = 0.46 (X 3 ) (X 1 ) (X 2 ) ค าส าค ญ: ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษา Abstract The purposes of this research were 1) to study the opinion level of school administrators and teachers about factors affecting the educational quality in schools, 2) to seek for the relationship between the factors of administrative procedure, teaching-learning procedure, and educational quality assurance procedure, and 3) to explore the educational quality predictable factors in schools. The samples were 136 school administrators and 327 teachers in a total of 463, selected by using multistage random sampling. The instrument was a 2-part questionnaire including check list and 5-rating scale with its reliability at.96. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The findings were as follows: 1. The opinions of the school administrators and teachers about the factors affecting educational quality in schools both as a whole and at each aspect were at high levels. The rankings from the highest to the lowest mean scores were administrative procedure, educational quality assurance procedure, and teachinglearning procedure, respectively. 2. The relationship between the factors of administrative procedure, teaching-learning procedure, and educational quality assurance procedure had in 82 82 83 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน positive way with statistically significant difference at.01 level. When considering each variable, the educational quality assurance procedure was at the highest correlation coefficient, followed by the administrative procedure at high level while teaching-learning procedure was at moderate level. 3. The factors of educational quality assurance procedure and administrative procedure had positive relationship with educational quality at high levels, and they can be predicted the educational quality at 81% as follows : Raw Score = (X 3 ) (X 1 ) (X 2 ) Standard Score = 0.46 (X 3 ) (X 1 ) (X 2 ) Keywords: Factors Affecting the Educational บทนา การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของไทย ต องเร มจากสถานศ กษาท กแห งด าเน นการพ ฒนา ค ณภาพของตนเอง โดยการพ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษาน น จะต องม การพ ฒนาค ณภาพภายใน ผสมผสานอย ในกระบวนการบร หารและ การจ ดการเร ยนการสอนตามปกต ของสถานศ กษา เพ อ พ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนอย างต อเน อง ตลอดเวลาอาจจะเป นการสร างความม นใจว าสถานศ กษาจะ จ ดการศ กษาให ม ค ณภาพไปตามมาตรฐานท ก าหนด เพ อท าให เด กไทยเป นคนด ม ความสามารถและม ความส ข จะได ช วยก นสร างสรรค ส งคมไทยให ม ส นต ส งแวดล อมย งย นเศรษฐก จม นคงสามารถร วมม อ และแข งข นก บประเทศอ น ๆ ได อย างม ศ กด ศร ในส งคมโลกต อไป (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน 2550 : 4) การพ จารณาว าโรงเร ยนจะบร หารงานม ประส ทธ ภาพมากน อยเพ ยงใดน นม กจะ ประเม นจากต วบ งช ส าค ญค อผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (พนม พงษ ไพบ ลย : 5) การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและเป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ ทธศ กราช 2545 น นจ าเป นต องอาศ ยทร พยากรท เป นป จจ ยพ นฐาน ทางการบร หารมาช วยในการบร หารจ ดการซ งประกอบด วย ป จจ ยด านบ คลากร (Man) ป จจ ยด าน งบประมาณ (Money) ป จจ ยด านว สด อ ปกรณ (Materials) ป จจ ยด านการจ ดการ (Management) ดร.ว จ ตร ศร สะอ านได เสนอความเห นไว ว า ในทางการบร หารการศ กษาถ อว า 4M s เป นทร พยากร ท เป นป จจ ยพ นฐาน กล าวค อ การบร หารการศ กษาจะประสบผลส าเร จตามเป าหมายต องอาศ ย บ คลากรท ม ค ณภาพและปร มาณท เพ ยงพอ ต องได ร บงบประมาณสน บสน นการด าเน นงานมากพอ ต องม ว สด อ ปกรณ ตามความต องการของโครงการ แผนงาน และต องม ระบบการบร หารท ด ม ประส ทธ ภาพ (ปร ชา ค มภ รปกรณ : 10) ทร พยากรท ม ความส าค ญท ส ดค อทร พยากรมน ษย 83 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 6 หร อคน (Man) เน องจากเป นผ ใช และผ ค มทร พยากรอ น ถ าทร พยากรมน ษย ม ค ณภาพจะสามารถใช ทร พยากรอ น ๆ ได อย างค มค าแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 พ.ศ ก าหนดเป าหมายการพ ฒนาค ณภาพคนให คนไทยท กคนได ร บการพ ฒนาท งทางร างกายจ ตใจความร ความสามารถท กษะการประกอบอาช พและม ความม นคงในการด ารงช ว ตครอบคล มท กกล มเป าหมาย เพ อเสร มสร างศ กยภาพให ก บตนเองท จะน าไปส ความเข มแข งของครอบคร วช มชนและส งคมไทย และ ป จจ ยท ท าให โรงเร ยนม ค ณภาพค อบร บท หร อสภาวะแวดล อม (Contex) ซ งประกอบด วยประเม น จ ดม งหมาย หร อจ ดประสงค ต าง ๆ ของหล กส ตรโครงสร างของหล กส ตรและเน อหาสาระท ม ใน หล กส ตรป จจ ยต วป อน (Input) ได แก ต วป อนท เก ยวข องก บการใช หล กส ตรประกอบด วยบ คลากร น กเร ยนอ ปกรณ / ส อการเร ยนการสอน และอาคารสถานท ป จจ ยด านกระบวนการ (Process) ประกอบด วยก จกรรม หร อกระบวนการต าง ๆ ของการใช หล กส ตรในสภาพท เป นจร งกระบวนการท เก ยวก บการสอนกระบวนการประเม นผล และกระบวนการบร หาร และป จจ ยด านผลผล ต (Product) ซ งประกอบด วยการประเม นผลผล ตท เก ดจากการใช หล กส ตรจะเห นได ว าป จจ ยท จะส งผลให โรงเร ยนม ค ณภาพน นจะต องประกอบด วยป จจ ยอย างน อยสามด าน ค อป จจ ยด านต วป อน ป จจ ยด าน กระบวนการ และป จจ ยด านผลผล ต (ส พ ฒน อาษาสร อย. 2554) ผลผล ตท เก ดข นในระบบหน งไปเป น ป จจ ยน าเข าของอ กระบบส วนป จจ ยด านกระบวนการเป นข นตอนการด าเน นก จกรรมให เป นไปอย าง ต อเน องตามกระบวนการของระบบเพ อให ได ผลผล ตตามท ต องการ ด งน นป จจ ยน าเข าและป จจ ยด าน กระบวนการจะต องส มพ นธ ก น ป จจ ยน าเข าและกระบวนการท เหมาะสมช วยให สามารถวางแผนการ พ ฒนาผลผล ตให ม ค ณภาพ จากแนวค ดเช งระบบเม อพ จารณาผลผล ตด านการจ ดการศ กษาพบว า ผล การศ กษาไทยท ผ านมา ค ณภาพหร อผลผล ตส ต างชาต ไม ได (ส ปปนนท เกต ท ต : 3 ) ความไม เท าเท ยมก นในเร องค ณภาพน กเร ยนในเขตเทศบาลหร อส ขาภ บาลหร อส ขาภ บาลม ศ กยภาพส งกว า น กเร ยนนอกเขตเทศบาลหร อส ขาภ บาล โรงเร ยนขนาดใหญ ม ศ กยภาพมากกว าโรงเร ยนขนาดกลาง และขนาดเล ก (กระทรวงศ กษาธ การ : ) ความสามารถของเด กไทยในว ชาพ นฐาน ส าค ญค อ ว ชาคณ ตศาสตร ม แนวโน มต าลง ความไม เสมอภาคในด านส ทธ โอกาสและเข าถ งการศ กษา ของคนในเม อง และชนบทการบร หารจ ดการม รวมอ านาจส ส วนกลางส งมากประชาชน ช มชน องค การปกครองส วนท องถ นและหน วยงานอ นม ส วนร วมน อยมาก (ส ปปนนท เกต ท ต : 6) การ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ผ เร ยนเร ยนแบบท องจ า ท องแบบนกแก วข นทองไม ม โอกาสแสดงออก ไม ม ความส ขในการเร ยน ไม เน นกระบวนการเร ยนร ให ก บน กเร ยน (สงบ ประเสร ฐพ นธ : 11) การจ ดการศ กษาท ผ านมาของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา บ ร ร มย เขต 1 ปรากฏว า ม ข อจ าก ดและป ญหาบางประการท ท าให โรงเร ยนบางส วนย งไม ม ค ณภาพ จากผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสองของสถานศ กษา ( ป พ.ศ ) จ านวน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน แห ง สถานศ กษาผ านการประเม นรอบสองจ านวน 172 แห ง ค ดเป นร อยละ สถานศ กษาไม ผ าน การประเม นรอบสองจ านวน 46 แห ง ค ดเป นร อยละ (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 : 2554 ก) และจากผลการทดสอบระด บชาต ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2553 (O - NET) ม ผลส มฤทธ เฉล ยว ชาภาษาไทย 30.20, ว ชาส งคมศ กษาฯ 44.86, ว ชา ภาษาอ งกฤษ 22.54, ว ชาคณ ตศาสตร 34.22, ว ชาว ทยาศาสตร 39.04, ว ชาส ขศ กษา 55.83, ว ชา ศ ลปะ 40.83, ว ชาการงานพ นฐานอาช พ เฉล ยรวมท ง 8 สาระว ชา ซ งเม อ เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2552 ม ผลการทดสอบ O - NET เฉล ยรวมท ง 8 สาระว ชา จ ง ถ อได ว าระด บการพ ฒนาลดลงเฉล ย (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต ข) จะเห นได ว าการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ ร ร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks