ข อสอบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
ข อสอบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ค าช แจง เล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. ใบส งส นค าจากล กค าค ออะไร ในม มมองของบร ษ ทค อ 1. ข อเท จจร ง 2. ข อม ล 3. สารสนเทศ 4. ถ กท กข อ 2. ต วเล อกในข

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 16 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อสอบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ค าช แจง เล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. ใบส งส นค าจากล กค าค ออะไร ในม มมองของบร ษ ทค อ 1. ข อเท จจร ง 2. ข อม ล 3. สารสนเทศ 4. ถ กท กข อ 2. ต วเล อกในข อใด ค อ องค ประกอบหล กของต วประมวลผล (Processors) 1. หน วยน าข อม ลเข า 2. หน วยแสดงผล 3. หน วยความจ าหล ก 4. ถ กท กข อ 3. ต วเล อกในข อใดเป นองค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร (Computer System) 1. Hardware 2. People ware 3. Software 4. ถ กท กข อ 4. โปรแกรมท ท าหน าท จ ดการและควบค มการท างานของเคร องคอมพ วเตอร ค อ 1. ซอฟต แวร ส าเร จร ป 2. ซอฟต แวร ระบบ 3. ซอฟต แวร ประย กต 4. ถ กท กข อ 5. โปรแกรม BIOS (Basis Input Output System) เก บในหน วยความจ าชน ดใด 1. Read - Only Memory 2. Read Access Memory 3. Random - Only Memory 4. Random Access Memory 6. ส วนของหน วยความจ าท ท างานเสม อนเคร องพ มพ เร ยกว า 1. ROM - Disk 2. Ram - Disk 3. Print disk 4. Print spooler 7. คอมพ วเตอร ท ม หน วยความจ า 1 K จะม ต าแหน งอย ท ใด ต งแต ค าใดถ งค าใด 1. 1 ถ ง ถ ง ถ ง ถ ง ท านต องการเช อมต อเมาส ก บเคร องคอมพ วเตอร ของท าน ท านต องใช เช อมต อท Port ใดต อไปน 1. RS - 232C serial port 2. Parallel port 3. RAM port 4. Hard card 9. สมาช กท เล กท ส ด หร อค าท น อยท ส ด ซ งแทนได เพ ยงค าศ นย หร อค าหน งเท าน น เร ยกว า 1. Byte 2. Bit 3. Word 4. Character 10. หน วยว ดความจ ใด ม ค าเท าก บ 1024 Byte 1. Terabyte 2. Megabyte 3. Gigabyte 4. Kilobyte 11. สายส าหร บการส อสารข อม ลระหว างอ ปกรณ คอมพ วเตอร ต าง ๆ เร ยกว า 1. Memory 2. Central Processing Unit 3. Speed 4. Data bus 12. รห สคอมพ วเตอร ท ใช แทนในคอมพ วเตอร ส วนบ คคลส วนมาก ซ งแทนอ กขระท แตกต างก นได 128 อ กขระ ค อ 1. American Standard for Information interchange 2. Binary Code Digit 3. Extended Binary code Decimal Interchange Code 4. Integrated Circuits 13. หน วยความจ าท ท างานเสม อนจานแม เหล ก ค อ 1. Ram disk 2. ROM 3. Secondary 4. Memory 14. ถ าต องการเก บกล มของอ กขระต อไปน URAI ในหน วยความจ า ถามว าก นเน อท ในหน วยความจ าเท าไร 1. 4 Bytes (32 bit) 2. 4 Kbytes 3. 4 Mbytes 4. 4 Gbytes 15. ผ ใช สามารถป อนข อม ลได คร งละ 1 ฟ ลด โดยเม อกดแป นใดต อไปน เคอร เซอร จะเล อนไปในต าแหน ง ฟ ลด ถ ดไปจนครบข อม ลในระเบ ยน 1. แป น Insert 2. แป น Delete 3. แป น Enter 4. แป น - 16. การป อนข อม ลซ าเพ อตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เป นการตรวจสอบความผ ดพลาดชน ดใด 1. Field missing test 2. Limit test 3. Transposition error 4. Composite 17. จอแสดงผลชน ดใดต อไปน เป นจอแสดงผลได ส เด ยว ค อ ต วอ กษรท ปรากฏบนจอภาพเป นส เข ยวโดย พ นฐานรอบ ๆ หร อพ นหล งเป นส ด า 1. Color Displays 2. Monochrome Displays 3. RGB 4. Composite 18. เคร องพ มพ ชน ดใด ท สร างอ กขระต าง ๆ โดยใช จ ดในแนวต ง และแนวนอนมาเร ยงต อ ๆ ก น 1. Ink jet 2. Dot Matrix 3. Laser 4. Daisy Wheel 19. จอภาพชน ดใดต อไปน ส งผลกระทบต อสายตาน อยท ส ด 1. ความละเอ ยดของจอภาพ 640 x 200 pixels 2. ความละเอ ยดของจอภาพ 900 x 560 pixels 3. ความละเอ ยดของจอภาพ 640 x 480 pixels 4. ความละเอ ยดของจอภาพ 640 x 350 pixels 20. เคร องทอร ม น ลชน ดใดท ม หน วยความจ าหล กและหน วยความจ าส ารองตลอดจนอ ปกรณ บางส วนของ เคร องคอมพ วเตอร โดยสามารถประมวลผลข อม ลบางประการได ด วยตนเองก อนท จะส งข อม ลไปย ง เคร องคอมพ วเตอร ส วนกลาง 1. Intelligent terminal 2. Dumb terminal 3. Smart terminal 4. Distributed terminal 21. ถ าผ ใช ป อนข อม ลด งต อไปน เพ อเก บไว ในคอมพ วเตอร นางสาวอาร สบายใจ 31 ซ งประกอบด วย รห สน กศ กษาเป นต วเลข 9 หล ก, ช อและนามสก ล เป นต วอ กษรไม เก น 50 ต วอ กษร และอาย ของบ คคลท ป อน ท านค ดว าระเบ ยนน ประกอบด วยก ฟ ลด 1. 1 ฟ ลด 2. 2 ฟ ลด 3. 3 ฟ ลด 4. 4 ฟ ลด 22. เคร องพ มพ ชน ดใดท สร างอ กขระต าง ๆ โดยใช จ ดในแนวต ง และแนวนอนมาเร ยงต อก น 1. Ink jet 2. Dot Matrix 3. Laser 4. Daisy Wheel 23. จอภาพชน ดใดต อไปน ใช เทคโนโลย การแสดงผลผล กเหลว (Liquid crystal display) 1. Composite 2. Flat display screens 3. RGB 4. Monochrome 24. อ ปกรณ ส าหร บตรวจคะแนนสอบในวงการศ กษา โดยน กศ กษาต องใช ด นสอฝนลงบนกระดาษตอบ ค าถามชน ดพ เศษ เป นอ ปกรณ ชน ดใด 1. Optical Recognition 2. Automated Teller Machine 3. Magnetic Ink Character 4. Mark Sensing 25. อ ปกรณ ท ใช อย างแพร หลายในร านขายของ เป นอ ปกรณ ร บข อม ลโดยอ านรห สท สร างข นจากการใช แถบ หร อแท งท ม ความกว างต าง ๆ ก น เพ อค ดราคาของส นค าเป นอ ปกรณ ชน ดใด 1. Point Of Seal (POS) terminals 2. Universal Product Code (UPC) หร อ Bar Code 3. Wand Readers 4. Automated Teller Machine 26. ร ปแบบการท างานท รวบรวมข อม ลไว ก อนช วงเวลาหน ง จะน าผลไปประมวล เร ยกว า 1. Online 2. Interactive 3. Batch 4. Real time 27. จอชน ดใดต อไปน ให ความแจ มช ดมากท ส ด และผ ใช สามารถเล อกใช ส ต าง ๆ ได หลาย ๆ ส 1. Composite 2. RGB 3. Monochrome 4. EGA 28. อ ปกรณ ชน ดใดต อไปน ไม ใช ส าหร บเก บข อม ล 1. Fixed disk 2. Magnetic tape 3. Plotter 4. CD-Rom 29. อ ปกรณ ท ใช ส าหร บเก บข อม ลต อไปน อ ปกรณ ใดม ความเร วมากท ส ด 1. Register 2. Cache Memory 3. RAM 4. ROM 30. หน วยใดต อไปน ของด สก ท สามารถบรรจ ข อม ลได ปร มาณมากท ส ด 1. Track 2. Sector 3. Bytes 4. Surface 31. โครงสร างแฟ มข อม ลชน ดใดไม เหมาะสมก บการประมวลผลแบบ Interactive 1. ตามล าด บ (Sequential) 2. ส มพ นธ (Relative) 3. ดรรชน (Index) 4. โดยตรง (Direct) 32. ข อม ลท เก บไว ใน Magnetic tape ม การจ ดแฟ มในล กษณะใด 1. Relative file 2. Sequential file 3. Index file 4. Random file 33. แฟ มชน ดใดต อไปน ท ประกอบด วยสองส วน ค อ ส วนท เก บข อม ล และส วนท ท าหน าท เป นด ชน ส บค น เม อต องการส บค นเพ ยงแต ม ค ย น าไปตรวจสอบก บข อม ลท เก บไว ในแฟ มท ท าหน าท เป นด ชน เพ อหา ต าแหน งของข อม ลในแฟ มท เก บข อม ล 1. Relative file 2. Sequential file 3. Index file 4. Random file 34. สมมต ว าท านได ร บมอบหมายให ท าการรวบรวมคะแนนของน กศ กษาท กคนท ลงทะเบ ยนว ชา IT 104 เพ อน ามาต ดเกรดและพ มพ ผลออกมาทางกระดาษ ท านค ดว าควรจะน าข อม ลต าง ๆ ท ได รวบรวมมาเก บ ในแฟ มใด 1. Relative file 2. Sequential file 3. Index file 4. Random file 35. อ ปกรณ ใดต อไปน ท กรรมว ธ ของการใช ต องใช แสงในการอ านข อม ลและการบ นท กข อม ลจะอย ใน สภาพ Bubble 1. Magnetic disk 2. Magnetic tape 3. Harddisk 4. CD-Rom 36. อะไรค อความหมายของ Data rate 1. ความเร วท ห วอ านของด สก ขย บไปอย ต าแหน งของ Track ท ต องการอ านข อม ล 2. ความเร วในการอ าน-บ นท กข อม ลจากด สก ไปส CPU 3. ความเร วในการหม นห วอ านของเคร องข บด สก 4. เวลาเฉล ยของการค นหาข อม ลของแต ละระเบ ยน 37. ความหนาแน นของเน อเทปว ดจาก 1. Record/track 2. Byte/inch 3. Byte/sector 4. Record/inch 38. ข อใดกล าวถ งเทป (Tap) ได ถ กต อง 1. เหมาะส าหร บจ ดเก บข อม ลแบบ Index 2. การเข าถ งข อม ลสามารถท าได โดยตรง (Direct) 3. การจ ดเก บข อม ลในเทปม 2 ล กษณะ ค อ Unblocked record และ Blocked record 4. เหมาะส าหร บน าประย กต ใช ก บงานแบบท นท ท นใด (Interactive) 39. ข ายงานท ม ไมโครคอมพ วเตอร ท าหน าท ให ข อม ลและจ ดการอ ปกรณ ต าง ๆ ท ม อย ในระบบให สามารถ บร หารคอมพ วเตอร ต วอ น ๆ ท ม อย ในข ายงานได โดยท าหน าท เป นศ นย กลาง เร ยกว า 1. Host Computer 2. Work Station 3. File Server 4. Star Network 40. ข ายงานในร ปแบบต อไปน ม ความปลอดภ ยของข อม ลต าท ส ด กล าวค อ ข อม ลอาจถ กผ ใช อ นท อย ใน ข ายงานอ านหร อน าไปใช ได 1. Star Network 2. Bus Network 3. Ring Network 4. LAN Network 41. อาจารย อ ไรต องการส งจดหมายถ ง อาจารย อน ช ด งน นจ งพ มพ จดหมายเก บในแฟ มข อม ลต อจากน นน า แฟ มจดหมายเก บท คอมพ วเตอร ศ นย กลาง โดยก าหนดถ งอาจารย อน ชเป นผ ร บ เม ออาจารย อน ชต ดต อ เข ามาในข ายงานจ งเร ยกจดหมายฉบ บน ไปอ าน เป นว ธ การท เร ยกว า 1. VideoText 2. Communication 3. Database ในระบบคอมพ วเตอร ท ม คอมพ วเตอร มากว า 1 ต ว โดยคอมพ วเตอร ต วหน ง ใช ส าหร บประมวลผลหล ก ส วนอ กต วหน งท าหน าท แบ งเบาภาระซ งท าหน าท ตรวจสอบความผ ดพลาดและก าหนดรายละเอ ยดของ การต ดต อ เม อข อม ลถ กต องสมบ รณ จ งส งข อม ลน นให เคร องคอมพ วเตอร หล ก คอมพ วเตอร ท แบ งเบา ภาระน เร ยกว า 1. Multiplexer 2. Modem 3. Uploading 4. Front - End Processor 43. ข อใดกล าวผ ด 1. การส อสารในระบบคอมพ วเตอร ใช ร ปแบบ Digital 2. การส อสารในระบบโทรศ พท ใช ร ปแบบ Analog 3. เคร อข ายแบบ MAN ขนาดใหญ กว า WAN 4. ผ ดท กข อ 44. ข อใดกล าวผ ดเก ยวก บ Topology ของเคร อข าย 1. การส อสารในเคร อข ายแบบ BUS ย งคงกระท าได แม ว าม คอมพ วเตอร ในเคร อข ายเส ย 2. การส อสารในเคร อข ายแบบ Ring ย งคงกระท าได แม ว าม คอมพ วเตอร ในเคร อข ายเส ย 3. การส อสารในเคร อข ายแบบ Star ไม สามารถกระท าได ถ า Host Computer เส ย 4. ค าใช จ ายแบบ Ring ถ กกว าแบบ star เพราะใช สายการต ดต งส นกว า 45. ข อใดเป นข อพ จารณาในการเล อกใช LAN ในงานด านการทหาร 1. ความปลอดภ ยทางด านข อม ลในระบบเคร อข าย 2. ความน าเช อถ อของระบบ 3. ค าใช จ ายของอ ปกรณ ท ใช เช อมระหว างคอมพ วเตอร 4. ความเร วในการส งข อม ล 46. ข อใดต อไปน เป นหน าท ของระบบปฏ บ ต การ 1. Memory Management 2. I/O Management 3. Process Management 4. ไม ม ข อใดผ ด 47. ระบบปฏ บ ต การท ท างานแบบ Single Tasking 1. UNIX 2. MS-Dos 3. OS/2 4. MS-Window 48. ระบบปฏ บ ต การ ค อ 1. โปรแกรมควบค ม 2. โปรแกรมแจกแจงการท างาน 3. กล มของโปรแกรม 4. โปรแกรมจ ดการ 49. ข อใดกล าวถ กต อง 1. การท างานแบบ Single task แบ งออกเป น 2 mode ค อ Foreground และ Background mode 2. โปรแกรมซ งท าหน าท ควบค มและบร หารทร พยากรในระบบเคร อข าย LAN เร ยกว า File Server 3. ข อด ของระบบ Multitasking สามารถให ผ ใช หลายคนท างานในเวลาเด ยวก น 4. Process management ท าหน าท ควบค มการน าเข าข อม ล/ออกของระบบคอมพ วเตอร 50. กระบวนการในการจ ดพ นท ของหน วยความจ าให ก บโปรแกรมท จะเข ามาท างานเร ยกว า 1. Memory management 2. Virtual storage 3. Program management 4. Program allocation 51. ข อใดกล าวถ ก 1. โปรแกรมอรรถประโยชน ท าหน าท ควบค มอ ปกรณ ร บ/แสดงข อม ลของระบบคอมพ วเตอร 2. หน าท ของ Memory management ค อ ป องก นไม ให โปรแกรมท ม ขนาดใหญ กว าหน วยความจ า ประมวลผล 3. โปรแกรมประย กต ท น ามาใช ในงาน แบ งเป น 3 ส วน ค อ man program, overlay program และ Utility program 4. ระบบปฏ บ ต การ UNIX ม ความสามารถประมวลผลแบบ Multitasks และ Multiuser 52. โปรแกรมควบค มระบบปฏ บ ต การท จ ดว าเป น Single Tasking ค อ 1. XENIX 2. VENIX 3. CP/M 4. OS/2 53. เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร ซอฟต แวร (Software) ท ถ กโหลดเข าไปท างานอ นด บแรกค อ 1. File server program 2. Utility program 3. Operating system 4. Application program 54. กระบวนการในการบรรจ (Load) ระบบปฏ บ ต การเข ามาท หน วยความจ าเร ยกว า 1. Loading 2. Booting 3. Rrompting 4. Taking 55. ค าส ง DIR ใน MS-Dos เปร ยบเท ยบได ก บ ในระบบปฏ บ ต การ Windows 1. Tools 2. Folder 3. File 4. Record 56. ค าส งใดท อาจก อให เก ดความเส ยหายอย างมากต อแฟ มข อม ลท เก บไว ถ าไม ระว งในการใช 1. DIR 2. FILE 3. FORMAT 4. VIEW 57. ข อใดท สามารถพบใน Windows98 แต ไม พบใน DOS 1. OLE Technology 2. Internet Explorer 3. Multitasking 4. ถ กท กข อ 58. Virtual memory เร ยกอ กอย างว า 1. Background 2. Foreground 3. Virtual storage 4. Utility program 59. ข อใดแสดงถ งเคร องคอมพ วเตอร ร บค าส งจากผ ใช 1. Prompt 2. Interrupt 3. Blinking 4. Cursor 60. DOS เน นการใช งานขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks