แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 26 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและแนวทางในการปฏ บ ต งานของ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ งม ความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ระยะท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามบทบาท อ านาจหน าท รวมท งใช เป นแผนในการต ดตามผลการด าเน นงานของส าน กงานปล ดส าน ก นายกร ฐมนตร ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสอดคล องก บงบประมาณท ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ได ร บจ ดสรรในงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ น ส าเร จได ด วยความร วมม ออย างด ย งจากท กหน วยงานในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน และหว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การฯ น หน วยงานในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จะสามารถใช ให เก ดประโยชน เป นเคร องม อในการก าก บ และบร หารภารก จท ปรากฏตามแผนปฏ บ ต การฯ ได บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ต อไป ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ สารบ ญ หน า ๑. บทน า ๑ - ความเป นมา ๒ - โครงสร างของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓ ๒. ท ศทางการน าองค กร (ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค หล ก) และความเช อมโยงของนโยบายร ฐบาล ผลผล ต และงบประมาณ ๕ ก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓. งบประมาณและสร ปภาพรวมของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร - งบประมาณจ าแนกรายย ทธศาสตร ๑๒ - สร ปภาพรวม ๑๓ ๔. แผนท ย ทธศาสตร และรายละเอ ยดโครงการภายใต ประเด นย ทธศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร - แผนท ย ทธศาสตร ๑๖ - ย ทธศาสตร ท ๑ : เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการแผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ๑๘ - ย ทธศาสตร ท ๒ : เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ๔๐ - ย ทธศาสตร ท ๓ : ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร ๑๐๓ ๕. รายละเอ ยดภารก จพ นฐาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑๑๙ ๖. ภาคผนวก - การว เคราะห องค กร ๑๔๔ - การให ความส าค ญก บ (Stakeholder) ๑๕๑ - บ ญช อ กษรย อช อหน วยงาน ๑๕๔ - การต ดตามประเม นผล ๑๕๕ ๑. บทน า ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๑ ความเป นมา พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ก าหนดให ในแต ละป งบประมาณส วน ราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นเสนอต อร ฐมนตร ให ความเห นชอบ ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบ บน ข น เพ อเป นกรอบและแนวทางในการปฏ บ ต งานให เป นไปตามบทบาท อ านาจหน าท ท สอดคล องและร วมผล กด นนโยบายร ฐบาล แผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ให บรรล เป าหมาย อ นจะน าไปส ประโยชน ส ขต อประชาชนโดยท วไป ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๒ โครงสร างส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ได แบ งส วนราชการข นเพ อรองร บภารก จท ก าหนด รวมท งส น ๑๖ หน วยงาน ด งน ๑. การแบ งส วนราชการตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กนายกร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๔๙ และค าส งส าน กงานปล ด ส าน กนายกร ฐมนตร ท ๒๔๐/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๑๓ หน วยงาน ได แก ๑.๑ กองกลาง ๑.๒ กองการเจ าหน าท ๑.๓ กองคล ง ๑.๔ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑.๕ ศ นย บร การประชาชน ๑.๖ ส าน กกฎหมายและระเบ ยบกลาง ๑.๗ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ๑.๘ ส าน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ๑.๙ ส าน กงานเสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ๑.๑๐ ส าน กตรวจราชการ ๑.๑๑ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ ๑.๑๒ กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ๑.๑๓ กล มพ ฒนาระบบบร หาร? ๒. การแบ งส วนราชการภายใน จ านวน ๓ หน วยงาน ได แก ๒.๑ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บและต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค ๒.๒ ส าน กงานเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อยกระด บช มชน ๒.๓ ส าน กงานโฉนดช มชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๓ ปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร ผ เช ยวชาญด านกฎหมายและระเบ ยบกลาง ส วนกลาง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง น กว ชาการตรวจสอบภายใน ส วนกลาง รองปล ดส าน กนายกร ฐมนตร (นายระพ พ นธ สร ว ฒน ) กองกลาง กองคล ง รองปล ดส าน กนายกร ฐมนตร (นายกมล ส ขสมบ รณ ) กล มพ ฒนาระบบบร หาร 3/0 ห วหน าผ ตรวจราชการ ส าน กนายกร ฐมนตร (นางปราณ สร ว ฒน ) ส าน กตรวจราชการ ผ ตรวจราชการ ส าน กนายกร ฐมนตร (นางอรวรรณ ข มทร พย ) ส าน กงานโฉนดช มชน * ศ นย บร การประชาชน ส าน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ส าน กงานเสร มสร าง เอกล กษณ ของชาต กองการเจ าหน าท ส าน กกฎหมายและ ระเบ ยบกลาง ส าน กงานคณะกรรมการ ข อม ลข าวสารของราชการ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ส าน กงานคณะกรรมการก าก บและ ต ดตามการปฏ บ ต ราชการในภ ม ภาค * ส าน กงานเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อยกระด บช มชน* ท มา : ค าส งส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ท 240/2555 ลงว นท ฎ 2 ต ลาคม 2555 แผนภ ม แสดงโครงสร างส วนราชการในส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร หมายเหต :*หน วยงานท จ ดต งเป นการภายในซ งไม ปรากฏตามกฎกระทรวง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๔ ๒. ท ศทางการน าองค กร (ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค หล ก) และ ความเช อมโยงของนโยบายร ฐบาล ผลผล ตและงบประมาณ ก บย ทธศาสตร ของส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๕ ว ส ยท ศน (Vision) เป นศ นย กลางการต ดตามและข บเคล อนการบร หารราชการ แผ นด นแบบม ส วนร วม เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๖ พ นธก จ (Mission) ๑. พ ฒนาให เป นศ นย กลางในการก าก บ ต ดตาม ประสานงาน เร งร ด และ ตรวจสอบ การปฏ บ ต ราชการหน วยงานของร ฐ ให เป นไปตามหล ก ธรรมาภ บาล ๒. ส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นและการข บเคล อนภารก จระด บ นโยบายไปส การปฏ บ ต แบบม ส วนร วม ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๗ เป าประสงค หล ก ๑. ระบบการบร หารงานภาคร ฐสามารถยกระด บการแก ป ญหาความเด อดร อนของประชาชนโดยใช กลไกการตรวจราชการและระบบเร องราวร องท กข รวมท งเสร มสร างกลไกและกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน ๒. ส งเสร มการกระจายอ านาจและพ ฒนาข ดความสามารถให องค กรปกครองส วนท องถ นให สามารถพ งตนเองและจ ดบร การสาธารณะได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓. ประชาชนได ร บการส งเสร มและปล กจ ตส าน กให ตระหน กถ งความส าค ญในเอกล กษณ ของชาต โดยเน นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๔. องค กรม ข ดสมรรถนะในการเป นศ นย กลางการบร หารราชการแผ นด น ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๘ ความเช อมโยงของร ฐธรรมน ญและแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 หมวด 5 ส วน 3 ม.78 (3) (4) ส วน 8 ม. 85(1)(2) ย ทธศาสตร การปร บโครงสร าง เศรษฐก จส การเต บโตอย างม ค ณภาพและย งย น 5.1 นโยบายข อท 1 นโยบายเร งด วน ท จะเร มด าเน นการในป แรก (1.13) แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคม ย ทธศาสตร การสร างความ แห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย าง เป นธรรมในส งคม 5.3 และ ย งย น แผนการบร หารราชการแผ นด น นโยบายข อท 2 นโยบายความม นคงของร ฐ นโยบายข อท 8 นโยบายการ (เท ดท นและพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ น บร หารก จการบ านเม องท ด (8.1) พระมหากษ ตร ย ฯ) นโยบายข อท 5 นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม โครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต และ เท ดท นสถาบ นพระมหากษ ตร ย ผลผล ต นโยบายและแผนตามพ นธก จของร ฐบาล ด านการส งเสร มการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ ฒนาการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและสน บสน นการม ส วนร วมของ ประชาชน เพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการการข บเคล อนนโยบายของร ฐ ย ทธศาสตร สปน. ส งเสร มให เก ดนว ตกรรมในองค กร เสร มสร างกลไกการก าก บ ต ดตามการบร หารราชการ แผ นด นตามหล กธรรมาภ บาล ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ๙ ความเช อมโยงของแผนการบร หารราชการแผ นด นก บย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ บประมาณ นโยบายข อท 1 นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก (1.13) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร การ สร างรากฐานการพ ฒนาท สมด ลส ส งคม (1.10) นโยบายข อท 2 นโยบายความม นคงของร ฐ (เท ดท นและพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ น พระมหากษ ตร ย ฯ) ย ทธศาสตร ท 2 ความม นคงแห งร ฐ (2.1) แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ นโยบายข อท 8 นโยบายการ บร หารก จการบ านเม องท ด (8.1) ย ทธศาสตร ท 8 การบร หาร ก จการบ านเม องท ด (8.2) นโยบายข อท 5 นโยบายท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ย ทธศาสตร ท 8 การบร หาร ก จการบ านเม องท ด (8.1, 8.3) ก จกรรม ผลผล ต เป าหมายการให บร การหน วยงาน กระทรวง ส วนราชการท เก ยวข องก บโครงการหน ง ต าบล หน งผล ตภ ณฑ สามารถด าเน นงาน และประสานบ รณาการแผนงาน งบประมาณ อย างม ประส ทธ ภาพ คณะกรรมการฯ บร หารจ ดการ โครงการหน งต าบล หน ง ผล ตภ ณฑ ได อย างม ประส ทธ ผล โครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ 1. ร อยละของ 2. ม การวางแผ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks