ม ลน ธ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต ส ร นธร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร - PDF

Description
ม ลน ธ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต ส ร นธร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เอกสารแนบท าย รายละเอ ยดของระบบห องสม ดอ ตโนม ต 1. ค ณสมบ ต ท วไปของระบบห องสม ดอ ตโนม ต 1.1 องค ประกอบของระบบห

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 13 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ม ลน ธ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต ส ร นธร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เอกสารแนบท าย รายละเอ ยดของระบบห องสม ดอ ตโนม ต 1. ค ณสมบ ต ท วไปของระบบห องสม ดอ ตโนม ต 1.1 องค ประกอบของระบบห องสม ดอ ตโนม ต ท เสนอ เป นไปตามความต องการของ มอนส ค อ ด าน เสถ ยรภาพของระบบ ความพร อมในการต ดต งและใช งาน และการร กษาความปลอดภ ย 1.2 ม แผนการบ าร งร กษาระบบและการบร การหล งการขาย 1.3 โปรแกรมระบบงานห องสม ด ท ส งมอบจะต องม ล ขส ทธ การใช งานถ กต องตามกฎหมาย ประกอบด วย ล ขส ทธ ส าหร บเคร องแม ข าย จ านวน 1 เคร อง และ ล ขส ทธ ส าหร บเคร องล กข ายได ไม ต ากว า 4 เคร อง โดยส งมอบพร อมส อบ นท กจากผ ผล ตในร ปแบบ CD-ROM หร อ DVD-ROM พร อมค ม อการใช งาน 1.4 ม การจ ดอบรมเจ าหน าท ผ ด แลระบบจ านวนไม น อยกว า 2 คน และเจ าหน าท ห องสม ดจ านวนไม น อย กว า 3 คนพร อมจ ดท าเอกสารประกอบการฝ กอบรมด วย 2. ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ประกอบด วยระบบงานด งน 2.1 โปรแกรมท น าเสนอจะต องประกอบไปด วยระบบงานย อย หร อม ค ณสมบ ต ไม น อยกว าท ก าหนด ด งต อไปน ระบบว เคราะห หมวดหม และท ารายการ (Cataloging) ระบบงานย ม-ค น (Circulation) ระบบสน บสน นการท างานอ นๆ เช น การท าสถ ต และรายงาน การรองร บข อม ลเอกสาร การ ท างานในระบบงานเคร อข ายอ เล กทรอน กส (Information Portal) /ระบบ Web Digital Content ฯลฯ จะต องเป นระบบท ได ร บการยอมร บและม การพ ฒนามาอย างต อเน อง 2.2 โปรแกรมระบบงานห องสม ดจะต องม ระบบจ ดการฐานข อม ล (DBMS) ท เป นโปรแกรม มาตรฐานสากลน ยมใช ท วไป เช น Oracle หร อ Sybase หร อ DB2 หร อ MySQL และเป นระบบ จ ดการฐานข อม ลท สามารถใช งานก บเคร องแม ข ายท เสนอมาพร อมก นน ได 2.3 ระบบท น าเสนอ หากได ร บการส งซ อจาก มอนส ผ เสนอขายต องถ ายโอนข อม ลท ม อย เด ม (Import file Excel) มาส ฐานข อม ลใหม ท กเขตข อม ล โดยไม ค ดค าใช จ ายให แล วเสร จก อนส งมอบงาน 2.4 ม ส ทธ การเข าใช งานระบบในเวลาเด ยวก นได ไม น อยกว า 2 Users 2.5 โปรแกรมระบบงานห องสม ดด านผ ปฏ บ ต งาน (Application Client) ของเจ าหน าท ห องสม ดท างาน อย บนระบบปฏ บ ต งานประเภท Windows Base และโปรแกรมการใช งานเพ อการส บค นของผ ใช ห องสม ดท างานในสภาพแวดล อมแบบ Web-Based โดยเร ยกใช งานผ านทาง Browser มาตรฐาน เช น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ฯลฯ ได 2.6 เป นโปรแกรมระบบงานห องสม ดท พ ฒนาเร ยบร อยแล ว 2.7 เป นโปรแกรมระบบงานห องสม ดแบบบ รณาการ (Integrated Library System) การประมวลผล ข อม ลของระบบงานย อยต างๆ ต องม ความส มพ นธ ก น ข อม ลท บ นท กเพ ยงคร งเด ยวสามารถเช อมโยง ไปใช ในระบบงานย อย อ นๆ ได โดยไม ต องบ นท กข อม ลซ าซ อน 2.8 เป นโปรแกรมท ม การออกแบบการท างานท สอดคล องก บหล กการทางบรรณาร กษ ศาสตร และ สารน เทศศาสตร ม ลน ธ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต ส ร นธร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร 2 3. ค ณสมบ ต เฉพาะของระบบงานย อย 3.1 ระบบว เคราะห หมวดหม และท ารายการ (Cataloging) ระบบสามารถลงทะเบ ยนรายการได โดยไม จ าก ดจ านวนช อเร อง ระบบสามารถสร าง Authority ของข อม ล ได แก ช อผ แต ง ห วเร อง เลข หมวด และ ส าน กพ มพ เป นต น ระบบม ข อม ลบรรณาน กรมต วช วยไม น อยกว า 1,000 รายการ ระบบสร างเลขทะเบ ยนได โดยอ ตโนม ต เม อม การเพ มข อม ลใหม ระบบสร างส าเนา (Item) ได จากหน าจอลงทะเบ ยน โดยไม ต องเข าเมน ใหม หร อค ย ข อม ลช อเร อง เด มซ า และระบบสร างเลขทะเบ ยนให ก บส าเนาใหม ท นท ส าหร บฉบ บส าเนา ระบบสามารถน าเข าภาพปก ไฟล ม ลต ม เด ย เช น E- Book ภาพน ง ภาพเคล อนไหว ไฟล เส ยง Microsoft Office, PDF ฯลฯ ท เก ยวข องก บรายการท ลงทะเบ ยน เข าส เคร อง คอมพ วเตอร แม ข ายได ระบบสามารถสร างบาร โค ด (Barcode) และเลขทะเบ ยนหน งส อได ระบบสามารถพ มพ ลาเบล (ส นหน งส อ) ระบบสามารถสร างรายงานข อม ลต างๆ ได แก รายงานหน งส อใหม รายงานตามเลขหม รายงานจ านวนทร พยากรประเภทต างๆ เป นต น 3.2 ระบบงานย ม ค น (Circulation) แสดงร ปสมาช ก แสดงรายการท ค างส ง ค าปร บค างช าระ เม อสแกนหร อค ย เลขสมาช ก ท ารายการ ย ม ค น โดยใช เคร องอ านบาร โค ด หร อป อนข อม ลรายการย ม ค น โดยใช แป นพ มพ (Keyboard) แสดงภาพปกหน งส อขณะย ม ค น เพ อป องก นการส บเปล ยน ท ารายการย ม ค น ต องท าภายในหน าจอเด ยวก น เพ อความสะดวก โดยไม ต องสล บเป น หน าจอย ม และหน าจอค น สามารถท ารายการย มค นให สมาช กได อย างต อเน อง โดยไม ต อง เป ดป ดหน าจอใหม กรณ ร บค น ต องสามารถสแกนบาร โค ดทร พยากรท จะค นได ท นท โดยไม ต องค ย รห สหร อ สแกนบ ตรสมาช กท จะค นก อน ระบบต องก าหนดว นส งค นอ ตโนม ต จองทร พยากรได สร างรายงานสถ ต ต างๆได เช น สถ ต การย ม รายงานทร พยากรยอดน ยม เร ยกด ประว ต การย ม ค นของสมาช กได ก าหนดอ ตราค าปร บของสมาช กแต ละประเภทได และระบบสามารถค านวณค าปร บให อ ตโนม ต หากค นทร พยากรล าช า ท าช าร ด หร อท าหายตามประเภททร พยากรและประเภทสมาช ก ก าหนดอ ตราค าปร บของสมาช กแต ละประเภทได และระบบสามารถค านวณค าปร บให อ ตโนม ต หากค นทร พยากรล าช า ตามประเภทสมาช ก 3.3 ระบบงานส บค นผ านเคร อข าย (Web OPAC) ท าการส บค นทร พยากรห องสม ดผ าน Web Browser ผ านระบบ Internet และระบบ Intranet ได สามารถส บค นได หลายว ธ ตามความต องการของผ ใช ได แก ค นตามช อผ แต ง ช อเร อง ห วเร อง ค าค น ISBN เลขหม หน งส อ เลขทะเบ ยน และเลขบาร โค ด ม ลน ธ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต ส ร นธร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร สามารถแสดงข อม ลทร พยากรท สร างจากโปรแกรมส าเร จร ปอ นๆ ได เช น Microsoft Office, Photoshop, Acrobat เป นต น แสดงรายการหน งส อใหม รายการหน งส อท บรรณาร กษ ลงรายการได ส บค นวารสารจากช อได ส บค นจากด ชน วารสาร จากช อบทความ ช อผ แต ง ห วเร อง ได แสดงรายการหน งส อแนะน า ท บรรณาร กษ ลงรายการได 3.4 ระบบงานจ ดการด านส อผสม (Multimedia) จ ดเก บข อม ลทร พยากรท สร างจากโปรแกรมส าเร จร ปอ นๆได เช น Microsoft Office, Acrobat, โปรแกรมงาน Photo ต างๆ เป นต น จ ดเก บข อม ลส อผสมต องผ กก บช อ ทร พยากรท ได ลงทะเบ ยนได 3.5 ระบบสมาช ก (Member) ม ระบบการลงทะเบ ยนประว ต สมาช กห องสม ด ก าหนดว นหมดอาย และ ต ออาย สมาช ก ระบบสามารถก าหนดค าปร บ ของสมาช กแต ละประเภทได ระบบสามารถก าหนดระยะเวลาย ม ค นของสมาช กแต ละประเภทได ระบบสามารถบ นท กร ปภาพของสมาช กได ระบบสามารถสร างรายงาน แสดงข อม ลสมาช กได ระบบสามารถน าเข าข อม ลสมาช กจากงานทะเบ ยน โดยว ธ Import file Excel ระบบสามารถสร างรายงาน สถ ต กราฟแสดงจ านวนการเข าห องสม ด ระบบสามารถพ มพ บ ตรสมาช ก 3.6 ระบบการบร การ Web Online ระบบสามารถแสดงแบบประเม นห องสม ดได ระบบสามารถ แนบค าช แนะในการปร บปร ง ห องสม ดได ระบบสามารถ แสดงร ปบ คลากรห องสม ดได ระบบสามารถ แสดงร ปห องสม ดได ระบบสามารถ แสดงรายละเอ ยดจ ดประสงค การใช งานห องสม ดได 3.7 ระบบสน บสน นการท างานอ นๆ การท าสถ ต และรายงาน รายงาน สถ ต จ านวนรายการเอกสาร และสถ ต จ านวนระเบ ยน (Bibliographical) สถ ต จ านวนช อเร อง ห วเร อง รายงานช อหน งส อล กษณะสม ดทะเบ ยน สถ ต และ รายการทร พยากรประเภทต างๆ จ าแนกตามประเภทส อ สถ ต การบ นท กรายการ เอกสารจ าแนกตามช อผ ปฏ บ ต งาน ข อม ลสมาช ก เป นต น สามารถออกสถ ต การย ม โดยจ าแนกเป นรายว น รายเด อน จ ดเร ยง หร อจ าแนกใน ร ปแบบต างๆ เช น ตามประเภทเอกสาร/ส อ หมวดหม คอลเล คช นเอกสาร ประเภท ผ ย ม สถ ต และรายงานในการตรวจสอบการย ม-ค นประจ าว น เช น หน งส อเก น ก าหนดส ง สถ ต เก ยวก บหน งส อจอง สถ ต หน งส อท ม การย ม หร อการจอง สถ ต เก ยวก บค าปร บ และส วนลดค าปร บ สถ ต และรายงานเก ยวก บสถานภาพของหน งส อ เช น ส ญหาย จ าหน ายออก สถ ต เก ยวก บสมาช กจ าแนกตามประเภทได การท างาน/การใช งานโปรแกรม ม ลน ธ อ ทยานส งแวดล อมนานาชาต ส ร นธร ในพระราช ปถ มภ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร การประมวลผลข อม ลรวดเร ว ม ความถ กต อง ม เสถ ยรภาพในการท างานท ด เป นระบบการท างานในล กษณะสถาป ตยกรรมแบบ Client/Server และ/หร อ Web Based Technology ผ ใช ท างานในสภาพแวดล อมแบบกราฟ ก (Graphic User Interface: GUI) และโปรแกรมส าหร บการส บค นข อม ลท างานในล กษณะ Web Base ได ม ระบบความช วยเหล อในส วนต างๆ ม ค ม อการใช งานท สมบ รณ ม ระบบร กษาความปลอดภ ย (Security) ท สามารถก าหนดกล มและส ทธ ของผ ใช ได ตามความเหมาะสม และระบบสามารถบ นท กผลการท างานในร ปแบบ Log File ว นเวลาท ท างาน เพ อใช ในการตรวจสอบได ผ ใช งานสามารถส ารองข อม ล (Backup) และ ก ค นฐานข อม ล (Restore Module) เองได 4. ค ณล กษณะเฉพาะของระบบควบค มและอ ปกรณ ประกอบของระบบ (Hardware) ประกอบด วย 4.1 ค ณสมบ ต ท วไปของระบบควบค มและอ ปกรณ ประกอบของระบบ (Hardware) ระบบท งหมด (Hardware, software และอ ปกรณ ประกอบ) ร บประก นเป นเวลาไม ต ากว า 1 ป หากระบบม ป ญหาระหว างการร บประก นจะต องด าเน นการซ อมบ าร ง ณ จ ดต ดต ง โดย ไม ค ดค าแรง ค าอะไหล และบร การ การซ อมบ าร งจะต องด าเน นการให เสร จส นโดยเร ว หาก ไม สามารถด าเน นการได ภายในเวลา 3 ว น จะต องจ ดหาระบบ/อ ปกรณ ส ารองมาให ใช งาน ต อไปได ช วคราวโดยไม ต ดข ด โปรแกรมต างๆ ต องต ดต งพร อมใช งาน และม ล ขส ทธ การใช งานถ กต องตามกฎหมาย ส งมอบ พร อมส อบ นท กจากผ ผล ตในร ปแบบ CD-ROM หร อ DVD-ROM พร อมค ม อการใช งาน ระบบไฟฟ าท ใช ต องใช ได ก บแรงด นไฟฟ ามาตรฐานประเทศไทย 220 Volt 50 Hz เคร องคอมพ วเตอร ท เสนอต องได ร บการร บรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO ระบบท งหมดให ต ดต งพร อมท จะใช งานร วมก นได เป นอย างด 4.2 คอมพ วเตอร ท เป นเคร องแม ข าย (Server) จ านวนไม น อยกว า 2 ระบบ ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การท เหมาะสม ซ งม ค ณสมบ ต ไม น อยกว าท ก าหนด ด งน ท าหน าท Database Server / Web Server เคร องแม ข ายม อ ปกรณ อย างน อยด งน ไม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks