คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ - PDF

Description
คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 18 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท บลงไปในเซลล ทางด านขวาม อไปเร อย แต ถ าเซลล ด าน ขวาม อม ข อความอย ข อความท พ มพ จะถ กซ อนไว ในเซลล น น - การแก ไขงานพ มพ หร อพ มพ คร งต อไปในเซลล เด ม ม 2 ล กษณะ ค อ 1) การแก ไขงานท งเซลล หร อการพ มพ งานใหม ให เล อกเซลล แล วพ มพ ท บลงไปได เลย ข อความใหม จะท บไปลงไปในเซลล เด ม 2) การแก ไขงานในเซลล เป นบางส วน ให เล อกเซลล ท ต องการ แล วด บเบ ลคล กให เคอร เซอร ( ) ลงในเซลล หร อคล กท แถบส ตร แล วจ งพ มพ เสร จแล วให คล ก หร อกด Enter เท าน น ไม สามารถใช ล กศรได การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - ตาแหน งการพ มพ ข อความล วนและการพ มพ ข อความปนต วเลข ข อความและต วเลขท พ มพ น นจะอย ช ดทางซ ายของเซลล การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - ตาแหน งการพ มพ ต วเลขล วน ต วเลขท พ มพ จะอย ช ดทางด านขวาของเซลล - การพ มพ ต วเลขประเภทพ เศษ ใช คาส งช ดต วเลข ท แท บหน าแรกของแถบเคร องม อ Ribbon และการพ มพ เลข 0 นาหน า จะไม แสดงเลข 0 ออกมา เช น 001 จะแสดง 1 - การพ มพ ต วเลขประเภทพ เศษ - การพ มพ ส ตรและการใช ส ตรฟ งก ช น ต องม เคร องหมาย = อย ข างหน าเสมอ ในขณะท เคอร เซอร ( ) อย หล ง เคร องหมาย = น น เม อใช เมาส คล กท เซลล ใด จะเป นการเอาช อเซลล น นมาใช ในการ คานวณเสมอ การพ มพ ส ตรทาได 5 ว ธ ค อ 1) การพ มพ แบบสมการคณ ตศาสตร เป นการค านวณโดยใช เคร องหมาย บวก (+) ลบ (-) ค ณ (*) หาร (/) ยกกาล ง (^) เช น =5*20% หร อ =A1/(2+3*A6) 1) การพ มพ แบบสมการคณ ตศาสตร เป นการค านวณโดยใช เคร องหมาย บวก (+) ลบ (-) ค ณ (*) หาร (/) ยกกาล ง (^) เช น =5*20% หร อ =A1/(2+3*A6) 2) การพ มพ แบบส ตรฟ งก ช น ค านวณโดยการใช ส ตรฟ งก ช นจากแท บหน าแรก ช ดคาส งการแก ไข หร อ แท บส ตร โดย พ มพ = ช อส ตร และวงเล บ ร ปแบบ ส ญล กษณ : แทน ถ ง = ช อส ตร (เซลล อ างอ งท นามาคานวณ) ส ญล กษณ, แทน อ กกล มเซลล หน ง ตย. = SUM(C4:C6,C8) หาผลรวมจากเซลล c4 ถ ง c6 และเซลล c8 2) การพ มพ แบบส ตรฟ งก ช น 3) การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ใช ไปล าส ด เป นการเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ใช ไปล าส ดจาก แถบเคร องม อส ตร เร มจากพ มพ = แล วต าแหน งการอ างอ งเซลล ทางด านหน าจะ เปล ยนเป นช อส ตรข น 1 ส ตร ถ าเป นส ตรท ต องการใช ก คล กท ส ตรได เลย แต ถ าต องการ ใช ส ตรอ น ให คล กห วล กศรเป ดรายการส ตรท ซ อนออกมา แล วคล กเล อกส ตรท ต องการ 4) การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ให มาบนแถบ Ribbon เร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ได จ ดท า รายการให มาแล วจากแท บหน าแรก ช ดคาส งการแก ไข หร อแท บส ตร 5) การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นเพ มเต ม ท แถบ Ribbon เร ยกใช ฟ งก ช นเพ มเต มนอกจากท ให มาจากแท บหน าแรก ช ดคาส งการแก ไข หร อแท บส ตร - การใช คาส งด วยแป นพ มพ ม ประโยชน และรวดเร วท ส ด - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ - การใช คาส งด วยแป นพ มพ การเล อกหร อการแก ไข - การเล อก ตาแหน งพ มพ เร มแรกจะอย ท เซลล A1 ต วช เมาส จะเป นร ป ซ งใช เล อกตาแหน ง ในการทางาน ม รายละเอ ยดด งน - การเล อกเซลล ในการทางานจะต องเล อกตาแหน งเซลล ก อน ม ว ธ การด งน - การเล อกเซลล เด ยว คล กเล อกเซลล ท ต องการ การเล อกหร อการแก ไข - การเล อกหลายเซลล ต ดก น - คล กเล อกเซลล ท ห วหร อเซลล ท ายในล กษณะทแยงม มของพ นท เซลล ท เล อก แล ว ลากไปในท ศทางตรงข าม - คล กเล อกเซลล แรก แล วกด Shift + คล กเซลล ท าย - คล กเล อกเซลล แรก แล วกด Shift + ล กศร การเล อกหร อการแก ไข - การเล อกหลายเซลล ท ไม ต ดก น - คล กเล อกเซลล หลายๆเซลล ท อย ไม ต ดก น โดยกด ctrl ค างไว การเล อกว ธ น ไม สามารถใช คาส ง cut หร อ copy ได - การเล อกแถว คล กเล อกห วแถวต วเลขท ต องการ ถ าเล อกหลายแถวให ท าแบบ เด ยวก บการเล อกเซลล - การเล อกคอล มน คล กเล อกห วคอล มน ต วอ กษรท ต องการ ถ าเล อกหลายแถวให ทาแบบเด ยวก บการเล อกเซลล - การเล อกท งหมดหร อท งแผ นงาน คล กเล อกท ว างม มบนซ าย หร อบนห วแถวท 1 หร อหน าห วคอล มน ท A หร อกด Ctrl + A - การยกเล กการเล อก คล กท เซลล ใดเซลล หน ง หร อกด ESC ขอบเขตท เล อกไว จะหายท นท - การแก ไข - การเล กทาหร อการทาซ า คล กป มเล กทา หร อทาซ า จากแถบเคร องม อด วน - การต ดหร อการย ายเน อหา เข าไปในเซลล แล วเล อกเน อหาท ต องการ คล กป ม หร อกด Ctrl + x หร อคล กขวาเล อกคาส งต ด แล วเล อกเซลล ท จะวาง คล กป ม หร อ กด Ctrl + v ซ งสามารถวางได หลายคร ง - การค ดลอกเน อหา เข าไปในเซลล แล วเล อกเน อหาท ต องการ คล กป ม หร อ กด Ctrl + c หร อคล กขวาเล อกคาส งค ดลอก แล วเล อกเซลล ท จะวาง คล กป ม หร อ กด Ctrl + v ซ งสามารถวางได หลายคร ง - การต ดหร อการย ายเซลล /แถว/คอล มน เล อกเซลล หร อแถวหร อคอล มน ท ต องการ แล วใช คาส งต ดด วยว ธ ใดก ได จะปรากฏแนวเส นประเคล อนไหวรอบพ นท ท ถ กเล อก แล ว เล อกเซลล ท จะวาง แล วใช ค าส งวางด วยว ธ ใดก ได หร อกด Enter ซ งสามารถวางได คร ง เด ยวเท าน น หากต องการวางอ กต องใช การวางท คล ปบอร ด - การค ดลอกเซลล /แถว/คอล มน เล อกเซลล หร อแถวหร อคอล มน ท ต องการแล วใช ค าส งค ดลอกด วยว ธ ใดก ได จะปรากฏแนวเส นประเคล อนไหวรอบพ นท ท ถ กเล อก แล ว เล อกเซลล ท จะวาง แล วใช คาส งวางด วยว ธ ใดก ได หร อกด Enter - การค ดลอกข อความออกไปย งโปรแกรมอ น ใช ค าส งค ดลอกแล วเป ดโปรแกรมอ น เช น Word เล อกต าแหน งท ต องการแล ววาง จะได ตารางงานพร อมร ปแบบเซลล มาด วย แต ถ าม ส ตรจะไม มาด วย - การเต มอ ตโนม ต (Auto Fill) เป นการเต มให ก บข อม ลท อย ในเซลล ต ดก นตามแถว หร อคอล มน ก ได โดยการนาเมาส ไปวางท จ ดม มล างซ ายของขอบเซลล ท เล อก ให ต วช เมาส ม ล กษณะเป นบวกดา หร อเร ยกว า Fill Handle แล วจ งลากไปตามแถว หร อคอล มน ท ต องการ โดยจะม ผลล พธ ท แตกต างก นตามชน ดของข อม ลต นแบบด งน - ข อม ลเป นข อความล วน เม อลากต วเต มอ ตโนม ต จะม 2 ร ปแบบ ค อ การค ดลอก ข อความ ก บการเร ยงลาด บข อความ ในกรณ ท ม รายการอย ในกล องโต ตอบรายการแบบ กาหนดเอง การเต มอ ตโนม ต จะเป นการเร ยงลาด บตามรายการน น ส วนข อความใดท ไม ได จ ดทา จะเป นการค ดลอก - ข อม ลเป นต วเลขล วน เม อพ มพ ต วเลขแล ว ให ลากต วเต มอ ตโนม ต จะได 2 ร ปแบบ ค อ การค ดลอกต วเลข ก บการเร ยงล าด บต วเลข โดยการค ดลอกต วเลข จะเล อกเซลล ต นแบบเพ ยงเซลล เด ยว ส วนการเร ยงล าด บต วเลข จะต องเล อกเซลล ต นแบบอย างน อย 2-3 เซลล หร อถ าจะเล อกเซลล เด ยว ให กด ctrl จะได เมาส ร ป เร ยงล าด บเพ มเซลล ละ 1 - ข อม ลเป นข อความและต วเลข เม อลากต วเต มอ ตโนม ต ท เซลล ต นแบบเพ ยงเซลล เด ยว ก จะได การเร ยงลาด บต วเลขต อไป - การใช ต วเต มอ ตโนม ต ข อม ลเป นส ตรค านวณ เม อลากต วเต มอ ตโนม ต ท เซลล ต นแบบเพ ยงเซลล เด ยว ก จะได การเร ยงลาด บเซลล ในส ตรตามไปด วย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks