ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ - PDF

Description
ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 1 โปรแกรมระบบเง นเด อนข#าราชการน เป(นโปรแกรมท พ ฒนาต/อยอดมาจากโปรแกรมเด มท จ าก ดการใช#งานเฉพาะ ระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 18 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 1 โปรแกรมระบบเง นเด อนข#าราชการน เป(นโปรแกรมท พ ฒนาต/อยอดมาจากโปรแกรมเด มท จ าก ดการใช#งานเฉพาะ ระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ 32 บ ตเท/าน น ซ งในโปรแกรมช ดน สามารถใช#งานได#ท งระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ 32 บ ตและ 64 บ ต ค ณสมบ ต โปรแกรม 1. สามารถบ นท กเง นเด อนรายต วแยกเป(นหน/วย หน/วยย/อย และแผนงาน 2. สามารถบ นท กเง นเด อนในล กษณะการอาศ ยเบ กตามร ปแบบบ ญช ถ อจ/ายเง นเด อน (จ.18) 3. สามารถค านวณเง น กบข. กสจ. ประก นส งคมและส/งข#อม ลเข#าระบบการจ/ายเง นของโปรแกรม 4. สามารถส งเล อนข นเง นเด อนตามข#อก าหนด 0.5, 1, 1.5, 2 ข น และระบบการเล อนข นเป(นเปอร8เซ นต8 5. สามารถก าหนดรายการร บ/จ/ายได#เองตามความเหมาะสม 6. สามารถค านวณภาษ ห ก ณ ท จ/ายรายเด อนและส/งข#อม ลเข#าระบบการจ/ายเง นของโปรแกรมตามหล กเกณฑ8ของ กรมสรรพากร 7. สามารถส ารองการจ/ายเง นเด อน กบข. กสจ. ภาษ เพ อใช#ร บรองการห กภาษ ณ ท จ/ายตอนส นปV 8. สามารถค#นหาข#อม ลตามช อ นามสก ล เลขประจ าต วประชาชน หร อเลขบ ญช ธนาคาร 9. สามารถย#ายข#อม ลจากหน/วยหน งไปย งหน/วยอ นได#โดยไม/ต#องบ นท กข#อม ลใหม/ 10. สามารถเล อนล าด บท ของข#อม ลได# 11. ส/งข#อม ลในระบบของธนาคารกร งไทย แบบ BR-POST 12. ส/งข#อม ลภาษ ในร แบบฟอร8แมทกลางของกรมสรรพากร 13. ส/งข#อม ลไปย งโปรแกรมไมโครซอฟท8เอ กเซลในร ปแบบ สลจ.6 หร อแบบก าหนดเอง 14. น าเข#าข#อม ลรายการร บ/จ/ายจากโปรแกรมไมโครซอฟท8เอ กเซล โดยใช#เลขประจ าต วประชาชนในการเช อมโยง 15. รายงานรายละเอ ยดการเบ กจ/ายเง นเด อนรายต ว (สล ปเง นเด อน) 16. รายงานสร ปการร บจ/ายเง นเด อนรายต ว 17. รายงานรายละเอ ยดแนบฎ กาการเบ กเง นเด อน (แบบ 4109) 18. รายงานหน งส อร บรองภาษ ห ก ณ ท จ/าย และแบบ ภงด. 1ก พ เศษ 19. รายงานรายละเอ ยดหน งส อการโอนเง นเข#าบ ญช ธนาคาร 20. รายงานใบแนบฎ กาแสดงรายการภาษ แบบ รองร บการจ ดท าบ ตรเง นเด อนรายต ว 22. รองร บการจ ดท ารายการตกเบ กภายในโปรแกรม ความตองการระบบ 1. ระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ 32 บ ต หร อ 64 บ ต 2. พ นท ว/างในฮาร8ดด สค8ไม/น#อยกว/า 40 MB. ส าหร บโปรแกรมและจะเพ มข นตามปร มาณข#อม ล 3. เคร องพ มพ8ท กชน ดท ต ดต งไดร8ฟเวอร8ก บระบบปฏ บ ต การแล#ว 4. เคร องข บซ ด รอมส าหร บช ดต ดต งแบบแผ/นซ ด รอม การต ดต งโปรแกรม โปรแกรมถ กสร#างมาเป(น 2 ช ด ค อ ส าหร บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8 32 บ ต และส าหร บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8 64 บ ต ด งน น ควรเล อกใช#ช ดให#เหมาะสมก บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8ในเคร องคอมพ วเตอร8ท ท าการต ดต ง ท งน ช ดส าหร บ ระบบปฏ บ ต การว นโดวส8 32 บ ต อาจสามารถใช#ได#ก บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8 64 บ ตข นอย /ก บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8สามารถ อน ญาตให#โปรแกรมแบบ 32 บ ตท างานได#หร อไม/ แต/ช ดส าหร บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8 64 บ ตไม/สามารถต ดต งได#ใน ระบบปฏ บ ต การแบบ 32 บ ต (กรณ ตองการระบบท ท างานไดก บ Linux CentOS/RedHat กร ณาสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได) ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 2 โปรแกรมต ดต งจะประกอบด#วยไฟล8ต ดต งไฟล8เด ยว ค อ SL32V100.exe ส าหร บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ 32 บ ต และ SL64V100.exe ส าหร บระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ 64 บ ต เม อเร ยกโปรแกรมด งกล/าวระบบปฏ บ ต การจะแสดงข#อความ ด งร ป ร ปท 1.1 แนะน าโปรแกรมท ใช#สร#าง จากร ป โปรแกรมแสดงรายช อโปรแกรมท ใช#ในการสร#าง ให#คล กป iม Next โปรแกรมจะแสดงข#อความในร ปต/อไป ร ปท 1.2 แสดงล ขส ทธ การใช#งานโปรแกรมส าเร จร ป จากร ป โปรแกรมจะแสดงล ขส ทธ8การใช#งาน ซ งผ #ใช#สามารถคล กป iม Yes ส าหร บการย นย นจะต ดต งโปรแกรม และ คล กป iม No ส าหร บการยกเล กการต ดต ง ท งน ถ#าผ #ใช#คล กป iม Yes ให#ถ อว/าผ #ใช#ได#อ/านและทราบล ขส ทธ การใช#โปรแกรมแล#ว โดยโปรแกรมจะแสดงข#อความให#หน#าถ ดไป ด งร ป ร ปท 1.3 แสดงรายละเอ ยดท โปรแกรมต ดต งจะด าเน นการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 3 จากร ป โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดท จะต ดต งโปรแกรม ถ#าย นย นจะต ดต งให#คล กป iม Next โปรแกรมจะท าการ ต ดต งโปรแกรมตามรายละเอ ยดในร ป จากน นโปรแกรมจะแสดงข#อความด งร ป ร ปท 1.4 รายละเอ ยดเม อต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร#อย หล งจากท าการต ดต งเสร จส น โปรแกรมต ดต งจะท าการสร#างไอคอนส าหร บเร ยกใช#โปรแกรมไว#ในหน#าต/างเดสทmอป (Desktop) และใน Start - All Programs ด งร ป ร ปท 1.5 เส#นทางล ดการเร ยกโปรแกรม (ICON) ส ญล กษณ*ตารางท ใชในโปรแกรม ในตารางข#อม ลท กตารางในโปรแกรม เม อม การเพ ม แก#ไขข#อม ล ผ #ใช#ส งเกตด#านซ#ายของตาราง จะปรากฏส ญล กษณ8 ต/อไปน หมายถ งสถานะของข#อม ลเป(นปกต และม การบ นท กข#อม ลไว#ในแฟvมข#อม ลแล#ว หมายถ งสถานะของการเพ มหร อแก#ไขข#อม ลซ งข#อม ลจะย งไม/ถ กบ นท กไว#ในแฟvมข#อม ล ถ#าต#องการบ นท กข#อม ล ให#คล กป iมบ นท ก (ถ#าม ) หร อคล กท รายการอ นในตาราง หร ออาจกดแปvนล กศรข นหร อลงท แปvนพ มพ8 การใชงานโปรแกรม จากร ปท 1.5 เม อด บเบ ลคล ก ระบบปฏ บ ต การจะเร ยกโปรแกรมและแสดงข#อความด งร ป ร ปท 2.1 หน#าต/างรอร บรห สเปwดโปรแกรม ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 4 จากร ป โปรแกรมจะรอให#ผ #ใช#ใส/รห สเปwดโปรแกรมเพ อปvองก นบ คคลอ นท ไม/เก ยวข#องเร ยกใช#โปรแกรม ในการต ดต งและ เร ยกใช#คร งแรก โปรแกรมจะย งไม/ม การก าหนดรห สเปwดโปรแกรมไว# ด งน น ผ #ใช#จ งย งไม/ต#องใส/ข#อความใด ๆ ลงไป ให#คล กป iม ตก ลง โปรแกรมจะแสดงข#อความหน#าต/างหล กด งร ป ร ปท 2.2 หน#าต/างหล กโปรแกรมระบบเง นเด อนข#าราชการ จากร ป จะเห นว/าโปรแกรมย งไม/แสดงข#อม ลใด ๆ เน องจากเป(นการใช#โปรแกรมคร งแรก ในการท างานในระบบของ โปรแกรมผ #ใช#ต#องท าการเตร ยมค/าข#อม ลเบ องต#นก/อนการท างานจร งเพ อปvองก นข#อผ ดพลาดต/าง ๆ โดยให#ผ #ใช#คล กป iม ตกลง ตาม หมายเลข 1 โปรแกรมจะแสดงต วเล อกท างานด งร ป ร ปท 2.3 แสดงต วเล อกหล กของโปรแกรม จากร ป ก/อนการท างานใด ๆ ความจ าเป(นในการเตร ยมข#อม ลของโปรแกรมซ งผ #ใช#ต#องด าเน นการก/อน ค อ ต งคา หนวยงาน และ รายช อทะเบ ยนขอม ล ส าหร บข#อม ลประเภทอ นอาจด าเน นการภายหล งได# การอธ บายในท น จะกล/าวในแต/ละ เร องตามล าด บต วเล อกของร ปท 2.3 การเตร ยมขอม ล ต งคาหนวยงาน จากร ปเม อคล กต งคาหนวยงาน โปรแกรมจะแสดงข#อความด งร ป ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 5 ร ปท 2.4 ต งค/าหน/วยงานและรายละเอ ยดอ นท เก ยวข#องของหน/วยงาน จากร ป ให#ผ #ใช#ใส/ข#อม ลในแต/ละช/องตามความเป(นจร ง ส าหร บช/องร บข#อม ลใดย งไม/ทราบหร อย งไม/ม ข#อม ลสามารถข#าม ไปก/อนแล#วค/อยมาบ นท กท หล งได# การก าหนดไฟล8 LOGO หมายถ งการก าหนดร ปภาพเพ อใช#พ มพ8ในสล ปเง นเด อน โดยคล กท ป iม โปรแกรมจะให#เล อก แฟvมข#อม ลและแสดงร ปภาพด งร ป การระบ ใช#ฟvอนต8พ มพ8 หมายถ งก าหนดให#ใช#ร ปแบบต วอ กษรเพ อโปรแกรมใช#ในการพ มพ8ท กแบบพ มพ8ในโปรแกรม ท งน การระบ ข#อม ลด งกล/าวอาจม ปzญหาในการพ มพ8กรณ น าข#อม ลไปใช#ก บเคร องคอมพ วเตอร8อ นซ งไม/ม ฟvอนต8ตามท ระบ หล งจากก าหนดข#อม ลต/าง ๆ แล#ว ให#คล กป iม บ นท ก โปรแกรมจะน าข#อก าหนดต/าง ๆ บ นท กลงแฟvมข#อม ลเพ อถ กเร ยก น ามาใช#ในคร งต/อไป รายช อทะเบ ยนขอม ล เน องจากการท างานโปรแกรมต#องการข#อม ลพ นฐานส าหร บจ ดกล /มสมาช กแยกตามหน/วย และหน/วยย/อย เพ อให#ง/ายต/อการปร บปร งข#อม ลรายคน ด งร ป ร ปท 2.5 แสดงการเพ มรายช อหน/วยหร ออ าเภอ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 6 จากร ป จะส งเกตได#ว/า ด#านบนของหน#าต/างจะประกอบด#วยแทmปต/าง ๆ เช/น หน/วย หน/วยย/อย แผนงาน ค/ากลางเล อน ข น ต าแหน/ง และบ ญช เง นเด อน ในแต/ละแทmปจะเป(นการจ ดการข#อม ลในส/วนท เก ยวข#องของตนเอง ด งน น ผ #ใช#ควรก าหนดข#อม ล ของแต/ละแทmปให#ครบก/อนการท างานจร งเพ อปvองก นการผ ดพลาดของการเช อมโยงข#อม ล ส งแรกท ต#องด าเน นการค อเพ มรายช อ หน/วย หร ออาจเร ยกว/า อ าเภอ ก ได# การเพ มอาจคล กท ป iม เพ ม แล#วใส/รายละเอ ยดในบรรท ดท ว/างในตาราง จากน นคล ก แทmปหนวยยอย โปรแกรมจะแสดงข#อความด งร ป ร ปท 2.6 แสดงการเพ มหน/วยงานย/อย จากร ป ให#เล อกหน/วยตามหมายเลข 1 ซ งถ กสร#างไว#ในแทmปก/อนหน#าน จากน นเพ มรายช อหน/วยย/อย ซ งอาจหมายถ ง โรงเร ยน ท อย /ในหน/วยน จากน นจ งเล อกหน/วยอ นจากหมายเลข 1 เพ อเพ มรายช อหน/วยย/อยอ นต/อไป เม อครบให#คล กแทmปแผน งาน ด งร ป ร ปท 2.7 เพ มรายช อแผนงาน จากร ป แผนงานต#องม อย/างน#อย 1 แผนงาน ท งน สามารถเพ มได#หลายแผนงานตามความเป(นจร ง คล กแทmปคากลาง เล อนข น โปรแกรมจะแสดงข#อความด งร ป ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 7 ร ปท 2.8 หน#าต/างก าหนดค/ากลางส าหร บการเล อนข นเง นเด อน จากร ป ให#เพ มค/ากลางส าหร บการเล อนข นเง นเด อนในครบตามท ม อย / จากน นคล กแทmปต าแหนง ซ งโปรแกรมจะแสดง ข#อความด งร ป ร ปท 2.9 ก าหนดต าแหน/งและค/ากลางของต าแหน/ง จากร ป ให#เพ มต าแหน/งต/าง ๆ ให#ครบถ#วน โดยต าแหน/งใดให#ม การเล อนข นเป(นเปอร8เซ นต8ซ งต#องใช#ค/ากลางในการ ค านวณ ให#ระบ ค/ากลางของต าแหน/งน น (ตามท ท าเคร องหมายในร ป) ซ งค/ากลางโปรแกรมจะอ/านมาจากการก าหนดค/ากลางในร ป 2.8 ส าหร บต าแหน/งใดท ใช#เล อนข นเป(นบ ญช เง นเด อน ไม/ต#องระบ ค/ากลางให#ก บต าแหน/งน น จากน นคล กแทmปบ ญช เง นเด อน โปรแกรมจะแสดงข#อความด งร ป ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 8 ร ปท 2.10 หน#าต/างสร#างบ ญช เง นเด อน จากร ป ให#เพ มบ ญช เง นเด อนท ใช#ส าหร บเล อนข นเง นเด อนในกรณ ท ต าแหน/งน น ๆ ไม/ได#ระบ ค/ากลางไว# ส าหร บล กจ#างซ ง ม หลายบ ญช หลายประเภท ต#องน าบ ญช ด งกล/าวมาสร#างไว#ด#วย โดยอาจให#ระด บเป(น ลจ.1 ลจ.2 เป(นต#น ห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks