การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม - PDF

Description
การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน งโครงการ ซ งพ ก ดท ได มาหาเป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา เรา ต องทาการแปลงพ ก ดจาก องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให ไปเป นทศน ยมก อนจะไปป อนลงในโปรแกมฐานข อม ล โดยม ว ธ การทาด งต อไปน 1. หากเราได พ ก ดโครงการมาจากหน วยงานท เขาเก บข อม ลพ ก ดมาให จะได มาเป น กระดาษ หร อ เป นไฟล word หร อ excel ก ตาม เราต องนามาพ มพ หร อ copy ลงในโปรแกรม excel 2. จากไฟล ต วอย างท ให ไว เป นต วอย างโครงการท ได มา ในร ปของ ลองจ จ ด และละต จ ด ซ งได ให ต วอย างไฟล ไว แล ว ทาการเป ดไฟล ช อ ตาแหน งโครงการ.xlsx ด วยโปรแกรม excel เม อเป ดแล วจะได ด ง ร ป 1 1 ร ป 1 3. เราต องจ ดการให พ ก ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา เป นจ ดทศน ยมเส ยก อน โดยใช ส ตร ค าทศน ยม = องศา + (ล ปดา/60) + (ฟ ล ปดา/3600) จากร ป 1 จะยกต วอย างนาพ ก ด ลองจ จ ด โครงการ 1 ค อ 101 ๐ 08'15 มา ลองใส ส ตร จะได ด งน 101+(8/60)+(15/3600) = = เราสามารถนาลองจ จ ด ทศน ยมน ป อนเข าโปรแกรมฐานข อม ลได ส วน ละต จ ด ก ใช ส ตรการคานวณน เช นก น 4. ในกรณ ท ม ข อม ลตาแหน งโครงการจากต วอย างน น ถ ง 12 โครงการ เราจ งม ว ธ ทาในโปรแกรม excel โดยเราต องจ ด columns ของตาราง excel ตามต องการ โดย ใน column Longitude, Latitude น น ต องม การใช ส ตรเพ อทาการต ดข อม ลออกเป นส วนๆ เพ อนามาคานวณให ท ง Longitude และ Latitude เป นจ ด ทศน ยม โดยเร มจากต องแยก องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ออกจาก cell เด ยวก น ให เป น 5 cell โดยต องทาการแทรก column หล ง column Longitude และ column Latitude ไปอย างละ 5 cell เพ อทาการคานวณ โดยใส ส ตรใน แต ละ cell ด งร ป 2 2 ร ป 2 5. จากร ป 2 column C, D, E, F ของ Longitude และ I, J, K, L ของ Latitude (ส วนพ นท ส เหล อง) เตร ยมไว ใส ส ตรคานวณ ส วน column G ของ Longitude ให ช อว า X และ column M ของ Latitude Y (ส วน พ นท ส ชมพ ) เป นผลการคานวณของ Longitude และ Latitude ท จะเป นทศน ยม 3 6. ทาการใส ส ตร คานวณด งน column C เป นการต ดเอาเฉพาะองศาออกมา ใช ส ตร จากร ป 3 คล ก เล อกท column C row ท 2 แล วไปคล กท fx ใช ส ตร MID ในท น ค อ column C = MID(text,start_num,num_chars) ซ งหมายถ ง เล อก MID(text ค อช อ row จากต วอย างค อ row ท 2, start_num ค อจานวนต วเลขท เร มเล อกในท น 1 เป นตาแหน ง ท 1 น บจากซ ายม อของ cell ของ row ท 2, num_chars ค อ จานวนองศา ในท น จากต วอย างค อ 101 จ งใช 3 ต ว) ร ป 3 7. จ งได เป นส ตรด งน =MID(B2,1,3) ด งร ป 4 คล ก OK ร ป 4 4 8. จะได ผลล พธ ด งร ป 5 ร ป 5 9. ทาการ copy ส ตรลงมา จนครบโครงการ 12 จะได ด งร ป 6 ร ป 6 10. ในส วนของ ล ปดา ทาการใส ส ตร คานวณด งน column D เป นการต ดเอาเฉพาะล ปดา ออกมา ใช ส ตร จากร ป 6 คล กเล อกท column D row ท 2 แล วไปคล กท fx ใช ส ตร MID เช นเด ยวก นก บในข อ 6 จ ง ได เป นส ตรด งน =MID(B2,5,2) ด งร ป 7 คล ก OK จะได ผลล พธ ด งร ป 8 ร ป 7 ร ป ทาการ copy ส ตรลงมา จนครบโครงการ 12 จะได ด งร ป 9 ร ป 9 13. ในส วนของ ฟ ล ปดา ทาการใส ส ตร คานวณด งน column E เป นการต ดเอาเฉพาะฟ ล ปดา ออกมา ใช ส ตร จากร ป 9 คล กเล อกท column E row ท 2 แล วไปคล กท fx ใช ส ตร MID เช นเด ยวก นก บใน ข อ 4 จ งได เป นส ตรด งน =MID(B2,8,2) ด งร ป 10 คล ก OK จะได ผลล พธ ด งร ป 11 ร ป 10 ร ป ทาการ copy ส ตรลงมา จนครบโครงการ 12 จะได ด งร ป 12 ร ป 12 7 16. รวมผลล พธ เป นพ ก ด Longitude ทศน ยม ใน column F โดยนา column องศา ในท น ค อ column C + (column ล ปดา/60) ในท น ค อ column D + (column ฟ ล ปดา/3600) ในท น ค อ column E ด งส ตรน column F =C2+(D2/60)+(E2/3600) ด งร ป จะได ผลล พธ ด งร ป 14 ร ป 13 ร ป ทาการ copy ส ตรลงมา จนครบโครงการ 12 จะได ด งร ป 15 ร ป 15 19. ทาการ copy ข อม ลใน column F แล วนาไปวางใน column G ช อ X โดย Paste Special ด งร ป 16 และวางแบบ Values แล วเล อก OK ด งร ป 17 8 ร ป 16 ร ป 17 9 20. จะได ด งร ป 18 ร ป ทาการใส ส ตร คานวณเพ อทา Latitude เป นทศน ยม โดยกระทาด งข นตอนข อ 6 19 โดย เปล ยนช อ column I, J, K, L ตามลาด บ เม อทาจนครบแล ว จะได ด งร ป 19 ร ป ทาการ save ไฟล ไว เพ อนาผลล พธ ท ได ไปป อนในโปรแกรมฐานข อม ล และสามารถนามา คานวณด วยส ตรเหล าน ในการทาตาแหน งโครงการในป ต อๆ ไป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks