اما از آنجا كه در اين كميته افراد ذي نفوذي وجود دارند راي آنها در مرحله سوم داراي اهميت فراواني است. پس از اعلام نظر اين كميته پرونده وارد گروه مي شود - PDF

Description
بسم االله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تو تى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير (آل عمران 26) چگونه به استخدام يكي از دانشگاه هاي ايران

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 21 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
بسم االله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تو تى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير (آل عمران 26) چگونه به استخدام يكي از دانشگاه هاي ايران در آيم اين نوشته توسط يكي از اساتيدي كه به تازگي به استخدام يكي از دانشگاه هاي ايران در آمده نوشته شده و بر اساس تجربيات شخصي يا ديده ها و يا شنيده ها در دانشگاه هاي مختلف مي باشد. اين نوشته به قصد اهانت ويا حتي انتقاد از فرد يا افراد خاص نوشته نشده و نويسنده مسوليت هرگونه سوء برداشت را به عهده خواننده ميگذارد. هدف از اين نوشته پرداختن به ضعفهايي در پروسه پذيرش استاد است كه ممكن است براي درخواست كننده دچار اشكال نمايد و با دانستن اين ضعفها ميتوان از اثر آنها كاست. پخش كردن ويا كپي كردن اين مجموعه به طور كلي بلا مانع است اما از پخش كردن جزيي (بخشهايي از آن) خود داري نماييد. اگر تجربيات شخصي خود را در اين زمينه با نويسنده در ميان بگذاريد در غناي اين مجموعه در روايتهاي بعدي آن كمك مي نمايد. اين متن در بيستم بهمن 1387 مصادف با سيمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران نوشته شده و ثواب آن به روح مطهر امام امت تقديم ميشود. اين مجموعه در ده ماده و چندين بند نوشته شده و دقت كردن به تمامي آنها به طور همزمان براي كسب موفقيت ضروري است. 1. از اينكه خواننده اين متن هستيد مي توان فهميد كه در ضمير شما شوقي براي اعتلاي ميهن اسلامي مان وجود دارد. اين ايمان و شوق رمز موفقيت ملت ايران بوده و بزرگترين سرمايه شما براي پيمودن راهي است كه در پيش داريد. در همه مراحل به خداوند متعال تكيه كنيد و همه كارها را به او بسپاريد كه همه عزت از آن اوست. 2. مراحل استخدام در دانشگاه هاي ايران با اندكي تفاوت مشابه است. معمولا اين پروسه شامل 3 مرحله قانوني است كه به اختصار ذكر ميشود: 1-2 -كميته استخدام: كليه مدارك شما در ابتدا توسط تعداد اندكي از اعضاي هيت علمي دانشكده بررسي مي شود تا حد اقل هاي آن دانشكده در پرونده شما ديده شود. هرچند كه اين كميته حرف آخر را نمي زند اما از آنجا كه در اين كميته افراد ذي نفوذي وجود دارند راي آنها در مرحله سوم داراي اهميت فراواني است. پس از اعلام نظر اين كميته پرونده وارد گروه مي شود تا مورد بررسي اعضاي گروه قرار گيرد شوراي گروه: هر دانشكده داراي گروه هاي آموزشي متفاوتي است كه براي بررسي اصلي پرونده نظر اعضاي آنها حايز اهميت است. پرونده شما توسط تك تك اعضاي گروه مفصلا بررسي مي شود: كليه مقالات تزها كارنامه ها و توصيه نامه ها و... توسط همه اعضاي گروه بررسي ميشود و نظر مكتوب هريك از آنها جمع آوري ميگردد. در صورتيكه پرونده شما در گروه مثبت ارزيابي شود پرونده به مرحله بعدي ميرود. نظرات داده شده در اين مرحله در مرحله آخر بازخواني ميشود شوراي دانشكده: پرونده استخدامي در مرحله نهايي از راي شوراي دانشكده مي گذرد. در شوراي دانشكده نظرات شوراي گروه توسط رييس گروه قرايت ميشود. و پس از شنيدن نظرات همه افراد موافق و مخالف در شوراي دانشكده پرونده به راي گذاشته مي شود. همه اعضاي دانشكده اعم از همگروه يا غير همگروه درمورد پرونده شما نظر خواهند داد و در صورتيكه پرونده راي بياورد استخدام صورت ميپذيرد (پرونده براي گزينش ارسال مي شود.) توجه به اين نكته لازم است كه همه اين مراحل به شكل «و» منطقي عمل ميكند و بايد به گونه اي عمل كنيد كه همه اين مراحل را مد نظر قرار دهيد. 3. بسته به همكاري اعضاي هيت علمي دست اندركار اين پردازش در حدود 3 ماه تا يكسال بطول مي انجامد. پيگيري كنيد تا پردازش پرونده شما بي دليل به تعويق نيفتد (نوعا اساتيدي كه در پروسه موظف هستند كوچكترين احساس وظيفه اي در اين خصوص نميكنند چون سهل انگاري آنها مورد پيگرد قانوني واقع نمي شوند.) 4. نكاتي كه در روند قانوني پردازش پرونده موثر است: 4.1. مكان فارغ التحصيلي مقاطع مختلف: ميتواند مهم باشد اما حرف آخر را نمي زند. در صورت رعايت موارد زير اين مورد را ميتوان جبران سازي كرد نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد: خصوصا براي برخي درسهاي كليدي كارشناسي ) كه حتي ميتواند كاملا بي ربط به تخصص فعلي شما باشد) ميتواند توجه برخي اساتيد را جلب نموده و كار پردازش يا آراي جمعي را تحت تاثير قرار دهد مقالات: تعداد مقالات ژورنال بالاترين اهميت را دارد خصوصا در مراحل اول و آخر كه افراد بي اطلاع از زمينه تخصصي شما در مورد شما نظر مي دهند. تا آنجا كه ميتوانيد به چاپ برسانيد و خيلي نگران كيفيت نباشيد. اما اگر ژورنالي هست كه به بي كيفيت بودن معروف است هرگز مقاله خود در آنرا ذكر نكنيد. اما اگر ژورنالهاي بي نام و نشاني هستند كه رزومه را پر مي كنند و بد بودن آنها محرز نيست برگ برنده شما خواهند بود سفارش اساتيد راهنما خصوصا اگر استاد معروفي باشد كمك شاياني ميكند. 5. روند قانوني هرچند مهم است روند فراقانوني كه بر پروسه استخدام حاكم است همواره دست برتر را دارد. بنابراين به نكات ذير توجه دو چندان نماييد: 5.1. داشتن يكنفر دوست يا همكار قديمي در گروه ويا حتي المقدور در دانشكده كه پيگير كارتان باشد ميتواند كمك بزرگي باشد. هرچند كه ديناميك پروسه استخدام بسيار پيچيده تر از آنست كه يكنفر بتواند سرنوشت آنرا رقم بزند حداقل كاري كه يك دوست پيگير ميتواند برايتان انجام دهد تسريع در روشن شدن تكليف پرونده است. البته اين پيگيري ها بايد با ظرافت و بدون اينكه شايبه جانبداري از پرونده بوجود آيد انجام شود در هر دانشكده اعضايي ذي نفوذي وجود دارند كه كلام آنها در شوراي دانشكده ويا گروه وزنه زيادي دارد و ميتواند سرنوشت پرونده را در شوراهاي مختلف تعيين كند. برروي آنها متمركز شويد و از راههايي كه ميتوانيد به آنها نزديك شده خود را معرفي نماييد. ) ادامه اين بخش را به ذكاوت شما در روانشناسي افراد واگذار مينمايم!) 5.3. هرگز پرونده خود را بگونه اي عرضه ننماييد كه به شكل ناخود آگاه رقيب يكي از اساتيد قديمي شويد. درسهايي هست كه به نام برخي اساتيد خورده است پا در كفش اين درسها نكنيد. از سوي ديگر به ياد داشته باشيد كه يك استاديار جوان و تازه نفس ميتواند براي يك استاد قديمي يك فرصت تلقي شود اين شما هستيد كه خود را در يكي از شقوق بالا معرفي ميكنيد. هرگز از بالا اقدام نكنيد. وزارت علوم و علي الخصوص اداره نظارت اين وزارت خانه (كه وظيفه توزيع.5.4 نيروهاي زبده را دارد) بد ترين جايي است كه ميتواند پرونده شما را در دانشگاه مورد نظر به جريان بيندازد. كلا دانشگاه ها براي خود هويتي جدا تلقي ميكنند و دوست ندارند كه همكار قديمي شان كه اتفاقا وزير شده به آنها دستور دهد. باين ترتيب اداره نظارت هم بي فايده ترين بخش وزارت خانه است كه دستورات آن مطلقا ضمانت اجرايي ندارد پس وقت خود را در وزارت خانه تلف نكنيد. 5.5. بزرگترين خطر براي موفقيت پرونده شما همانا مديران بي كفايت در سطح گروه گرايش يا دانشكده هستند. تاخير در به جريان انداختن پرونده عدم پيگيري براي دريافت نظرات اعضاي گروه و از همه مهمتر: بد ارايه كردن پرونده در شوراي دانشكده توسط رييس گروه كه ميتواند تاثير زيادي بر افكار و آراي ساير اعضاي هيت علمي بگذارد همه و همه تاثير زيادي در سرنوشت پرونده تان دارند. سوء مديريت اين افراد را با توكل به خدا ميتوان توسط افراد ذي نفوذ ديگر با ظرافت تحت كنترل در آورد زمان و رقباي داخلي بسيار مهم هستند. در صورتيكه پرونده شما به همراه چند پرونده ديگر به ميدان شوراي دانشكده برود احتمال بررسي دقيق آن كمتر شده و مسايل مختلف ديگري ميتواند پرونده را تحت شعاع قرار دهد. همينطور اگر گروه مورد نظر شما تعدادي نيرو به تازگي جذب كرده باشد احتمال قبول شدن پرونده كمتر است. همينطور اگر پرونده يك استاد حق التدريسي كه پشتيباني يكي از اساتيد ذي نفوذ را دارد در كنار پرونده شما قرار گيرد ويا مسايلي از اين دست قبولي پرونده را مخدوش ميكند. اهميت زمان بندي وقتي دو چندان مي شود كه نكته زير را هم مد نظر قرار دهيد: 5.7. قبول شدن پرونده اي كه يكبار در شورا رد شده مشكل است. بنا بر اين با درنظر گرفتن شرايط مناسب پرونده را به موقع در شورا به چرخش در آوريد تا در ضرب اول تكليف را يكسره كنيد. لابي كردن باظرافتهاي خاص خود- ميتواند موثر باشد. بطوركلي افراد نسبت به فردي كه هرگز اورا.5.8 نديده اند تمايل مثبتي ندارند. اما به ياد داشته باشيد لابي كردن بيش از حد ميتواند تاثير منفي بگذارد اساتيد قديمي اي كه در دانشكده اي كه دوره ليسانس را گذرانده ايد ميتوانند پشتيبانهاي خوبي باشند در صورتيكه به نيكي شما را بشناسند هرگز تا وقتي كه استخدام شما قطعي نشده و مرحله سوم را گذر نكرده ايد بر روي استخدام حساب نكنيد. من كسي را ميشناسم كه بورسيه بوده و به موقع به ايران برگشته و مدت يكسال در ايران بدون هيچ حقوقي معطل مرحله سوم بوده است و صد البته وزارت علوم هم هيچ كاري نتوانسته انجام دهد دادن يك سمينار كوتاه يا داشتن يك ترم حق التدريس ميتواند كمك كند اما ضمانت آور نيست. به ياد داشته باشيد كه عموما دانشكده ها به افرادي كه در خارج نشسته اند و به ايران نيامده اند اهميت بيشتري ميدهد تا فردي كه سهل الوصول تر است. 6. شغل استادي يك حرفه دراز مدت است. هرگز به عنوان يك فرصت/برنامه كوتاه مدت به آن نگاه نكنيد و اگر برنامه بلند مدت زندگيتان بگونه ايست كه از ايران ميگذرد و به اين حرفه علاقه داريد هرچه سريعتر براي اينكار اقدام كنيد براي ايجاد ثبات در زندگي خود يك قدم جلوتريد. بطور كلي كليه دانشگاه ها دركليه رشته ها نيازمند جذب نيرو هستند. اعتماد نكنيد. به اطلاعات روي وب سايتها خيلي.7 همه راه ها به روم ختم نمي شود. سعي كنيد دانشگاه هاي مختلف را به شكل موازي مد نظر قرار دهيد و.8 برروي يك دانشگاه خاص اصرار نكنيد. 9. مهمترين سد در برابر شما در ايران در وحله اول مساله مسكن است. حقوق خالص شما در بدو ورود كمتر از 900 هزار تومان ميباشد كه با هزينه هاي معمول اجاره بها ميزان قابل ملاحظه اي از حقوق شما را شامل مي شود. اگر ممكن و مقدور است از پيش براي اين موضوع برنامه ريزي نماييد. البته بعدا با گرفتن پروژه هاي تحقيقاتي ويا ارتقا اين مقدار اندكي تغيير خواهد كرد. 10. نكته آخر ولي مهمتر آنكه همانطور كه براي همه ما كسي كارت دعوت نفرستاد تا ايراني/مسلمان/شيعه/با سواد و... باشيم كسي هم براي حضور ما و خدمت ما در ايران كارت دعوت نمي فرستد. بنابراين اگر براي خدمت به مردم اين مرز و بوم مصمصم هستيد از همين امروز زره سخت مقاومت در برابر ناملايمات را بتن كنيد و هر كاري كه ميكنيد را براي خدا انجام دهيد و اجر و مزد را از او بخواهيد كه او دانا و تواناست. به ياد داشته باشيد كه علي رغم اينكه برخي بندهاي اين نوشته تصويري نا زيبا از وضعيت استخدامي در دانشگاه ها را به تصوير مي كشد بايد اعتراف كرد كه لذت حضور در ميان اساتيد دلسوز و دانشجويان باهوش و پركار بر همه اين ها غالب است. و از همه مهمتر اين حس بودن كه هر لحظه طعم شيرين آنرا حس ميكنيم. اين نوشته را با راهنمايي هاي خود پربار تر كنيد: نسخه بروز شده اين متن را در وبسايت اينجانب بيابيد: التماس دعا بيستم بهمن ماه هزار سيصدوهشتادوهفت محمد شريف خاني استاديار دانشگاه صنعتي شريف
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks