รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา PDF

Description
รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ รายงานผลการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 13 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ รายงานผลการปฏ บ ต งาน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 ผลการปฏ บ ต งาน 1. โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2. การจ ดการเร ยนการสอน 2.1 สร ปจานวนช วโมงสอนบ คลากรกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 2.1 สร ปจานวนช วโมงการสอนแทนบ คลากรกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 3. ก จกรรมโครงการกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 3.1 โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร 3.2 โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 3.3 โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ 3.4 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา โครงสร างบร หารงานกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ สร ปจานวนช วโมงสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 ท ช อ-สก ล ภาคเร ยนท 1 1 นางสาวอ ษา นะแน งน อย 11 2 นางนล นพร สมสม ย 14 3 นางสาวจ รา จ นเล ก 16 4 นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ 12 5 นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล 13 6 นางสาวจ รจ ตร คาเสถ ยร 12 7 นางจ ฑามาศ วาน ชช ง 14 8 นางชน สรางค ปรากฎช อ 14 9 นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย นางเกษรา ก องศ กด ศร นางท พย จ นทร หงษา นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ นางสาวอรวรรยา ภาคคา นางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ นางสาวส ก ญญา มหาฤทธ นายส ชาต ร ตนเมธาก ร 18 สร ปจานวนช วโมงการสอนแทน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ป การศ กษา 2555 ท ช อ-สก ล ภาคเร ยนท 1 1 นางสาวอ ษา นะแน งน อย 1 2 นางนล นพร สมสม ย - 3 นางสาวจ รา จ นเล ก 3 4 นางโสภา พงศ เทพ ปถ มภ - 5 นางสาวเสาวน ย จ ระส ทธ ตระก ล 4 6 นางสาวจ รจ ตร คาเสถ ยร 4 7 นางจ ฑามาศ วาน ชช ง - 8 นางชน สรางค ปรากฎช อ 2 9 นางสาวน ภาพรรณ อด ลย ก ตต ช ย 2 10 นางเกษรา ก องศ กด ศร 2 11 นางท พย จ นทร หงษา 3 12 นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ 4 13 นางสาวอรวรรยา ภาคคา 3 14 นางสาวภาช น ร ตนศร ป ญญะ 4 15 นางสาวส ก ญญา มหาฤทธ 3 16 นายส ชาต ร ตนเมธาก ร 1 ก จกรรมโครงการกล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ท งาน / โครงการ / ก จกรรม ได ร บงบฯ ใช งบฯ ระยะเวลา โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร 1. พ ฒนาแหล งเร ยนร 19,805 - ดาเน นการแล ว รวม 19,805 โครงการเสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร 1 ส งเสร มท กษะภาษาต างประเทศ 12,050 - ดาเน นการแล ว 2. แลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา 170, ,000 ดาเน นการแล ว 3. ละครเวท ภาษาอ งกฤษ 10,700 - ดาเน นการแล ว 4. การจ ดการเร ยนการสอนโดยเจ าของภาษา - - ดาเน นการแล ว 5. English One Day Camp เร ยนฟร 15 ป ย งไม ได ดาเน นการ 6. ว นคร สต มาส นาน กเร ยนศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท 4,500 - ดาเน นการแล ว 8. พ ฒนาส อการสอน 29,000 - ดาเน นการแล ว *9. พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน Bachotage pour le DELF *10. จ ลสารภาษาฝร งเศสสาหร บน กเร ยน - - ดาเน นการแล ว *11. ค ายภาษาและว ฒนธรรมฝร งเศส - - ดาเน นการแล ว รวม 224, ,000 โครงการส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ 1. นาน กเร ยนแข งข นนอกสถานท 7,200 ดาเน นการแล ว 2. สอบว ดระด บความร ภาษาฝร งเศส ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนภาษาอ งกฤษ 10,000 ย งไม ได ดาเน นการ *4. แข งข นท กษะว ชาการภาษาฝร งเศส ดาเน นการแล ว *5. พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนเพ อการสอบ Pat. 7 ดาเน นการแล ว รวม 17,200 โครงการพ ฒนาคร และบ คลากร 1. พ ฒนาบ คลากร 13,635 ดาเน นการแล ว รวม 13,635 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการ 1. ประช มคณะกรรมการศ นย ฯฝร งเศส ดาเน นการแล ว รวม รวมท งส น 274,890 โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต รายงานผลการดาเน นก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2555 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ช อโครงการ เสร มสร างบ คคลแห งการเร ยนร ก จกรรม พ ฒนาแหล งเร ยนร สนองกลย ทธ สพฐ. ข อท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง สนองกลย ทธ สพม.2 ข อท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร มาตรฐานค ณภาพการศ กษา สพฐ. ด าน ค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ต วบ งช ท 3.1,3.2,3.3,3.4 ด าน การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 11 ต วบ งช ท 11.1 ด าน การสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท 13 ต วบ งช ท 13.1 ต วบ งช สมศ. ( / ) พ นฐาน ( ) อ ตล กษณ ( ) มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 6,7 ต วบ งช ย อยท 6.2, 7.3 แผนงบประมาณ งบดาเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ผ ร บผ ดชอบ นางสาวภรณ กมนส ดวงส วรรณ และคณะ ระยะเวลาดาเน นการ ก มภาพ นธ ก มภาพ นธ 2556 สถานท โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการเร ยนการสอนในรายว ชาภาษาอ งกฤษและภาษาต างประเทศ ได แก ภาษาจ น ภาษาญ ป น ภาษาฝร งเศส ใน ฐานะภาษาท สาม ได ม การเปล ยนแปลง และพ ฒนาข นจากเด มเป นอ นมาก เน องจากการจ ดการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ ในป จจ บ น ได ม การนาเทคโนโลย ระบบ ICT ต างๆเข ามาใช ประกอบการเร ยนการสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตในฐานะท เป นโรงเร ยนในโครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล ม ความตระหน กและเห นความสาค ญของการ ปร บปร งและพ ฒนาห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสให อย ในสภาพ พร อมใช งาน ท นสม ย เพ อให เป นแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนท อานวยประโยชน แก น กเร ยนและคร ได เป นอย างด ท งในด านการ จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนผ านส อและอ ปกรณ ท ท นสม ย และในฐานะแหล งเร ยนร ท น กเร ยนสามารถเล อกจ ดก จกรรมการ เร ยนร ด วยตนเองได หลากหลาย ซ งส งผลต อการพ ฒนาประส ทธ ภาพการเร ยนร ของน กเร ยนให ส งข นและเร ยนร ได อย าง สน กสนานมากข น ด งน นเพ อเป นการเสร มสร างศ กยภาพในการเร ยนการสอนจ งจาเป นต องม การปร บปร งและพ ฒนา ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสอย างต อเน องท กป ท งในด าน หน งส อ อ ปกรณ หร อส อนว ตกรรมใหม ๆ เพ อให ห องด งกล าวเป นแหล งเร ยนร ท สมบ รณ ม อ ปกรณ ครบคร นและท นสม ย ม เทคโนโลย ท เหมาะสมก บการเร ยนร ของน กเร ยน อ นจะส งผลให น กเร ยนพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน และเป นพลเม องท ม ค ณภาพของช มชนและประเทศชาต ส บๆไป 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อปร บปร ง พ ฒนาห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษา ฝร งเศสให ม ความสมบ รณ ท นสม ย 2.2 เพ อให คร และน กเร ยนท เข าใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห อง ศ นย ภาษาฝร งเศสม ความสนใจแสวงหาความร ในว ชาภาษาต างประเทศมากข น 3. ต วช ว ดความสาเร จ ความพ งพอใจของผ ใช บร การแหล งเร ยนร 4. ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมาย 4.1 ด านปร มาณ คร และน กเร ยน ร อยละ 90 เข าใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสเพ มข น 4.2 ด านค ณภาพ เพ อให คร และน กเร ยนท เข าใช ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสความพ งพอใจท ได ร บบร การจากแหล งเร ยนร โดยได เร ยนร และได ร บประสบการณ ตรงทางด านเน อหา ภาษาและว ฒนธรรมของเจ าของภาษา งาน/โครงการ/ก จกรรม ผลล พธ ท ได ตามต วช ว ดจากโครงการ/ก จกรรม เช งปร มาณ เช งค ณภาพ ก จกรรม พ ฒนาแหล งเร ยนร น กเร ยนจานวน 400 คน (ช นม ธยมปลาย) คร 15 คน คร และน กเร ยน ร อยละ 90 เข าใช ห องปฏ บ ต การ ทางภาษา ห องศ นย ภาษาจ น ห องศ นย ภาษาญ ป น และห องศ นย ภาษาฝร งเศสเพ มข น ความพ งพอใจของผ ท เก ยวข อง ( N = 415 ) ระด บความพ งพอใจ มาก = งบประมาณ ได ร บจ ดสรร บร หารโครงการแล ว คงเหล อ ท งาน/โครงการ/ก จกรรม อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ น ๆ อ ดหน น บ.กศ. อ นๆ 1. ต ใส ว สด ห องปฏ บ ต การทาง 10,000 - ภาษา 2. หน งส อฝร งเศส 4,000 7,857 6, หน งส ออ งกฤษ 3,600 5, หน งส อจ น / ช ดประกอบการ 3,605 - แสดงจ น 5. หน งส อญ ป น 3,600 3,988 2,485 3, ค าซ อมแซมว สด อ ปกรณ ใน ห องปฏ บ ต การทางภาษา 7. CD และส อการเร ยนการสอน 2,000 37,450 26,930 10,520 ต.ค.54-ก.ย.55 ได ร บจ ดสรรงบประมาณท งส น หมายเหต :. 6. ผลการสร ปจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น จานวนผ ตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น คน เป นน กเร ยน คน คร จานวน คน ผลการประเม นความค ดเห น รายการ ลาด บท ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน ระด บ ค ณภาพ 1. ความพ งพอใจด านกระบวนการข นตอนการให บร การ มาก 2. ม ระยะเวลาการให บร การท เหมาะสม มาก 3. ความพ งพอใจด านส งอ านวยความสะดวก มาก 4. ความพร อมและความสมบ รณ ของโปรแกรมเร ยนร ภาษา มาก 5. จานวนคอมพ วเตอร เพ ยงพอต อการให บร การ มาก 6. ม อ ปกรณ และระบบท นสม ย มาก 7. ต องการใช บร การคร งต อไป มาก 8. สามารถนาความร จากโปรแกรมเร ยนร ทางภาษาไปใช ใน มาก ช ว ตประจาว น ค าเฉล ย 4.22 มาก -ข อเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสารวจความค ดเห น 1. อยากให ม โปรแกรมใหม ๆ ม ส อใหม ๆ 2. อยากให ม การจ ดน ทรรศการทางภาษา เช น ภาษาจ น ภาษาญ ป น 3. ควรปร บปร งห องม ลต ม เด ย เพราะกระเบ องยางชาร ด ห ฟ ง และอ ปกรณ คอมพ วเตอร น กเร ยนชาร ด 7. ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นงาน การประมาณการค าว สด อ ปกรณ บางอย างม ความคลาดเคล อนส ง 8. ข อเสนอแนะ - ภาคผนวก โครงการพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อมเอ อต อการเร ยนร ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ร ปภาพแสดงการพ ฒนาแหล งเร ยนร ประจาป การศ กษา การจ ดซ อหน งส อภาษาอ งกฤษสาหร บห องสม ดภาษาอ งกฤษ 2. การจ ดซ อหน งส อภาษาฝร งเศสประจาห องศ นย ภาษาฝร งเศส 3. การจ ดซ อหน งส อภาษาฝร งเศสประจาห องศ นย ภาษาฝร งเศส (2) 4. การจ ดซ อหน งส อภาษาญ ป นประจาห องศ นย ภาษาญ ป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks