ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา - PDF

Description
ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 22 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท ก รายงานการประช ม การจ ดทาหน งส อ การทารายงาน เป นต น นอกจากน นย งม สามารถจ ดข อความในล กษณะต างๆ ใส ภาพประกอบ แทรกตาราง เพ อทาให เอกสารน าสนใจย งข น ซ งน บว าเป นโปรแกรมประมวลคาท เป นท น ยมนาไปใช งานในองค กรและหน วยงานต าง ๆ อย างแพร หลาย ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา 1. ช วยให การจ ดเก บและค นหาเอกสารม ความรวดเร วมากข น เพราะงานเอกสารต างๆ จะถ กจ ดเก บ เป นแฟ มข อม ลลงใน ส อบ นท กข อม ลต างๆ สามารถค นหาและเร ยกใช งานได สะดวกและรวดเร ว 2. ช วยลดปร มาณกระดาษท จ ดเก บทาให ประหย ดพ นท ในการเก บเอกสาร เพราะเอกสารจะถ ก จ ดเก บอย ในส อบ นท กข อม ลต างๆ ท ม ขนาดเล กแต ม ความจ ในการเก บข อม ล ได เป นจานวนมาก 3. ช วยลดข นตอนในการจ ดทาเอกสาร เช น ถ าต องการส งจดหมายท ม ข อความเหม อนก นไปให ผ ร บ จดหมายเป นจานวนมากอาจ ทาได โดยการจ ดทาจดหมายเว ยน ซ งม ข นตอนการทาท สะดวกและรวดเร ว ซ งถ า หากใช เคร องพ มพ ด ดก อาจจะต องเส ยเวลาในการจ ดทามาก 4. ช วยประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการจ ดพ มพ เอกสาร 5. ช วยสร างเอกสารให ม ความสวยงาม ท งน เพราะผ ใช สามารถนาร ปภาพ ร ปวาด ภาพกราฟ กต าง ๆ มาแทรกลงในเอกสารได โดยตรง 6. ช วยให การทางานก บเอกสารถ กต องและม ข อผ ดพลาดลดน อยลง เพราะผ ใช งานสามารถตรวจสอบ ความถ กต องของเอกสารได โดยตรงบนหน าจอจนพอใจ จ งจะส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ได หร อาจใช ระบบการตรวจสอบคาผ ดแบบอ ตโนม ต ในการตรวจสอบการสะกดคาหร อไวยากรณ ของภาษาได การเข าส โปรแกรมประมวลคา ว ธ เร ยกโปรแกรมประมวลคา ทาได ง ายๆ ด งน คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Word 2007 จะเป ดให ใช งานได ท นท ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ก อนท จะทางานก บโปรแกรม Microsoft Office Word จะต องร จ กก บส วนประกอบของหน าจอ โปรแกรมก อน เพ อจะได เข าใจถ งส วนต างๆ ได ง ายข น บทท 1 Micro ช อ หน าท Office Button(ป มโลโก ออฟฟ ต) เป นป มคาส งเก ยวก บการทางานของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar ป มคาส งท เร ยกใช งานบ อย ซ งสามารถเพ มเต มข นมาได ในภายหล ง (แถบเคร องม อล ด) Title bar(แถบฃ อเร อง) แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท ค ณเป ดใช งานอย Ribbon(แถบเคร องม อ) เป นแถบท รวบรวมคาส ง ต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง ายข น Status bar(แถบสถานะ) แถบแสดงสถานะการทางานป จจ บ นบนหน าจอ Document Map (แผนท เอกสาร) แถบแสดงม มมองเอกสารในแบบต างๆ View bar(ป มม มมอง) Cursor (เคอร เซอร ) เป นต วบอกตาแหน งในการพ มพ ข อความหร อแทรกร ปภาพ Mouse Pointer(ตาแหน งช เมาส ) เป นต วบอกตาแหน งของเมาส ว าอย ตรงส วนใดในโปรแกรม Document window (หน าต างเอกสาร) เป นพ นท สาหร บพ มพ ข อความ แทรกร ปภาพหร อตาราง เป นต น Zoom in Zoom out ใช ในการย อหร อขยายหน าจอ การใช งาน Ribbon แถบ Ribbon เป นแถบท รวบรวมคาส ง หร อท ลบาร ต างๆ ให เล อกใช งานได นอกจากการใช งานปกต แล ว ย งสามารถเร ยกใช เมน ล ดของแถบ Ribbon ข น มาใช งานได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กขวาท ป มใดก ได บนแถบ Ribbon 2. จะปรากฏเมน คาส ง ให เล อกด งน เพ มป มท เล อกไปไว บน Quick Access Toolbar การออกจากโปรแกรม กาหนดรายละเอ ยดของ Quick Access Toolbar แสดง Quick Access Toolbar ไว ใต แถบ Ribbon ย บแถบ Ribbon ช วคราว ทาให หน าจอการทางานกว างข น การออกจากโปรแกรม ทาได ตามข นตอนด งน 1. คล กท ป ม Office Button 2. คล กคาส ง Close 3. ถ าย งไม ได ทาการบ นท กเอกสาร โปรแกรมจะแสดงกรอบโต ตอบถามว าต องการเปล ยนแปลง เอกสารหร อไม ถ าต องการบ นท กการเปล ยนแปลงให คล กท ป ม ถ าไม ต องการบ นท กหร อจ ดเก บเอกสาร ให คล กท ป ม ถ าต องการยกเล กป ดแฟ มเอกสารและเข าไปทางานในแฟ มเอกสาร ต อให คล กท ป ม จะกล บไปส แฟ มเอกสารให เหม อนเด ม การสร างเอกสารใหม ในกรณ ท ต องการพ มพ เอกสารใหม สามารถสร างแฟ มเอกสารใหม ได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 กดแฟ ม Ctrl + N ว ธ ท 2 1. คล กท ป ม Office Button 2. คล กคาส ง New 3. เล อกแบบ Blank document 4. คล กป ม Create การเป ดแฟ มข อม ลเก า ถ าต องการทางานก บเอกสารท เคยทาไปแล วและม การบ นท กเก บไว จะต องทาการเป ดแฟ มข อม ลเก า ซ งทาได 3 ว ธ ด งน 1. เล อกว ธ การเป ดว ธ ใดว ธ หน ง ด งน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป (Open) บนแถบ Quick Access Toolbar ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + O ว ธ ท 3 คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Open 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Open เล อกหน วยข บและโฟลเดอร ท ต องการ 3. คล กป ม Open 2 3 การพ มพ ข อความ เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Office Word ข นมาแล ว ถ าต องการพ มพ งานในเอกสาร สามารถทาได โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเมาส ตาแหน งท ต องการในเอกสาร 2. พ มพ ข อความได เลย การบ นท กแฟ มข อม ลใหม เม อพ มพ งานเอกสารและตกแต งเร ยบร อยแล ว ควรทาการบ นท กแฟ มข อม ลเพ อเก บไว เป นสาเนา หร อ เพ อนามาใช งานต อไป ม 4 ว ธ ด งน 1. เล อกว ธ การเป ดว ธ ใดว ธ หน ง ด งน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป (Save) บนแถบ Quick Access Toolbar ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + S ว ธ ท 3 คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Save ว ธ ท 4 คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Save As 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให กาหนดรายละเอ ยด ท ช อง Save in เล อกตาแหน งไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการเก บข อม ล 4. ท ช อง File name พ มพ ช อไฟล คล กป ม Save ข อม ลเพ มเต ม : ในกรณ ท เล อก Save As จะปรากฏแถบเพ อให เล อกล กษณะของแฟ มของม ล ให กาหนดรายละเอ ยดตามต องการ ด งร ป การเก บบ นท กแฟ มข อม ลลงในช อเด ม ในกรณ ท ต องการบ นท กเอกสารลงแฟ มเด มสามารถทาได 3 ว ธ ด งน 1. เล อกว ธ การเป ดว ธ ใดว ธ หน ง ด งน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป (Save) บนแถบ Quick Access Toolbar ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + S ว ธ ท 3 คล กป ม Office Button เล อกคาส ง Save 2. โปรแกรมจะทาการเก บเอกสารไว ในแฟ มช อเด ม การเล อกข อความ การเล อกข อความ ค อ การกาหนดพ นท ให แถบส (highlight) ครอบคล มต วอ กษรหร อข อความท ต องการจะแก ไขปร บเปล ยน การเล อกข อความสามารถทาได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 ใช เมาส ม ข นตอนด งน ใช เมาส คล กท จ ดเร มต น แล วลากไปทางขวาหร อลงมาด านล างเพ อให แถบส ครอบคล มข อความท ต องการ ว ธ ท 2 ใช แป นคาส ง Shift + แป นล กศร ม ข นตอนด งน 1. เล อนเคอร เซอร หร อเคร องหมาย ให อย ท จ ดเร มต น (สามารถใช แป นล กศรในการเล อนไปย ง จ ดเร มต นหร อใช เมาส คล กท จ ดเร มต นก ได ) 2. กดแป น Shift ค างไว จากน นกดแป นล กศรเพ อเล อกต วอ กษรหร อข อความท ต องการ ข อม ลเพ มเต ม : ถ าต องการเล อกข อความท งเอกสารให กดป ม Ctrl + A การค ดลอกข อความ การค ดลอกข อความสามารถทาได ตามข นตอนด งน 1. เล อกต วอ กษรหร อข อความท ต องการค ดลอก 2. เล อกว ธ ใดว ธ หน งด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป ท ป มเมน Home ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + C ว ธ ท 3 คล กเมาส ขวา เล อกคาส ง Copy 3. คล กท ตาแหน งท ต องการนาข อความไปวาง 4. การวางข อความสามารถเล อกว ธ ใดว ธ หน งด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป ท ป มเมน Home ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + V ว ธ ท 3 คล กขวา เล อกคาส ง Paste ข อม ลเพ มเต ม : การค ดลอกข อความด วยว ธ รวดเร วอ กว ธ หน งสามารถทาได ด งน 1. เล อกต วอ กษรหร อข อความท ต องการค ดลอก 2. ใช เมาส ช ท ข อความท ต องการพร อมก บกดป ม Ctrl และคล กเมาส ค างไว ต วช เมาส จะเปล ยนเป นร ป ให เล อนเมาส ไปย งตาแหน งท จะวางข อความ แล วปล อยเมาส การย ายข อความ การย ายข อความสามารถทาได ตามข นตอนด งน 1. เล อกต วอ กษรหร อข อความท ต องการค ดลอก 2. เล อกว ธ ใดว ธ ด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป ท ป มเมน Home ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + X ว ธ ท 3 คล กเมาส ขวา เล อกคาส ง Cut 3. คล กท ตาแหน งท ต องการนาข อความไปวาง 4. การวางข อความสามารถเล อกว ธ ใดว ธ หน งด งต อไปน ว ธ ท 1 คล กส ญร ป ท ป มเมน Home ว ธ ท 2 กดแป น Ctrl + V ว ธ ท 3 คล กขวา เล อกคาส ง Paste ข อม ลเพ มเต ม : การย ายข อความด วยว ธ รวดเร วอ กว ธ หน งสามารถทาได ด งน 1. เล อกต วอ กษรหร อข อความท ต องการย าย 2. ใช เมาส ช ท ข อความท ต องการพร อมก บกดเมาส ป มซ ายค างไว เมาส จะเปล ยน ร ปเป น แล วลากไปย งตาแหน งใหม ท จะวางข อความ จากน นปล อยเมาส การค ดลอกร ปแบบข อความ สาหร บข อความท ได ปร บแต งไว แล ว เช น เล อกแบบอ กษร กาหนดขนาด เปล ยนส ฯลฯ ถ าต องใช ข อความในล กษณะน อ ก ก สามารถค ดลอกร ปแบบน ไปใช ก บข อความในส วนอ นๆ ได โดยม ข นตอน ด งต อไปน 1. คล กเมาส เล อกข อความท ใช เป นต นแบบ 2. คล กเมาส ท ป ม ต วค ดวางร ปแบบ หร อ Format Painter ท ป มเมน Home หร อกดป ม Ctrl + Shift + C 3. ต วช เมาส จะเปล ยนเป น ลากเมาส ท บข อความท ต องการ แล วปล อยคล กเมาส ต วช จะกล บมา เป นร ป ผลล พธ ข อความปลายทางจะได เหม อนก บต นแบบ การค นหาและแทนท ข อความ (Replace) หากเอกสารม คาท พ มพ ผ ดอย ก สามารถใช คาส ง Replace เพ อค นหาและแทนท ข อความด วยคาใหม ได อ กท งย งสามารถเล อกให แทนท เพ ยงบางคาหร อใช แทนท ท งเอกสารได ด วย 1. ท แท บ Home ให คล กป ม Find หร อกดป ม Ctrl + F 2. หร อ คล กป ม Replace หร อกดป ม Ctrl + H 3. จากน นจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Find and Replace ข นมา 4. พ มพ คาท ต องการค นหาลงในช อง Find what 5. พ มพ คาท ต องการแทนท ลงในช อง Replace with 6. คล กป ม เพ อเร มค นหาค าท ต องการ 7. เม อโปรแกรมพบคาท กาหนดไว จะปรากฏแถบส ข นมา 8. คล กป ม เพ อแทนท คาท ม แถบส ปรากฏอย หร อคล กป มเพ อแทนท คา ท งหมดท พบในเอกสาร 9. ปรากฏข อความแจ งว าค นหาและได แทนท คาในเอกสารไว จานวนก ตาแหน ง ให คล กป ม เพ อส นส ดการทางาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks