แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ ) โดยได ก าหนดว ส ยท

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 63 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ ) โดยได ก าหนดว ส ยท ศน ค อ ส าน กเลขาธ การ ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นและการ ประสานการข บเคล อนนโยบายของ และให ความส าค ญในการจ ดการความร โดย ก าหนดให ประเด นการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถอย างต อเน องเป นเป าประสงค หน งใน แผนย ทธศาสตร ด งกล าว รวมท งให จ ดท าแผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ฉบ บใหม ขององค กร ในการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กเลขาธ การได เล อกองค ความร ท ใช ในการจ ดท าแผน จ านวน 3 องค ความร ค อองค ความร เร องการจ ดท ามต การจ ดประช ม และการประเม นผลการปฏ บ ต งาน รวมท งได ก าหนดให ม ก จกรรมการจ ดการความร จ านวน 3 ก จกรรม รายละเอ ยดปรากฏตามเอกสารฉบ บน ท จ ดท าข นเพ อให ส าน กและกองได ใช ประโยชน ในราชการต อไป ส าน กเลขาธ การ ส งหาคม 2553 สารบ ญ หน า บทน า 1 ข อม ลพ นฐานของส าน กเลขาธ การ ว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร 5 Strategy map 6 โครงสร าง 7 อ ตราก าล ง 8 องค ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การ องค ความร ท ใช ในการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การ 11 แผนผ งแสดงความเช อมโยงระหว างองค ความร และย ทธศาสตร ขององค กร 17 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร 21 การเล อกองค ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร 27 แผนการจ ดการความร ส าน กเลขาธ การ 29 ภาพรวมแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก หน งส อส าน กเลขาธ การ เร อง แผนการจ ดการความร ของ 39 ส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ บทน า การจ ดท าแผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได เร มด าเน นการต งแต เด อนม ถ นายน 2552 โดยคณะกรรมการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ความร ของส าน กเลขาธ การ (สถานะของคณะกรรมการฯ เร มต งแต ว นท 9 ม ถ นายน 2552 และส นส ดว นท 31 ต ลาคม 2552) ได พ จารณาก าหนดองค ความร ท จะใช ในการจ ดท าแผนการจ ดการ ความร ไว 11 องค ความร และมอบหมายให ส าน กและกองท ร บผ ดชอบจ ดท ารายละเอ ยด ขอบเขต แนวทาง และว ธ การด าเน นการ ในการสร างและน าองค ความร ท ร บผ ดชอบไปส การใช ประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเลขาธ การ โดยหาร อและขอความเห นชอบแนวทางการด าเน นการจากรองเลขาธ การ ท ก าก บด แล เพ อเสนอให คณะกรรมการฯ พ จารณาต อไป ซ งต อมาเลขาธ การ ได ส งการให ชะลอการจ ดท าแผนการจ ดการความร ฯ ไว ก อนจนกว าการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน ก เลขาธ การ (พ.ศ ) จะแล วเสร จ อย างไรก ตามท กส าน กและกองได บรรจ ก จกรรม การจ ดการความร ท ได ร บมอบหมายไว ในแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ ) และด าเน นก จกรรมการจ ดการความร ควบค ก นไป ต อมาท ประช มหาร อข อราชการระด บผ บร หารได เห นชอบร างกรอบแผนย ทธศาสตร ส าน ก เลขาธ การ (พ.ศ ) เม อว นท 21 เมษายน 2553 ด งน ว ส ยท ศน : ส าน กเลขาธ การม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการ สน บสน นการบร หารราชการแผ นด นและการประสานการข บเคล อนนโยบายของ ย ทธศาสตร : ได แก o ย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาระบบการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของ ให ถ กต องตามกฎหมายและม ประส ทธ ภาพ o ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาประส ทธ ภาพการประสานงานและการข บเคล อน นโยบายของ o ย ทธศาสตร ท 3 การเสร มสร างบทบาทเช งร กขององค กร o ย ทธศาสตร ท 4 การให บร การส วนราชการและประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ o ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งานและพ ฒนาองค การให สอดคล องก บหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด o ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ 2 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และได เห นชอบโครงการตามแผนด งกล าวเม อว นท 14 กรกฎาคม 2553 ด งน น เลขาธ การ จ งได มอบนโยบายเก ยวก บการจ ดท าแผนการจ ดการความร สลค. เม อว นท 30 กรกฎาคม 2553 โดยให ด าเน นการจ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และเล อกองค ความร ท ใช ในการจ ดท าแผนจ านวน 3 องค ความร ด งน ย ทธศาสตร องค ความร ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. การจ ดท ามต ส าน กน ต ธรรม การพ ฒนาระบบการ สน บสน นการบร หาร ราชการแผ นด นของ ให ถ กต อง ตามกฎหมายและม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ 2. การจ ดประช ม 3. การประเม นผล การปฏ บ ต งาน การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท ามต ในส วน ท เก ยวข องก บส าน กน ต ธรรม การจ ดท าค ม อการจ ดประช ม ในภาวะไม ปกต การบร หารผลการปฏ บ ต งาน สลค. โดยการด าเน นการ ฝ กอบรมตามแผนการพ ฒนา บ คลากร กองการประช ม ส าน กบร หารกลาง แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อม ลพ นฐาน ของส าน กเลขาธ การ 4 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กเลขาธ การ ว ส ยท ศน : ส าน กเลขาธ การม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นและการประสานการข บเคล อนนโยบายของ พ นธก จ : ปฏ บ ต ราชการสนองงานของและประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การประชาชน โดยม ระบบการบร หารจ ดการท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร ท 3 ย ทธศาสตร ท 4 ย ทธศาสตร ท 5 ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาระบบการสน บสน น การบร หารราชการแผ นด นของ ให ถ กต องตาม กฎหมายและม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนาประส ทธ ภาพการ ประสานงานและการข บเคล อน นโยบายของ การเสร มสร างบทบาทเช งร กของ องค กร การให บร การส วนราชการและ ประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ การพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน และพ ฒนาองค การให สอดคล องก บ หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด การพ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เป าประสงค 1.1 สลค. ม ระบบกล นกรองและ ตรวจสอบเร องเสนอ เพ อให ถ กต องตามกฎหมาย 1.2 กระบวนการต ดส นใจของ ม ประส ทธ ภาพและ สอดคล องก บหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด เป าประสงค 2.1 การประสานงานในภารก จ ราชการในพระองค และร ฐสภาม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลย งข น 2.2 สลค. สามารถใช กลไกการต ดตาม และรายงานผลในการข บเคล อน นโยบายของได อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 3.1 สลค. สามารถให ข อม ล ข อเท จจร ง ข อเสนอแนะในประเด นท ม ผลต อการ บร หารราชการให แก ได 3.2 สลค. เป นศ นย กลางในการ พ ฒนากฎหมายของส วนราชการ เป าประสงค 4.1 ส วนราชการและประชาชนม ความพ งพอใจในการบร การของ สลค. เป าประสงค 5.1 สลค. ม การสร างและพ ฒนา มาตรฐานการปฏ บ ต งาน 5.2 สลค. ม การพ ฒนาองค กรตาม แนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค 6.1 บ คลากรได ร บการพ ฒนา ความร และความสามารถ อย างต อเน อง 6.2 บ คลากร สลค. ปฏ บ ต งานใน สภาพแวดล อมการท างานท เหมาะสม กลย ทธ จ ดระบบกล นกรองและ ตรวจสอบเร องเสนอ เพ อให ถ กต องตามกฎหมาย พ ฒนากระบวนการต ดส นใจ ของ พ ฒนาค ณภาพข อม ล ประกอบการต ดส นใจของ กลย ทธ พ ฒนาระบบการประสานงาน ระหว าง สลค. ก บ ส วนราชการ ส วน ราชการในพระองค และร ฐสภา พ ฒนาระบบต ดตามและ รายงานผลการด าเน นการต อ กลย ทธ พ ฒนากลไกการให ข อม ล ข อเท จจร ง ข อเสนอแนะในประเด นท ม ผลต อการบร หารราชการ เป นเจ าภาพในการพ ฒนา กฎหมายของส วนราชการ กลย ทธ พ ฒนาระบบการให บร การ ท เป นภารก จ กลย ทธ สร างและพ ฒนามาตรฐาน การปฏ บ ต งาน พ ฒนาองค กรตามหล กการ บร หารก จการบ านเม องท ด กลย ทธ ส งเสร มให บ คลากรม การ พ ฒนาสมรรถนะและความร อย าง ต อเน อง พ ฒนาสภาพแวดล อมการ ปฏ บ ต งาน 6 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนท ย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ ว ส ยท ศน : ส าน กเลขาธ การม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด น และการประสานการข บเคล อนนโยบายของ ประส ทธ ผล กระบวนการต ดส นใจของม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ค ณภาพ การให บร การ การประสานงานในภารก จ ราชการในพระองค และร ฐสภาม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลย งข น ส วนราชการและประชาชนม ความพ งพอใจใน การบร การของ สลค. ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ สลค. ม ระบบกล นกรองและตรวจสอบเร องเสนอ เพ อให ถ กต องตามกฎหมาย สลค. สามารถให ข อม ล ข อเท จจร ง ข อเสนอแนะ ในประเด นท ม ผลต อการบร หารราชการให แก ได สลค. ม การสร างและพ ฒนา มาตรฐานการปฏ บ ต งาน สลค. สามารถใช กลไกการต ดตามและ รายงานผลในการข บเคล อนนโยบายของ ได อย างม ประส ทธ ภาพ สลค. เป นศ นย กลางในการ พ ฒนากฎหมายของส วนราชการ การพ ฒนา องค กร สลค. ม การพ ฒนาองค กรตามแนวทาง การบร หารก จการบ านเม องท ด บ คลากรได ร บการพ ฒนา ความร และความสามารถอย างต อเน อง บ คลากร สลค. ปฏ บ ต งานในสภาพแวดล อมการ ท างานท เหมาะสม แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โครงสร างส าน กเลขาธ การ เลขาธ การ รองเลขาธ การ ท ปร กษาประจ าส าน กเลขาธ การ - กล มพ ฒนาระบบบร หาร - กล มตรวจสอบภายใน ส าน กบร หารกลาง ส าน กพ ฒนาย ทธศาสตร และต ดตามนโยบายพ เศษ กองการประช ม ส าน กว เคราะห เร อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks