ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง - PDF

Description
ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 11 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม อาช วศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม สถาบ นการอาช วศ กษาภาคเหน อ ๑ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป ท สอดคล องก บนโยบายกระทรวงศ กษาธ การและส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา เพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป โดยเน นการจ ดท าแผนแบบบ รณาการและม งเน นผลส มฤทธ ของงาน เพ อให ท ศทางการบร หารงาน ให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและสามารถตรวจสอบได งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ได ด าเน นการจ ดท า แผนปฏ บ ต การ ตามนโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และสอดคล องปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 ซ งได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการการบร หาร สถานศ กษาเป นท เร ยบร อยแล ว ซ งหว งเป นอย างย งว าคร และบ คลากรทางการศ กษาท กท าน จะได ถ อ ปฏ บ ต ตามโครงการต างๆ ท บรรจ ไว ในแผนฯ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล เป น ประโยชน ส งส ดต อน กเร ยน น กศ กษา และสถานศ กษาต อไป งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ต ลาคม 2555 สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญ ข ข อม ลสถานศ กษา ๑ โครงสร างผ บร หารว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ๖ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ฯ ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ๗ ว ส ยท ศน พ นธก จ และนโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ๘ การข บเคล อนตามปร ชญาพอเพ ยงส สถานศ กษา ๑๑ ข อม ลบ คลากร ๑๓ เป าหมายจ านวนน กเร ยน น กศ กษา ๑๔ สร ปผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ๑๖ การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย (เง นงบประมาณ) จ าแนกตามผลผล ต ๑๘ การจ ดสรรงบประมาณรายจ าย (เง นรายได สถานศ กษา) จ าแนกตามผลผล ต ๒๑ สร ปงบหน ารายจ ายจ าแนกตามแผนงบประมาณ ๒๓ สร ปหน างบรายจ ายจ าแนกตามผลผล ต ๒๔ ภาคผนวก ก แผนงานพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการฝ กอบรมน กศ กษา T-TEP YG เพ อเข าส สถานประกอบการ ๒๖ โครงการเข าค ายค ณธรรมน กศ กษาใหม แผนกว ชาช างยนต ๓๐ โครงการน าน กศ กษาแผนกว ชาช างยนต ศ กษาด งาน บร ษ ทเจร ญมอเตอร จ าก ด ๓๓ โครงการอ นเตอร เน ตเพ อส งคมแห งการเร ยนร ๓๖ โครงการเข าค ายค ณธรรมน กศ กษาแผนกว ชาช างกลโรงงาน ๓๙ โครงการศ กษาด งานน กศ กษา แผนกว ชาช างกล ๔๒ โครงการเช ญว ทยากรภายนอกอบรมเข ยนแบบด วยคอมพ วเตอร ๔๔ โครงการน าน กศ กษาด งานเพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พ ๔๖ โครงการอบรมเข าค ายค ณธรรม จร ยธรรม ๔๙ โครงการศ กษาด งาน ส าหร บน กศ กษาระด บ ปวช. 1 แผนกว ชาช างไฟฟ า ๕๒ โครงการอบรมเข าค ายค ณธรรม จร ยธรรม ระด บ ปวช.1 ๕๕ โครงการน าน กศ กษาด งานสถานประกอบการ แผนกว ชาช างเมคคาทรอน กส ๕๘ โครงการเข าค ายค ณธรรมและจร ยธรรม แผนกว ชาช างเมคคาทรอน กส ๖๑ โครงการเข าค ายค ณธรรม จร ยธรรมน กศ กษาใหม ๖๓ โครงการน าน กศ กษาด งานในสถานประกอบการ ๖๕ โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรมน กศ กษาใหม แผนกว ชาช างก อสร าง ๖๘ โครงการศ กษาด งานสถานประกอบการ ๗๑ ค โครงการเข าค ายค ณธรรมและจร ยธรรมน กศ กษาใหม แผนกว ชาช างสถาป ตยกรรม ๗๔ โครงการน าน กศ กษาด งานสถานประกอบการ แผนกว ชาช างสถาป ตยกรรม ๗๖ โครงการอบรมพ ฒนาความร ท กษะด านคอมพ วเตอร ให ก บน กศ กษา ๗๙ โครงการส งเสร มท กษะการใช ภาษาไทย ๘๒ โครงการแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษ ๘๕ โครงการแข งข นตอบป ญหาประว ต ศาสตร ไทย ๘๘ โครงการฝ กอบรมภาษาอ งกฤษระยะส น 30 ช วโมง ๙๑ โครงการประกวดมารยาทไทย ๙๔ โครงการการจ ดก จกรรมเสร มค ณภาพผ เร ยนด านภาษาต างประเทศ ๙๗ โครงการปฐมน เทศน กศ กษาใหม ระบบทว ภาค ๑๐๐ โครงการก จกรรมว นส าค ญของชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ๑๐๓ โครงการปฐมน เทศน กเร ยน น กศ กษาใหม ๑๐๖ โครงการว นสถาปนาว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ๑๐๙ โครงการพ ธ ไหว คร พ ธ บวงสรวง และพ ธ ไหว คร ช าง ประจ าป การศ กษา 2556 ๑๑๒ โครงการก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา ๑๑๕ โครงการหล อเท ยนและแห เท ยนพรรษา ๑๑๗ โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต ๑๒๐ โครงการศ กษาด งานร ปแบบก จกรรม อชท ๑๒๓ โครงการส งเสร มประเพณ ท องถ น (แข งข นโคมลอย) ๑๒๖ โครงการส งเสร มฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๑๒๙ โครงการป องก นการใช สารเสพต ดในสถานศ กษา ๑๓๒ โครงการฝ กอาช พน กเร ยนโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนบ านผาแดง ๑๓๕ โครงการฝ กอาช พน กเร ยนโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนบ านป าข าวหลาม ๑๓๗ โครงการให ความร และป องก นเอดส ในสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556 ๑๓๙ โครงการล กเส อว สาม ญเข าค ายพ กแรม ประจ าป 2555 ๑๔๒ โครงการล กเส อเข าค ายกลางว น (Day Camp) ๑๔๔ โครงการล กเส อว สาม ญอน ร กษ แม น าป ง ๑๔๖ โครงการเข มท ศจร ยธรรมแด ผ ส าเร จการศ กษา ๑๔๘ โครงการป นน าใจให เป นพล ง ๑๕๑ โคการ 30 นาท ม ค ณค า ๑๕๔ โครงการป จฉ มน เทศน กศ กษา ๑๕๗ โครงการบร จาคโลห ต ๑๖๐ โครงการหน มสาวย คใหม ใส ใจความพร อม ๑๖๓ โครงการความปลอดภ ยในสถานศ กษา ๑๖๖ โครงการการแข งข นก ฬาระด บอาช วศ กษาจ งหว ด ๑๖๙ โครงการการแข งข นก ฬาอาช วศ กษา ระด บชาต ๑๗๒ ง โครงการแข งข นก ฬาภายใน ๑๗๕ โครงการอบรมผ ประกอบการใหม ๑๗๘ แผนงานพ ฒนาบ คลากร โครงการฝ กอบรมพ ฒนาบ คลากรแผนกช างยนต ๑๘๒ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดท าแผนการสอนแบบสมรรถนะ และบ รณาการฯ ๑๘๕ โครงการเช ญว ทยากรภายนอกให ความร แก บ คลากรว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ๑๘๘ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การว เคราะห และจ ดท าข อสอบมาตรฐานว ชาช พ ๑๙๑ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป นส อฯ ๑๙๔ โครงการศ กษาด งานฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา ๑๙๗ โครงการท ศนศ กษาว ดท ม ช อเส ยงภาคกลาง ๒๐๐ โครงการพ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานฝ าย ๒๐๓ แผนงานพ ฒนาการบร หารจ ดการ โครงการพ ฒนาระบบการตรวจเช คการเข าเร ยน ๒๐๗ โครงการพ ฒนาปร บปร งการประเม นความพ งพอใจของผ เร ยนต อการเร ยนการสอนฯ ๒๑๐ โครงการจ ดสอบข อสอบมาตรฐาน ๒๑๓ โครงการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา (V-net) ๒๑๖ โครงการแนะแนวทางการศ กษาและอาช พ ๒๑๙ โครงการต ดตามผ ส าเร จการศ กษา ๒๒๒ โครงการจ ดท าแฟ มท ปร กษา ๒๒๕ โครงการจ ดท าหน งส อค ม อคร ท ปร กษา ๒๒๗ โครงการพ ฒนาระบบรายงานต วน กเร ยน น กศ กษา โดยใช ระบบสารสนเทศ ๒๒๙ โครงการประช มส มมนาการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2557 ๒๓๒ แผนงานพ ฒนาการบร การและแสวงหาความร วมม อ โครงการอาช วร วมด วยช วยประชาชน ๒๓๕ โครงการลงนามความร วมม อ และเช ดช เก ยรต ผ ประกอบการ ๒๓๗ แผนงานพ ฒนางานว จ ยและส งประด ษฐ โครงการการประช มส มมนาและน าเสนองานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ฯ ๒๔๑ โครงการสน บสน นท นว จ ย เพ อพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนการสอน ๒๔๕ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการก าหนดร ปแบบเอกสารสารน พนธ ฯ ๒๔๘ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การท าว จ ยนว ตกรรม ส งประด ษฐ ๒๕๑ โครงการอบรมการเข ยนโครงร างว จ ย เพ อขอร บท นว จ ยและแหล งท นว จ ย ๒๕๔ แผนงานพ ฒนาแหล งเร ยนร โครงการพ ฒนาปร บปร งม มว ชาการและห องสม ดแผนกว ชาช างยนต ๒๕๘ โครงการพ ฒนาปร บปร งห องอ นเตอร เน ตแผนกว ชาช างช างยนต ๒๖๑ โครงการพ ฒนาห องงานเช อเพล งแก สยานยนต ๒๖๔ โครงการปร บปร งห องเคร องยนต ด เซล ๒๖๗ จ โครงการพ ฒนาห องเคร องม อว ดละเอ ยด ๒๗๐ โครงการจ ดสร างห องปฏ บ ต งานกระบวนการเช อมพ เศษ แผนกว ชาช างโลหะการ ๒๗๓ โครงการห องเร ยนต วอย าง แผนกว ชาช างเมคคาทรอน กส ๒๗๖ โครงการจ ดซ อว สด ถาวร (เก าอ ประจ าห องเร ยน) ๒๗๙ โครงการปร บปร งห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อการเข ยนแบบ ๒๘๒ โครงการปร บปร งระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ๒๘๕ โครงการพ ฒนาห องสม ดอ นเตอร เน ตของสาขาว ชา ๒๘๘ โครงการปร บปร งห องคอมพ วเตอร เพ อพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๒๙๑ โครงการจ ดซ อไมโครโฟนแบบไมค ลอยหน บค ส าหร บการสอนในห องเร ยน ๒๙๔ โครงการปร บปร งห องเร ยนเข ยนแบบ แผนกว ชาเทคน คพ นฐาน ๒๙๖ โครงการปร บปร งห องเร ยน E-learning แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ๒๙๘ โครงการจ ดซ อโต ะและเก าอ คอมพ วเตอร ประจ าห องอ นเตอร เน ต 2 ๓๐๐ โครงการต ดต งระบบไฟฟ าและอ ปกรณ ระบบอ นเตอร เน ต ห องอ นเตอร เน ต 2 และห อง Server ๓๐๓ โครงการต ดต งสายไฟเบอร ออฟต ค ๓๐๖ แผนงานพ ฒนาคร ภ ณฑ สถานศ กษา โครงการจ ดซ อคร ภ ณฑ ด วยเง นรายได สถานศ กษา ๓๑๐ แผนงานพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อม โครงการต อเต มหล งคาดาดฟ าแผนกว ชาช างไฟฟ า ๓๑๓ โครงการปร บปร งห องเร ยนช น 4 แผนกว ชาช างก อสร าง ๓๑๖ โครงการต ดต งม ล ก นแดดห องพ กคร และต ดต งพ ดลมผน ง ๓๑๙ โครงการทาส พ นท ปฏ บ ต งานแผนกว ชาเทคน คพ นฐาน ๓๒๑ โครงการปร บปร งระเบ ยงช นลอย อาคาร 50 ป เป นม มคณ ตศาสตร ๓๒๓ โครงการการปร บปร งห องประช มส ทธาธรรม อาคาร 50 ป ๓๒๕ โครงการเตร ยมเข าส การประเม นมาตรฐานด เด น ๓๒๘ โครงการต ดต งสายไฟระบบท อ ๓๓๑ แผนงานพ ฒนาการประก นค ณภาพสถานศ กษา โครงการการอบรมเช งปฏ บ ต การด านงานประก นค ณภาพในสถานศ กษา ๓๓๔ โครงการการอบรมเช งปฏ บ ต การด านการจ ดท า Common Data Set (CDS) ๓๓๘ โครงการประเม นค ณภาพการประก นค ณภาพแผนกว ชา ๓๔๑ แผนงานพ ฒนาการประชาส มพ นธ ส งเสร มภาพล กษณ อาช วศ กษา โครงการว นว ชาการ ๓๔๕ โครงการเป ดบ านว ชาการแผนกว ชาช างยนต ๓๔๘ โครงการว นว ชาการแผนกว ชาช างกลโรงงาน ๓๕๑ โครงการ Metal Innovation Open House ๓๕๓ โครงการว นว ชาการ แผนกว ชาช างไฟ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks