รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย - PDF

Description
รายงานสร ป การศ กษาการออกก าล งกายในหญ งม ครรภ ชาวไทย พฤศจ กายน 2555 รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย ผ ด าเน นโครงการ ผศ.ดร.ร งช ย ชวนไชยะก ล ว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 10 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ป การศ กษาการออกก าล งกายในหญ งม ครรภ ชาวไทย พฤศจ กายน 2555 รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย ผ ด าเน นโครงการ ผศ.ดร.ร งช ย ชวนไชยะก ล ว ทยาล ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา มหาว ทยาล ยมห ดล ดร.เมตตา ป นทอง ว ทยาล ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา มหาว ทยาล ยมห ดล ดร.อมรพ นธ อ จจ มาพร ว ทยาล ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา มหาว ทยาล ยมห ดล พญ.จร นทร ท พย สมประส ทธ โรงพยาบาลธรรมศาสตร เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร รายงานฉบ บน เป นส วนหน งของการด าเน นโครงการ แม ล กห นด ในช ดโครงการ รวมพล ง ขย บกาย สร างส งคมไทย ไร พ ง เคร อข ายคนไทยไร พ ง ราชว ทยาล ยอาย รแพทย แห งประเทศไทย สน บสน นโดย ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ กและออกก าล งกายในหญ งม ครรภ ชาวไทย ช อโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ กและออกก าล งกายในหญ งม ครรภ ชาวไทย 1. หล กการและเหต ผล ท ศนคต ต อการออกก าล งกายในสตร ต งครรภ ได เปล ยนไปในช วง 2 ทศวรรษท ผ านมา ม การศ กษาการออก ก าล งกายท จะต องปลอดภ ยต อท งมารดาและทารกในครรภ รวมท งช วยลดความเส ยงของการเก ดความด นโลห ตส ง 1, 31 และโรคเบาหวาน (preeclampsia and gestational diabetes) ในขณะต งครรภ ได จากข อแนะน าในการออกก าล ง กายท จ ดท าโดย The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 3 กล าวว าเม อส ต นาร แพทย ได ตรวจว าสตร ม ครรภ ท ไม ม ภาวะแทรกซ อนและสมควรให ออกก าล งกายได น น สามารถให ออกก าล งกายด วย โปรแกรมการออกก าล งเช นเด ยวก บสตร ท วไป แต ต องใช ความหน กในการออกก าล งกายท ระด บปานกลาง (Moderate exercise intensity) โดยก าหนดจากต วแปรต อไปน เช น ท ประมาณ 3-4 เท าของพล งงานท ใช ในขณะพ ก หร อท 60% ของอ ตราการเต นส งส ดของห วใจ หร อท 50% ของค าการใช ออกซ เจนส งส ดฯลฯ ส าหร บระยะเวลาใน การออกก าล งกาย (Exercise duration) ให ท านานประมาณ นาท ต อการออกก าล งหน งช ด และสามารถท าได ท กว น, ส วนมารดากล มท ไม เคยม การออกก าล งกายมาก อนต งครรภ ควรค อยๆเพ มระยะเวลาจนถ ง 30 นาท ใน ระหว างต งครรภ ระบบต างๆของร างกายม การเปล ยนแปลงหลายอย างท ท าให ก จกรรมทางกายในสตร ต งครรภ ม ข อจ าก ด (ร ปท 1) ได แก 1) การเปล ยนแปลงของระบบกล ามเน อและกระด ก พบว าน าหน กต วท เพ มข นระหว าง ต งครรภ ท าให ข อต อขา-ล าต วและขาต องแบกร บแรงท กดลงไปมากข นหลายเท า 15 โดยเฉพาะท ข อสะโพกและข อ เข า เอ นกล ามเน อและพ งผ ดรอบๆ ข อถ กย ดมากข นท าให ข อต อไม กระช บซ งอาจท าให เก ดข อพล กและข อแพลงได ง าย ม การเบ ยงเบนของโครงสร างส นหล งอ นน าไปส อาการปวดหล งท งในช วงต งครรภ และหล งคลอด 29, 36 เช น กระด กส นหล งส วนเอวแอ นมากข น (Lumbar hyperlordosis) ไหล ง มลง (Thoracic Kyphosis) ท าให ม การ เปล ยนแปลงจ ดศ นย ถ วงของร างกายมาด านหน า ซ งพบว ามากกว า 50% ในสตร ต งครรภ ท าให ม อาการปวดหล ง (low back pain) การเปล ยนแปลงเหล าน อาจม ผลต อการทรงต วและท าให ล มได ง าย 7 2) การเปล ยนแปลงของความ ต องการพล งงาน ในขณะต งครรภ ร างกายม ความต องการพล งงานเพ มข นประมาณ 300 kcal (ก โลแคลอร ) ต อว น เพ อให เพ ยงพอต อการเต บโตของทารกในครรภ โดยเฉพาะในสองไตรมาสส ดท าย ด งน นเม อม การออกก าล งกาย ความต องการพล งงานย งมากข นตามไปด วย 17,30 3) การเปล ยนแปลงของระบบห วใจและหลอดเล อด ในระหว าง ต งครรภ ร างกายม การเปล ยนไปของการไหลเว ยนเล อด (Haemodynamic changes) อ ตราการไหลของเล อดออก จากห วใจ (cardiac output) จะเพ มมากกว าก อนต งครรภ เช น ปร มาตรเล อดท ถ กส บฉ ดออกจากห วใจเพ มข น 10% ในไตรมาสท 1 และอ ตราการเต นของห วใจท เพ มข น 20%ในไตรมาสท 2 และ3 7,30 ในขณะออกก าล งกายท หน ก มากเก นไปจะม การแย งเล อดในระบบไหลเว ยนให ไปเล ยงกล ามเน อและผ วหน งเพ มข น ท าให ม เล อดไปเล ยงมดล ก และทารกลดลงโดยเฉพาะอย างย งในท านอนหงายหร อท าย นน งนานๆ 9 4) การเปล ยนแปลงของระบบการหายใจ 2 ในสตร ต งครรภ จะหายใจถ กว าคนปกต เพราะปร มาตรของช องท องจะด นกะบ งลมให เล อนข นส งไปเบ ยดปอด เป นผลให ปร มาณของอากาศท หายใจเข าหร อออกในช วง 1 รอบของการหายใจ (Tidal volume) ลดลง การปร บต ว ด งน เพ อจะด ารงปร มาตรอากาศท หายใจเข าหร อออกต อหน งนาท (Minute ventilation) ให คงท พอท จะด ารงสภาพ ร างกายได อ ตราการหายใจเร วข นและต นกว าปกต น ท าให ความทนทานต อออกก าล งกายลดลงท งปร มาณ (work load) และค ณภาพ (performance) 4,20 5) การเปล ยนแปลงของอ ณหภ ม ร างกาย ขณะออกก าล งกายอ ณหภ ม ของ ร างกายจะเพ มส งข น เน องจากม การสร างความร อนมากข นท งในมารดาและทารก ในส ตว ทดลองพบว า ถ าออก ก าล งกายในขนาดท ท าให อ ณหภ ม ของร างกายส งเก นกว า 38.9 C (hyperthermia) จะม ผลต อการต งครรภ ค อ อาจ ท าให เก ดการแท ง หร อ ทารกม ความพ การแต ก าเน ดได แต ย งไม พบว าม รายงานในคน 3 อาย ครรภ (ส ปดาห ) ข อหลวม เอ นหย อน (Laxity of joints and ligaments) การบาดเจ บของกล ามเน อและโครงสร าง (Musculoskeletal injuries) Maternal บวม (Edema) เส นประสาทถ กกด (Nerve compression syndrome) ห วใจ-หลอดเล อด (Cardiovascular changes) ความด นต าเม อนอนหงาย (Supine hypotension) ห วใจเค นผ ดจ งหวะ (Arrhythmia) เส นเล อดช องท องถ กกด (Aortocaval syndrome) ขาดน า อารมณ เคร ยด เคร ยดจากความร อน (Dehydration, Increased cathecolamines, stress and heat stress) แท ง (Spontaneous abortion) คลอดก อนก าหนด (Premature labor) อาหารไม เหมาะสม(Inadequate diet) ขาดอาหาร เล อดม น าตาลต า เป นกรด (Accelerated starvation: hypoglycemia, ketosis) เคร ยดจากความร อน (Heat stress) ผ ดปกต (Congenital malformation) Fetal การไหลเว ยนเล อดลดลงท มดล ก สายสะด อ (Impaired uterine and umbilical blood flow) ขาดออกซ เจน ด ารงช พล าบาก ไม โต (Fetal hypoxia, Fetal distress, Intrauterine growth retardation) คลอดก อนก าหนด (Premature labor) Prematurity ร ปท 1. ป ญหาท อาจพบได จากการเปล ยนแปลงทางกายในระหว างต งครรภ ท ระยะต างๆ ปร บปร งจาก Artal R and co workers (1991). Exercise guidelines for pregnancy. In Artal R (ed) Exercise in pregnancy, 2 nd ed, Williams & Wilkins, Baltimore, Md. จากบทความทางว ชาการของ Melzer K. และคณะ (2010) 19 กล าวว าสตร ม แนวโน มจะหย ดออกก าล ง และลดก จกรรมท ท าลง หล งจากท ร ว าต งครรภ และม ส วนน อยเท าน นท เข าร วมออกก าล งหร อเล นก ฬาระหว างการ 11 ต งครรภ เน องจากเหต ผลของการเปล ยนแปลงทางสร รว ทยาในสตร ต งครรภ ประกอบก บการเคล อนไหวร างกาย ท ท าได ยากข นจากการท ต องแบกร บน าหน กต วท เพ มข น และการท ร ส กไม สบายต วจากการเปล ยนแปลงโครงร าง ในขณะต งครรภ ท าให สตร ม แนวโน มจะลดท งระยะเวลา และความหน กของการท าก จกรรมลงตามอาย ครรภ ท มาก ข น 6,11,12, 13, 16, 24, 27, 28 และม กจะเปล ยนไปท าก จกรรมต างๆท เบาลง สะดวกสบายข น และม นใจว าไม เป นอ นตราย 3 8, 14, 22, 28 ต อตนเองและทารกในครรภ ด งต วอย างการศ กษาอ ตราการใช พล งงานของหญ งม ครรภ ท งในประเทศท พ ฒนาแล วและก าล งพ ฒนา อาท เช น ประเทศสว เดน อ ตราการใช พล งงานของหญ งม ครรภ ลดลง 20% ในส ปดาห ท , ประเทศก มพ ชา อ ตราการใช พล งงานของหญ งม ครรภ ลดลง 23% ในส ปดาห ท 35 และประเทศ สว ตเซอร แลนด อ ตราการใช พล งงานของหญ งม ครรภ ลดลง 13% ในส ปดาห ท ในอ กด านหน งม งานศ กษาในต างประเทศโดย Bell และคณะ (1995) 5 ระบ ว าหญ งม ครรภ ท ออกก าล งกาย 30 นาท จ านวน 3 คร งต อส ปดาห นาน 25 ส ปดาห จะท าให ทารกม น าหน กมากกว าทารกท คลอดจากหญ งม ครรภ ท ไม ออกก าล งกาย 315 กร ม ในประเทศไทยพบว า แม ว าสตร ส วนใหญ จะทราบว าการออกก าล งกายในขณะม ครรภ ม ประโยชน มากกว าโทษ แต กล บพบว าไม เคยม ผ ตอบแบบสอบถามเข าร วมการออกก าล งกายเลยในขณะต งครรภ 23 ซ งผลการหย ดออกก าล ง และลดก จกรรมท ท าลงในขณะต งครรภ น น อาจน าไปส ความผ ดปกต ต างๆตามมา ภายหล งได เช น ความด นโลห ตส ง, โรคอ วนของมารดาและทารก (Maternal and childhood obesity), เบาหวานจาก การต งครรภ, ภาวะหายใจล าบาก (Dyspnea) และภาวะครรภ เป นพ ษ (Preeclampsia) 32 เป นต น การส งเสร มให คนไทยม active lifestyle เป นส งท ด ควรท าและต องเป ดโอกาสได ในวงกว างในท กเพศ-ว ย แต การส งเสร มน ต องอย บนพ นฐานของความเหมาะสม ปลอดภ ย เคร อข ายคนไทยไร พ งภายใต การสน บสน นของ ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส) ราชว ทยาล ยอาย รแพทย ฯ ราชว ทยาล ยส ต -นร แพทย ฯ ราชว ทยาล ยก มารแพทย แห งประเทศไทย ตระหน กถ งความส าค ญในการบร การด แลหญ งม ครรภ ให เป นผ ม ส ขภาพ กายและจ ตใจท สมบ รณ แข งแรง ซ งจะม ประโยชน ต อท งมารดาเองและทารก ท งในด านการควบค มน าหน ก การ เตร ยมความพร อมทางกายท งในช วงก อน-หล งคลอดท ม การเปล ยนแปลงทางกายอย างมากฯลฯ ท ผ านมาใน 35 ประเทศไทยม แต การศ กษาด านจ ตว ทยาในหญ งม ครรภ ด านอาหาร 33 ประกอบก บป จจ ยด านว ฒนธรรมประเพณ ความเช อเร องการบ าร งร างกาย การห ามท าก จกรรมทางกายหลายๆประเภท เหล าน อาจท าให ท งหญ งม ครรภ และ ทารกม ภาวะน าหน กเก น 34 ในด านหน งการไม ออกก าล งกายเลยก เป นผลเส ยต อร างกาย ท าให อ วน น าหน กเก น โรคภ ยเบ ยดเบ ยนได ในอ กด านหน งการออกก าล งกายท มากเก นไปไม ได เป นผลเส ยต อมารดาเท าน น หากแต อาจม ผลต อทารกในครรภ ได ด วย ส าหร บด านก จกรรมทางกายในหญ งต งครรภ ในประเทศไทยน น ย งไม ม การศ กษาด าน น มาก อน การประมาณแคลอร ท ใช ไปจะมาจากวารสารหร อเว บไซด ต างประเทศเท าน น ซ งม ข อผ ดพลาดจากหลาย ป จจ ยโดยเฉพาะอย างย งด านเช อชาต 2 ท าให การค านวณ-ก าหนดการออกก าล งกายท าได ยาก ในเบ องต นการศ กษา น จ งจ ดท าข นเพ อหาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก (Resting metabolic rate) การจ ดท าตารางการใช พล งงานใน ก จกรรมทางกายอ นๆ และน าไปใช ส งเสร มให หญ งครรภ ไทยได ม การออกก าล ง หร อเพ มการท าก จกรรมทางกาย ให มากข น โดยการน าก จว ตรประจ าว นมาประย กต ใช ในการออกก าล งกายระหว างการต งครรภ ให สามารถท าได ง าย ปลอดภ ย และสะดวกเห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks