แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนปฏ บ ต การ ว ส ยท ศน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จะสร างสรรค และพ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 19 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนปฏ บ ต การ ว ส ยท ศน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จะสร างสรรค และพ ฒนาทร พยากรมน ษย อย างเสมอภาค ให ม ความรอบร ทางว ชาการ ควบค ก บการม ค ณธรรม เพ อพ ฒนาท องถ นบนพ นฐานของความเป นไทย และการเปล ยนแปลงของกระแสโลก ภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. ท าการว จ ยเพ อสร างองค ความร ใหม และพ ฒนาท องถ น 3. ให บร การทางว ชาการแก ท องถ น 4. ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมท องถ น 5. บร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ 1 ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Strategic Issued) (Goals) 1. การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต 1. บ ณฑ ตม ค ณธรรม ความร และความสามารถ 2. การพ ฒนาองค ความร งานว จ ยและนว ตกรรม 2. ม องค ความร งานว จ ย และนว ตกรรมท สอดคล องก บป ญหาและความ ต องการของช มชนในท องถ น 3. การเสร มสร างศ กยภาพให ก บช มชน 3. ช มชนเป นแห งเร ยนร ม งส การพ ฒนาท องถ นให ม ศ กยภาพพ ฒนาอย าง ย งย น 4. การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมท องถ น 4. สร างเสร มการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมท องถ น 5. พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 5. การบร หารจ ดการคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ค ณภาพและม มาตรฐานสากลท ส งผลต อค ณภาพของผลผล ต 2 แผนย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร ว ส ยท ศน การพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาบ คลากร ให ม ศ กยภาพและสมรรถนะในการปฏ บ ต งานอย างส งส ด เพ อสร างสรรค องค ความร ส าหร บการพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและการเสร มสร างความเข มแข งให ก บช มชน ส งคม และประเทศชาต อย างย งย น ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Strategic Issues) (Goals) 1. การปร บเปล ยนกระบวนท ศน ว ฒนธรรมและค าน ยมในการ 1.บ คลากรม ว ฒนธรรมและค าน ยมในการท างานท ด เพ อส งเสร มการพ ฒนา ท างานของบ คลากร คณะและมหาว ทยาล ย 2. การส งเสร มสน บสน นศ กยภาพด านว ชาการและการปฏ บ ต งาน 2. บ คลากรม ความเช ยวชาญทางว ชาการเฉพาะสาขาและว ชาช พ 3. การส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาผลงานว จ ยและผลงานทาง 3. ม องค ความร และนว ตกรรมท สอดคล องก บป ญหาและความต องการของ ว ชาการ ช มชนท องถ น 4. การส งเสร มสน บสน นการศ กษาต อของบ คลากร 4. บ คลากรม ศ กยภาพเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ ผ ร บผ ดชอบ 1. การปร บเปล ยน 1. บ คลากรม ว ฒนธรรมและ 1. จ านวนก จกรรมสร างว ฒนธรรม 1. สร างความตระหน กใน กระบวนท ศน ค าน ยมในการท างานท ด และค าน ยมในการปฏ บ ต งาน ว ฒนธรรมและค าน ยมท ว ฒนธรรมและ เพ อส งเสร มการพ ฒนา ของบ คลากร ด ในการท างานของ ค าน ยมในการท างาน คณะและมหาว ทยาล ย บ คลากร ของบ คลากร 2. การส งเสร มสน บสน น ศ กยภาพด านว ชาการ และการปฏ บ ต งาน 2. บ คลากรม ความ เช ยวชาญทางว ชาการ เฉพาะสาขาและว ชาช พ 2. ระด บความส าเร จของการ ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ คณาจารย ของสถาบ นอ ดมศ กษา 3. ร อยละของบ คลากรท ได เข าร บ การอบรม ประช ม ส มมนา และ ศ กษาด งาน เพ อเสร มความร ด านว ชาการและการบร หาร จ ดการ 4. ร อยละของอาจารย ประจ าท ได ร บรางว ลผลงานทางว ชาการ หร อว ชาช พในระด บชาต หร อ นานาชาต 5. งบประมาณส าหร บการพ ฒนา คณาจารย ต ออาจารย ประจ า 6. จ านวนโปรแกรมว ชาท ม การ จ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อ อ เล กทรอน กส 4 2. ส งเสร มการพ ฒนา บ คลากรด านว ชาการ และว ชาช พ 1. อบรมการสร างองค กรแห ง 1. รองฯว ชาการ การเร ยนร (Learning organization) 2. จ ดก จกรรมแลกเปล ยน 2. รองฯว ชาการ เร ยนร เทคน คการท างาน 3. อบรมการบร หารความเส ยง 3. รองฯ ประก นฯ 4. จ ดก จกรรมการเพ อสร าง 4. คณบด การท างานเป นท ม (งาน มน ษยส มพ นธ ) 5. ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 5. คณบด ประจ าป 6. ประเม นจรรยาบรรณใน 6. คณบด ว ชาช พ 7. พ ฒนาบ คลากรด านว ชาการ 7. คณบด เฉพาะสาขา 8. ศ กษาด งานว ชาการและ 8. คณบด ว ชาช พ 9. จ ดการความร เพ อพ ฒนา งาน 10. สน บสน นการสร างส อและ นว ตกรรมการสอน 9. รองฯ ประก นฯ 10. รองฯ ว ชาการ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ ผ ร บผ ดชอบ 2. การส งเสร มสน บสน น ศ กยภาพด านว ชาการ และการปฏ บ ต งาน 2. บ คลากรม ความ เช ยวชาญทางว ชาการ เฉพาะสาขาและว ชาช พ 7. ม กระบวนการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 11. เพ มประส ทธ ภาพการจ ดการ เร ยนร โดยเน นผ เร ยน 11. รองฯ ว ชาการ 3. การส งเสร มสน บสน น การพ ฒนาผลงานว จ ย และผลงานทาง ว ชาการ 4. การส งเสร มสน บสน น การศ กษาต อของ บ คลากร 3. ม องค ความร และ 8. ร อยละของจ านวนอาจารย ท นว ตกรรมท สอดคล องก บ ได ร บการ อบรมเป นน กว จ ยต อ ป ญหาและความต องการ อาจารย ประจ าท งหมด ของช มชนท องถ น 9. จ านวนผลงานว จ ยท เพ มข น 4. บ คลากรม ศ กยภาพ เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรของ ส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา 10. จ านวนเง นสน บสน นงานว จ ย และงานสร างสรรค จากภายใน และภายนอกสถาบ นต ออาจารย ประจ าและน กว จ ยประจ า 11. จ านวนอาจารย และบ คลากรท ได ร บท นเพ อศ กษาต อท งใน ประเทศและต างประเทศ 12. ร อยละของอาจารย ประจ าท ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาเอก หร อเท ยบเท า 13. ร อยละของคณาจารย ประจ าท ม ต าแหน งทางว ชาการต อจ านวน อาจารย ท งหมด 3. เพ มข ดความสามารถใน การว จ ย และพ ฒนาองค ความร ท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร ชาต กล ม จ งหว ด และ มหาว ทยาล ย 4. จ ดสรรงบประมาณเพ อ สน บสน นการท าว จ ย 5. สน บสน นการศ กษาใน ระด บปร ญญาโทและ ปร ญญาเอก และการท า ผลงานทางว ชาการ 12. พ ฒนาบ คลากรด านการว จ ย 12. รองฯ ประก นฯ 13. เสวนาและน าเสนอ ผลงานว จ ย 14. สน บสน นการศ กษาในระด บ ปร ญญาโทและปร ญญาเอก 15. เสวนาและน าเสนอ ผลงานว จ ย 13. รองฯ ว ชาการ 14. คณบด 15. รองฯ ว ชาการ 5 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป พ.ศ จากการส ารวจคณาจารย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ความประสงค พ ฒนา 1.ท านประสงค พ ฒนาขอ ต าแหน งทางว ชาการ 1.1 ต าแหน งผ ช วย ศาสตราจารย (ผศ.) ร ฐประศาสนศาสตร สารสนเทศศาสตร ป พ.ศ. / รายช อบ คลากรท ต องการศ กษา หร ออบรม อ.บ ญญาบารม สว างวงศ 1. อ.ว ฒ ว ฒน อน นต พ ฒ เมธ - 2. ดร.พ ษณ บ ญน ยม 2. อ.เสร มศ กด ร ปต า 3. อ.ธวช น แสงขรรค ช ย 4. อ.ศ ภฤทธ ธาราท พย นรา อ.นร ศรา เพชรพนาภรณ - 2. อ.เพ ญภรณ เหล ยวเจร ญว ฒน ดนตร อ.เม องจ นทร พยอม - ภาษาไทย - 1. อ.ส คนธ ธา พ มเม อง 1. อ.น นท พ ฒน เพ งแดง 1. อ.ว ย ดา ท พย ว เศษ - ปร ชญาและศาสนา อ.ว จ ตร ศ ร ร ตน - - การพ ฒนาช มชน - 1.ดร.ว ทยา คาม ณ - 1. อ.โอกามา จ าแกะ 2. ดร.เกร ยงศ กด สร อยส วรรณ ภ ม สารสนเทศ อ.ส ภาสพงษ ร ท านอง - - น ต ศาสตร - 1. อ.ส ช น รอดก าเหน ด - 1. อ.พ จนภา เพชรร ตน - อ ญมณ ฯ อ. ณ ฐภาณ บ วด - - นาฏศ ลป ฯ - 1. อ.เยาวล กษณ ใจว ส ทธ หรรษา ความประสงค พ ฒนา ป พ.ศ. / รายช อบ คลากรท ต องการศ กษา หร ออบรม ต าแหน งรอง ศาสตราจารย (รศ.) ว จ ตรศ ลป ฯ 1. ผศ.ม ย ตะต ยะ 1. ผศ.เชวงศ กด เข ยวเข น 1. ผศ.ศ ภพงศ ย นยง - - สารสนเทศศาสตร - 1. ผศ.อร ณล กษณ ร ตนพ นธ 1. ผศ.อร ณล กษณ ร ตนพ นธ 1. ผศ.ศร ร ตน เจ งกล นจ นทร ศาสตราจารย (ศ.) ปร ชญาและศาสนา รศ.ดร.ศร ณย วงศ ค าจ นทร ท านประสงค พ ฒนาโดย การลาศ กษาต อ 2.1 ปร ญญาโท ว จ ตรศ ลป ฯ - 1.อ.จ รพงศ ย นยง อ.ส ประว ณ ศร ว ร ยะก จ - โปรแกรมว ชา - 1.อ.ร ชดาภรณ ร กษ ชน 1.อ.น ศาชล เถ งจ าง - - ภาษาอ งกฤษธ รก จ 2.2 ปร ญญาเอก ร ฐประศาสนศาสตร - 1.อ.บ ญญาบารม สว างวงศ 1. อ.ว ฒ ว ฒน อน นต พ ฒ เมธ 1.อ.ศ ภฤทธ ธาราท พย นรา - 2. อ.ธวช น แสงขรรค ช ย ว จ ตรศ ลป ฯ อ.วน สน นท น ชนารถ - สารสนเทศศาสตร อ.นร ศรา เพชรพนาภรณ อ.เพ ญภรณ เหล ยวเจร ญว ฒน ภาษาไทย อ.ว ย ดา ท พย ว เศษ 1.อ.ส คนธ ธา พ มเม อง - 2.อ.น นท พ ฒน เพ งแดง ภาษาอ งกฤษธ รก จ - 1.อ.อ ฎฐารมณ ม ตส วรรณ - 1. อ.ก ตต พ ฒน ทาวงศ ษา - ส งหรา ปร ชญาและศาสนา อ.จ าเน ยนน อย ส งหะร กษ อ.ว จ ตร ศ ร ร ตน 7 ความประสงค พ ฒนา ป พ.ศ. / รายช อบ คลากรท ต องการศ กษา หร ออบรม การพ ฒนาช มชน อ.โอกามา จ าแกะ - ภ ม สารสนเทศ - 1.อ.ส ภาสพงษ ร ท านอง น ต ศาสตร - 1.อ.ส ภาวรรณ ศร ไตรร ตน 1.อ.ส ช น รอดก าเหน ด อ.ปาร ชาต สายจ นด 3.อ.พ จนภา เพชรร ตน อ ญมณ ฯ อ. ณ ฐภาณ บ วด - - 8
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks