ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวช. - PDF

Description
การเข ยนรายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวช. ข อปฏ บ ต 1. ให เข ยนรายงานตามร ปแบบท กาหนดเท าน น 2. การเข ยนรายงาน น กเร ยนน กศ กษาต องเข ยนด วยตนเองห

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 8 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การเข ยนรายงานการฝ กงาน ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวส. ว ชา การฝ กงาน ระด บ ปวช. ข อปฏ บ ต 1. ให เข ยนรายงานตามร ปแบบท กาหนดเท าน น 2. การเข ยนรายงาน น กเร ยนน กศ กษาต องเข ยนด วยตนเองห ามค ดลอกผ อ น ถ งแม ว าจะเป น ฝ กงานในสถานประกอบการเด ยวก น การเข ยนรายงานต องเข ยนด วยความค ดของต วเอง การลอกรายงานก น จะม ผลทาให คะแนนถ กต ดลดทอน 3. การส งรายงานให ส งภายในส ปดาห ส ดท ายของการฝ กงาน ผ ท ส งงานไม ตรงเวลา จะถ กต ด คะแนน และถ าไม ส งรายงานการฝ กงาน ต องฝ กงานใหม เท าน น 4. การทารายงาน ควรทาต งแต เร มต นการฝ กงาน จะได เสร จท นตามกาหนดเวลา 5. การเข ยนรายงานการฝ กงานตามร ปแบบฉบ บน เป นเอกสารทางว ชาการ จะต องทาให เป น ระเบ ยบเร ยบร อย เน อหาส วนใดท ค ดลอกจากอ นเทอร เน ต น กเร ยนจะต องเปล ยนให เป น ภาษาทางว ชาการ 6. ร ปแบบการเข ยนรายงาน ให ใช ต วอ กษรAngsana New โดยใช ขนาดต วอ กษรด งน ช อบท ช อเร อง ขนาด 18pt เน อหาขนาด 16 pt 7. การเว นขอบกระดาษให ต งค าด งน เว นขอบบน 3.81 ซม. เว นขอบล าง 2.54 ซม. เว นขอบซ าย 3.81 ซม. เว นขอบขวา 2.54 ซม. 8. ปกรายงาน ให ใช กระดาษส อ อน ไม ม ลวดลาย การเข าเล มให เข าแบบส นกาวเท าน น โดย ให แยกส เป นแผนก ด งน แผนกว ชาการบ ญช ส เข ยว แผนกว ชาการขาย/การตลาด ส ส ม แผนกว ชาคอมพ วเตอร /คอมพ วเตอร ธ รก จ ส ฟ า แผนกว ชาการโรงแรม ส ชมพ รายงานการฝ กงาน ว ชา ฝ กงาน รห สว ชา สถานท ฝ กงาน.. เสนอ งานสหก จฯ จ ดทาโดย นาย/นางสาว.. รห สประจาต ว.. สาขาว ชา กล ม รายงานการฝ กงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร. สาขาว ชา.. ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการสยาม ในพระอ ปถ มภ ฯ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 ก ตต กรรมประกาศ ในการฝ กงานในคร งน เป นการฝ กประสบการณ ว ชาช พ ในระด บ รห สว ชา ในการฝ กงานคร งน ข าพเจ าได เร มฝ กงานต งแต ว นท ผลจากการฝ กงานทาให ข าพเจ าได ร บความร และท กษะ ใหม ในการทางาน ข าพเจ าขอขอบค ณอาจารย ท ช วยให การฝ กงาน ของข าพเจ าได สาเร จ ตามจ ดประสงค ของหล กส ตร ขอขอบพระค ณ ขอขอบพระค ณ ขอขอบพระค ณ ขอขอบพระค ณ ผลจากการฝ กงานในคร งน ข าพเจ าจะได นาไปใช ประโยชน ในการประกอบอาช พ และ แนะนาน กศ กษาศ กษาร นน อง ตลอดจนนาไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานต อไป ลงช อ.. บทค ดย อ ในการฝ กงานคร งน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ซ งม ว ตถ ป ระสงค ด งน 1)..2)... 3).4). สถานท ในการฝ กงานของข าพเจ าได แก... ซ งต งอย ท. เป นสถานประกอบการประเภท... ในส วนของข าพเจ าได ฝ กงานในตาแหน ง ซ งทาหน าท 1)... 2) 3).. ผลจากการฝ กงานในคร งน ทาให ข าพเจ าได ประสบการณ และความร ใหม ด งน 1) 2) 3) 4).. สารบ ญ บทท 1 บทน า ความเป นมาและความสาค ญของการฝ กงาน 1.2 ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน 1.3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการฝ กงาน บทท 2 เอกสารและการบ รณาการว ชาการท เก ยวข อง XX บทท 3 ข นตอนการฝ กงาน XX สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า บทท 4 ผลของการฝ กงาน XX บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และ ข อเสนอแนะ XX ภาคผนวก ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค XX บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของการฝ กงาน (ให น กเร ยนเข ยนความเป นมาและความสาค ญของการฝ กงาน ซ งน กเร ยนสามารถเพ มเต มได โดยใช ความค ดของตนเอง) 1.2 ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน (ว ตถ ประสงค ของการฝ กงาน ด ได จากสม ดบ นท กการฝ กงาน) 1.3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการฝ กงาน (ให น กเร ยนเข ยนประโยชน ท คาดว าจะได ร บหล งจากฝ กงานในสถานประกอบการแห งน ม อะไรบ าง ให น กเร ยนเข ยนเป นข อ ๆ ) บทท 2 เอกสารและการบ รณาการว ชาการท เก ยวข อง ในกา รฝ กงานตา มหล กส ตร.ข าพเ จ าได ศ กษ า ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร และได ดาเน นการฝ กงาน ซ งสถานท ในการฝ กงานของข าพเจ า ค อ.ต ง อ ย ท.. ตลอดระยะเวลาการฝ กงานข าพเจ าได บ รณาการการฝ กงาน ให สอดคล องก บสาขาว ชาท กาล งศ กษา และรายว ชาด งต อไปน ต วอย าง 2.1 ว ชามน ษยส มพ นธ หล กการม มน ษยส มพ นธ มน ษยส มพ นธ ค อ การต ดต อก ยวข องระหว างมน ษย ด วยส มพ นธภาพอ นด ก บบ คคลอ น เพ อให ได มาซ งความร กใคร น บถ อและความร วมม อท ด ต อก น มน ษยส มพ นธ เป นเร องราวท ว าด วยพฤต กรรมของบ คคลท มาเก ยวข องก นในการ ทางานในองค กรหร อหน วยงาน เพ อให การทางานดาเน นไปได อย างราบร น ความสาค ญของมน ษย ส มพ นธ ในการทางานก ค อ สร างความราบร นในการทางานร วมก น สร างความเข าใจอ นด และความ สาม คค ก อให เก ดความร กใคร และความสาเร จในการทางานร วมก น เป นป จจ ยท ช วยเพ มผลผล ต และเป นเคร องม อช วยในการแก ป ญหาและขจ ดความข ดแย ง มน ษยส มพ นธ ในการทางาน การสร างมน ษยส มพ นธ น นไม ใช เร องยาก เม อทาได แล วจะอานวยประโยชน ให ก บ การดารงช ว ต ครอบคร วและการทางาน สาหร บในด านการทางานน นม ข อท ควรปฏ บ ต ค อ การสร างมน ษยส มพ นธ ก บเพ อนร วมงาน การสร างมน ษยส มพ นธ ท ด ก บบ คคลใน องค กร ม องค ประกอบท สาค ญค อ การสร างความเช อม นให ก บเพ อนร วมงาน การเอาใจใส เพ อน ร วมงาน การปร บต วเองให เข าได ก บเพ อนร วมงาน การควบค มพฤต กรรมและเจตนารมณ ผ อ น เม อต องการสร างส มพ นธภาพท ด ก บเพ อน ร วมงานม ส งท ควรต องปฏ บ ต ค อ การสร างความประท บใจให ก บเพ อนร วมงาน การสร างความ เป นม ตร มองหาส วนด และยอมร บความสามารถของเพ อนร วมงาน คาน งถ งเสมอว าเพ อน ร วมงานท กคนเป นผ ม ค ณค า การส งหร อต ดต องานไม ควรใช ว ธ พ ดผ านก บคนอ น ว ธ การสร างเสน ห ในบ คล กภาพ การเป นคนม เสน ห จะช วยให บ คคลท อย รอบข างอยาก เข ามาช ดใกล และปรารถนาจะร วมงานด วย การสร างเสน ห สามารถทาได โดย การใช น าเส ยงหร อ คาพ ด การแสดงออกทางร างกาย การใช ภาษากายท เหมาะสม การพ ฒนาบ คล กภาพให สง างาม การ แต งกายให เหมาะสมก บกาลเทศะและการม ความม นใจในตนเอง การสร างความส มพ นธ ก บผ ใต บ งค บบ ญชา การปฏ บ ต งานในองค กรผ บ งค บบ ญชา และผ ใต บ งค บบ ญชาจาเป นต องการส อสารเพ อร วมก นดาเน นงานให บรรล ภารก จขององค กร โดย ผ บ งค บบ ญชาจะทาหน าท อานวยการให นโยบายและข อม ลข าวสารท ถ กต องและเหมาะสมแก พน กงาน และในทางตรงก นข ามก ต องร บฟ งข าวสารข อม ล ข อเสนอแนะและความค ดเห นของ พน กงาน เพ อให สามารถประสานงานในการทางานร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ใน การว น จฉ ยต ดส นใจก เป นหน าท ๆสาค ญประการหน งของผ บ งค บบ ญชาและเป นศ ลปะอ นหน งใน การสร างความส มพ นธ ก บผ ใต บ งค บบ ญชา ผ บร หารควรต องร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและการ ว น จฉ ยส งการท เก ดข น ภาระหน าท ส าค ญอ กอย างหน งก ค อการส งการ โดยในการส งการน น สามารถทาได ในหลายร ปแบบ เช นการส งงานด วยวาจาและการส งงานเป นลายล กษณ อ กษร ซ งต อง เล อกใช ให เหมาะสม และย งสามารถส งโดยใช การบ งค บหร อออกคาส ง การส งงานแบบขอร อง การส งงานแบบแนะนา การส งงานแบบอาสาสม คร ซ งก ข นอย ก บว าต วผ บร หารจะเล อกใช การ ส งงานแบบใด หล กปฏ บ ต ในการเป นผ ช วยท ด การปฏ บ ต ต วเป นผ ช วยท ด น นจะใช หล ก 3 ประสานก ค อ ม อด ใจด ความค ดด ซ งม อด ก ค อม ความร ความสามารถ ประสบการณ บ คล กภาพและล กษณะ ท าทางด ใจด ก ค อม ความม นคงทางจ ตใจ ม ความร บผ ดชอบ เอาใจใส ในงาน ม ความขย นหม นเพ ยร และอดทน ส วนค ดด ก ค อ ม ความค ดร เร ม ม ความเป นผ นา ม มน ษยส มพ นธ ท ด ร จ กกาลเทศะ ร จ ก ช องทางในการต ดต อส อสารและเป นผ ร จ กประมาณตน ข าพเจ าได น าหล กการสร างมน ษยส มพ นธ ในการท างาน มาใช ให เก ดประโยชน ต อการ ปฏ บ ต งาน ได แก เป นผ ม ความร บผ ดชอบ เอาใจใส ในงาน ตรงต อเวลา ย มแย มแจ มใส อ อนน อม ถ อมตน อาสาทางาน และไม เก ยงงาน 2.2 ว ชาคอมพ วเตอร พ วเตอร เพ องานอาช พ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2.3 ว ชาการบ ญช ว ชาการเลขาน การ ว ชาการขาย ว ชาภาษาอ งกฤษ 2.7 ว ชาคณ ตศาสตร 2.8 การบร รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและ 3 D การบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง การฝ กงานในคร งน ข าพเจ าได นาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ด งน ความสอดคล องก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรม ความพอประมาณ ความม เหต ม ผล ม ภ ม ค มก นท ด ในต ว การพ มพ งานตามท ได ร บมอบหมาย ใช กระดาษพ มพ ถ กต อง และไม ส นเปล อง ความร ค ณธรรม การทาบ ญช ใช สม ดบ ญช และลง รายการบ ญช ได ถ กต อง สวยงาม และไม ส นเปล อง ความร ค ณธรรม -เพ มพ นท กษะอาช พ สามารถวางแผนการ ทางานได อย างม ประส ทธ ภาพ การใช โปรแกรม Word ม น าใจ เส ยสละ ซ อส ตย สาม คค อดทน -เพ มพ นท กษะอาช พ สามารถปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานว ชาช พ การลงบ ญช สม ดรายงาน แยกประเภท ม น าใจ เส ยสละ ซ อส ตย สาม คค อดทน ให เพ มก จกรรมท ทาในสถานประกอบการและเต มความสอดคล องหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงด วย การบ รณาการ 3 D ด านประชาธ ปไตย (Democracy) ข าพเจ าทางานตามหน าท ท ได ร บมอบหมายจากห วหน างาน โดยม การวาง แผนการทางานด วยความร เร มสร างสรรค และม การแสดงความค ดเห นให ข อเสนอแนะต าง ๆ ตาม ขอบเขตงานท ทา ด านค ณธรรมและความเป นไทย (Decency) ข าพเจ าจะแสดงความเคารพต อบ คลากรในหน วยงาน ท งระด บห วหน างาน และ เจ าหน าท โดยจะยกม อไหว และกล าวคาว าสว สด ต อห วหน างาน และเพ อนร วมงานท กคร งเม อไปถ ง ท ทางาน และหล งเล กงาน และจะแต งกายด วยช ดน กเร ยนท ถ กระเบ ยบของว ทยาล ยไปฝ กงาน ด านภ ม ค มก นภ ยจากยาเสพต ด (Drug Free) ข าพเจ าไม ย งเก ยวก บยาเสพต ด เพราะยาเสพต ดทาให ร างกายทร ดโทรม สมอง ไม แจ มใส ขาดสต และเป นเร องท ผ ดกฏหมายด วย บทท 3 ข นตอนการฝ กงาน ในการดาเน นการฝ กงานตามหล กส ตร.รห สว ชา ข าพเจ าได ดาเน นการตามข นตอน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks