ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย Ontology Application Management (OAM) Framework User Tutorial พ ฒนาโดย หน วยปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย ภาษาธรรมชาต และความหมาย ศ นย เทคโนโลย อ เล

Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 21 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการโปรแกรมประย กต ฐานความร ออนโทโลย Ontology Application Management (OAM) Framework User Tutorial พ ฒนาโดย หน วยปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย ภาษาธรรมชาต และความหมาย ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต Language and Semantic Technology Laboratory (LST) National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) มกราคม 2556 สารบ ญ บทท 1. บทนา ) ทำควำมร จ กก บโปรแกรม ) ควำมต องกำรของระบบ ) ซอฟแวร ท จำเป นต องม ก อนกำรใช งำน ) ว ธ กำรต ดต งโปรแกรม... 7 บทท 2. การเตร ยมข อม ล ) กำรเตร ยมไฟล ฐำนควำมร ออนโทโลย ในแบบ OWL ) กำรสร ำงฐำนข อม ล เร มต นสร ำงข อม ลในโปรแกรมตำรำงคำนวณ สร ำงกำรเช อมต อก บระบบฐำนข อม ล นำเข ำข อม ล (import) ท สร ำงข นส ระบบฐำนข อม ล กำหนดค ย หล ก (primary key) ให ก บแต ละตำรำง บทท 3. การต งค าการแปลงข อม ล ) กำรต งค ำคร งแรกก อนกำรใช งำนโปรแกรม Configuration กำหนดค ำ Environment Variable สร ำง Internal Database ) กำรเร มต นและหย ดกำรใช งำนโปรแกรม Apache Tomcat ) เร มต นใช งำนโปรแกรม Configuration ) กำรกำหนดค ำกำรเช อมต อก บระบบฐำนข อม ลและ upload ไฟล ฐำนควำมร ออนโทโลย ) กำรกำหนดควำมส มพ นธ ของคลำสก บตำรำง (Class-Table Mapping) ) กำรกำหนดควำมส มพ นธ ของค ณสมบ ต ก บคอล มน (Property-Column Mapping) Datatype Property Mapping Object Property Mapping ) กำรกำหนดค ำกำรแปลงคำศ พท (Vocabulary Mapping) ) บ นท กข อม ลกำรต งค ำและสร ำงข อม ลผลล พธ กำรบ นท กข อม ลกำรต งค ำ กำรสร ำงและจ ดเก บข อม ลผลล พธ ในแบบ RDF กำรนำออกข อม ลผลล พธ ในแบบ RDF กำรนำเข ำข อม ลกำรต งค ำ ) กำรปร บปร งแก ไข (update) ฐำนข อม ล/ กำรต งค ำกำรแปลงข อม ล/ ไฟล ฐำนควำมร ออนโทโลย กำรปร บปร งแก ไขข อม ลในฐำนข อม ลหร อกำรต งค ำกำรแปลงข อม ล กำรปร บปร งแก ไขไฟล ฐำนควำมร ออนโทโลย หร อค ำกำรเช อมต อก บระบบฐำนข อม ล 3.10) ต วอย ำงกำรต งค ำกำรแปลงข อม ลในกรณ ท ม กำร join ตำรำงมำกกว ำ 2 ตำรำง ปร บปร งแก ไขไฟล ฐำนควำมร ออนโทโลย ต วอย ำง ปร บปร งแก ไขฐำนข อม ลต วอย ำง ปร บปร งแก ไขกำรต งค ำกำรแปลงข อม ลสำหร บ Datatype property ปร บปร งแก ไขกำรต งค ำกำรแปลงข อม ลสำหร บ Object property บทท 4. การพ ฒนาระบบส บค นข อม ลเช งความหมาย ) กำรต งค ำระบบส บค นข อม ล กำรกำหนด Search Property กำรกำหนด Display Property กำรกำหนด Search Property และ Display Property แบบอ ำงอ งไปย งคลำสอ น กำรบ นท กข อม ลกำรต งค ำ นำเข ำข อม ลกำรต งค ำ ) กำรใช งำนระบบส บค นข อม ล เร มต นใช งำนโปรแกรมระบบส บค นข อม ลเช งควำมหมำย กำรกำหนดเง อนไขกำรส บค นข อม ล ผลล พธ กำรส บค นข อม ล บทท 5. การพ ฒนาระบบแนะนาข อม ล ) เตร ยมข อม ลต วอย ำง ) กำรต งค ำระบบแนะนำข อม ลและกำหนดคลำสข อม ลแนะนำ (Recommender Class) ) กำรจ ดกำรกฎสำหร บแนะนำข อม ล (Recommendation Rule Management) กำรเข ำส โปรแกรม กำรสร ำงคำแนะนำข อม ล (Add Recommendation) กำรเช อมโยงคำแนะนำข อม ลให ก บผ ร บคำแนะนำ (Link Recommendation) กำรเร ยกด รำยละเอ ยดของกฎสำหร บแนะนำข อม ล (Browse Recommendation) กำรล ำงข อม ลกฎสำหร บแนะนำข อม ล ) กำรส บค นและเข ำถ งข อม ลผลล พธ กำรด รำยละเอ ยดข อม ลแยกตำมคลำส (View) กำรส บค นข อม ลแบบม เง อนไข (Search) สารบ ญร ปภาพ ร ปท 1 แสดงกำร export ไฟล ontology เป นแบบ OWL... 8 ร ปท 2 แสดงกำร Save ข อม ล ontology เป นแบบไฟล OWL... 9 ร ปท 3 แสดงกำรสร ำงข อม ลในฐำนข อม ลในโปรแกรมตำรำงคำนวณ ร ปท 4 แสดงกำรต งค ำกำรเช อมต อก บระบบฐำนข อม ล MySQL ร ปท 5 แสดงกำรสร ำงฐำนข อม ลใหม ร ปท 6 แสดงข นตอนกำรนำเข ำข อม ล.xls ร ปท 7 แสดงข นตอนกำรนำเข ำข อม ล.xls (ต อ) ร ปท 8 แสดงข นตอนกำรกำหนดค ย หล กให ก บตำรำง ร ปท 9 แสดงกำรกำหนดค ำ environment variable ร ปท 10 แสดงกำรกำหนดค ำ environment variable (ต อ) ร ปท 11 แสดงข นตอนกำรสร ำง internal database ร ปท 12 แสดงข นตอนกำรร นโปรแกรม Apache Tomcat ร ปท 13 แสดงข นตอนกำรร นโปรแกรม Apache Tomcat (ต อ) ร ปท 15 แสดงกำรกำหนดค ำกำรเช อมต อฐำนข อม ลและ upload ไฟล ออนโทโลย ร ปท 16 ต วอย ำงคลำสหล กในระด บบนส ด (top-level class) ในออนโทโลย ร ปท 17 แสดงข นตอนกำรกำหนดควำมส มพ นธ ระหว ำงคลำสก บตำรำง (Class - Table Mapping) ร ปท 18 แสดงรำยกำรควำมส มพ นธ ของคลำสก บตำรำงฐำนข อม ลท ผ ใช กำหนด (List of Class Table Mapping) ร ปท 19 แสดงต วอย ำงกำรจำแนก Datatype property ก บ Object property ของคลำส Player ร ปท 20 แสดงข นตอน Property Column Mapping ร ปท 21 แสดง Datatype Property Mapping ร ปท 22 แสดง Object Property Mapping ร ปท 23 แสดงต วอย ำงรำยกำรข อม ลกำรแปลงค ณสมบ ต (List of Property Mapping) ร ปท 24 แสดงต วอย ำงข อม ลลำด บช นของคลำส (class hierarchy) ท ใช เป นข อม ลอ ำงอ งในกำรแปลงคำศ พท ร ปท 25 แสดงข นตอนกำรเข ำส หน ำจอกำหนดค ำกำรแปลงคำศ พท (Vocabulary Mapping) ร ปท 26 แสดงข นตอนกำรเข ำส หน ำจอกำหนดค ำกำรแปลงคำศ พท (Vocabulary Mapping) (ต อ) ร ปท 27 แสดงต วอย ำงรำยกำรข อม ลกำรแปลงคำศ พท (List of Vocabulary Mapping) ร ปท 28 แสดงข นตอนกำรจ ดเก บข อม ลกำรต งค ำกำรแปลงข อม ลลงด สก ร ปท 29 แสดงข นตอนกำรสร ำงและจ ดเก บข อม ลผลล พธ ในแบบ RDF ลงด สก ร ปท 30 แสดงข นตอนกำรนำออกข อม ลผลล พธ ในแบบไฟล RDF/XML ร ปท 31 แสดงข นตอนกำรนำเข ำข อม ลกำรต งค ำจำกด สก ร ปท 32 แสดงต วอย ำงกำรแก ไขค ำกำรเช อมต อฐำนข อม ลหร อ update ไฟล ออนโทโลย ร ปท 33 แสดงกำรแก ไขปร บปร งไฟล ออนโทโลย ต วอย ำง ร ปท 34 แสดงข อม ลเพ มเต มในฐำนข อม ลต วอย ำง ร ปท 35 แสดง Datatype Property Mapping ท ม กำรเช อมโยงควำมส มพ นธ ระหว ำงตำรำงฐำนข อม ล ร ปท 36 แสดงฟอร มกำรกำหนดกำรเช อมควำมส มพ นธ ระหว ำงตำรำงสำหร บ datatype property ร ปท 37 แสดง Object Property Mapping ท ม กำรเช อมโยงควำมส มพ นธ ระหว ำงตำรำงฐำนข อม ลมำกกว ำ 2 ตำรำง ร ปท 38 แสดงฟอร มกำรกำหนดกำรเช อมควำมส มพ นธ ระหว ำงตำรำงสำหร บ object property ร ปท 39 แสดงต วอย ำงรำยกำรข อม ลกำรแปลงค ณสมบ ต (List of Property Mapping) หล งจำกเพ มกำรต งค ำสำหร บค ณสมบ ต ใหม ร ปท 40 แสดงรำยกำรคลำสสำหร บ Application Config ร ปท 41 แสดงรำยกำร Search Property ร ปท 42 แสดงกำรเพ มรำยกำร Search Property ร ปท 43 แสดงรำยกำร Display Property ร ปท 44 แสดงกำรเพ มรำยกำร Display Property ร ปท 45 แสดงต วอย ำงค ณสมบ ต แบบอ ำงอ งไปย งคลำสอ นของคลำส Player ร ปท 46 แสดงกำรกำหนด Display Property เป นค ณสมบ ต แบบอ ำงอ งไปย งคลำสอ น ร ปท 47 แสดงกำรกำหนด Display Property เป นค ณสมบ ต แบบอ ำงอ งไปย งคลำสอ น (ต อ) ร ปท 48 แสดงข นตอนกำรจ ดเก บข อม ลกำรต งค ำระบบส บค นข อม ลลงด สก ร ปท 49 แสดงข นตอนกำรนำเข ำข อม ลกำรต งค ำระบบส บค นข อม ลจำกด สก ร ปท 50 แสดงกำรเป ดโปรแกรม Semantic Search System ร ปท 51 แสดงต วอย ำงกำรกำหนดเง อนไขกำรส บค นข อม ล ร ปท 52 แสดงต วอย ำงผลล พธ ของกำรส บค นข อม ล ร ปท 53 ต วอย ำงกำรเพ มคลำสข อม ลแนะนำ (Recommendation Class) ในไฟล ฐำนควำมร ออนโทโลย ร ปท 54 ต วอย ำงกำรเพ มควำมส มพ นธ ชน ด part-of ท อ ำงอ งไปย งคลำสข อม ลแนะนำ (Recommendation Class) ร ปท 55 แสดงกำรเพ มรำยกำรคลำสสำหร บ Application Config ร ปท 56 แสดงกำรกำหนด Recommender Class ร ปท 57 แสดงกำรเข ำส โปรแกรมระบบจ ดกำรกำรแนะนำข อม ล ร ปท 58 แสดงกำรเข ำส ส วนจ ดกำรกฎสำหร บแนะนำข อม ล ร ปท 59 แสดงข นตอนกำรสร ำงกฎสำหร บใช ในกำรแนะนำข อม ล ร ปท 60 แสดงข นตอนกำรกำหนดเง อนไขของกฎสำหร บใช ในกำรแนะนำข อม ล ร ปท 61 แสดงข นตอนกำรเช อมโยงคำแนะนำข อม ลให ก บผ ร บคำแนะนำ ร ปท 62 แสดงข นตอนกำรเร ยกด รำยกำรกฎสำหร บแนะนำท งหมดท สร ำงข น ร ปท 63 แสดงกำรลบกฎท ใช ในกำรแนะนำข อม ล ร ปท 64 แสดงข นตอนกำรด รำยละเอ ยดข อม ล instance ของคลำสต ำงๆ ในส วนคลำสปกต ( Available Classes ) ร ปท 65 แสดงข นตอนกำรด รำยละเอ ยดข อม ล instance ของคลำสต ำงๆ ในส วนคลำสข อม ลแนะนำ (Reccommendation Classes) ร ปท 66 แสดงข นตอนกำรระบ เง อนไขในกำรส บค นข อม ลตำมคลำส บทท 1. บทนา 1.1) ทาความร จ กก บโปรแกรม โปรแกรมต งค ำระบบแปลงข อม ลจำกฐำนข อม ลโดยใช ออนโทโลย และระบบส บค นข อม ลเช งควำมหมำย (Configuration) ประกอบไปด วยโปรแกรมย อย 2 ส วน ได แก 1) ส วนต งค าการแปลงข อม ลจากฐานข อม ลโดยใช ออนโทโลย (Database to Ontology Mapping Component) เป นโปรแกรมเคร องม อท ใช ในกำรเช อมควำมส มพ นธ ระหว ำงข อม ล (Data Mapping) ในฐำนข อม ลก บฐำนควำมร ออนโทโลย ตำมแบบมำตรฐำน OWL (Web Ontology Language) โดยสร ำงผลล พธ ในแบบข อม ล RDF (Resource Description Framework) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให สำมำรถน ำไปใช งำนในโปรแกรมประย กต ต ำงๆ ตำมแบบเทคโนโลย เว บควำมหมำย (Semantic Web Technology) ได อย ำงสะดวกง ำยดำยย งข น (ด งม รำยละเอ ยดข นตอนกำรใช งำนในบทท 3) 2) ส วนต งค าการส บค นข อม ล (Search Configuration Component) เป นโปรแกรมเคร องม อท ใช ในกำรก ำหนด ร ปแบบกำรส บค นและร ปแบบผลล พธ กำรส บค นข อม ลของระบบส บค นข อม ลเช งควำมหมำย (Semantic Search System) (ด งม รำยละเอ ยดข นตอนกำรใช งำนในบทท 4) โดยผลล พธ ท ได จำกโปรแกรม Configuration จะนำไปใช งำนในโปรแกรมระบบส บค นข อม ลเช งควำมหมำย (Semantic Search System) ซ งเป นโปรแกรมสำเร จร ปท ใช ในกำรส บค นข อม ล RDF (ด งม รำยละเอ ยดข นตอนกำรใช งำนในบทท 4) เอกสำรค ม อกำรใช งำนน แบ งรำยละเอ ยดออกเป น 4 บท ด งน บทท 1 แนะนำโปรแกรม และว ธ กำรต ดต ง บทท 2 แนะนำว ธ กำรเตร ยมข อม ลออนโทโลย และฐำนข อม ล บทท 3 แนะนำว ธ กำรต งค ำกำรแปลงข อม ลจำกฐำนข อม ลโดยอ งก บ ฐำนควำมร ออนโทโลย บทท 4 แนะนำว ธ กำรต งค ำและว ธ กำรใช งำนระบบส บค นข อม ลเช งควำมหมำย 1.2) ความต องการของระบบ ก อนท ท ำนจะสำมำรถเร มต นใช งำนโปรแกรม Configuration ได น น ท ำนต องตรวจสอบค ณสมบ ต ในเคร อง คอมพ วเตอร ของท ำนเส ยก อน เพ อให โปรแกรมสำมำรถท ำงำนได อย ำงเต มประส ทธ ภำพ เคร องคอมพ วเตอร ของท ำนควรม ค ณสมบ ต ข นต ำ ด งน CPU Ram Hard Disk OS JAVA Browser Intel Pentium III Processor หร อส งกว ำ หร อ CPU อ นๆ ท ม ควำมเร วใกล เค ยงหร อส งกว ำ 256MB หร อมำกกว ำ 150MB หร อมำกกว ำ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (Mac OS, UNIX สำมำรถใช งำนได แต ต องปร บเปล ยน ซอฟแวร อ นๆ ท ต ดต งให ตรงก บ OS ท ใช ) JDK 6 หร อเวอร ช นส งกว ำ Firefox 5 หร อเวอร ช นส งกว ำ, Google Chrome (โปรแกรมย งไม สำมำรถใช งำนได ใน Internet Explorer) 1.3) ซอฟแวร ท จาเป นต องม ก อนการใช งาน 6 ก อนเร มต นกำรใช งำนโปรแกรมตำมในเอกสำร Tutorial น เคร องคอมพ วเตอร ของท ำนจะต องต ดต งซอฟแวร ต อไปน ก อน (หำกย งไม เคยต ดต งมำก อน) 1. Java Development Kit (JDK) (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) 2. AppServ (http://www.appservnetwork.com/) 3. Navacat for MySQL (http://www.navicat.co
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks