ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - PDF

Description
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรมควบค มโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ก 0 ส วนท ๑ บทน า ๑. เหต ผลและความเป นมา จากการประช มคณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๒ ได ม มต เห นชอบย ทธศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 14 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรมควบค มโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ก 0 ส วนท ๑ บทน า ๑. เหต ผลและความเป นมา จากการประช มคณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๒ ได ม มต เห นชอบย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ตามท ส าน กงาน กพ. เสนอให ส วน ราชการท เก ยวข องถ อปฏ บ ต และด าเน นการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อนด งกล าว โดยเน นการพ ฒนาค ณภาพข าราชการในการปฏ บ ต งานบนพ นฐานของสมรรถนะ เป นคนด ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ค ณธรรม จร ยธรรมและเข าถ งประชาชน ม ภาวะผ น าการเปล ยนแปลงในท กระด บขององค กรโดยผ านกระบวนการเร ยนร ท ม ความหลากหลาย รวมท งส งเสร มการพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของข าราชการท กระด บให ม ก าล งกายท เข มแข ง และพล งใจท พร อมจะอ ท ศเพ อผลส มฤทธ ของงาน ด งน นกรมควบค มโรค จ งม เหต ผลส าค ญท ต องจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร กรม ควบค มโรค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต แผนย ทธศาสตร ของกรมควบค มโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ให สอดร บก บการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร และสามารถรองร บก บการ เปล ยนแปลงทางการเม อง เศรษฐก จ ส งคม นว ตกรรมและเทคโนโลย ท งจากสถานการณ ภายในประเทศและภายนอกประเทศตามกระแสโลกาภ ว ฒน ท จะเก ดข นในอนาคต เพ อสามารถ ข บเคล อนย ทธศาสตร กรมควบค มโรคให บรรล ผลส มฤทธ ตามประเด นย ทธศาสตร และเตร ยมความพร อมเช งย ทธศาสตร (Strategic Readiness) ให การพ ฒนาบ คลากรของกรมม สมรรถนะ (Competency) ม ความพร อมในการให ความร วมม อและประสานการข บเคล อนย ทธศาสตร (Strategic Driving Force) ให เป นไปตามนโยบายและท ศทางท ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท เก ยวข องของบ คลากรของกรม ม ศ กยภาพสอดคล องก บบทบาทและภารก จของกรมควบค มโรคต อไป ๒. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากรของกรมควบค มโรค ๒.๑ ให ม สมรรถนะด านการปฏ บ ต งาน ม งม นท จะเป นคนเก งท ม ความร ท กษะในการบร หารงานและการปฏ บ ต งาน ๒.๒ ให ม สมรรถนะด านความค ด ม งม นท จะเป นคนด ม จ ตส าน กในการพ ฒนาตนเอง ร ว ธ ค ดอย างเป นระบบ ม ท กษะในการใช ความค ด ๒.๓ ให ม สมรรถนะด านมน ษย ม งม นท จะเข าใจและตระหน กร ในค ณค าของตนเองและของผ อ น ม ท กษะในการปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น เป นคนด ม ความซ อส ตย ส จร ต ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ว น ยและเข าถ งประชาชน 1 ส วนท ๒ ผลการว เคราะห ข อม ลการประเม นสมรรถนะหล กของบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๔ การประเม นสมรรถนะหล กของท กหน วยงานในส งก ดกรมควบค มโรค ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๓๐ หน วยงานท ส งผลการประเม นสมรรถนะหล กของข าราชการ และข าราชการท ได ร บการประเม นสมรรถนะหล ก จ านวน ๒,๔๕๓ คน จากจ านวนข าราชการท งหมด ๒,๘๙๗ คน (ข อม ล ณ ว นท ๒๘ ม ถ นายน ๒๕๕๓) ค ดเป นร อยละ ๘๔.๖๗ ตารางแสดงสร ปผลการประเม นสมรรถนะหล กของข าราชการในส งก ดกรมควบค มโรค ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข าราชการจ านวน ๒,๔๕๓คน) สมรรถนะหล ก จ านวนข าราชการท ม ช องว าง จ านวนข าราชการท อย ใน จ านวนข าราชการท ส งกว าระด บ สมรรถนะ (คน) ระด บท คาดหว ง (คน) ท คาดหว ง (คน) C๑ : การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม (Integrity) ๙๗ ๑,๗๓๕ ๖๒๑ ๓.๙๖% ๗๐.๗๒% ๒๕.๓๑% C๒ : บร การท ด (Service Mind) ๒๐๓ ๑๖๙๓ ๕๕๗ ๘.๒๘% ๖๙.๐๑% ๒๒.๗๐% C๓ : การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Mastery / Expertise) ๔๘๐ ๑๔๘๒ ๔๙๑ ๑๙.๕๗% ๖๐.๔๑% ๒๐.๐๑% C๔ : การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) ๔๖๒ ๑๕๒๙ ๕๐๒ ๑๗.๒๐% ๖๒.๓๓% ๒๐.๔๖% C๕ : การม น าใจใจเป ดกว าง เป นพ เป นน อง (Relationship) ๒๙๒ ๑๖๒๔ ๕๓๗ ๑๑.๙๐% ๖๖.๒๐% ๒๑.๘๙% C๖: การท างานเป นท ม (Teamwork) ๒๒๒ ๑๖๐๘ ๖๒๓ ๙.๐๕% ๖๕.๕๕% ๒๕.๔๐% รวมจ านวนข าราชการท ง ๖ สมรรถนะ (คน) ๑,๗๑๗ ๙,๖๗๑ ๓,๓๓๐ ค ดเป นร อยละ ๑๑.๖๖% ๖๕.๗๑% ๒๒.๖๒% 2 จากตารางสร ปผลการประเม นสมรรถนะหล กฯ ข างต น รวมจ านวนข าราชการท ง ๖ สมรรถนะ ๑,๗๑๗ + ๙,๖๗๑ + ๓,๓๓๐ = ๑๔,๗๑๘ คน ซ งปรากฏผลในภาพรวม จ าแนกข าราชการออกเป น ๓ กล ม ด งน ๑. ข าราชการท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ารท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ท ง ๖ สมรรถนะ ต ากว าระด บท คาดหว งหร อม ช องว างสมรรถนะ หร อม ช องว างสมรรถนะ ม จ านวนท งหมด ๑,๗๑๗ คน ค ดเป นร อยละ ๑๑.๖๖ ๒. ข าราชการท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ารท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล กท ง ๖ สมรรถนะ อย ในระด บท คาดหว งจ านวนท งหมด ๙,๖๗๑ คน ค ดเป นร อยละ ๖๕.๗๒ ๓. ข าราชการท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล ก ารท ม ผลการประเม นสมรรถนะหล กท ง ๖ สมรรถนะ ส งกว าระด บท คาดหว งม จ านวนท งหมด ๓,๓๓๐ คน ค ดเป นร อยละ ๒๒.๖๒ ในภาพรวมสมรรถนะหล กท ม ช องว างของสมรรถนะมากท ส ด เร ยงตามล าด บด งน ล าด บท ๑ ค อ C๓ : การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ จ านวน ๔๘๐ คน ค ดเป นร อยละ ๒๗.๙๖ ล าด บท ๒ ค อ C๔ : การม งผลส มฤทธ จ านวน ๔๒๓ คน ค ดเป นร อยละ ๒๔.๖๔ ล าด บท ๓ ค อ C๕ : การม น าใจ ใจเป ดกว างเป นพ เป นน อง จ านวน ๒๙๒ คน ค ดเป นร อยละ ๑๗.๐๐ ล าด บท ๔ ค อ C๖ : การท างานเป นท ม จ านวน ๒๒๒ คน ค ดเป นร อยละ ๑๒.๙๒ ล าด บท ๕ ค อ C๒ : บร การท ด จ านวน ๒๐๓ คน ค ดเป นร อยละ ๑๑.๘๒ ล าด บท ๖ ค อ C๑ : การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม จ านวน ๙๗ คน ค ดเป นร อยละ ๕.๖๕ ๓๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ C๑ C๒ C๓ C๔ C๕ C๖ C๑ C๒ C๓ C๔ C๕ C๖ 3 ระด บหน วยงานและระด บบ คคล ข าราชการในส งก ดกรมควบค มโรค ม ช องว างสมรรถนะ (gap) ส งส ดตามล าด บ ด งน ล าด บท ๑ ค อ C๓ : การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ ล าด บท ๒ ค อ C๔ : การม งผลส มฤทธ ล าด บท ๓ ค อ C๕ : การม น าใจ ใจเป ดกว าง เป นพ เป นน อง ล าด บท ๔ ค อ C๖ : การท างานเป นท ม ล าด บท ๕ ค อ C๒ : บร การท ด ล าด บท ๖ ค อ C๑ : การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม ระด บท คาดหว ง (level) : ข าราชการในส งก ดกรมควบค มโรค ม ช องว างสมรรถนะ (gap) ส งส ดในระด บท คาดหว ง L๑ ซ งประกอบด วยข าราชการกล ม/ต าแหน งงานท วไป ระด บปฏ บ ต งาน, ระด บช านาญงานและข าราชการกล ม/ต าแหน งงานว ชาการ ระด บปฏ บ ต การ สร ปผลการประเม นสมรรถนะหล ก พบว าข าราชการท ม ช องว างชองสมรรถนะ (gap) ค ดเป นร อยละ ๑๑.๖๖ ข าราชการท ไม ม ช องว างของสมรรถนะ ค ดเป นร อยละ ๘๘.๓๔ และท ม ช องว างของ สมรรถนะมากท ส ดล าด บ๑ ค อ C๓: การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ ล าด บ๒ ค อ C๔: การม งผลส มฤทธ และล าด บ๓ ค อ C๕ : การม น าใจ ใจเป ดกว าง เป นพ เป นน อง และพบว า ท กสมรรถนะม ช องว างของสมรรถนะ (gap) ส งส ดในระด บท คาดหว ง L๑ ซ งประกอบด วยข าราชการกล มประเภท/ต าแหน งงานท วไปในระด บปฏ บ ต งาน, ระด บช านาญงาน และกล ม ประเภท/ต าแหน งงานว ชาการในระด บปฏ บ ต การ ส วนท ๓ ว ส ยท ศน พ นธก จและประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร กรมควบค มโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ว ส ยท ศน : เป นองค กรช นน าระด บนานาชาต ท ส งคมเช อถ อและไว วางใจ เพ อปกป องประชาชนจากโรคและภ ยส ขภาพ ด วยความเป นเล ศทางว ชาการ ภายในป ๒๕๖๓ พ นธก จ : ๑. ส งเสร มกระบวนการประสานความร วมม อก บเคร อข ายภายในและระหว างประเทศในการผล ตและพ ฒนาผ เช ยวชาญ องค ความร ข อม ลข าวสาร เคร องม อ กฎหมายการเฝ า ระว ง ป องก นและควบค มโรคและภ ยส ขภาพรวมท งการให บร การเฉพาะท ได มาตรฐานสากล ๒. ส งเสร ม สน บสน น แลกเปล ยนความร ให เคร อข ายและประชาชน ๓. ผล กด นและต ดตามการบ งค บใช กฎหมายท จ าเป นต อการปกป องประชาชนจากโรคและภ ยส ขภาพ ๔. เตร ยมความพร อมในการในการจ ดการภาวะค กคามและภ ยส ขภาพใหม ๆได ท นการณ ๕. พ ฒนาและประเม นศ กยภาพระบบ กลไกของเคร อข ายการด าเน นงานเฝ าระว ง ป องก นและควบค มโรคและภ ยส ขภาพ ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร กรมควบค มโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ประกอบด วย ๔ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ : พ ฒนาบ คลากรในการปฏ บ ต งานบนพ นฐานของสมรรถนะ ม ๒ กลย ทธ ค อ กลย ทธ ท ๑ : การพ ฒนาสมรรถนะข าราชการ กลย ทธ ท ๒ : การพ ฒนาความก าวหน าในอาช พ เป าหมาย : บ คลากรได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพในการปฏ บ ต งานตามสมรรถนะ ตามความจ าเป นและค มค า ย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาข าราชการให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดถ อค าน ยมขององค กร เพ อสร างจ ตส าน กท ด ในการปฏ บ ต งานและเข าถ งประชาชน ม ๑ กลย ทธ ค อ กลย ทธ : การส งเสร มและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม เป าหมาย : ข าราชการได ร บการพ ฒนาให เป นคนด ม ความซ อส ตย ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดถ อค าน ยม ม จ ตส าน กท ด ในการปฏ บ ต งานและเข าถ งประชาชน ย ทธศาสตร ท ๓ : การพ ฒนาผ น าการเปล ยนแปลงท กระด บในองค กร โดยผ านกระบวนการเร ยนร ท หลากหลาย ให สามารถเป นผ น าตนเอง ผ น าท ม ผ น าองค กรและ ผ น าเคร อข าย ม ๑ กลย ทธ ค อ กลย ทธ ในการพ ฒนาทางด านบร หารและผ น าการเปล ยนแปลง เป าหมาย : ผ น าท กระด บได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง ให เป นผ น าการเปล ยนแปลง สามารถผล กด นองค การไปส เป าหมายท ก าหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท ๔ : ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการท กคนท กระด บให ม พล งกายท เข มแข งและพล งใจท พร อมอ ท ศเพ อผลส มฤทธ ของงาน ม ๑ กลย ทธ ค อ กลย ทธ การพ ฒนาเสร มสร างความร เพ อให ข าราชการพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ด เป าหมาย : ข าราชการม ค ณภาพช ว ตท ด เก ดความตระหน ก ม แนวทางปร บปร งพ ฒนาค ณภาพช ว ตของตนเองและม จ ตส าน กม ส วนร วมในการแก ไขส งแวดล อมในการ ท างานให ด ข น เพ อส งเสร มส งแวดล อมของตนเอง เพ อนร วมงานและองค การ 5 ส วนท ๔ ก ก.. ก.. - ก ก ก ก /ก ก ก. ก ก. ก ก. ก... ก.. -. ก. - ก ก ก - - ก ก ก - / ก ก 6 ก ก /ก ก. ก ก. ก ก - ก ก ก - ก ก - ก ก ก.. ก ก ก ก - ก ก ก - - ก - ก ก ก ก ก - - ก - ก ก ก.. ก ก ก 7 ก ก /ก ก ก - ก ก (IDP) - (IDP) ก - ก กก ก - ก ก ก. ก ก - ก ก ก ก - ก. ก ก ก ก ก (PMQA) - ก ก ก ก ก - ก ก ก ก ก - / - ก ก ก ก - ก - ก ก - ก - - ก - ก ก ก ก ก 8 ก ก /ก ก ก ก ก - ก - / ก - - ก - ก ก 9 : ก ก ก ก /ก ก. ก. ก ก ก ก ก. ก ก ก ก ก. กก ก ก. ก ก. ก / ก ก ก. - ก ก - ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks