นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร - PDF

Description
นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 12 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร ช อผ รายงาน ส ญชณ ญา คชนาเคนทร หน วยงาน โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร ป การศ กษา 2556 รายงานผลการใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกตของ เด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ม ว ตถ ประสงค 1) เพ อพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพ ของหน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท ๒ ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80 /80 2) เพ อเปร ยบเท ยบผลการเร ยนร เร องท กษะทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ยก อน และหล งการเร ยนด วยหน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด าน การส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 และ 3) เพ อศ กษาท กษะการปฏ บ ต ก จกรรมพ นฐานทาง ว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ยท จ ดการเร ยนร ด วยหน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการ ด านการส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โดยเป าหมายเป นเด กปฐมว ยช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 33 คนโดย การเล อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร องม อท ใช ในการศ กษา ประกอบด วย 1) หน งส อน ทาน ส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกตของเด กปฐมว ย จ านวน 7 เร อง 2) แผนการจ ด ประสบการณ การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกตของเด ก ปฐมว ย จ านวน ๔๒ แผน 3) แบบทดสอบว ดผลการเร ยนร ก อนเร ยนและหล งเร ยน จ านวน 20 ข อ และ 4) แบบส งเกตการประเม นการปฏ บ ต ก จกรรมท กษะพ นฐานทางว ทยาศาสตร ด านการส งเกต สถ ต ท ใช ในการ ว เคราะห ข อม ล ได แก ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และค า t - test dependent ผลการศ กษาพบว า 1. ประส ทธ ภาพของหน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกต ของเด กปฐมว ย เท าก บ / ซ งม ค าประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 2. ผลการเปร ยบเท ยบคะแนนสอบก อนเร ยนและหล งเร ยนของเด กปฐมว ยท เร ยนจากหน งส อ น ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกตของเด กปฐมว ย พบว าคะแนนสอบหล ง เร ยนส งกว าคะแนนสอบก อนเร ยน อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ ผลการประเม นท กษะการปฏ บ ต ก จกรรมพ นฐานทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ยท จ ดการ เร ยนร ด วยหน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการส งเกตของเด กปฐมว ย ปรากฏผลโดยภาพรวมอย ในระด บ ด นางนองน ตย เถ นบ ร นทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง รายงานผลการใช หน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานคากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 ช อผ รายงาน นางนองน ตย เถ นบ ร นทร ป ท ทาการศ กษา ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การศ กษาผลการใช หน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานค ากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 คร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อสร างหน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานค ากลอน กล ม สาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 ให ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 เพ อเปร ยบเท ยบ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/3 ก อนและหล งการใช หน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานคากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 และเพ อศ กษาความพ งพอใจของ น กเร ยนท ม ต อหน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานค ากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษา ป ท 3 ประชากรท ใช ในการทดลองได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 255 คน กล ม ต วอย างได แก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/3 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 จ านวน 35 คน ได มาจาก การเล อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร เคร องม อท ใช ในการศ กษาคร งน ได แก หน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานคากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 จ านวน 5 เล ม ซ งม ประส ทธ ภาพ โดยรวมเท าก บ 85.68/83.22 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งการใช หน งส อ ส งเสร มการอ าน ช ดน ทานคากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 เป นแบบปรน ย ชน ดเล อกตอบ 3 ต วเล อก จ านวน 30 ข อ ซ งม ค าความเช อม นท งฉบ บเท าก บ.9624 และแบบสอบถาม ความพ งพอใจ ของน กเร ยนท ม ต อหน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานคากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 เป นแบบประมาณค า จานวน 15 ข อ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ค าร อย ละ ค าเฉล ย ( ) ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค าความยากง าย (p) ค าอ านาจจ าแนก (r) ค าความเช อม น ของแบบทดสอบใช ส ตร KR - 20 ค าความเช อม นของแบบสอบถามใช ว ธ หาค าส มประส ทธ แอลฟา ของครอนบ ค เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนก อนและหล งการใช หน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานคากลอน โดยใช ส ตร t-test for Dependent ผลการศ กษาพบว า 1 หน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานค ากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษา ป ท 3 ม ประส ทธ ภาพโดยรวมเท าก บ 85.68/83.22 ส งกว าเกณฑ มาตรฐาน 80/80 ท กาหนดไว 2 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3/3 หล งการใช หน งส อ ส งเสร มการอ าน ช ดน ทานค ากลอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 ส งกว า ก อนการใช หน งส อส งเสร มการอ าน อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 แสดงว า การสร างหน งส อ ส งเสร มการอ านท ม ประส ทธ ภาพและนามาใช ก บน กเร ยน สามารถทาให น กเร ยน ม พ ฒนาการทางด านท กษะ การอ านและม ความเข าใจในการอ านเพ มข น 3 ความพ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อหน งส อส งเสร มการอ าน ช ดน ทานค ากลอน กล มสาระ การเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 น กเร ยนม ความพ งพอใจอย ในระด บมากท ส ด โดยม ค าเฉล ย เท าก บ 4.75 นางวรางคณา พรเกาะ คร ว ทยฐานะคร ชานาญการพ เศษ ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ****************************** เร อง รายงานการเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งการใช บทเร ยนสาเร จร ป ว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 ผ ว จ ย นางวรางคณา พรเกาะ ป 2550 การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1) เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งการใช บทเร ยนส าเร จร ปว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนศร เอ ยม อน สรณ 2) ศ กษาเจตคต ของน กเร ยนท ม ต อบทเร ยนส าเร จร ปว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก และ 3) ศ กษาความค ดเห นของน กเร ยนท ม ต อบทเร ยนส าเร จร ป กล มต วอย างการว จ ยค อ น กเร ยนท เร ยนว ชา ว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก จ านวน 48 คน ได มาจากการเล อกแบบเจาะจง เคร องม อว จ ยประกอบด วย บทเร ยนส าเร จร ปว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก แบบทดสอบ แบบว ดความค ดเห น และแบบว ดเจตคต ซ งได ผ านการตรวจสอบค ณภาพโดยให ผ เช ยวชาญช วยตรวจสอบความเท ยงตรงเช งเน อหา ประมวลผลด วยเคร อง คอมพ วเตอร โปรแกรมส าเร จร ปทางส งคมศาสตร สถ ต ท ใช ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมต ฐานด วย ค าสถ ต ทดสอบ t test ผลการว จ ย พบว า การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนและหล งการใช บทเร ยนส าเร จร ป ว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 พบว า ผลส มฤทธ ทาง การเร ยนหล งการใช บทเร ยนส าเร จร ปว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอกส งกว าก อนการใช บทเร ยนส าเร จร ป ว ชาว ทยาศาสตร เร องพ ชดอก อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส าหร บเจตคต ของน กเร ยนท ม ต อการ ใช บทเร ยนส าเร จร ปว ชาว ทยาศาสตร เร องพ ชดอก พบว า เจตคต ของน กเร ยนท ม ต อบทเร ยนส าเร จร ปว ชา ว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก ก อนเร ยนภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมาก (ค าเฉล ย 3.57) และเจตคต ของ น กเร ยนท ม ต อบทเร ยนส าเร จร ปว ชาว ทยาศาสตร เร อง พ ชดอก หล งเร ยนภาพรวมอย ในระด บเห นด วย มาก (ค าเฉล ย 4.10) โดยหล งการเร ยนด วยบทเร ยนส าเร จร ปม เจตคต มากกว าก อนเร ยนด วยบทเร ยน ส าเร จร ป ส าหร บน กเร ยนม ความค ดเห นต อบทเร ยนส าเร จร ปภาพรวมอย ในระด บเห นด วยมากท ส ด (ค าเฉล ย 4.47) นายอภ น นท สาล คงประย ร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการพ เศษ ห วหน ากล มสาระการเร ยนร เพ มเต ม (คอมพ วเตอร ) ช อเร อง รายงานการพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 ช อผ รายงาน นายอภ น นท สาล คงประย ร โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร ป การศ กษา 2553 การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง โปรแกรม ไมโครซอฟต เอ กเซล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 ท ม ประส ทธ ภาพตามเกณฑ 80/80 เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยนก อนและหล งการเร ยนด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วย สอน เร อง โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล กล มสาระ การเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 เพ อศ กษาความ พ งพอใจของผ เร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มต วอย างท ใช ในการศ กษาคร งน ค อ ผ เร ยนช นประถมศ กษาป ท 6/3 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ จ านวน 30 คนโดยการส มแบบเจาะจง เคร องม อท ใช ในการเก บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks