แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป PDF

Description
แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Scrapbooking

Publish on:

Views: 14 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร 1 2. นโยบายกรมส งเสร มการเกษตรป ด านการบร หารทร พยากรบ คคลป กรอบแนวค ดความเช อมโยง ย ทธศาสตร ของกรมส งเสร มการเกษตรก บย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 5 5. สร ปโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป ภาคผนวก ก. ค าส งกรมส งเสร มการเกษตรท 417/2552 เร องแต งต งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร ก - 1 การบร หารทร พยากรบ คคล ข. แผนพ ฒนาบ คลากรกรมส งเสร มการเกษตร ป 2553 ข - 1 ค. ข อม ลอ างอ ง ค - 1 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน (ก.พ.) ได ม นโยบายให ส วนราชการจ ดท าแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทาง HR Scorecard เพ อใช เป นเคร องม อในการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐอย างม ประส ทธ ภาพ โดยกรมส งเสร มการเกษตรได แต งต งคณะกรรมการ อ านวยการและคณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมส งเสร มการเกษตร โดยคณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ม หน าท จ ดท าแผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล และจ ดท าแผนปฏ บ ต การ รวมท งจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 2553 ได น าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ ) ฉบ บปร บปร ง เป นแผนช น า รวมท งนโยบายและส งเสร มการเกษตรป งบประมาณ พ.ศ กฎ/ระเบ ยบ/แนวทางปฏ บ ต ของส าน กงาน ก.พ. แผนย ทธศาสตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ และแผนพ ฒนาบ คลากรกรมส งเสร มการเกษตร ป มาใช ประกอบในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ด งกล าวด วย เพ อให เช อมโยงและสอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ในท ายน กองการเจ าหน าท ในฐานะเลขาน การคณะท างานฯ หว งว าแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 2553 จะเป นประโยชน ต อเจ าหน าท ท เก ยวข องในการน าไปใช ประกอบในการปฏ บ ต งานด านการบร หารทร พยากรบ คคล นอกจากน ย งน าไปใช ในการปร บปร ง/พ ฒนาการด าเน นงาน รวมท งการก าหนด แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลในป ต อไป กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าขว ญ และค าน ยมของกรมส งเสร มการเกษตร 1.1 ว ส ยท ศน กรมส งเสร มการเกษตรเป นองค กรท ม งม นในการส งเสร มและพ ฒนาให ครอบคร วเกษตรกรอย ด ม ส ขอย างย งย น 1.2 ค าขว ญ กรมส งเสร มการเกษตร ม คนอย ท วท กท ศ เป นม ตรแท ของเกษตรกร 1.3 ค าน ยม ม งม นบร การ ท มงานเป นเล ศ เช ดช ค ณธรรม ผ น าการเปล ยนแปลง 1.4 พ นธก จ 1) ส งเสร มและพ ฒนาเกษตรกร ครอบคร ว องค กรเกษตรกร และว สาหก จช มชนให ม ความเข มแข ง และสามารถพ งพาตนเองได 2) ส งเสร มและพ ฒนาเกษตรกรให ม ข ดความสามารถในการผล ตและจ ดการส นค าเกษตรตามความต องการของตลาด 3) ให บร การทางการเกษตรตามสภาพป ญหาและความต องการของเกษตรกร 4) ศ กษา ว จ ย และพ ฒนางานด านการส งเสร มการเกษตร และบ รณาการการท างานก บท กภาคส วน 1 2. นโยบายกรมส งเสร มการเกษตร ป 2553 นโยบายและส งเสร มการเกษตรในป งบประมาณ 2553 ม จ ดม งเน น 4 ด าน ด งน 1) ส งเสร มหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2) พ ฒนาและใช ประโยชน ฐานข อม ลการเกษตร 3) ปร บกระบวนการท างานให สามารถรองร บสถานการณ ท เปล ยนแปลง 4) ข บเคล อนนโยบาย 10 ประเด นต อเน องจากป งบประมาณ 2552 ด งน 2.1) แผนย ทธศาสตร องค กร 2.2) การบร หารงานแบบม งผลส มฤทธ (Result-Based Management : RBM) 2.3) การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) 2.4) เทคโนโลย สารสนเทศ 2.5) การควบค มภายในและการบร หารความเส ยง 2.6) การพ ฒนาบ คลากร 2.7) ค ณธรรมและจร ยธรรม 2.8) การบ รณาการการท างาน 2.9) ระบบส งเสร มการเกษตร 2.10) การเผยแพร และประชาส มพ นธ 2 3. ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป 2553 ด านการบร หารทร พยากรบ คคลในป 2523 ได น าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ เป นแผนช น าในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 2553 ท งน ย งได น าข อม ลต างๆ มาใช เป นแนวทางในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การฯ ด งน 3.1 พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 26 มกราคม 2551 เป นต นไป และส าน กงาน ก.พ. ได ก าหนดกฎ/ระเบ ยบ/ แนวทางปฏ บ ต ต างๆ เพ อให ส วนราชการใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานด านการบร หารทร พยากรบ คคล 3.2 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) จ ดท าโดยส าน กงาน ก.พ.ร. ม ประเด นย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการบร หารทร พยากร บ คคลโดยตรง 2 ประเด น ด งน 1) ม งส การเป นองค การท ม ข ดสมรรถนะส ง บ คลากรม ความพร อมและความสามารถ ในการเร ยนร ค ดร เร ม เปล ยนแปลงและปร บต วได อย าง เหมาะสมต อสถานการณ ต าง ๆ 2) สร างระบบการก าก บด แลตนเองท ด เก ดความโปร งใส ม นใจ และสามารถตรวจสอบได รวมท งท าให บ คลากรปฏ บ ต งานอย างม จ ตส าน กความ ร บผ ดชอบต อตนเอง ต อประชาชนและต อส งคมโดยรวม 3.3 นโยบายกรมส งเสร มการเกษตรและในป 2553 ม ประเด นม งเน นด านการพ ฒนาบ คลากร โดยให ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรของกรมส งเสร มการเกษตร ระบบประก นค ณภาพการฝ กอบรม ระบบประเม นสมรรถนะบ คลากร พ ฒนาบ คลากรในหล กส ตรหล ก และตามสมรรถนะท จ าเป น ตามสายงาน/ต าแหน ง 3.4 แผนย ทธศาสตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ส าค ญในการพ ฒนากรมส งเสร มการเกษตรด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล ค อ การพ ฒนาองค กร บ คลากร และกระบวนการท างาน 3.5 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยกรบ คคล กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ ได ก าหนดสาระส าค ญต าง ๆ ด งน 1) กรอบแนวค ดการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5 ม ต ได แก 1.1) ม ต ด านความสอดคล องเช งกลย ทธ 1.2) ม ต ด านประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล 3 1.3) ม ต ด านประส ทธ ผลการบร หารทร พยากรบ คคล 1.4) ม ต ด านความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1.5) ม ต ด านค ณภาพช ว ต ความสมด ลระหว างช ว ตการท างาน 2) ประเด นย ทธศาสตร 7 ประเด น ด งน 1.1) ก าหนดนโยบาย และแผนการบร หารทร พยากรบ คคลท สอดคล องก บนโยบายและพ นธก จของกรม 1.2) พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะ ความสามารถเหมาะสมก บย ทธศาสตร 1.3) วางระบบการบร หารผลงานและการให ค าตอบแทนท โปร งใส และม ความเป นธรรม 1.4) พ ฒนาหน วยงานและบ คลากรด านบร หารทร พยากรบ คคลให เป นม ออาช พ 1.5) บร หารทร พยากรบ คคลอย างเป นระบบ ม มาตรฐาน โปร งใส และเป นท ยอมร บ 1.6) สร างขว ญก าล งใจให บ คลากร 1.7) สร างภาพล กษณ และว ฒนธรรมท ด ขององค กร 3) โครงการส าค ญเพ อรองร บย ทธศาสตร ม ด งน 3.1) โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล 3.2) โครงการจ ดท าและพ ฒนารายการสมรรถนะบ คลากรกรมส งเสร มการเกษตร 3.3) โครงการจ ดท าและประเม นสมรรถนะบ คลากรเพ อการบร หารทร พยากรบ คคล 3.4) โครงการพ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ 3.5) โครงการจ ดท าเส นทางความก าวหน า 3.6) โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านการพ ฒนาบ คลากร 3.7) โครงการจ ดท าระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งานและการให ค าตอบแทน 3.8) โครงการพ ฒนาบ คลากรด านทร พยากรบ คคลให เป นม ออาช พ 3.9) โครงการเสร มสร างค ณภาพช ว ตและขว ญก าล งใจบ คลากรในองค กร 3.10) โครงการเสร มสร างภาพล กษณ และว ฒนธรรมท ด ในองค กร การด าเน นงานด านการบร หารทร พยากรบ คคลในป 2553 ได น าสาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต นโยบายและแผนต าง ๆ ท เก ยวข องด งกล าวข างต น มาก าหนดแนวทางในการปฏ บ ต งานเพ อให สอดคล อง เช อมโยงและสน บสน นการด าเน นงานในระด บต าง ๆ ได อย างเหมาะสมท งในระยะส นและระยะยาวในล าด บต อไป 4 4. กรอบแนวค ดความเช อมโยง ย ทธศาสตร ของกรมส งเสร มการเกษตรก บย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กลย ทธ การบร หารทร พยกรบ คคล กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ โครงการตามแผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป 2553 ย ทธศาสตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ นโยบายกรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ กฎ/ระเบ ยบ/แนวทางปฏ บ ต ของส าน กงาน ก.พ./ส าน กงาน ก.พ.ร. 1. ก าหนดนโยบาย และแผนการบร หาร ทร พยากรบ คคลท สอดคล องก บนโยบายและ พ นธก จของกรม 2. พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะ ความสามารถ เหมาะสมก บย ทธศาสตร 3. วางระบบการบร หารผลงานและการให ค าตอบแทนท โปร งใส และม ความเป นธรรม 4. พ ฒนาหน วยงานและบค ลากรด านบร หาร ทร พยากรบ คคลให เป นม ออาช พ 5. บร หารทร พยากรบ คคลอย างเป นระบบ ม มาตรฐาน โปร งใส และเป นท ยอมร บ 6. สร างขว ญก าล งใจให บ คลากร 7. สร างภาพล กษณ และว ฒนธรรมท ด ของ องค กร 1. โครงการเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล 2. โครงการจ ดท าระบบประเม นสมรรถนะ 3. โครงการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะ 4. โครงการพ ฒนาบ คลากรตามภารก จ/ย ทธศาสตร /นโยบาย 5. โครงการส งเสร มและสน บสน นการเร ยนร ด วยตนเอง 6. โครงการพ ฒนาบ คลากรตามสายงานอาช พและความก าวหน า 7. โครงการจ ดท าเส นทางความก าวหน า(Career Part) ตามสายอาช พ 8. โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านการพ ฒนาบ คลากร 9. โครงการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการรายบ คคลและการเล อน เง นเด อน 10. โครงการพ ฒนาบ คลากรด านทร พยากรบ คคลให เป นม ออาช พ 11. โครงการเสร มสร างค ณภาพช ว ตและขว ญก าล งใจบ คลากร ในองค กร 12. โครงการสร างภาพล กษณ และว ฒนธรรมท ด ในองค กร 5 5. สร ปโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค โครงการ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ* รวม 7 ประเด นย ทธศาสตร 13 เป าประสงค 12 โครงการ 24,728,800 3 เป าประสงค 1 โครงการ (-) ม ต ท 1 ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร 1. ก าหนดนโยบาย และ แผน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks