บร ษ ท ศร อย ธยา เจนเนอร ล ประก นภ ย จาก ด (มหาชน) - PDF

Description
บร ษ ท ศร อย ธยา เจนเนอร ล ประก นภ ย จาก ด (มหาชน) นโยบายการสน บสน นและบร จาค และจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคม จ ดทาคร งท (Version) 1.0 ว นท ม ผลบ งค บใช ภายใน 30 ว น น บจากว นท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการบร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 20 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บร ษ ท ศร อย ธยา เจนเนอร ล ประก นภ ย จาก ด (มหาชน) นโยบายการสน บสน นและบร จาค และจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคม จ ดทาคร งท (Version) 1.0 ว นท ม ผลบ งค บใช ภายใน 30 ว น น บจากว นท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการบร ษ ทฯ โดยเร ม ต งแต ว นท 12 ก นยายน 2556 อน ม ต โดย ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทฯ คร งท 4/2556 เม อว นท 13 ส งหาคม สารบ ญ 1. ข อกาหนดท วไป ว ตถ ประสงค ขอบเขตของนโยบาย ผ ท ต องปฏ บ ต ตามนโยบายฉบ บน การยกเว นการไม ปฏ บ ต ตามนโยบาย กฎเกณฑ หร อกฎหมายท เก ยวข อง ว นท นโยบายม ผลใช บ งค บ ความถ ในการทบทวนนโยบาย หล กการท วไป การบร จาคและการสน บสน นและการจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคม ประเภทก จกรรมท ให การสน บสน นและ/หร อบร จาคและ/หร อจ ดทาโครงการ การพ จารณาการให การสน บสน นและ/หร อบร จาคและ/หร อจ ดทาโครงการ การเก บร กษาเอกสาร การบ นท กบ ญช บทลงโทษ 1. ข อกาหนดท วไป 1.1 ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นแนวทางในการพ จารณาให การสน บสน น บร จาค และจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคม ของ บร ษ ท ศร อย ธยา เจนเนอร ล ประก นภ ย จาก ด (มหาชน) (บร ษ ทฯ) 1.2 ขอบเขตของนโยบาย แนวทางน จะกาหนดกรอบในการพ จารณาสน บสน น บร จาค และจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อ ส งคม 1.3 ผ ท ต องปฏ บ ต ตามนโยบายฉบ บน ฝ ายงานท ได ร บมอบหมาย และฝ ายงานอ นๆ ท ต องการสน บสน น บร จาค และจ ดทาโครงการ ก จกรรมเพ อส งคม 1.4 การยกเว นการไม ปฏ บ ต ตามนโยบาย ไม ม ข อยกเว นการไม ปฏ บ ต ตามนโยบาย 1.5 กฎเกณฑ หร อกฎหมายท เก ยวข อง ประกาศอธ บด กรมสรรพากร เก ยวก บภาษ เง นได (ฉบ บท 44) เร อง กาหนดรายจ ายเพ อการ สาธารณประโยชน รายจ ายเพ อการศ กษา และรายจ ายเพ อการก ฬา ตามมาตรา 65 ตร (3) แห ง ประมวลร ษฎากร ซ งกาหนดรายจ ายเพ อการสาธารณประโยชน รายจ ายเพ อการศ กษาและ รายจ ายเพ อการก ฬา นโยบายการต อต านการท จร ตคอร ร ปช น นโยบายการให หร อร บของขว ญและการเล ยงร บรองของบร ษ ทฯ นโยบายการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นและการต อต านการสน บสน นทางการเง นแก การก อการร าย (Policy on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) 1.6 ว นท นโยบายม ผลใช บ งค บ 30 ว น น บแต ว นท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการบร ษ ทฯ 1.7 ความถ ในการทบทวนนโยบาย ท ก 2 ป หร อ เม อม การเปล ยนแปลงอย างม น ยสาค ญ 2. หล กการท วไป 2.1 การสน บสน น การบร จาค และการจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคม บร ษ ทฯ ทาได ในร ปของการสน บสน นส งของและ/หร อการเง น บร จาคส งของและ/หร อการเง น และ/หร อจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคมโดยไม ม ว ตถ ประสงค และผลประโยชน ในเช งธ รก จ ซ งการให การ สน บสน น บร จาค และจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคมจะทาใน 2 ล กษณะค อ ให การสน บสน นและ/หร อบร จาคเพ อโครงการทางด านส งคมตามคาขอของหน วยงาน ภายนอก ซ งเป นผ ดาเน นก จกรรม ได แก องค กรท ไม แสวงหากาไร สถาบ นการศ กษา สมาคม องค กรทางศาสนา หน วยงานภาคร ฐ และบร ษ ทเอกชน 3 การสน บสน นและ/หร อบร จาคแก หน วยงานภายนอกเพ อให ดาเน นก จกรรมเพ อส งคมของ บร ษ ทฯ ท ร เร มข นเอง ท งน การสน บสน นและ/หร อบร จาค จะต องไม เป นการเช อมโยงเก ยวข องก บการให ส นบน หร อ เป นการกระทาเพ อร บอ ทธ พลจากผ ม อานาจต ดส นใจขององค กรผ ร บการสน บสน นหร อบร จาคน น ซ งอาจจะ นาไปส ช องทางของการท จร ตคอร ร ปช น 2.2 ประเภทก จกรรมท ให การสน บสน นและ/หร อบร จาคและ/หร อจ ดทาโครงการก จกรรมเพ อส งคม บร ษ ทฯ ได ให ความสาค ญก บการร บผ ดชอบต อส งคม ด วยการม งเน นส งเสร มและพ ฒนาส งคม ช มชนให ด ข น ด งน น ก จกรรมเพ อส งคมท บร ษ ทฯ พ จารณาให การสน บสน นและ/หร อบร จาค และ/หร อจ ดทาต อง เป นก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชนและส งคมส วนรวม สาหร บประเภทก จกรรมเพ อส งคมท บร ษ ทฯ พ จารณา และให ความสาค ญ ได แก ด านการขจ ดความยากจน ด านการพ ฒนาเยาวชนและการศ กษา ด านการทาน บาร งศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ด านส งแวดล อม ด านสาธารณส ข และการสร างเสร มส ขภาพ ด านการฟ นฟ ผ ประสบภ ยพ บ ต ก จกรรมตามประกาศอธ บด กรมสรรพากร เก ยวก บภาษ เง นได (ฉบ บท 44) เร อง กาหนด รายจ ายเพ อการสาธารณประโยชน รายจ ายเพ อการศ กษา และรายจ ายเพ อการก ฬา ตามมาตรา 65 ตร (3) แห งประมวลร ษฎากร 2.3 การพ จารณาการให การสน บสน นและ/หร อบร จาคและ/หร อการจ ดท าโครงการก จกรรมเพ อส งคม การพ จารณาและให ความเห นชอบการให การสน บสน นและ/หร อการบร จาคแก หน วยงาน ภายนอก หร อก จกรรมท เข าข ายในข อ 2.2 หร อก จกรรมท ร เร มข นตามเจตนารมณ ของบร ษ ทฯ รวมท งการกาหนด หล กเกณฑ เง อนไข ว ธ การในการพ จารณาการบร จาค รวมถ งจานวนเง น ให เป นอานาจของประธานเจ าหน าท บร หาร และรายงานต อคณะกรรมการบร ษ ทฯ เพ อทราบในการประช มคร งถ ดไป ดาเน นการตรวจสอบผ ร บบร จาคและผ ท เก ยวข อง (ถ าม ) 1. หากเป นบ คคลหร อน ต บ คคลหร อองค กรท อย ในรายช อบ คคลต องห าม (UN SDN List & OFAC SDN List) ให งดการบร จาคหร อให การสน บสน น 2. หากเป นบ คคลหร อน ต บ คคลหร อองค กรท อย ในรายช อบ คคลท ต องให ความสนใจเป น พ เศษ (High Risk Level) ให แจ งผ ม อานาจอน ม ต ทราบพร อมการขออน ม ต หมายเหต * ผ เก ยวข องหมายถ ง 1. กรรมการ/ผ แทนน ต บ คคล และหร อ 2. ผ ม อานาจกระทาการแทน (ถ าม ) และหร อ 3. ผ ถ อห น/ห นส วนต งแต 20% ข นไป (ถ าม ) 2.4 การเก บร กษาเอกสาร ฝ ายงานท เก ยวข องจะเป นผ เก บร กษาเอกสารการอน ม ต การสน บสน นและบร จาค ส ญญา และ เอกสารท เก ยวข องต าง ๆ ไว เป นระยะเวลา 5 ป 4 2.5 การบ นท กบ ญช กาหนดให ม การบ นท กบ ญช การให การสน บสน นก จกรรมเพ อส งคมและการบร จาคให ถ กต องตาม มาตรฐานการบ ญช 3. บทลงโทษ พน กงานฝ าฝ นการปฏ บ ต ตามระเบ ยบฉบ บน จะถ กลงโทษทางว น ยตามกฎข อบ งค บของบร ษ ทฯ และ อาจม ความผ ดตามกฎหมาย กฎเกณฑ หร อข อกาหนดอ นๆ ท เก ยวข อง 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks