ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร - PDF

Description
ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร STUDENT SATISFACTION TOWARDS EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF BANGNA COMMERCIAL COLLEGE, BANGKOK จร นทร ยา ยวงนาค การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการจ ดการท วไป คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร จร นทร ยา ยวงนาค การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ว ชาเอกการจ ดการท วไป คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ป การศ กษา 2554 ล ขส ทธ ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร ห วข อการค นคว าอ สระ ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ช อ-นามสก ล นางจร นทร ยา ยวงนาค ว ชาเอก การจ ดการท วไป อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เขมมาร ร กษ ช ช พ ป การศ กษา 2554 บทค ดย อ การค นคว าอ สระคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หาร การศ กษาของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ประชากรกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ค อ น กเร ยนน กศ กษาว ทยาล ยพณ ชยการบางนา โดยใช แบบสอบถามเป นเคร องม อในการส ารวจ จ านวน 360 ต วอย าง สถ ต ท ใช ค อ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน สถ ต ท ใช ในการทดสอบ สมมต ฐานความแตกต างระหว างค าเฉล ยของประชากรท ง 2 กล มท เป นอ สระต อก น (Independent Samples t-test) และทดสอบสมมต ฐานความแปรปรวนทางเด ยวของประชากรมากกว า 2 กล มข นไป (Analysis of Variance: ANOVA) หากม ความแตกต างจะทดสอบความแตกต างเป นรายค โดยว ธ Least Significant Difference (LSD) และค าส มประส ทธ สหส มพ นธ อย างง ายของเพ ยร ส น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศ กษาพบว าผ ตอบแบบสอบถามเป นเพศหญ งมากกว าเพศชาย ส วนใหญ ม อาย ป ศ กษาในระด บ ปวช. 1 สาขาว ชาพณ ชยการ ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษาโดย รวมอย ในระด บปานกลาง โดยความพ งพอใจในด านคร ผ สอน ด านคร ท ปร กษาอย ในระด บมาก ด าน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด านอาคารสถานท และภ ม ท ศน ด านการให บร การและส งอ านวยความสะดวกอย ในระด บปานกลาง ผลการว เคราะห สมมต ฐานพบว า ผ เร ยนท ม เพศต างก นม ความพ งพอใจต อด าน คร ผ สอน ด านคร ท ปร กษา ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด านอาคารสถานท ไม แตกต างก น ส วนผ เร ยนท ม อาย ระด บการศ กษาและสาขาว ชาต างก นม ความพ งพอใจต อด านคร ผ สอน คร ท ปร กษาไม แตกต างก น และผ เร ยนท ม อาย ระด บการศ กษาและสาขาว ชาต างก นม ความพ งพอใจต อด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด านอาคารสถานท และภ ม ท ศน และด านการให บร การและส งอ านวยความสะดวกแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 และการบร หารการศ กษาในด านต าง ๆ ม ความส มพ นธ ก บความพ งพอใจ ของผ เร ยนว ทยาล ยพณ ชยการบางนาอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 ค Independent Study Title Student Satisfaction towards Educational Administration of Bangna Commercial College, Bangkok Name-Surname Mrs. Jarinya Yaungnark Major Subject General Management Independent Study Advisor Assistant Professor Dr. Khemaree Ragchoochip Academic Year 2011 ABSTRACT This independent study was carried out to investigate the student satisfaction towards the educational administration of Bangna Commercial College, Bangkok. The sample of the study consisted of 360 students of Bangna Commercial College. The questionnaires were used as the data gathering instrument and the data were analyzed applying Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples t-test, Analysis of Variance: ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results of the study indicated that the majority of the respondents were female, between years old, first-year students in vocational education, and majoring in commerce. The student satisfaction towards the educational administration of Bangna Commercial College in overall aspects was shown at a moderate level. The student satisfaction in the aspects of teachers, advisors, student development activities, buildings and landscape, and registration service were found at a moderate level. The results of hypothesis testing revealed that the students of Bangna Commercial College of different gender and age had no differences in the satisfaction towards the educational administration at 0.05 level of significance. The students of different education levels and majors had no differences in satisfaction towards the educational administration in the aspects of teachers and advisors, however, there was a statistical significant difference in satisfaction in the aspects of student development activities, buildings, service providing and facilities at 0.05 level. Moreover, the educational administration in all aspects had relationship with the student satisfaction at 0.05 level of significance. ง ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาค นคว าอ สระฉบ บน สาเร จได ด วยความช วยเหล อและเส ยสละเวลาให แนะนารวมถ ง การตรวจทานแก ไขมาโดยตลอดจาก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เขมมาร ร กษ ช ช พ อาจารย ท ปร กษา ท ให คาแนะนาท เป นประโยชน อย างย งจนกระท งเสร จสมบ รณ รวมถ ง ดร.สว สด วรรณร ตน ประธานกรรมการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ร ร ตน อ นทร หม อ กรรมการ ท กร ณาให คาแนะนาและ ให คาปร กษาตลอดจนให ความช วยเหล อแก ไขข อบกพร องต าง ๆ เพ อให การศ กษาค นคว าอ สระ ฉบ บ น ม ความสมบ รณ ซ งผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณเป นอย างส งไว ณ โอกาสน ขอขอบค ณอาจารย ท กท านในว ทยาล ยพณ ชยการบางนาท ให คาแนะนาอ นเป นประโยชน ใน การทาว จ ย ทาให งานว จ ยท เน อหาสาระ ครบถ วนและสามารถนามาประย กต ใช งานได จร ง และขอ ขอบใจน ก เร ยนน กศ กษาว ทยาล ยพณ ชยการบางนา ท ให ความร วมม อ ในการตอบแบบสอบถาม และ ขอขอบค ณบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ยท กคนท เป นกาล งใจ และให ความช วยเหล อตลอดช วงเวลาของ การศ กษาและทาการว จ ย การศ กษาค นคว าอ สระ ในคร งน เก ดประโยชน และความด อ นม ค าจากการศ กษาค นคว า อ น บ งเก ดแก ผ อ าน ผ ทาการศ กษาค นคว าอ สระขอบ ชาค ณแด บ ดา มารดา ผ ให กาเน ด คร บาอาจารย ผ ประส ทธ ประสาทว ชาการ อบรมส งสอน ถ ายทอดว ชาความร ผ ม พระค ณท กท านและส งศ กด ส ทธ ท กพระองค ท คอยให การสน บสน นเพ มพ นสต ป ญญา และหากการศ กษาคร งน ขาดตกบกพร องหร อไม สมบ รณ ประการใด ผ ทาการศ กษาว จ ยกราบขออภ ย และขอน อมร บคาว จารย จร นทร ยา ยวงนาค จ สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ค บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ง ก ตต กรรมประกาศ จ สารบ ญ ฉ สารบ ญตาราง ซ สารบ ญภาพ ฎ บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตของการว จ ย คาจาก ดความในการว จ ย กรอบแนวค ดในการว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 9 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บความพ งพอใจ แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บสภาพแวดล อมของสถาบ น แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บการบร หาร แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บการบร หารทางการศ กษา บร บทของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา งานว จ ยท เก ยวข อง 47 ฉ สารบ ญ (ต อ) บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย ประชากรและการส มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการว จ ย การเก บรวบรวมข อม ล ว ธ การว เคราะห ข อม ล 67 4 ผลการว เคราะห ข อม ล การนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห 71 5 สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย งานว จ ยท เก ยวเน องในอนาคต 133 บรรณาน กรม 134 ภาคผนวก 140 ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 141 ภาคผนวก ข. ผลการทดสอบ 149 ประว ต ผ เข ยน 167 ช สารบ ญตาราง ตารางท หน า 3.1 แสดงจานวนประชากรและจานวนกล มต วอย างในการว จ ย แสดงการสร างและการพ ฒนาแบบสอบถาม แสดงผลการทดสอบความเช อม นของแบบสอบถาม แสดงจานวนและค าร อยละของน กเร ยนน กศ กษาว ทยาล ยพณ ชยการบางนา จาแนกตามเพศ แสดงจานวนและค าร อยละของน กเร ยนน กศ กษาว ทยาล ยพณ ชยการบางนา จาแนกตามอาย แสดงจานวนและค าร อยละของน กเร ยนน กศ กษาว ทยาล ยพณ ชยการบางนา จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงจานวนและค าร อยละของน กเร ยนน กศ กษาว ทยาล ยพณ ชยการบางนา จาแนกตามสาขาว ชา แสดงการว เคราะห ระด บการบร หารศ กษาของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา แสดงการว เคราะห ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร แสดงข อม ลการทดสอบความแตกต างของความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หาร การศ กษาของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ แสดงข อม ลการทดสอบความแตกต างของความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หาร การศ กษาของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร จาแนกตามอาย แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จาแนกตามอาย แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา ด านอาคารสถานท และภ ม ท ศน จาแนกตามอาย แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา ด านการให บร การและส งอานวยความสะดวก จาแนกตามอาย 89 ซ สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4.12 แสดงการว เคราะห เปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ด านอาคารสถานท และภ ม ท ศน จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ด านการให บร การและส งอานวยความ สะดวก จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงการว เคราะห เปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร จาแนกตามสาขาว ชา แสดงการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยรายค ความพ งพอใจของผ เร ยนท ม ต อการบร หารการศ กษา ของว ทยาล ยพณ ชยการบางนา กร งเทพมหานคร ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จาแนกตามระด บการศ กษา แสดงการเป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks