ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน - PDF

Description
ค ม อ บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทร แฟ กซ Website.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 20 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทร แฟ กซ Website. เป นระบบงานท เป ดให ประชาชนท วไปสามารถเข ามาร องเร ยนผ านทางหน าเว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ (สขร.) ซ งเป นการเพ มช องทางในการร องเร ยนให แก ประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบเร องท ร องเร ยน ว าม สถานะหร อม การด าเน นการไปถ งข นตอนใดแล ว ส าหร บ ประชาชนท ต องการร องเร ยนผ านหน าเว บไซต ต องลงทะเบ ยนในก อน จ งจะสามารถท าการ ร องเร ยนออนไลน ได ประชาชนสามารถเข าส ได โดยเข าส เว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการข อม ล ข าวสารของราชการ (สขร.) ท เล อกเมน เร องร องเร ยน เพ อเข าส หน าจอร องเร ยนออนไลน การลงทะเบ ยนสมาช ก หากต องการร องเร ยนผ านระบบออนไลน จะต องเป นสมาช กของระบบก อนจ งจะสามารถท าการร องเร ยน ออนไลน ได ให ผ ใช งานไปท หน าระบบร องเร ยน โดยกดท ป ม เข าส ระบบ หร อกล บไปท หน าระบบร องเร ยนเพ อท าการ ลงทะเบ ยนเป นสมาช กเว บไซต Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 1/12 เล อกเมน ลงทะเบ ยน เพ อลงทะเบ ยนเป นสมาช ก โดยเข าไปอ านข อก าหนดและเง อนไขส าหร บการสม คร สมาช ก และการร องเร ยนผ านเว บ ก อนท าการลงทะเบ ยน เม อกดอ าน ข อก าหนดและเง อนไขส าหร บการสม ครสมาช ก และการร องเร ยนผ านเว บ ระบบจะแจ ง รายละเอ ยดและข อก าหนดในการลงทะเบ ยนให ทราบ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 2/12 ข นตอนการลงทะเบ ยน กรอกรายละเอ ยดของผ ใช งาน รายละเอ ยดการกรอกข อม ล ค าน าหน า ช อ-สก ล เพศ ส ญชาต เลขท บ ตรประชาชน เลขท พาสพอร ต เล อกค าน าหน านาม ใส ช อ พร อมนามสก ล เล อกเพศ ชาย/หญ ง เล อกส ญชาต ไทย หร อ อ นๆ ใส เลขท บ ตรประชาชน 13 หล ก หากเล อกส ญชาต เป นอ นๆ ระบบจะแสดงช องให ใส เลขท พาสพอร ต Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 3/12 อาช พ ใส อาช พ หากเล อกอ นๆ ระบบจะแสดงช องให ใส ข อม ลอ นๆ ท อย ใส บ านเลขท อาคาร ช น ถนน ซอย ตรอก หม ท เป นต น จ งหว ด เล อกจ งหว ด อ าเภอ เล อกอ าเภอ ต าบล เล อกต าบล รห สไปรษณ ย รห สไปรษณ ย จะแสดงตามอ าเภอท เล อก อ เมล กร ณากรอกอ เมล ให ถ กต องเพราะระบบจะส งข อม ลไปย งอ เมล ท ได ให ไว เบอร โทรศ พท เบอร โทรศ พท ท สามารถต ดต อได ม อถ อ โทรสาร เบอร โทรศ พท ม อถ อท สามารถต ดต อได เบอร โทรสาร (ถ าม ) เม อกรอกรายละเอ ยดเร ยบร อยแล ว กดป ม ตกลง หากผ ลงทะเบ ยนไม ได กรอกข อม ล จ งหว ด/อ าเภอ/ต าบล/ ระบบจะแสดงข อความ ด งร ป หากลงทะเบ ยนเร ยบร อยแล ว ระบบจะส งรห สผ านไปย งอ เมล ท กรอกไว โดยแสดงข อความ ด งร ป Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 4/12 เม อเข าไปตรวจสอบข อม ลท อ เมล จะพบเมล จากระบบ OIC:e-Petition เร อง การ ลงทะเบ ยนของค ณเร ยบร อยแล ว ระบบแจ งรห สผ านให ก บผ ลงทะเบ ยน ผ ลงทะเบ ยนสามารถ ใส รห สผ านท ระบบแจ งได ท นท หากผ ลงทะเบ ยนล มรห สผ าน สามารถแจ งให ระบบส งรห สผ านใหม ไปย งอ เมล โดยเข าไปกรอกรายละเอ ยด ท เมน ล มรห สผ าน Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 5/12 ข นตอนการร องเร ยนออนไลน 1. เม อผ ใช งานเข าส ได แล ว จะเข าส หน าหล ก เมน หน าหล ก ประกอบด วย ย นร องเร ยน รายการเร องร องเร ยนของค ณ ตรวจสอบเร องร องเร ยน หากต องการย นเร องร องเร ยนออนไลน รายการเร องร องเร ยนของผ ใช งานท เคยย นเร องออนไลน ค นหาเร องร องเร ยน 2. กดเมน เพ อท าการกรอกรายละเอ ยด 3. ใส รายช อหน วยงานท ต องการร องเร ยน แล วกดป ม ด าเน นการต อ 4. ระบบจะแสดงหน าบ นท กรายละเอ ยดการร องเร ยน ให ผ ใช งาน กดเคร องหมายบวก ส วนข นตอนท 2 ร องเร ยนเร อง เพ อใส รายละเอ ยดการร องเร ยน ตรง Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 6/12 5. ระบบจะแสดงหน าจอให กรอกรายละเอ ยดท ต องการร องเร ยน เม อกรอกรายละเอ ยดเร ยบร อยแล ว กดป ม เพ ม เพ อบ นท กรายละเอ ยดการร องเร ยน หมายเหต หากต องการร องเร ยนมากกว า 1 เร อง สามารถกดเคร องหมายบวก ต อไป เพ อเพ มเร องร องเร ยนข อ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 7/12 6. เม อกดเพ มเร องร องเร ยนแล ว ระบบจะแสดงรายการท บ นท กไว อธ บายป ม หากต องการแก ไขรายการท บ นท กเร องร องเร ยน หากต องการลบรายการเร องร องเร ยนท บ นท ก 7. เพ มเอกสารแนบ(ไฟล เอกสาร) ในส วนของ ข นตอนท 3 เอกสารแนบ โดยไฟล ท จ าเป นต องแนบใน การร องเร ยนออนไลน แต ละคร ง ต องม ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ร อง หร อส าเนาพาส พอร ต และหล กฐานค าขอของผ ร องเร ยนท ย นขอต อหน วยงานท ร องเร ยน ข นตอนการแนบเอกสาร ส าเนาบ ตรประชาชน/ส าเนาพาสพอร ต หร อหล กฐานค าขอ 7.1 ให กดป ม หน ารายการท ต องการแนบเอกสาร ระบบจะแสดงหน าต างส าหร บแนบ เอกสาร ด งร ป ให กดป ม Browse เพ อเล อกไฟล 7.2 เล อกไฟล แล วกดป ม แนบเอกสาร เพ อให ระบบบ นท กเอกสารท เล อก Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 8/12 7.3 เม อระบบแนบเอกสารเร ยบร อยจะแสดงส ญล กษณ ด านหล งของรายการท แนบให ทราบว าม เอกสารแนบแล ว ผ ใช งานสามารถกดท ส ญล กษณ เพ อตรวจสอบไฟล ภาพท แนบได 7.4 ถ าต องการแก ไขไฟล แนบ ส าเนาบ ตรประชาชน/พาสพอร ต หร อหล กฐานค าขอให กดป ม เพ อท าการแนบเอกสารใหม ข นตอนการแนบเอกสารอ น/แนบเอกสารประกอบการร องเร ยนเพ ม 7.5 กดป ม เคร องหมายบวก เพ อเพ มเอกสารแนบ ใส รายละเอ ยดเอกสารแนบ กดป ม Browse.. เพ อเล อกไฟล ท ต องการแนบ แล วกดป ม แนบเอกสาร 7.6 เม อแนบเอกสารเร ยบร อยแล ว ระบบจะแสดงรายการแนบเป นรายการท 3 พร อมป มแก ไข และป มลบเอกสารแนบ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 9/12 7.7 ผ ใช งานสามารถ แก ไขรายการเอกสารแนบท ต องการโดยกดป มส งการ หน ารายการ หร อ หากต องการเพ มเอกสารแนบให กดเคร องบวก ถ ดไป เพ อเพ มรายการเอกสารแนบรายการ 8. หากม รายละเอ ยดท ต องการอธ บายเพ มผ ใช งานสามารถใส ข อม ลท ช องรายละเอ ยดเพ มเต มด านล าง ได เม อใส รายละเอ ยดเร ยบร อยแล ว ให ผ ใช งานตรวจสอบข อม ลการร องเร ยนให เร ยบร อยก อน กดป ม ย นเร องร องเร ยน เพราะหากย นเร องร องเร ยนแล วจะไม สามารถแก ไขรายละเอ ยดการร องเร ยนได ต องท าการร องเร ยนใหม เท าน น 9. เม อผ ใช งานย นเร องร องเร ยนส าเร จ ระบบจะแจ งล าด บการร องเร ยนของท าน ด งร ป ผ ใช งานสามารถตรวจสอบเร องร องเร ยนของท าน โดยค นหาจากล าด บเลขท ย นร องเร ยนได หร อเข าไปด รายการเร องร องเร ยนของค ณ เพ อต ดตามสถานะการร องเร ยน Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 10/12 หน าร องเร ยนของค ณ แสดงรายการท เคยย นเร องร องเร ยน ผ ใช งานจะเห นเฉพาะรายการท เคยย นของตนเองเท าน น การตรวจสอบเร องร องเร ยน ผ ใช งานสามารถเล อกตรวจสอบเร องร องเร ยนได โดยกดท เมน ตรวจสอบเร องร องเร ยน ระบบจะแสดง หน าจอส าหร บค นหาเร องร องเร ยน โดยสามารถค นหาได จาก ล าด บค าร องท เคยร องเร ยนไว,หน วยงานท ถ กร อง,ช อ- สก ล และค นหาจากช อเร องท ร องเร ยน เม อใส ค าค นในการค นหาเร องร องเร ยนแล ว กดป มแว นขยาย ค นหาเร องร องเร ยน ต วอย าง ด านหล งช องค าค น เพ อให ระบบท าการ ต องการตรวจสอบเร องร องเร ยนเก ยวก บองค การบร หารการพ ฒนาพ นท เพ อการท องเท ยวอย างย งย น ใส เฉพาะค าว า ท องเท ยว ในช องค าค น แล วกดป ม ระบบแสดงรายการท พบ จ านวน 1 รายการ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 11/12 ซ งรายการท แสดงจะแสดงข อม ลเฉพาะ ว นท ร องเร ยน ล าด บค าร อง และสถานะของเร องร องเร ยนเท าน น ไม สามารกดอ านรายละเอ ยดของเร องร องเร ยนได ออกจากระบบ กดเมน ออกจากระบบ เพ อออกจาก Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. Complain online 12/12
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks