แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด - PDF

Description
แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 27 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย เข ามาบร หารจ ดการ ร ฐจ งได ก าหนด นโยบายให ส วนราชการต องปร บเปล ยนท ศนคต ในการร บร ข าวสารและประมวลองค ความร เพ อน ามา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพ โดยเฉพาะอย างย งกระบวนการย ต ธรรม ม การพ ฒนา องค ความร อย างรวดเร ว เพ อให ท นก บอาชญากรรมต าง ๆ ท ปร บเปล ยนร ปแบบการกระท าผ ดม ความ สล บซ บซ อนและร นแรงมากย งข น องค กรอ ยการซ งเป นองค กรหน ง ในกระบวนการย ต ธรรมจ งต อง เสร มสร างองค ความร ทางกระบวนการย ต ธรรม โดยการเสนอแนะและปร บปร งระบบกฎหมาย การบ ญญ ต กฎหมายให สอดคล องก บส งคม รวมท งเพ มประสบการณ ในการด าเน นคด ให ก บบ คลากรจากอ ยการอาว โส เข าส อ ยการร นหล งอย างต อเน องก นไป เน องจากภาวะของโลกป จจ บ นกระบวนการย ต ธรรมได พ ฒนาไปถ งข นความร วมม อระหว าง ประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข ามชาต รวมไปถ งความร วมม อในการวางมาตรการเพ อค มครอง ส ทธ เสร ภาพของประชาชน การบ ญญ ต องค กรอ ยการไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 จ งเป นการยกระด บองค กรอ ยการไทยไปส ระด บสากลเพ อให เท าเท ยมก บอารยประเทศในย คโลกาภ ว ตน กระบวนการย ต ธรรมจะอย อย างโดดเด ยวอ กต อไปไม ได เน องจากได ม ความร วมม อจากกฎหมายหลายฉบ บ เช น พระราชบ ญญ ต ป องก นและปราบปรามค ามน ษย หร อกฎหมายท เก ยวก บส ทธ มน ษยชน รวมท ง ส ทธ เด กและสตร นอกจากน ย งร วมม อก นในด านต าง ๆ เก ยวก บบ นท กความเข าใน MOU : (Memorandum of Understanding) ก บต างประเทศ เช น ร วมม อก บประเทศอ นโดน เซ ย สาธารณร ฐอาเซอร ไปจาน เว ยดนาม ย เครน และร สเซ ย เป นต น และเข าเป นภาค อน ส ญญากร งเฮก ว าด วยล กษณะทางแพ งในการล กพาเด กข ามชาต (The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction) โดยเฉพาะพระราชบ ญญ ต ความร วมม อระหว างประเทศในเร องทางอาญา และพระราชบ ญญ ต ส งผ ร ายข ามแดนก าหนดให อ ยการส งส ด เป นผ ประสานงานกลาง ท าให องค กรอ ยการต องเสร มสร างองค ความร ให ต างประเทศเห นว าระบบอ ยการไทย ม ความเข มแข งสามารถค มครองส ทธ เสร ภาพของพลเม องของต างประเทศได ซ งจะส งผลด ต อการพ ฒนาการ ทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศในโอกาสข างหน า ด งน น องค ความร ขององค กรจ งม ความส าค ญย งต อการอ านวยความย ต ธรรมเพราะเป นรากฐาน ของความย ต ธรรม ส าน กงานอ ยการส งส ดจ งจ าเป นต องการพ ฒนาองค ความร รวมท งการเผยแพร ให บ คคล ในองค กรให สามารถสร างสรรค งานและปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพ เพ อให การบร หารจ ดการองค ความร เป นไปอย างม ระบบและต อเน องสม าเสมอ ส าน กงานอ ยการส งส ดจ งได จ ดท าแผนแม ทข น เพ อให การ บร หารจ ดการองค ความร พ ฒนาไปในท ศทางท ถ กต อง และสอดคล องก บภารก จท กฎหมายก าหนด ซ งจะ เป นประโยชน ส งส ดในการอ านวยความย ต ธรรมให ก บส งคมต อไป แผนแม บทฉบ บน ได จ ดท าโดยให ม แนวทางท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของส าน กงาน อ ยการส งส ด และเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการภาคร ฐ( PMQA) เพ อเป นเคร องม อในการน าองค กร อ ยการส ระด บมาตรฐานสากล โดยปร บปร งแนวทางให สอดคล องก บบร บท ค าน ยมและว ฒนธรรมของ ส าน กงานอ ยการส งส ด ท งน ได น าแผนแม บทการจ ดการความร น เทศให แก บ คลากรท กระด บของส าน กงาน อ ยการส งส ดทราบเพ อร บฟ งความค ดเห นแล ว โดยบ คลากรท กระด บเห นชอบแผนแม บทการจ ดการความร น แล ว ส าน กงานอ ยการส งส ด สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทท ๑ บทน า ความเป นมา 13 ว ส ยท ศน และ พ นธก จ 14 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 14 ย ทธศาสตร การน าแผนแม บทฯส การปฏ บ ต 15 ระยะเวลาด าเน นการ 17 แนวทางการด าเน นการตามแผนแม บทฯระยะท 1 17 บทท 2 ทฤษฎ และแนวความค ดการบร หารจ ดการความร องค กร 1. ความเป นมาและความส าค ญของการบร หารจ ดการความร องค กร ทฤษฎ และแนวความค ดการบร หารจ ดการความร ท วไป 26 1 ความหมายของการบร หารจ ดการความร และล าด บข นของความร (Knowledge) 2 ประเภทของความร 27 3 การถ ายเทความร 28 4 การจ ดการความร (Knowledge Management) 30 (1) ความหมายของการจ ดการความร 30 (2) ความส าค ญของการจ ดการความร 31 (3) ประโยชน ของการจ ดการความร 32 (4) กระบวนการจ ดการความร 32 (5) องค กรแห งการเร ยนร 36 26 5 การน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) มาใช สน บสน น หน า การจ ดการความร 37 (1) เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการรวบรวมและ จ ดการความร ท ปรากฏ 37 (2) เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการเข าถ งความร ท ปรากฏ 38 (3) เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) สน บสน นการจ ดการ ความร โดยน ย 39 บทท 3 หล กการและแนวค ดในการบร หารจ ดการความร องค กรอ ยการ 1. การจ ดโครงสร างงานองค ความร อ ยการ การจ ดโครงสร างงานบร หารองค กรอ ยการ ส าน กงานบร หารระด บส ง ส าน กงานอ ยการในส วนกลาง ส าน กงานอ ยการในส วนภ ม ภาค 44 3 การจ ดล าด บข นความร องค กรอ ยการ ล าด บช นข อม ล ล าด บช นสารสนเทศ การจ ดท าความร และป ญญาปฏ บ ต 47 4 ประเภทองค ความร อ ยการ ความร อ ยการประเภทความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) 47 (ก) กฎหมายและระเบ ยบ 47 (ข) ค ม อการปฏ บ ต งาน 47 (ค) ค าว น จฉ ยท เป นบรรท ดฐาน 47 (ง) งานว จ ย บทความทางว ชาการ ความเห นทางกฎหมาย แบบอย างงานท ด 48 หน า 4.2 ความร อ ยการประเภทความร ท ฝ งในต วคน (Tacit Knowledge) 49 (ก) พน กงานอ ยการ 49 (ข) อ ยการอาว โส 49 (ค) ข าราชการธ รการและล กจ าง 49 (ง) ประชาชนผ สนใจ ผ งแสดงการไหลเว ยนขององค ความร อ ยการ (Knowledge Flow) 50 5 แนวค ดในการบร หารจ ดการองค ความร อ ยการ การกระต นให บ คลากรม ส วนร วมในการจ ดการความร อย างท วถ ง การจ ดท าแผนการจ ดการองค กรความร ให ครอบคล มท กภารก จ การส งเสร มการสร างและการต อยอดองค ความร 51 (ก) การสร างองค ความร อ ยการจากข อม ลสารสนเทศ 51 (ข) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานให ครอบคล มภารก จท กด าน 52 (ค) การรวบรวมค าว น จฉ ยท เป นบรรท ดฐาน 52 (ง) การก าหนดให ผ ท อย ในเกณฑ ท จะได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน งท ส งข นสร างสรรค ผลงานว ชาการ 52 (จ) การให อ ยการอาว โสถ ายทอดองค ความร 53 (ฉ) การรวบรวมความร ท ต ดต วมาก บบ คลากรอ ยการ การเพ มเต มฐานข อม ลในระบบส บค นทางอ นเตอร เน ต การเผยแพร องค ความร อย างท วถ ง 54 บทท 4 แนวทางการบร หารจ ดการความร องค กรอ ยการ 1. จ ดโครงสร างการบร หารงานบ คคลและองค กรเพ อการบร หารจ ดการความร ผ บร หารจ ดการความร (Chief Knowledge Officer : CKO) คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (KM-Board) หน วยงานบร หารจ ดการความร คณะท างานจ ดการความร (KM Team) 58 หน า 2 นโยบายและแนวทางบร หารจ ดการความร องค กรอ ยการ การสร างและการรวบรวมองค ความร อ ยการ การสร างศ นย รวมองค ความร กลาง การแลกเปล ยนและการกระจายความร 61 3 การปร บปร งองค ความร ให ท นสม ยพร อมใช งานตลอดเวลา การตรวจประเม นความร การแก ไขปร บปร งองค ความร ให ท นสม ยพร อมใช งาน 62 บทท 5 การสร างและรวบรวมองค ความร อ ยการ 1. หล กการในการสร างและรวบรวมองค ความร อ ยการ ขอบเขตการสร างและรวบรวมองค ความร อ ยการ ห วข อองค ความร อ ยการ ล กษณะขององค ความร จ านวนองค ความร เป าหมาย : ภายในแผนย ทธศาสตร 5 ป (1 ต.ค ก.ย. 56) ว ธ การสร างและรวบรวมองค ความร การให รางว ลและการจ งใจ 67 บทท 6 โครงสร างระบบบร หารจ ดการความร และการต งศ นย รวมความร กลาง 1. โครงสร างระบบบร หารจ ดการความร 69 (ก) ระบบการบร หารจ ดการความร การจ ดต งผ บร หารจ ดการความร (CKO) คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (KM Board) คณะท างานการจ ดการความร (KM Team) หน วยงานบร หารจ ดการความร 72 หน า (ข) การจ ดต งศ นย รวมองค ความร กลาง (KM Center) การรวมความร ท เป นเอกสาร การจ ดต งศ นย รวมความร กลาง 73 บทท 7 การแลกเปล ยนและกระจายความร 1. หล กการแลกเปล ยนและกระจายความร การเผยแพร และกระจายความร โดยบ คคล การเผยแพร และกระจายความร โดยเอกสาร การเผยแพร หร อกระจายความร องค กรอ ยการโดยการฝ กอบรมส มมนา การเผยแพร และกระจายความร เป นกล มบ คคล 79 3 การเผยแพร และกระจายความร โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 80 4 การต อยอดองค ความร ( Knowledge Updating) 80 5 การก าหนดแนวทางการเผยแพร และกระจายองค ความร 81 บทท 8 การปร บปร งองค ความร ให ท นสม ยพร อมใช งานตลอดเวลา 1. หล กการของการปร บปร งองค ความร ให ท นสม ยพร อมใช งานตลอดเวลา การตรวจและประเม นสถานะองค ความร (Knowledge Auditing) การด าเน นการ แก ไขปร บปร งองค ความร ให ท นสม ยพร อมใช งาน 83 ภาคผนวก ภาคผนวก 1 : บ ญช รายการองค ความร 86 บทสร ปผ บร หาร 1. ความเป นมา ตามท ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 255 บ ญญ ต ให ส าน กงาน อ ยการส งส ด เป นองค กรอ นๆ ตามร ฐธรรมน ญ โดยม การบร หารงานและงบประมาณเป นอ สระ ม ผลภายใน 1 ป น บแต ว นท ร ฐธรรมน ญใช บ งค บ ส าน กงานอ ยการส งส ดจ งจ าเป นต องม การปร บเปล ยน กระบวนการ ว ฒนธรรม และค าน ยม ขององค กรเพ อให สอดคลองก บสถานะใหม ขององค กร และตามว ส ยท ศน ของ ส าน กงานอ ยการส งส ดในการเป นองค กรระด บมาตรฐานสากล ด วยการน าแนวทางการน าองค กร เช งย ทธศาสตร และการบร หารจ ดการตามเกณฑ มาตรฐาน PMQA มาใช ในการด าเน นการ ซ งการจะบรรล ความส าเร จด งกล าวได จ าเป นต องอาศ ยความร ท จ าเป นต อองค กร และบ คลากรเป นผ ม สมรรถนะในการ ท างานด วยองค ความร (Knowledge Workers) ท งความร ในการปฏ บ ต งานอย างม ออาช พ (Professional Skill) ความร ในการพ ฒนาบร การและนว ตกรรมใหม ๆ (Innovation & Creative Thinking) ความร ในการ บร หารงานเช งกลย ทธ (Strategic Administrative
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks