แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล - PDF

Description
แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล การบาร งร กษาแปลงสารวจถาวรเพ อศ กษาพล ว ทยาเขตกาญจนบ ร 567, ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 16 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนแม บท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยมห ดล การบาร งร กษาแปลงสารวจถาวรเพ อศ กษาพล ว ทยาเขตกาญจนบ ร 567, ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ ว ตรของป าไม และสารวจประชากรต นไม ใน 3) ห วหน าโครงการย อย อ.จ นทร เพ ญ วงษ ศร เผ อก การสารวจและจ ดทาฐานข อม ล ความหลากหลาย ของชน ด การกระจายพ นธ ของพ ชวงศ ข งและ กล วยไม เพ ออน ร กษ พ นธ กรรม ในพ นท การสารวจความหลากชน ดและความหลากหลาย ทางด านพ นธ กรรมของถ วตระก ล Vigna ใน ว ทยาเขตกาญจนบ ร 250, , ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.ว ทยา แก วศร ว ทยาเขตกาญจนบ ร 501, ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.ชลธ รา แสงศ ร การสารวจและจาแนกชน ดหอยซ งเป นพาหะ ต วกลางปรส ต ภาพในมหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยา เขตกาญจนบ ร และการตรวจสอบการต ดเช อ ปรส ตโดยว ธ ทางอณ ว ทยา การสารวจความหลากหลายของส ตว ขาข อขนาด เล กในด น บร เวณแนวก นไฟมหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร ความหลากหลายของผ เส อกลางว นในบร เวณ การสารวจความหลากชน ด ความหนาแน น และ การกระจายของส ตว เล ยงล กด วยนมขนาดเล กใน การสารวจความหลากชน ดและการจ ดทา ฐานข อม ลเส ยงของค างคาวในมหาว ทยาล ยมห ดล ว ทยาเขตกาญจนบ ร ว ทยาเขตกาญจนบ ร 104, ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.ส ภ ทรา ช นชอบ ว ทยาเขตกาญจนบ ร 167,000 79,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.ไพพรรณ แพเจร ญ ว ทยาเขตกาญจนบ ร 154, ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.เสน ห จ ตต กลาง ว ทยาเขตกาญจนบ ร 90,600 35,400 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.จ ฑามาศ ส คนธปฏ ภาค ว ทยาเขตกาญจนบ ร 124,000 77,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย อ.ป ยท พย ป ยพ นธ 1 ปร บปร งล าส ด 21 ม ถ นายน 2556 การสารวจข อม ลสภาพแวดล อม (แสง อ ณหภ ม ว ทยาเขตกาญจนบ ร 354, , ,600 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ ความช น ปร มาณน า) ท ม ความส มพ นธ ก บความ หลากหลายทางช วภาพ ในพ นท 3) ห วหน าโครงการย อย อ.ย ทธนา พ นธ กมลศ ลป ประโยชน จากความหลากหลายของส ตว ขาปล อง ท ม ความสาค ญทางการแพทย และส ตว ขาปล อง ขนาดเล กในด น ในพ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช ประโยชน จากความหลากหลายทางช วภาพส ตว เล ยงล กด วยนม และการตรวจหาโรคต ดเช อก อ โรคในส ตว ป า บร เวณพ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช ประโยชน จากข อม ลค ณค าทางโภชนาการและ สารสาค ญของแหล งอาหารจากพ ชและส ตว บร เวณพ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช จ งหว ด อานาจเจร ญ ประโยชน จากความหลากหลายของชน ดพ นธ การแพร กระจายก บการประย กต ใช เช งเศรษฐก จ ของไม ม ให น าม นหอมระเหย หอยบก หอยน าจ ด และเห ดสม นไพรบร เวณพ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช 2 ปร บปร งล าส ด 21 ม ถ นายน 2556 ประโยชน ด านอน กรมว ธาน ความหลากหลาย และอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชท พบในพ นท ปกป ก พ นธ กรรมพ ช ประโยชน จากการปร บต วของพ ชในบร เวณพ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช ประโยชน จากพ ชสม นไพรท ใช ในการผล ตยา สม นไพรไทย พ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช จ งหว ด อานาจเจร ญ ประโยชน จากป าไม ในพ นท ปกป กพ นธ กรรมพ ช รวม 17 โครงการ F1A2 การรวบรวมต วอย างพ ชสม นไพร พ ชอาหาร พ ช ถ นเด ยว และพ ชใกล ส ญพ นธ ของประเทศไทย จากแหล งต าง ๆ สาหร บการอ างอ งมาตรฐาน สม นไพร รวม 1 โครงการ โครงการใช ประโยชน จากฐานข อม ลความ หลากหลายทางช วภาพส ช มชนอย างบ รณาการ กรณ ศ กษา การศ กษาองค ประกอบทางเคม และฤทธ ทาง ช วภาพของพ ชสม นไพรหอมระเหยไทยและการ ประย กต สารสาค ญเพ อพ ฒนาเป นผล ตภ ณฑ ว ทยาเขตกาญจนบ ร 746, , ,000 1) อย ภายใต โครงการ การศ กษาความหลากหลายพ นธ พ ชและ 3) ห วหน าโครงการย อย ดร.ภาว น ด แท 3 ปร บปร งล าส ด 21 ม ถ นายน 2556 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ เสร มอาหารจากผ กและ จ.สระแก ว 628, , , , ,770 1) ห วหน าโครงการ ดร.ป ยน ช โรจน สง า ผลไม พ นบ าน การประเม นและอน ร กษ ทร พยากรพ นธ กรรม ท เร ยนในจ งหว ดนนทบ ร และภ ม ป ญญาท องถ นของชาวสวนท เร ยนในประเทศไทยตาม แนวทางของโครงการ อพ.สธ. กรณ ศ กษา จ งหว ดนนทบ ร สารออกฤทธ ทางช วภาพเพ อประโยชน ต อส ขภาพ และค ณค าทางโภชนาการของท เร ยนพ นธ ท องถ น ในจ งหว ดนนทบ ร การประเม นและอน ร กษ ความหลากหลายของ ทร พยากรพ นธ กรรมท เร ยน (Durio zibethinus L.) ในประเทศไทย การพ ฒนาทร พยากรพ นธ กรรมท เร ยนท ม ศ กยภาพในการปร บต วต อสภาพเคร ยดอ น เน องมาจากการเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อม โลก การอน ร กษ ภ ม ป ญญาพ นบ านในการจ ดการ ทร พยากรพ นธ กรรมและส งแวดล อมของชาวสวน ท เร ยนในประเทศไทยเพ อการใช ประโยชน อย าง ย งย น เอกล กษณ พ นธ กรรมระด บเซลล ของพ ชสม นไพร พ ชอาหาร พ ชถ นเด ยว และพ ชใกล ส ญพ นธ ของ ประเทศไทย เอกล กษณ ระด บโมเลก ลของพ ชสม นไพร พ ช อาหาร พ ชถ นเด ยว และพ ชใกล ส ญพ นธ ของ ประเทศไทย และภ ม ป ญญาท องถ นของชาวสวนท เร ยนในประเทศไทยตาม แนวทางของโครงการ อพ.สธ. กรณ ศ กษา จ งหว ดนนทบ ร และภ ม ป ญญาท องถ นของชาวสวนท เร ยนในประเทศไทย เพ อการ ใช ประโยชน อย างย งย น ตามแนวทางของโครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และภ ม ป ญญาท องถ นของชาวสวนท เร ยนในประเทศไทย เพ อการ ใช ประโยชน อย างย งย น ตามแนวทางของโครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และภ ม ป ญญาท องถ นของชาวสวนท เร ยนในประเทศไทย เพ อการ ใช ประโยชน อย างย งย น ตามแนวทางของโครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 4 ปร บปร งล าส ด 21 ม ถ นายน 2556 การตรวจพ ส จน เอกล กษณ ทางเคม ของสารออก ฤทธ ทางช วภาพเพ อการอน ร กษ พ นธ พ ชสม นไพร พ ชอาหาร พ ชถ นเด ยว และพ ชใกล ส ญพ นธ ของ ประเทศไทย การศ กษาความเป นพ ษต อเซลล มะเร งของสาร ออกฤทธ ทางช วภาพของพ ชสม นไพร พ ชอาหาร พ ชถ นเด ยว และพ ชใกล ส ญพ นธ ของประเทศไทย อน ร กษ พ นธ กรรมและขยายพ นธ พ ชสม นไพร พ ช ถ นเด ยว และพ ชใกล ส ญพ นธ บางชน ดของ ประเทศไทยในหลอดทดลอง รวม 13 โครงการ F3A8 โครงการสารวจ รวบรวมพ นธ พร ก และนาไปใช ประโยชน ทางด านสม นไพรอาหาร และไม ดอกไม ประด บ ในพ นท จ งหว ดกาญจนบ ร แบบครบวงจร F3A8 F3A8 การประเม นความหลากหลายของจ ล นทร ย ในเขา ว งเขมร จ งหว ดกาญจนบ ร ความหลากชน ด ความหลากหลายทางพ นธ กรรม น เวศว ทยา และโรคต ดเช อในส ตว เล ยงล กด วย นมขนาดเล ก บร เวณพ นท โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เขา ว งเขมร จ งหว ดกาญจนบ ร จ.กาญจนบ ร พ นท แปลง 905 เขาว งเขมร จ. กาญจนบ ร เขาว งเขมร จ. กาญจนบ ร 1) อย ภายใต โครงการ การว จ ยแบบสหสาขาว ทยาเพ อการ 2) สน บสน นก จกรรมท 2 3) ห วหน าโครงการ ผศ.เกษม ก ลประด ษฐ 1) อย ภายใต โครงการ การว จ ยแบบสหสาขาว ทยาเพ อการ 2) สน บสน นก จกรรมท 1 3) ห วหน าโครงการ ผศ.เกษม ก ลประด ษฐ 1) อย ภายใต โครงการ การว จ ยแบบสหสาขาว ทยาเพ อการ 2) สน บสน นก จกรรมท 1 3) ห วหน าโครงการ ผศ.เกษม ก ลประด ษฐ 5 ปร บปร งล าส ด 21 ม ถ นายน 2556 F3A8 โครงการสร างจ ตสาน กในการอน ร กษ พ นธ กรรม พ ช ในจ งหว ดนนทบ ร รวม 4 โครงการ รวมท งส น 35 โครงการ และภ ม ป ญญาท องถ นของชาวสวนท เร ยนในประเทศไทยตาม แนวทางของโครงการ อพ.สธ. กรณ ศ กษา จ งหว ดนนทบ ร คาอธ บายเพ มเต ม F: Frame กรอบการดาเน นงาน ประกอบด วย F1 กรอบการเร ยนร ทร พยากร F2 กรอบการใช ประโยชน F3 กรอบการสร างจ ตสาน ก A: Activity ก จกรรม ประกอบด วย A1 ก จกรรมปกป กพ นธ กรรมพ ช A2 ก จกรรมสารวจเก บรวบรวมพ นธ กรรมพ ช A3 ก จกรรมปล กร กษาพ นธ กรรมพ ช A4 ก จกรรมอน ร กษ และใช ประโยชน พ นธ กรรมพ ช A5 ก จกรรมศ นย ข อม ลพ นธ กรรมพ ช A6 ก จกรรมวางแผนพ ฒนาพ นธ พ ช A7 ก จกรรมสร างจ ตสาน กในการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ช A8 ก จกรรมพ เศษสน บสน นการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ช 6 ปร บปร งล าส ด 21 ม ถ นายน 2556
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks