สร ปค าถาม-ค าตอบ ท ถามบ อยเก ยวก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ - PDF

Description
สร ปค าถาม-ค าตอบ ท ถามบ อยเก ยวก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ หมวดหล ก หมวดย อย ประเภทผ ถาม ค าถาม/ป ญหา ค าตอบ e-bidding ท วไป ส วนราชการ ส วนราชการบ นท กข อม ล บ ญช เอกสารส วนท 1 เพ มเต มในหน าพาราม

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 15 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปค าถาม-ค าตอบ ท ถามบ อยเก ยวก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ หมวดหล ก หมวดย อย ประเภทผ ถาม ค าถาม/ป ญหา ค าตอบ e-bidding ท วไป ส วนราชการ ส วนราชการบ นท กข อม ล บ ญช เอกสารส วนท 1 เพ มเต มในหน าพาราม เตอร แต เม อ ผ ค าเข าไปในระบบเพ อท จะแนบไฟล ปรากฏว า ไม สามารถอ านข อความได e-bidding ท วไป ส วนราชการ ส วนราชการบ นท กข อม ลเพ มเต มในเอกสาร e-bidding และไม ได ปร บข อความเป น ฟอนต ไทยสารบ ญ ท าให เวลาให ตรวจสอบเอกสารก อนน าข นเว บไซต ว าแสดง ข อม ลครบถ วนไหม ท าให เก ดป ญหาและต องย อนกล บไปแก ไขเอกสารท าให เพ มเวลา ในการท างาน ผ ใช งานไม ควรค ดลอกข อความจาก word มาวางไว ในค าพาราม เตอร เพราะจะท าให การแปลง ค าผ ดปรกต ผ ใช งานจะต องด าเน นการเปล ยนฟอนต เป นไทยสารบ ญขณะท ได ม การบ นท กข อม ล หร อตอนท ค ดลอกข อม ลมาวางไว ในระบบซ งต วอ กษรจะเป นต วหนา หร อม การใส ส ข อความ ด งน นเม อ บ นท กข อม ลครบหมดแล ว ให ปร บฟอนต เป นไทยสารบ ญอ กคร งเพ อป องก นความผ ดพลาด e-bidding download ผ ค าก บภาคร ฐ ไม สามารถdownloadเอกสารได หล งจากจ ายเง นค าแบบทางธนาคารไปแล วต องท า อย างไร e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ กรณ ส วนราชการประกาศขายเอกสารประกวดราคา e-bidding ม ผ มาซ อเอกสาร แล ว ต อมาส วนราชการได ประกาศยกเล กโครงการ ผ ค าท เคยซ อเอกสารe-bidding แล ว ต องซ อเอกสารประกวดราคา e-bidding ซ าหร อไม e-bidding หล กประก นการเสนอราคา ผ ค าก บภาคร ฐ ผ ค าก บภาคร ฐม การย นขอหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส ก บธนาคารเสร จ เร ยบร อยแล วเพ อน าไปใช เป นหล กประก นการเสนอราคาก บหน วยงานของร ฐ แต ใน ภายหล งไม ได ย นเสนอราคาก บหน วยงานของร ฐจะขอค นหน งส อค าประก น อ เล กทรอน กส ได อย างไร ผ ค าจะต องสแกนใบช าระเง น และถ ายภาพหน าข อม ลโครงการท พ มพ ใบช าระเง นออกมาแนบก บ แบบแจ งป ญหาการใช งาน เพ อประกอบข อม ลการปลดล อคการดาวน โหลดเอกสาร กรณ น ผ ค าไม ต องซ อเอกสารซ า ให ส วนราชการส งแบบแจ งป ญหาการใช งานกรณ ผ ค าดาวน โหลดเอกสารโดยไม ต องช าระเง น ส งมาให กรมบ ญช กลางเพ อปลดล อคให ผ ค ารายน นจะม ส ทธ เข าดาวน โหลดเอกสารช ดใหม ได อ กคร ง โดยไม ต องช าระเง น ให ผ ค าก บภาคร ฐส งหน งส อแจ งมาย งกรมบ ญช กลาง เร อง ขอค นหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส เพ อให กรมบ ญช กลางท าเร องการค นให ซ งผ ค าจะได ร บค าธรรมเน ยมค นด วย e-bidding หล กประก นการเสนอราคา ผ ค าก บภาคร ฐ ผ ค าก บภาคร ฐได ย นเสนอราคาก บหน วยงานของร ฐแล ว แต ไม ได เป นผ ชนะการเสนอ ราคาจะขอค นหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส ได อย างไร e-bidding หล กประก นการเสนอราคา ผ ค าก บภาคร ฐ ผ ค าก บภาคร ฐสามารถย นขอหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส ได หลายธนาคารไหมใน 1 โครงการ e-bidding หล กประก นการเสนอราคา ผ ค าก บภาคร ฐ การย นขอหล กประก นซองอ เล กทรอน กส ให ย นขอในว นท ย นใบเสนอราคา หร อว า ให ด าเน นการท าก อนท จะถ งว นย นใบเสนอราคาอ เล กทรอน กส เม อคณะกรรมการพ จารณาผลการประกวดราคาได พ จารณาผลเสร จเร ยบร อยแล ว หน วยงาน ของร ฐจะเป นผ ท าเร องการค นหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส ให ผ ค าเองในระบบ ผ ค าก บภาคร ฐสามารถย นขอได หลายธนาคาร ใน 1 โครงการ ผ ค าไม ต องคอยจนถ งว นย นเสนอราคา ผ ค าสามารถย นขอหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส ได ก อนเลย แต ต องดาวน โหลดเอกสาร e-bidding จากโครงการท ต องการก อนเท าน น เพ อให ระบบ ร ว าท านจะย นขอหน งส อค าประก นอ เล กทรอน กส ของโครงการไหน e-bidding ราคากลาง ส วนราชการ ไม สามารถแนบไฟล ราคากลาง ตอนเพ มโครงการได จะต องด าเน นการอย างไร การแนบไฟล ราคากลางในข นตอนการเพ มโครงการ ไฟล ท แนบจะต องเป น PDF file (.PDF) ขนาดไม เก น 5 เมกกะไบต (5 MB) e-bidding การแนบไฟล ส วนราชการ กรณ ท ไฟล เอกสารม ขนาดใหญ เก น 100 MB ท าให ไม สามารถแนบไฟล เอกสารใน ระบบ e-gp ได จะต องด าเน นการอย างไร e-bidding การแนบไฟล ผ ค าก บภาคร ฐ ย งไม ช ดเจนว า หาก upload เอกสารและข อม ลผ ดพลาด หร อ upload ล าช าจาก เหต ส ดว ส ย เช น server ข ดข อง หร อระบบส ญญาณโทรศ พท ข ดข อง ผ ประกอบการ จะสามารถลบ และ/หร อแก ไขเอกสารและข อม ลได หร อไม อย างไร กรณ ท ไฟล เอกสารม ขนาดใหญ มากเก น 100 MB ส วนราชการต องท าแบบแจ งป ญหาการใช งาน กรณ ไฟล แนบท ม ขนาดเก น 100 Mb มาให กรมบ ญช กลางแนบให ซ งการส งข อม ลมาจะต อง เผ อระยะเวลาให กรมบ ญช กลางด าเน นการด วย ระบบ e-gp สามารถจ ดเตร ยมข อเสนอด วยการ Upload เอกสารท ต องการย นได ล วงหน า โดย เร มด าเน นการได ต งแต ว นท ร บเอกสาร จนกระท งว นเสนอราคา e-bidding ก อสร าง ผ ค าก บภาคร ฐ การ Download และ Print แบบท ใช ในการค านวณราคาก อสร างน น ม ความ ละเอ ยดต า ไม ม ความคมช ดพอท จะพ มพ ลงกระดาษขนาด A1 ซ งเป นขนาด มาตรฐานของการท างานก อสร างได กวพ. ได ก าหนดแนวทางในการจ ดเตร ยมแบบก อสร าง โดยส วนราชการจ าเป นต องสแกนแบบ ก อสร างบนความละเอ ยด ต งแต 300 DPI ข นไป รวมท งอน ญาตให ส วนราชการสามารถน าไฟล AutoCAD มาแปลงเป นไฟล PDF และแนบเป นแบบก อสร างในเอกสารประกวดราคาได ซ ง เอกสารด งกล าวจะม ความคมช ดมากกว าเอกสารท จ ดท าโดยการสแกนแบบด วยกระดาษ e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ การลงนามร บรองเอกสารประกวดราคา 1. การร บรองเอกสารด งกล าวบนไฟล PDF เพ อ Upload ต องร บรองโดยผ ใด 2. การร บรองเอกสารด งกล าวต องร บรองใน Hardcopy หร อ Electronic Signature Acrobat 3. การร บรองเอกสารด งกล าวต องร บรองโดยผ ลงนามท ม ช อตรงก บท แจ งในระบบ ซ งได แจ งไว ในแบบใบย นข อเสนอการประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส (e-bidding) หร อไม เน องจากผ ประกอบการหลายรายม ผ ม อ านาจลงนามหลายคน - การร บรองเอกสารต องเป นผ ม อ านาจลงนาม หร อผ ได ร บมอบอ านาจ - การร บรองให ร บรองในเอกสาร (Hardcopy) แล วน าไป scan ในร ปแบบไฟล PDF D5 e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ ในข นตอนการย นเสนอราคา ผ ประกอบการจะต องใส ราคาท เสนอก อน แล วจ งท า การ upload เอกสารส วนท 1 และ 2 ท าให หน วยงานภาคราชการไม สามารถ ตรวจสอบค ณสมบ ต ของผ เข าร วมประม ลก อนการเสนอราคาได e-bidding ส ทธ การเสนอราคา ผ ค าก บภาคร ฐ การเสนอราคาท ย นในนามก จการร วมค าท ย งไม ได จดทะเบ ยนการค า สามารถเสนอ ราคาได หร อไม /การ Login ต องใช ของบร ษ ทฯ ใด e-bidding หล กประก นการเสนอราคา ผ ค าก บภาคร ฐ เหต ใดระบบ e-gp จ งก าหนดให ผ ค าใช หล กประก นการเสนอราคาเพ ยงหน งส อค า ประก นอ เล กทรอน กส อย างเด ยว ท งๆท ย งม หล กประก นทางการเง นอ นท ม ความ น าเช อถ อ อาท เช น แคชเช ยร เช ค เง นสด หร อพ นธบ ตรท ร บรองโดยธนาคารแห ง ประเทศไทย ซ งม ความน าเช อถ อส งได ในข นตอนการย นข อเสนอของผ ประกอบการ ก าหนดให ผ ประกอบสามารถจ ดเตร ยมข อเสนอ ได แก ราคา และเอกสารการย น เป นต น ก อนถ งก าหนดว นเวลาเสนอราคา ซ งข อม ล ผ ประกอบการท จ ดเตร ยมสามารถแก ไขเปล ยนแปลงได จนกว าจะม การย นย นการเสนอราคาตาม ก าหนดเวลาเสนอราคาท แต ละส วนราชการก าหนด นอกจากน ส วนราชการจะไม สามารถเห น ข อม ลข อเสนอของผ ประกอบการได จนกว าจะพ นก าหนดว นเวลาเสนอราคา การย นเสนอราคาในก จการร วมค า ผ ค าท ร วมค าท งหมดจ าเป นต องมาด าเน นการซ อ/ร บเอกสาร แต ส าหร บการเสนอราคา ก จการร วมค าสามารถเล อกผ ค าท ร วมค ารายใดรายหน งท าหน าท เป นผ เสนอราคา โดยในข นตอนการเสนอราคาจะม ป มให เล อกเสนอราคาในนามก จการร วมค า ระบ รายช อผ ค าท ร วมค าท งหมด และแนบข อเสนอท งหมด กวพ. ได ก าหนดเพ มเต มให ผ ค าสามารถน า แคชเช ยร เช ค และพ นธบ ตร มาเป นหล กประก นการ เสนอราคาได รวมท งได ก าหนดหล กประก นการเสนอราคา ให ใช ส าหร บการจ ดหาพ สด ท ม ราคา เก น 2,000,000 บาท ข นไป e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ ว ธ ประกวดราคาอ เล กทรอน กส (Electronic Bidding : e-bidding) ต ดข นตอนการ ช แจงแบบและการด สถานท ออก ซ งข นตอนด งกล าวเป นข นตอนส าค ญท จะท าให ผ เข าร วมประม ลท กรายได ร บทราบข อม ลท ต องใช ในการประมาณราคาอย างเท า เท ยมก น เช น ขอบเขตการย ายระบบสาธารณ ปโภคเด ม ขอบเขตการร นถอนส งปล ก สร างเด ม การถมด น ระด บอ างอ งต างๆ ความถ กต องช ดเจนของแบบ เป นต น การ ต ดข นตอนด งกล าวท าให การประมาณราคาคลาดเคล อนจากความเป นจร งอย างม น ยส าค ญ และหากผ เข าร วมประม ลรายใดม ความใกล ช ดก บหน วยงานเจ าของ โครงการ อาจท าให ได ร บทราบข อม ลมากกว าผ ประกอบการรายอ น ก อให เก ดป ญหา การท จร ตได กรมบ ญช กลางขอช แจงด งน 1. เพ อป องก นป ญหาการสมยอมราคา การเสนอราคาด วยว ธ e-bidding จ งลดการเผช ญหน า ระหว างส วนราชการก บผ ประกอบการ และต ดการร บร รายช อผ มาขอร บเอกสารหร อย นเสนอราคา 2. เพ อให ผ ค าทราบสถานท ก อสร าง กรมบ ญช กลางได น าพ ก ดละต จ ด และลองต จ ด ของสถานท ก อสร าง มาแสดงในระบบ e-gp 3. ในการเสนอราคาท ผ านมาม ผ ค าท ไม ได เข าร วมการช แจงแบบและด สถานท ก สามารถเข าร วม การเสนอราคาได 4. ส วนราชการสามารถถ ายร ปสถานท ก อสร าง จากน นให แปลงเป นไฟล PDF และแนบเป น เอกสารเพ มเต มได e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ ผ ร บเหมารายย อยจะได ร บความเด อดร อนจากการต องลงท น Hardware/Software และระบบอ นเตอร เน ต e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ ผ ประกอบการรายเล กจ านวนมากม สถานท ท าการห างไกล และไม ม ระบบ สายส ญญาณโทรศ พท ท จะรองร บระบบอ นเตอร เน ตได e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ จากการเข าร วมประกวดราคาด วยระบบด งกล าวในช วงท ผ านมา สมาช ก ผ ประกอบการแจ งว า ไม สามารถ download หร อ upload ร ปแบบและรายการ ของโครงการต างๆ ได e-bidding ท วไป ผ ค าก บภาคร ฐ หล กเกณฑ การท า Price Performance และการให คะแนนผ ประกอบการย งขาด ความช ดเจน ระบบ e-gp เป น Web application สามารถด าเน นการไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks