การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย - PDF

Description
รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๕๕๔ สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 20 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนด แ น ว ท า ง ก า ร จ ด ท า แ ผ น แ ม บ ท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๕๕๔ สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย เน อหา หน า คานา ๑ ๑. บทนา ๖ ๒. การส มมนา ๒๒ ๓. แนวทางการจ ดทาแผนแม บท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ๒๗ เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก ก ข จานวนศ นย ประสานงานด านความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย จานวนก จกรรมตามแผนแม บท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย ค ผ เข าร วมการส มมนา ฌ ถ คาบรรยาย ดร.ว จ ตรบ ษบา มารมย คาบรรยาย ดร.อรพ นท สพโชคช ย คำนำ แผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายเป นเคร องม อส าหร บกลไก การส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายในส วนราชการ ได แก ผ บร หารด านการเสร มสร างบทบาท หญ งชาย (Chief Gender Equality Officer CGEO) และศ นย ประสานงานด านความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย (Gender Focal Point GFP) ได ใช เป นแนวทางการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชายท งก บข าราชการหญ งชายภายในส วนราชการ และประชาชนหญ งชายผ เป น กล มเป าหมาย การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร ม ความเสมอภาคระหว างหญ งชาย จ ดข นเพ อพ ฒนาองค ความร เก ยวก บการจ ดท าแผนแม บทด าน การส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย และเพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนแม บทด าน การส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายให ม ล กษณะบ รณาการเข าไปในแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ของแต ละส วนราชการ ท งน โดยค าน งถ งความม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ตามภารก จ รายงานผลการส มมนาเพ อทบทวนและก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนแม บท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายจ ดท าข นเพ อสร ปผลการส มมนาฯ และเพ อเผยแพร แนวทางการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย ซ งเป นความเห นพ อง ต องก นของส วนราชการท เข าร วมการส มมนาฯ ส าน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว หว งเป นอย างย งว า รายงานผล การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชายจะเป นประโยชน ในด านสาระความร และเป นแนวทางให ท กส วนราชการน าไปจ ดท า แผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย ในช วงแผนพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จ แห งชาต ฉบ บท ๑๑ น ได โดยท วก น สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว ก นยายน ๒๕๕๔ ๑ บทนา ๑ บทนา การส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายในประเทศไทย เร มข นหล งจากประเทศ ท วโลกได ลงนามในปฏ ญญาป กก ง เม อป ๒๕๓๘ แล ว ๖ ป โดยคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ สร างกลไกในภาคราชการให เอ อต อความเสมอภาคและความเป นธรรม ระหว างผ หญ งและผ ชายข น สาระส าค ญของนโยบายน ปรากฏตามหน งส อส าน กงานคณะกรรมการ ข าราชการพลเร อน ท นร ๐๗๐๘/ว ๓ ลงว นท ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ม ประเด นหล กๆ ด งน [ ๑ ] ก าหนดให ม กลไกในส วนราชการเพ อข บเคล อนเร องความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย โดยให ม ท งบ คคลในระด บผ บร หารและหน วยงานรองร บ ค อ ก าหนดให ม ผ บร หารด านการ เสร มสร างบทบาทหญ งชายในท กส วนราชการ เร ยกว า CGEO [Chief Gender Equality Officer] ผ ด ารงต าแหน งต องเป นน กบร หารในระด บรองอธ บด ข นไป นอกจากน ย งม คณะกรรมการก าก บ ต ดตามการด าเน นงาน และม ศ นย ประสานงานด านความเสมอภาคระหว างหญ งชาย หร อ GFP [Gender Focal Point] ซ งต องเป นหน วยงานระด บกองหร อส าน กท ท าหน าท เป นแกนน าในการ ส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายของแต ละส วนราชการ [ ๒ ] กาหนดให ศ นย ประสานงานด านความเสมอภาคระหว างหญ งชายเป นหน วยประสาน การจ ดทาแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย ต ดตาม ประเม น และรายงาน ผลการดาเน นงานต อสาน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน [ ๓ ] กาหนดภารก จท ต องด าเน นการตามแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย เป น ๒ ส วนหล ก ค อ ส วนท หน ง การด าเน นงานของส วนราชการท จะต องน า หล กความเสมอภาคส กระบวนการท างาน เพ อให เก ดความเสมอภาคและเป นธรรมต อผ ร บบร การ หร อ กลย ทธ หล ก ส วนท สอง การบร หารงานบ คคลของส วนราชการท ต องให เก ดความเสมอภาค ระหว างข าราชการหญ งชาย หร อ กลย ทธ รอง จะเห นได ว า นโยบายน ท าให เก ดท งกลไกและเคร องม อในการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย ๑ แผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย แผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย เร มด าเน นการเป น คร งแรก ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ [พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๔] ม ส วนราชการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย และรายงานให ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อนทราบ จ านวน ๑๑๓ หน วยงาน พร อมก บได สะท อน ป ญหา จ ดอ อนของการจ ดทาแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย ได แก - ผ บร หารระด บส งไม เห นความสาค ญ และประโยชน ในการดาเน นงานตามนโยบาย ส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย - ขาดการบ รณาการระหว างหน วยงานภายในองค กร - ไม ม งบประมาณเพ อใช ในการดาเน นงานด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย - ขาดความกระต อร อร น ไม สนใจเร องการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย เพราะในองค กรม บ คลากรผ หญ งมากกว าผ ชายอย แล ว - ข าราชการย งคงม ค าน ยม ย ดม นในคต น ยมท กาหนดให ผ หญ งม หน าท ร บผ ดชอบ ในการด แลครอบคร วและบ ตร นอกจากน ย งได ช ให เห นถ งอ ปสรรคท ข ดขวางการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชายในส วนราชการ ค อ - กฎหมายอ นๆ นอกเหน อจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ย งไม ม น ยาม คาว า เล อกปฏ บ ต - ว ฒนธรรม ประเพณ ค าน ยม ความเช อ ตลอดจนแนวค ดของส งคมย งม การเล อกปฏ บ ต ต อผ หญ งและผ ชาย - การเปล ยนแปลงทางการเม องทาให เก ดความไม ต อเน องในนโยบายการส งเสร ม ความเสมอภาคระหว างหญ งชาย - ความเข มแข งของหน วยงานเจ าภาพม ผลต อความเข มข นและจร งจ งในการ ข บเคล อนนโยบายด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย ท งหมด พบว า สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร ว ได ทบทวน และว เคราะห ป ญหาอ ปสรรค ๒ - ป ญหาต างๆ เก ดข นจากความไม ช ดเจนในเร องการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย ซ งก าหนดให ใช แผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายเป น เคร องม อหล ก เจ าหน าท ศ นย ประสานงานด านความเสมอภาคระหว างหญ งชายม กเข าใจว า แผนแม บท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย เป นแผนท ต องท าแยกออกมาต างหากจากแผนงาน และโครงการตามภารก จปกต ของส วนราชการ ท าให แผนงานและก จกรรมท บรรจ อย ในแผนแม บท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายถ กเข าใจว าเป น ภาระงานท เพ มข น จากงานปกต ท าให แผนงานและโครงการในแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายไม ถ กน าไป ปฏ บ ต เห นได ช ดจากส วนราชการท สามารถดาเน นการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชายของตนเอง ม กเป นหน วยงานท น าบทบาทหญ งชายบ รณาการเข าไปในภารก จปกต ของ ส วนราชการได ยกต วอย างเช น สภาความม นคงแห งชาต กรมชลประทาน กรมประมง กรมราชท ณฑ กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กรมสว สด การและค มครองแรงงาน เป นต น - ความค ดเก ยวก บ ภาระงานท เพ มข น ทาให แผนงานและโครงการในแผนแม บท ด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชายไม ได ร บการสน บสน นงบประมาณ หร อ ม กเป น แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท ใช งบประมาณน อยหร อไม ใช งบประมาณ ซ งถ อเป นเร องปกต ท ส วนราชการ ต องให ความสาค ญก บแผนงานและโครงการตามภารก จหล กก อน - แผนงานและโครงการภายใต แผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชายม กจ าก ดอย เพ ยงกลย ทธ รอง เน องจากศ นย ประสานงานด านความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย ส วนใหญ เป นส วนงานท ร บผ ดชอบเก ยวก บงานเจ าหน าท เม อผนวกก บการเปล ยนแปลงโยกย าย เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบท าให ความไม ช ดเจนเก ยวก บแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว าง หญ งชายม มากย งข น จ งกลายเป นป ญหาการขาดการบ รณาการระหว างหน วยงานในองค กร และส งผล ต อความกระต อร อร นของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต สาน กงานก จการสตร และสถาบ นครอบคร วตระหน กถ งป ญหาด งกล าว จ งได กาหนด การส มมนาเพ อทบทวนและก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชาย เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจเร องการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาค ระหว างหญ งชายแก เจ าหน าท ศ นย ประสานงานด านความเสมอภาคระหว างหญ งชายและเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบการจ ดท าแผนงานและโครงการของแต ละส วนราชการ จ านวน ๑๓๑ หน วยงาน เพ อเตร ยมความพร อมส าหร บการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย ระยะท ๒ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ [พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙] ๓ หล กส ตรสาหร บการส มมนา ด วยแนวความค ดหล กของการส มมนา ค อ การบ รณาการแผนแม บทด านการส งเสร ม ความเสมอภาคระหว างหญ งชายเข าก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ด งน น กล มเป าหมายของการส มมนา เพ อทบทวนและก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนแม บทด านการส งเสร มความเสมอภาคระหว างหญ งชาย จ งกาหนดในเบ องต นไว ๒ กล ม ค อ หน ง กล มเจ าหน าท ศ นย ประสานงานด านความเสมอภาคระหว าง หญ งชาย และสอง กล มเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบจ ดทาแผนงาน/โครงการของแต ละส วนราชการ หล กส ตรประกอบด ว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks