ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ. - PDF

Description
ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 14 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจ าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational Level of Employees Working Behavior at the Provincial Electricity Authority, Chiangmai Province ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางาน ของพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจาการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational Level of Employees Working Behavior at the Provincial Electricity Authority, Chiangmai Province ส ธาท พย รองสว สด การศ กษาเฉพาะบ คคลเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 2555 ส ธาท พย รองสว สด สงวนล ขส ทธ 5 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพ อน ม ต ให การศ กษาเฉพาะบ คคลน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต เร อง ภาพล กษณ บร ษ ทท ส งผลต อการต ดส นใจเล อกซ อคอนโดม เน ยม RHYTHM ร ชดา-ห วยขวาง ของผ บร โภคในเขตกร งเทพมหานคร ผ ว จ ย ช ต มา อ คน ต ได พ จารณาเห นชอบโดย อาจารย ท ปร กษา... (ดร. ส นต ธร ภ ร ภ กด ) ผ เช ยวชาญ... (ดร.ประภ สสร วรรณสถ ตย )... (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ วพร หว งพ พ ฒน วงศ ) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย ว นท พ.ศ. 2555 ส ธาท พย รองสว สด. ปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต, ม นาคม 2555, บ ณท ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพ. ป จจ ยการร บร เร องความปลอดภ ยในการทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางานของพน กงาน ระด บปฏ บ ต การ ประจาการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม (90 หน า) อาจารย ท ปร กษา : รศ.ดร.ส ทธ น นท พรหมส วรรณ บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ย เพ อศ กษา ป จจ ยการร บร เร อง การจ ดการ ความปลอดภ ยในการ ทางาน ท ม ผลต อพฤต กรรมในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ศ กษาถ ง ความส มพ นธ ระหว าง ป จจ ย ส วนบ คคลของพน กงานก บพฤต กรรมในการทางาน ของ พน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจาการไฟฟ าส วนภ ม ภาค และ เพ อศ กษาถ งความส มพ นธ ระหว าง การ ร บร เร องการจ ดความปลอดภ ยในการทางาน ก บพฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางานของ ระด บ ปฏ บ ต การ ประจาการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จากผ สอบถาม 310 คน ท เป นพน กงานระด บปฏ บ ต การ ประจาการไฟฟ าส วนภ ม ภาค จ.เช ยงใหม ซ งผลการว จ ยพบว า ป จจ ยส วนบ คคลท ม ความส มพ นธ ก บ พฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางานค อป จจ ยส วนบ คคลด าน ประสบการณ การอบรมเร องความ ปลอดภ ย ม ความส มพ นธ ก บ พฤต กรรม ในการใช เคร องม อ อ ปกรณ ความปลอดภ ย เพ อความ ปลอดภ ยในการทางาน รวมถ งป จจ ยส วนบ คคลด าน ระด บการศ กษา และระยะเวลาการทางาน ม ความส มพ นธ ก บ พฤต กรรมในด านความพร อมทางด านร างกาย และจ ตใจของพน กงาน ส วนป จจ ย การร บร เร องการจ ดการความปลอดภ ยในการทางานท ง 5 ค อ นโยบายด านความปลอดภ ย ความร ด านความปลอดภ ย การร บร ข อม ลข าวสารด านความปลอดภ ย ท ศนคต ท ม ต อความปลอดภ ย การจ ง ใจด านความปลอดภ ย ไม ม ความส มพ นธ ก บพฤต กรรมในการทางานของพน กงานระด บปฏ บ ต การ Suthatip Rongsawad. Master of Business, March 2012, Graduate School, Bangkok University. Factors of Safety in Workplace and their Influence at the Operational Level of Employees Working Behavior at the Provincial Electricity Authority, Chiangmai Province. (90 Pages) Advisor: Assoc.Prof. Suthinan Pomsuwan, Ph.D. Abstract This research is to study the factors of the safety management in workplace that influences the working behavior of employees at operational level; it aims at studying the relation between the individual factors of employees and the working behavior of the employees at operational levels at the Provincial Electricity Authority; and the relation between the safety management in working and behavioral safety when working at the operational level employees at the Provincial Electricity Authority. The results, from 310 participants who are operational level employees at the Provincial Electricity Authority, Chiangmai Province, showed the individual factors related to safety behavior at work were that personal experiences in safety training involved with the operational behavior of safety equipment and tools, for safety in workplace, as well as educational levels and working duration affected the behavior in physical and mental readiness of employees. The five factors of safety management in working, which are safety policies, safety knowledge, safety information, safety attitudes, safety persuasion, do not affect the work behavior of employees at operational levels. ฉ ก ตต กรรมประกาศ การว จ ยเฉพาะบ คคลในคร งน สามารถสาเร จล ล วงได ด วยความกร ณาจาก รศ.ดร.ส ทธ น นท พรหมส วรรณ อาจารย ท ปร กษาการศ กษาเฉพาะบ คคล ซ งได ให ความร การช แนะแนวทางการศ กษา ตรวจทานและแก ไขข อบกพร องในงาน ตลอดจนการให คาปร กษาซ งเป นประโยชน ในการว จ ย จน งานว จ ยคร งน ม ความสมบ รณ ครบถ วนสาเร จไปได ด วยด รวมถ งคณาจารย ท กท าน ท ได ถ ายทอดว ชา ความร ให และสามารถนาว ชาการต างๆมาประย กต ใช ในการศ กษาว จ ยคร งน ผ ว จ ยจ งขอกราบ ขอบพระค ณเป นอย างส ง มาไว ณ โอกาสน ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณ บ ดา มารดา และพ ๆน องๆ ของผ ว จ ยท ให โอกาสส งส ดในช ว ต ค อสน บสน นงานผ ว จ ยทางด านการศ กษาตลอดมา ตลอดจนเป นกาล งใจและด แลเอาใจใส ผ ว จ ยทา ให ผ ว จ ยม ความมานะ อดทน จนทาให งานว จ ยสาเร จล ล วงลงได ด วยด รวมถ งเพ อนๆของผ ว จ ยท ก ท าน และ เพ อนน กศ กษาปร ญญาโท คณะบร หารธ รก จ ภาคค า กล ม 1 มหาว ทยาล ยกร งเทพ ท คอย ให กาล งใจและให ความช วยเหล อในด านข อม ลเพ มเต มสาหร บงานว จ ยในคร งน ตลอดมา ค ณค าและ ประโยชน จากการค นคว าอ นพ งม ของงานว จ ยฉบ บน ผ ว จ ยขอมอบทดแทนบ ญค ณต อ บ ดา มารดา และคร อาจารย ท กท านท ได อบรมส งสอนศ ษย มาตลอด ด วยว ญญาณของความเป นคร ตลอดจนผ ม พระค ณท กท าน ส ธาท พย รองสว สด ช สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ จ ก ตต กรรมประกาศ ฉ สารบ ญตาราง ฌ สารบ ญภาพ ฎ บทท 1 บทนา 1.1 ท มาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย กรอบแนวค ดในการว จ ย สมมต ฐานการว จ ย ขอบเขตการว จ ย น ยามศ พท ประโยชน ของการว จ ย 11 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ประว ต ความเป นมาของการไฟฟ าส วนภ ม ภาค แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บการจ ดการความปลอดภ ยในการทางาน แนวค ดและทฤษฎ เก ยวก บพฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางาน กฎหมายท เก ยวข องก บความปลอดภ ยในการทางาน งานว จ ยท เก ยวข อง 32 บทท 3 ว ธ การดาเน นการว จ ย 3.1 ประชากรและกล มต วอย าง เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล การสร างเคร องม อ ระยะเวลาในการดาเน นการเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ล สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 45 ซ สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 4.1 ผลการว เคราะห เก ยวก บป จจ ยส วนบ คคลของผ ตอบแบบสอบถาม ผลการว เคราะห เก ยวก บป จจ ยการร บร เร องการจ ดการความปลอดภ ย ในการทางานของผ ตอบแบบสอบถาม ผลการว เคราะห เก ยวก บพฤต กรรมความปลดภ ยในการทางาน 57 ของผ ตอบแบบสอบถาม 4.4 ผลการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บสมมต ฐาน 61 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 5.1 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลการว จ ย ข อเสนอแนะท ได จากการว จ ย ข อเสนอแนะในการว จ ยคร งต อไป 77 บรรณาน กรม 78 ภาคผนวก 82 ประว ต ผ เข ยน 90 ฌ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1: จานวนการประสบอ นตรายหร อเจ บป วยเน องจากการทางาน จาแนกตาม 3 ความร นแรง ป ตารางท 3.1: แสดงเกณฑ การให คะแนนแบบสอบถามการร บร การจ ดการความปลอดภ ย 43 ตารางท 3.2: เกณฑ การให คะแนนแบบสอบถามการว ดพฤต กรรมในการทางาน 44 ตารางท 4.1: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามเพศ 52 ตารางท 4.2: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามอาย 52 ตารางท 4.3: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามระด บการศ กษา 53 ตารางท 4.4: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามตาแหน งหน าท 53 ร บผ ดชอบ ตารางท 4.5: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามระยะเวลาใน 54 การทางาน ตารางท 4.6: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามการได ร บ 54 การอบรบเร องความปลอดภ ยในการทางาน ตารางท 4.7: แสดงจานวนและร อยละของกล มต วอย างโดยจาแนกตามประสบการณ 55 การเก ดอ บ ต เหต ตารางท 4.8: นโยบายด านความปลอดภ ย 55 ตารางท 4.9: ความร ด านความปลอดภ ย 56 ตารางท 4.10: การร บร ข อม ลข าวสารด านความปลอดภ ย 57 ตารางท 4.11: ท ศนคต ท ม ต อความปลอดภ ย 58 ตารางท 4.12: การจ งใจด านความปลอดภ ย 59 ตารางท 4.13: การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ เก ยวก บความปลอดภ ย 60 ตารางท 4.14: การใช เคร องม อ อ ปกรณ ความปลอดภ ย เพ อความปลอดภ ยในการทางาน 61 ตารางท 4.15: ความพร อมทางด านร างกาย และจ ตใจของพน กงาน 62 ตารางท 4.16: แสดงผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยส วนบ คคล และ 63 พฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางานในการปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บเก ยวก บความปลอดภ ย ญ สารบ ญตาราง (ต อ) หน า ตารางท 4.17: แสดงผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยส วนบ คคล และ 65 พฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางานในการใช เคร องม อ อ ปกรณ ความปลอดภ ย เพ อความปลอดภ ยในการทางาน ตารางท 4.18: แสดงผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างป จจ ยส วนบ คคล และพฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางานในเร องความพร อมทาง 66 ด านร างกาย และจ ตใจของพน กงาน ตารางท 4.19: แสดงผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างการร บร เร องการจ ดการ 68 ความปลอดภ ยในการทางานและพฤต กรรมความปลอดภ ยใน การปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ เก ยวก บความปลอดภ ย ตารางท 4.20: แสดงผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างการร บร เร องการจ ดการ 69 ความปลอดภ ยในการทางานและพฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางาน ในการใช เคร องม อ อ ปกรณ ความปลอดภ ย เพ อความปลอดภ ยใน การทางาน ตารางท 4.21: แสดงผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างการร บร เร องการจ ดการ 71 ความปลอดภ ยในการทางานและพฤต กรรมความปลอดภ ยในการทางาน ในเร องความพร อมทางด านร างกาย และจ ตใจของพน กงาน ฎ สารบ ญภาพ หน า ภาพท 1.1: กรอบแนวค ดในการว จ ย 5 ภาพท 2.1: ลาด บการเก ดอ บ ต เหต ตามทฤษฎ โดม โน 21 ภาพท 2.2: แสดงความส มพ นธ ระหว างส งแวดล อม กระบวนการทางจ ตว ทยา 27 ในต วบ คคลพฤต กรรม และผลส บเน อง บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นประเทศไทยได ม การพ ฒนาเทคโนโลย ไปส การเป นประเทศอ ตสาหกรรม และม แนวโน มท จะขยายต วอย างต อเน อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks