โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน - PDF

Description
โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 10 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ ************************************************************************************************* 1.ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. ให น กเร ยน ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ด เพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหา ในการ ดาเน นช ว ต และม น ส ยร กการอ าน 2. ให น กเร ยนใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศ และรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ให น กเร ยนสามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และความร ส ก ในโอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค 4. ให น กเร ยนเข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของภาษาและพล งของ ภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต 5. ให น กเร ยนเข าใจและแสดงความค ดเห น ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมไทยอย างเห นค ณค า 2. คาอธ บายรายว ชา และนามาประย กต ใช ในช ว ตจร ง ศ กษาการอ านออกเส ยงบทร อยแก วท เป นบทบรรยาย และบทร อยกรอง เช น กลอนส ภาพ กลอนส กวา กาพย ยาน 11 กาพย ฉบ ง 16 กาพย ส รางคนางค 28 และโคลงส ส ภาพได ถ กต องเหมาะสมก บเร องท อ าน จ บใจความสาค ญจากเร องท อ าน ระบ เหต ผลและข อเท จจร งก บข อค ดเห นจากเร องท อ าน ว เคราะห ค ณค าท ได ร บจากการอ านงานเข ยนอย างหลากหลายท งงานเข ยน ในกล มอาเซ ยน ค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ด เข ยนส อสารโดยใช ถ อยคาถ กต อง ช ดเจน เหมาะสมและสละสลวย เข ยน บรรยายประสบการณ โดยระบ สาระสาค ญและรายละเอ ยดสน บสน น ประเม นความน าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน มน าวใจ ว เคราะห ความแตกต างของภาษาพ ดและภาษาเข ยนภาษาอาเซ ยน แต งบทร อยกรอง จาแนกและใช สานวนท เป นคาพ งเพยและ ส ภาษ ต สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน ว เคราะห วรรณคด และวรรณกรรมท อ านพร อมยกเหต ผลประกอบ การ อธ บายค ณค าของวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน ท องจาบทอาขยานตามท กาหนดและบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ บทร อยกรองของอาเซ ยน โดยใช ท กษะกระบวนการอ านสร างความร และว เคราะห เพ อแสดงความค ดเห นจากเร องท อ าน ฟ ง ด พ ด นาไปส การ ต ดส นใจ การแก ป ญหาในการดาเน นช ว ตอย างส นต ว ธ ม น ส ยร กการอ าน ใช กระบวนการเข ยนส อสาร และเข ยนเร องราวใน ร ปแบบต าง ๆ ม ความสามารถในการฟ ง และด อย างม ว จารณญาณ พ ดแสดงความค ดได อย างสร างสรรค แสดงความค ดเห นใน วรรณคด และวรรณกรรมอย างเห นค ณค าและนามาประย กต ใช เพ อให ผ เร ยนเป นผ ม มารยาทในการอ าน การเข ยน การฟ งการด การพ ด การแสดงความค ดเห นค ณค า เข าใจธรรมชาต ของภาษา เห นค ณค าร กภ ม ใจในภาษาไทย และภ ม ป ญญาทางภาษาไทย ยอมร บในการเปล ยนแปลงทางภาษาและพล งทาง ภาษา โดยสามารถนามาประย กต ใช ในช ว ตร วมก บประเทศต าง ๆ ในอาเซ ยนได อย างม ความร บผ ดชอบบนพ นฐานความ ซ อตรง เร ยบง าย การงาน ร กเมตตา กต ญญ ร ค ณ การสอบว ดผลกลางภาคเร ยนท 1 หน วย ท ช อหน วยการ เร ยนร สาระการเร ยนร แกนกลาง/ อาเซ ยน เอกสาร/ ส อการสอน ก จกรรมการเร ยน การสอน ว ธ การว ดและประเม นผล 1 น ราศภ เขาทอง - การอ านออกเส ยงกลอนส ภาพ -วรรณว จ กร - ฝ กอ านออกเส ยง คะแนนเก บระหว างเร ยน -การอ านจ บใจความจาก -ว ว ธภาษา กลอนส ภาพ กลางภาคเร ยนท 1 = 25 คะแนน วรรณคด เร องน ราศภ เขาทอง -ใบความร เร อง - ฝ กจ บใจความสาค ญ ภาคปฏ บ ต และวรรณกรรมอาเซ ยน การสร างคา จากเร องท อ าน - พ ดแสดงความค ดเห น 5 คะแนน -การเข ยนแนะนาสถานท สาค ญ -ใบความร เร อง - แบ งกล มเข ยนสถานท - อ านออกเส ยงกลอนส ภาพ 5 ต าง ๆบนส ออ เล กทรอน กส - การเข ยนจดหมายแนะนา การเข ยน จดหมาย ในการเด นทางของ ส นทรภ คะแนน * ทดสอบระหว างเร ยน 15 - การพ ดสร ปความพ ดแสดง -ฝ กการเข ยนจดหมาย คะแนน ความร ความค ดเห นอย าง แนะนาต ว สร างสรรค จากเร องท ฟ งและด -การพ ดประเม นความน าเช อถ อ ของส อท ม เน อหาโน มน าว - การสร างคา - สานวนคาพ งเพย ส ภาษ ต - วรรณคด และวรรณกรรม เก ยวก บท องถ น - ว เคราะห ค ณค าและข อค ดจาก -ฝ กการพ ดแสดงความ ค ดเห น -ฝ กสร างคาชน ดต าง ๆ -จาแนกสานวนคา พ งเพยส ภาษ ต -ฝ กว เคราะห ค ณค าและ ข อค ดจากเร อง 2.คะแนนสอบกลางภาคเร ยน 20 คะแนน * ปรน ยเช งว เคราะห 40 ข อ ค ดเป น 15 คะแนน (หน วยท 1 และหน วยท 5) * อ ตน ยเช งว เคราะห 1 ข อ ค ดเป น 5 คะแนน เร องน ราศภ เขาทอง - บทร อยกรองตามความสนใจ การสอบว ดผลกลางภาคเร ยนท 1 หน วย ท ช อหน วยการ เร ยนร สาระการเร ยนร แกนกลาง/ อาเซ ยน เอกสาร/ ส อการสอน ก จกรรมการเร ยน การสอน ว ธ การว ดและประเม นผล 5 ราชาธ ราช - อ านออกเส ยงบทร อยแก วเร อง -หน งส อ -ฝ กอ านออกเส ยงบท ราชาธ ราช วรรณว จ กร ร อยแก ว - อ านจ บใจความวรรณคด เร อง -หน งส อว ว ธ -ฝ กเข ยนเร ยงความ ราชาธ ราช ภาษา -ฝ กเข ยนย อความ - การเข ยนแนะนาตนเอง -ใบความร เร อง -จาแนกชน ดและหน าท - การเข ยนเร ยงความ การเข ยน ของคา - การเข ยนย อความ เร ยงความ ย อ -ฝ กว เคราะห - การเข ยนจดหมายขอความ ความ หาค ณค าและข อค ดจาก ช วยเหล อ เร อง - การพ ดสร ปความพ ดแสดง ความร ความค ดเห นอย าง สร างสรรค จากเร องท ฟ งและด - การพ ดประเม นความ น าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน ม น าว - ชน ดและหน าท ของคา - วรรณคด และวรรณกรรม เก ยวก บท องถ น - ว เคราะห ค ณค าและข อค ดจาก เร องน ราชาธ ราช การสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 1 หน วย ท ช อหน วยการ เร ยนร สาระการเร ยนร แกนกลาง/อาเซ ยน เอกสาร/ ส อการสอน ก จกรรมการเร ยน การสอน ว ธ การว ดและประเม นผล 2 โคลงโลกน ต - การอ านออกเส ยงบทร อยกรอง ประเภทโคลง - อ านจ บใจความวรรณคด ใน บทเร ยน - การเข ยนบนส ออ เล กทรอน กส - การเข ยนบรรยายประสบการณ - การพ ดประเม นความค ดอย าง สร างสรรค - การสร างคาพ อง - ชน ดและหน าท ของคาในประโยค -หน งส อ วรรณ ว จ กร -หน งส อว ว ธ ภาษา -ใบความร เร องคาพ อง - ใบความร เร องชน ดและ หน าท ของคา -ฝ กท กษะการอ าน โคลง -ฝ กจ บใจความ สาค ญ -ฝ กการเข ยน บรรยาย -จาแนกชน ดและ หน าท ของคาใน ประโยค -จาแนกคาพ งเพย ส ภาษ ต 1. คะแนนเก บระหว างเร ยน ปลายภาคเร ยนท 1 = 25 คะแนน * ทดสอบระหว างเร ยนหน วยท 2 และ 7 = 20 คะแนน * ทดสอบอ านออกเส ยงโคลง 5 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาคเร ยน 30 คะแนน * ปรน ยเช งว เคราะห 40 ข อ ค ดเป น 20 คะแนน (หน วยท 2 และ 7) - สานวนคาพ งเพยและส ภาษ ต * อ ตน ยเช งว เคราะห 2 ข อ - วรรณคด และวรรณกรรมส ภาษ ต คาสอน ค ดเป น 10 คะแนน - ว เคราะห ค ณค าและข อค ดจาก วรรณคด เร องโคลงโลกน ต - บทร อยกรองจากโคลงโลกน ต ตาม ความสนใจ 7 น ทานพ นบ าน - อ านออกเส ยงบทร อยแก วเร อง น ทานพ นบ าน - อ านจ บใจความน ทานพ นบ าน - การเข ยนจดหมายสอบถามข อม ล - การเข ยนรายงานโครงงาน - การเล าน ทาน - การสร างคา คาไวพจน (คาพ อง ความหมาย) - การว เคราะห น ทานพ นบ านพร อม ยกเหต ผลประกอบ -หน งส อ วรรณ ว จ กร -หน งส อว ว ธ ภาษา -ใบความร เร องการเข ยน โครงงาน -ฝ กการอ านออก เส ยงบทร อยแก ว -ฝ กจ บใจความ สาค ญ -ฝ กการเข ยน จดหมายธ รก จ -ฝ กการเข ยน โครงงาน -ฝ กเล าน ทาน -จาแนกคาไวพจน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21102 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ ************************************************************************************************* 1.ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. ให น กเร ยน ใช กระบวนการอ านสร างความร และความค ด เพ อนาไปใช ต ดส นใจ แก ป ญหา ในการ ดาเน นช ว ต และม น ส ยร กการอ าน 2. ให น กเร ยนใช กระบวนการเข ยนเข ยนส อสาร เข ยนเร ยงความ ย อความ และเข ยนเร องราวในร ปแบบต างๆ เข ยนรายงานข อม ลสารสนเทศ และรายงานการศ กษาค นคว าอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ให น กเร ยนสามารถเล อกฟ งและด อย างม ว จารณญาณ และพ ดแสดงความร ความค ด และความร ส ก ในโอกาสต างๆ อย างม ว จารณญาณและสร างสรรค 4. ให น กเร ยนเข าใจธรรมชาต ของภาษาและหล กภาษาไทย การเปล ยนแปลงของภาษาและพล งของ ภาษา ภ ม ป ญญาทางภาษา และร กษาภาษาไทยไว เป นสมบ ต ของชาต 5. ให น กเร ยนเข าใจและแสดงความค ดเห น ว จารณ วรรณคด และวรรณกรรมไทยอย างเห นค ณค า 2. คาอธ บายรายว ชา และนามาประย กต ใช ในช ว ตจร ง ศ กษาและอธ บายคาเปร ยบเท ยบและคาท ม หลายความหมายในบร บทต างๆจากการอ านเร อง เร องส น บทสนทนา น ทานชาดก วรรณคด ในบทเร ยน งานเข ยนเช งสร างสรรค บทความ การต ความคายากในเอกสารว ชาการโดยพ จารณาจาก บร บท การระบ ข อส งเกตและความสมเหต สมผลของงานเข ยนประเภทช กจ งโน มน าวใจ ว เคราะห ค ณค าท ได ร บจากการอ าน หน งส อท น กเร ยนสนใจและเหมาะสมก บว ย หน งส ออ านท คร และน กเร ยนกาหนดร วมก น ว เคราะห งานเข ยนอย างหลากหลายรวมท ง งานเข ยนปะ เภทต าง ๆ ของอาเซ ยน เข ยนเร ยงความเช งพรรณนา เข ยนย อความเร องส น คาสอน โอวาท คาปราศร ย ส นทรพจน รายงาน ระเบ ยบ คาส ง บทสนทนาเร องเล าประสบการณ เข ยนแสดงความค ดเห นเก ยวก บสาระจากส อท ได ร บเช น บทความ หน งส ออ านนอกเวลา ข าวและเหต การณ ประจาว น เหต การณ สาค ญต างๆ เข ยนจดหมายส วนต วและจดหมายก จธ ระ การเข ยนรายงาน การศ กษาค นคว าและโครงงาน พ ดแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค จากเร องท ฟ งและด การเล าเร องย อจากเร องท ฟ งและด การพ ดแสดง ความค ดเห นอย างสร างสรรค เก ยวก บเร องท ฟ งและด ประเม นความน าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน มน าวใจ พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว า จากการฟ ง อธ บายล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks