แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป PDF

Description
แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 17 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป ต ลาคม สารวจเตร ยมแบบพ มพ และใบเสร จร บเง นภาษ โรงเร อนและท ด น ธ นวาคม ออกหน งส อเว ยนแจ งผ เส ยภาษ ให ทราบล วงหน า มกราคม ก มภาพ นธ ร บแบบ ภ.ร.ด. 2 (ลงทะเบ ยนเลขท ร บ) ตรวจสอบความถ กต อง - ประเม นค ารายป / แจ งผลการประเม นภาษ / ร บชาระภาษ โรงเร อนและท ด นป ม นาคม พฤษภาคม ประเม นค ารายป และแจ งผลการประเม นตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบ ยน) - ร บคาร องอ ธรณ ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 (ลงทะเบ ยนเลขท ร บ) / พ จารณาคาร องแจ งผลการ ช ขาด - ร บชาระค าภาษ (ภายใน 30 ว นน บแต ว นท ได ร บแจ งผลการประเม น) - ออกหน งส อแจ งเต อนกรณ ผ ไม ย นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกาหนด (2 คร ง) - แจ งความดาเน นคด แก ผ ไม มาย นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกาหนด (ส งให น ต กร) ตาม ม.46 หร อ ม.48 (ข) ม ถ นายน ส งหาคม สารวจบ ญช ผ ค างชาระภาษ โรงเร อนและท ด นป ร บชาระภาษ กรณ ผ เส ยภาษ ชาระเก นกาหนดเวลา (ม เง นเพ ม) - ม หน งส อแจ งเต อนกรณ ผ ไม มาชาระภาษ ภายในกาหนด 3 คร ง (ม เง นเพ ม) - ออกตรวจสอบ / ไปพบผ ค างชาระภาษ ก นยายน ม หน งส อแจ งเต อนว าจะดาเน นการย ดอาย ดทร พย ส น (น ต กร) ตาม ม.44 - ร บชาระภาษ และเง นเพ ม ต ลาคม ม คาส งย ด อาย ด เพ อขายทอดตลาดทร พย ส น แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก. ข นเตร ยมการ 1. ตรวจสอบและค ดเล อกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ก นยายน 2557 ในงบประมาณ (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) 2. สารวจและจ ดเตร ยมแบบพ มพ ต างๆ ต ลาคม ประชาส มพ นธ ข นตอนและว ธ การเส ยภาษ พฤศจ กายน ก มภาพ นธ จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบเพ อย นแบบ ก อนธ นวาคม 2557 แสดงรายการทร พย ส น (ภ.ร.ด.2) และควรออกหน งส อเว ยน แจ งให ผ เส ยภาษ ทราบล วงหน า ข. ข นดาเน นการจ ดเก บภาษ 1. ร บแบบแสดงรายการทร พย ส น (ภ.ร.ด.2) และ มกราคม ก มภาพ นธ 2558 ตรวจสอบความถ กต อง 2. ประเม นค ารายป และกาหนดค าภาษ /ม หน งส อแจ งผล มกราคม เมษายน 2558 การประเม นภาษ (ภ.ร.ด.8) กรณ ปกต - ร บชาระภาษ (ชาระภาษ ในท นท หร อชาระภาษ มกราคม พฤษภาคม 2558 ภายในกาหนดเวลา) กรณ พ เศษ (1) ชาระภาษ เก นเวลาท กาหนด เก น 30 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งผลการประเม น - ร บชาระภาษ และเง นเพ ม ก มภาพ นธ ก นยายน 2558 (2) ผ ร บประเม นไม พอใจในผลการประเม นภาษ 1. ร บคาร องอ ทธรณ ขอให ประเม นค าภาษ ใหม มกราคม พฤษภาคม ออกหมายเร ยกให มาช แจงหร อออกตรวจสถานท ก มภาพ นธ ม ถ นายน ช ขาดและแจ งผลให ผ ร องทราบ ม นาคม กรกฎาคม ร บชาระภาษ และเง นเพ ม ม นาคม ก นยายน ปฏ บ ต ตามคาส งศาล (กรณ นาคด ไปส ศาล) -2- ค. ข นประเม นผลและเร งร ดการจ ดเก บ 1. ไม ย นแบบแสดงรายการทร พย ส น (ภ.ร.ด.2) ภายในกาหนดเวลา - เม อใกล จะส นส ดเวลาท ประกาศกาหนดให ย นแบบ ก มภาพ นธ 2558 (ภ.ร.ด.2) ให ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ไม ย นแบบ - แจ งความต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง (อาเภอ) ม นาคม พฤษภาคม 2558 เพ อดาเน นคด แก ผ ไม มาย นแบบ - ร บชาระเง น เมษายน ก นยายน ประสานก บอาเภอขอทราบผลคด เป นระยะๆ ม นาคม ก นยายน 2558 หมายเหต ในป ต อไปหากไม ย นแบบอ ก ให ดาเน นการตาม ม.48 (ข) 2. ย นแบบ ภ.ร.ด.2 แล วแต ไม ยอมชาระภาษ - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ชาระภาษ โรงเร อนและท ด น ป คร งท 1 พฤษภาคม คร งท 2 ม ถ นายน 2558 (ดาเน นการให สอดคล องก บ - คร งท 3 กรกฎาคม 2558 การแจ งผลการประเม นภาษ ) - ร บชาระภาษ และเง นเพ ม พฤษภาคม ก นยายน ดาเน นการบ งค บจ ดเก บภาษ (ย ด อาย ด และขาย ต ลาคมเป นต นไป ทอดตลาดทร พย ส น) กรณ หล กเล ยงไม ยอมชาระภาษ แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น แยกปฏ บ ต ตามเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ เจ าพน กงานจ ดเก บรายได 1. สารวจเตร ยมแบบพ มพ ต าง ๆ 2. ตรวจสอบและจ ดทาบ ญช ผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณหน า 3. ร บแบบ ภ.ร.ด. 2 (ลงทะเบ ยน) 4. ตรวจสอบความถ กต องของเอกสารข นต น 5. ร บชาระเง นค าภาษ / ส งเง นรายได ประจาว น 6. ออกหน งส อเว ยนแจ งผ เส ยภาษ ทราบล วงหน า 7. ตรวจสอบความถ กต องของแบบ ภ.ร.ด ร บคาร องอ ทธรณ ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 (ลงทะเบ ยนร บ) 9. สารวจผ ไม มาย นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกาหนด 10. ประสานก บอาเภอขอทราบผลคด ท กระยะ ห วหน าส วนการคล ง 1. ตรวจสอบความถ กต องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด. 2 และเอกสารประกอบ 2. แจ งผลการประเม นตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบ ยน) 3. ออกตรวจสอบ / ไปพบผ ค างชาระภาษ 4. แจ งผลการช ขาดกรณ อ ทธรณ ภาษ ปล ดองค การบร หารส วนตาบล ผ บร หารท องถ น 1. ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ 2. ตรวจสอบความถ กต องของแบบ ภ.ร.ด ประเม นค ารายป ตามหล กเกณฑ ท กาหนดโดยพ จารณาจากข อเท จจร งประกอบ 4. ออกหน งส อแจ งเต อนกรณ ไม ย นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกาหนด 5. ออกหน งส อเต อนผ ไม มาชาระภาษ ภายในกาหนด 6. ตรวจสอบ ต ดตามและประเม นการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานจ ดเก บรายได 1. พ จารณาคาร องอ ทธรณ ภาษ (พ จารณาการประเม นใหม ) 2. ลงมต ช ขาดตามคาร องและแจ งผลการช ขาดให ผ ร องทราบ 3. มอบอานาจให แจ งความดาเน นคด แก ผ ใม มาย นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกาหนด 4. ม คาส งย ด อาย ด และขายทอดตลาดทร พย ส น แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ ป าย ประจาป ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ 2558 ก นยายน 2557 (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) 2. สารวจและจ ดเตร ยมแบบพ มพ ต างๆ ต ลาคม ประชาส มพ นธ ข นตอนและว ธ การเส ยภาษ พฤศจ กายน ก มภาพ นธ จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบเพ อย นแบบแสดง รายการภาษ ป าย (ภ.ป.1) ธ นวาคม ข. ข นดาเน นการจ ดเก บ 1. กรณ ม ป ายก อนเด อนม นาคม ร บแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ กต อง มกราคม ม นาคม ประเม นค าภาษ และม หน งส อแจ งผลการประเม น (ภ.ป.3) มกราคม เมษายน กรณ ม ป ายหล งเด อนม นาคม ร บแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถ กต อง เมษายน ธ นวาคม ประเม นค าภาษ และม หน งส อแจ งผลการประเม น (ภ.ป.3) 3. การชาระภาษ กรณ ปกต - ร บชาระภาษ (ชาระในว นย นแบบหร อชาระภาษ ภายในกาหนดเวลา) มกราคม พฤษภาคม 2558 กรณ พ เศษ (1) ชาระภาษ เก นเวลาท กาหนด (เก น 15 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งผลการประเม น) - ร บชาระภาษ และเง นเพ ม (2) ผ ประเม นไม พอใจในผลการประเม นภาษ 1. ร บคาร องอ ทธรณ ขอให ประเม นค าภาษ ใหม (แบบ ภ.ป.4) ก มภาพ นธ พฤษภาคม ออกหมายเร ยกให มาช แจงหร อออกตรวจสถานท ก มภาพ นธ ม ถ นายน ช ขาดและแจ งผลให ผ ร องทราบ (แบบ ภ.ป.5) ม นาคม กรกฎาคม ร บชาระภาษ และเง นเพ ม ม นาคม ก นยายน ปฏ บ ต ตามคาส งศาล (กรณ นาคด ไปส ศาล) หมายเหต กรณ ป ายหล งเด อนม นาคม การย นแบบการประเม น การชาระภาษ และอ ทธรณ ให ปฏ บ ต ระหว าง เด อนเมษายน ธ นวาคม -2- ค. ข นประเม นผลและเร งร ดการจ ดเก บภาษ 1. ไม ย นแบบแสดงรายการทร พย ส น (ภ.ป.1) ภายในกาหนดเวลา - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ย นแบบ ม นาคม (เม อใกล จะส นส ดเวลาท ประกาศกาหนดให ย นแบบ) - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ไม ย นแบบภายในกาหนดเวลา - คร งท 1 เมษายน คร งท 2 พฤษภาคม แจ งความต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง (อาเภอ) เมษายน กรกฎาคม 2558 เพ อดาเน นคด แก ผ ไม ย นแบบ - ร บชาระภาษ และเง นเพ มตามมาตรา 25 เมษายน ก นยายน ย นแบบ ภ.ป.1 แล วแต ไม ยอมชาระภาษ ภายในกาหนดเวลา - ม หน งส อแจ งเต อนผ ท ย งไม ชาระภาษ - คร งท 1 พฤษภาคม คร งท 2 ม ถ นายน คร งท 3 กรกฎาคม ร บชาระภาษ และเง นเพ ม พฤษภาคม ก นยายน ดาเน นการบ งค บจ ดเก บภาษ (ย ด อาย ด และขายทอดตลาดทร พย ส น) กรณ หล กเล ยงไม ยอมชาระภาษ ต ลาคมเป นต นไป แผนการปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ บาร งท องท ประจาป ข นเตร ยมการ 1. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ก นยายน สารวจและจ ดเตร ยมแบบพ มพ ต างๆ ต ลาคม ประชาส มพ นธ ข นตอนและว ธ การเส ยภาษ พฤศจ กายน ก มภาพ นธ จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบเพ อย นแบบแสดงรายการทร พย ส น ธ นวาคม ข นดาเน นการจ ดเก บภาษ 1. เจ าของทร พย ส นย นแบบแสดงรายการเพ อแจ งรายการท ด น (ภ.บ.ท.5) มกราคม ม นาคม เจ าหน าท ตรวจสอบความถ กต อง พน กงานเจ าหน าท ทาการประเม น เมษายน และค านวณค าภาษ (ในป แรกของการย นแบบ ภ.บ.ท.5) 3. การชาระภาษ แยกออกเป น 2 ประเภท ก. ร บชาระภาษ กรณ ปกต 1. ร บชาระเง นภาษ ภายในกาหนดเวลา เมษายน ข. ร บชาระภาษ กรณ พ เศษ 1. ชาระภาษ เก นเวลาท อบต.ประกาศกาหนดจะต องเส ยเง นเพ มตามกฎหมาย 2. ร บคาร องอ ทธรณ ภาษ ใหม ต อเจ าพน กงานประเม นภายใน 30 ว น 4. ข นประเม นผลและเร งร ดการจ ดเก บ 1. ไม มาย นแบบแสดงรายการทร พย ส น (ภ.บ.ท.5) ภายในกาหนดเวลา ก มภาพ นธ จะต องม หน งส อแจ งเต อนผ ท ไม มาย นแบบให มาย นแบบ 2. แจ งความดาเน นคด แก ผ ไม มาย นแบบต อพน กงานสอบสวนฝ ายปกครอง (อาเภอ) ม นาคม พฤษภาคม 2558 เพ อให พน กงานสอบสวนหาต วผ กระท าผ ดและก าหนดโทษปร บ 3. ผ ร บประเม นย นแบบ (ภ.บ.ท.5) แต ไม ยอมมาชาระภาษ เม อตรวจสอบผ ร บประเม นรายใดไม มาชาระภาษ ภายใน 30 ว น น บแต ว นท ได ร บแจ งการประเม นแล วจะต องม หน งส อแจ งเต อน - คร งท 1 ภายในเด อน พฤษภาคม คร งท 2 ภายในเด อน ม ถ นายน คร งท 3 ภายในเด อน กรกฎาคม หากผ ร บประเม นรายใดมาชาระภาษ จะต องชาระภาษ และเง นเพ ม การชาระเง นเพ มจะต องเส ยเง นร อยละสอง ต อเด อน หร อร อยละ 24 ต อป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks