๑. เร องแจ งท ประช มทราบ - PDF

Description
สร ปการประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ คร งท ๔/๒๕๕๗ ว นท ๕-๖ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก วร สอร ท อ.ส งหนคร จ.สงขลา ๑. เร องแจ งท ประช

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 10 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปการประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ คร งท ๔/๒๕๕๗ ว นท ๕-๖ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก วร สอร ท อ.ส งหนคร จ.สงขลา ๑. เร องแจ งท ประช มทราบ - ร บมอบนโยบาย ของผ ว าราชการจ งหว ด พ ทล ง นายว น ย บ วประด ษฐ เม อว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ ห องกาบบ ว ศาลากลางจ งหว ดพ ทล ง นโยบายของผ ว าราชการจ งหว ดพ ทล ง ๑. ย ดหล กสถาบ นพระมหากษ ตร ย สานต อโครงการพระราชดาร งานร ฐพ ธ ต องจ ดให ถ กต อง สมพระเก ยรต ห วหน าส วนราชการผ นาต องมาด วยตนเอง ๒. การปฏ บ ต ราชการ ให ย ดประกาศและคาส ง ของ คสช. ไม ต องรอคาส งของจ งหว ดและให ศ กษา road map ของ คสช. ด วย ได แก การปรองดอง เร องความสมานฉ นท ให ม การจ ดในระด บจ งหว ดและ อาเภอ นอกจากน คสช. ย งเน นย าเร องการพน น ยาเสพต ด การต ดไม ทาลายป า จะต องไม ม ส งเหล าน การต ดตามข าวสารท ม ผลกระทบต อประเทศชาต ให ช วยก นด แล ๓. ย ทธศาสตร ป ๒๕๕๗ ให เร งร ดต ดตามงานโครงการต างๆ สามารถด าเน นการได หร อไม ม ป ญหาอ ปสรรคอย างไรให แจ งจ งหว ดทราบภายใน ๑๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ๔. การประช ม ครม.น อยปร บเปล ยนช อเป น เราร กเม องล ง เน องจากท ผ านมาม การประช มก น มากเด อนละ ๔ คร ง จากน จะนาส การปฏ บ ต โดยกาหนดประช มเด อนละคร งเป นเวท เราร กเม องล ง และ ผ ว าพบประชาชน ปร บจาก ๒ ว นเหล อ ๑ ว นและนามาสร ปผลในการประช ม ห วหน าส วนราชการ ในการ ประช มประจาเด อน ซ งวาระเม องล งเฉล มพระเก ยรต จะเป น ๕ เร อง ค อ คนด คนม ป ญญา รายได ส ขภาพ ด และส งแวดล อม โดยเน นย าทาบ านเม องให สะอาด หน วยงานต องเป นต วอย างท ด ของประชาชน โดย รายได จะเน นเร องจาหน ายอาหาร โต ะเม องล ง แกงน าเคย ปลาด กร าเป นหล ก ๕. การแต งกาย ว นจ นทร เคร องแบบ นอกน นคงเด ม ๖, งานกาชาด สลากเหล ออ ก ๒๐๐ เล ม และเช ญชวนบร จาคส งของ สาหร บการแถลงข าวการ จ ดงาน กาหนดว นท ๙ ม ถ นายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. บร เวณหน าพระพ ทธฯ - การบร หารงบประมาณตามย ทธศาสตร ป ๕๗ ในเร องของงบประมาณต าง ๆ ท ค างเบ กจ าย ต อง ดาเน นการให แล วเสร จ ภายในว นท ๑๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ต องตรวจสอบงบประมาณท ค างเบ ก ๒ ป กรณ งบประมาณค าก อสร างท ค างจ ายท โรงเร ยนอน บาลกงหราส งค นมา ให กล มนโยบายและแผน ดาเน นการส งค น - งานกาชาด ขอบค ณท กคนท ให ความร วมม อในเร องของสลากกาชาด - สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานจ ดท าแนวปฏ บ ต ของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ภายใต การบร หารราชการของคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) ตามหน งส อท ศธ ๐๔๒๗๗/๑๒๕ ลงว นท ๒ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษาท กเขตใช เป นแนวปฏ บ ต เด ยวก น จ งขอให สถานศ กษาถ อปฏ บ ต อย างเคร งคร ด ด งน ๒ ๑. การปฏ บ ต ราชการให เป นไปตามปกต โดยให ต ดตามข อม ลข าวสาร และแนวปฏ บ ต จากส วน ราชการต นส งก ด ๒. การจ ดการเร ยนการสอนให เป นไปตามแนวทางของประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข และม งเน นให เก ดความสมานฉ นท ๓. ให กาก บด แลข าราชการ บ คลากรทางการศ กษา น กเร ยน และผ ปกครองโดยรวมถ งองค กรท ม ส วนเก ยวข องก บสถานศ กษาให ม ความเข าใจในการปฏ บ ต งานในสถานการณ ภายใต การบร หารราชการของ คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช) ๔. ให ม การจ ดต งเวรยามหร อจ ดระบบร กษาความปลอดภ ยของบ คคล สถานท ราชการ และ ทร พย ส นอย างเคร งคร ด ๕. การเผยแพร ข อม ลข าวสาร ๕.๑ ห ามนาเสนอหร อเผยแพร ข อความทางส งพ มพ ว ทย ส อสาร หร อทางส อออนไลน ท ม ล กษณะท ม ล กษณะ ปล กระดม ย วย ช กชวน สร างความร นแรง ข อความอ นเป นเท จ ไม เคารพกฎหมาย หร อ ต อต านการปฏ บ ต งานของคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) ๕.๒ ห ามว พากว จารณ การทางานของคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.)และบ คคลท เก ยวข อง ๖. การช มน มทางการเม อง ๖.๑ ห ามข าราชการและบ คลากรทางการศ กษาเข าไปเก ยวข อง หร อเข าวมช มน มทางการเม อง ๖.๒ ห ามช กชวนให ม การช มน ม หร อต อต านการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ๖.๓ ห ามอน ญาตให ใช สถานท หร อสน บสน นว สด อ ปกรณ ในการช มน มทางการเม อง ๖.๔ แจ งเต อนและขอความร วมม อน กเร ยน และผ ปกครองหล กเล ยงการเข าไปในท ม การ ช มน ม เพ อความปลอดภ ย ๖.๕ หากม ความจาเป นต องจ ดประช มส มมนาขอให ทาเท าท จาเป น ระม ดระว งไม ให ม ส วน เก ยวก บข อง ประเด นทางการเม อง ๗. ให ข าราชการในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานปฏ บ ต ตามประกาศคณะ ร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) เร อง ห ามบ คคลออกนอกเคหะสถาน ๘. ให หน วยงาน และบ คลากรในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานให ความ ร วมม อ และสน บสน นภารก จของคณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.)ในท กระด บ ๙. ให สอดส องด แล ต ดตามเหต การณ ในพ นท ท ร บผ ดชอบ กรณ ม แนวโน ม จะม เหต ความไม สงบ ให รายงานผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช นท นท ๑๐. ให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาและม ธยมศ กษาท กเขตจ ดต งศ นย และ คณะกรรมการประสานงานเฝ าระว งร กษาความสงบของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา โดยประสานการ ปฏ บ ต ก บศ นย ประสานงานร วมคณะร กษาความสงบแห งชาต คณะร กษาความสงบแห งชาต (คสช.) สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๑๑. ให ผ บ งค บบ ญชาสอดส อง ด แล เอาใจใส การปฏ บ ต งานของข าราชการในส งก ดให เป นไปตาม ระเบ ยบของทางราชการอย างเคร งคร ด ๓ - การใช คาข นต น สรรพนาม คาลงท าย ในหน งส อราชการและคาท ใช ในการจ าหน าซองถ ง ห วหน าคณะร กษาความสงบแห งชาต ตามหน งส อสาน กนายกร ฐในตร ท นร ๐๑๐๖/ว ๔๑๒ ลงว นท ๔ ม ถ นายน ๒๕๕๗ เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการใช คาข นต น สรรพนาม คาลงท ายในหน งส อราชการ และ คาท ใช ในการจ าหน าซองถ งห วหน าคณะร กษาความสงบแห งชาต เป นไปด วยความเหมาะสมในแนวเด ยวก น จ งให ใช คาตามท กาหนดไว ในข อ ๓.๑ ของภาคผนวก ๒ ท ายระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๕๖ ค อ คาข นต น ให ใช กราบเร ยน สรรพนาม ให ใช ข าพเจ า กระผม ผม ด ฉ น ท าน คาลงท าย ให ใช ขอแสดงความน บถ ออย างย ง คาท ใช ในการจ าหน าซอง ให ใช กราบเร ยน - ให หล กค ดของท านว.วช รเมธ ว ธ พ ฒนาป ญญา (ว.วช รเมธ ) ๑.) ป ญญามาจาก 3 แหล ง ๑.๑ ป ญญามาจากการศ กษา ป ญญามาจากการศ กษาหาความร การสด บร บฟ งจากการ ถ ายทอดของผ อ น และเก ดจากการ ส งสมความร (ส ตมยป ญญา) ๑.๒ ป ญญาเก ดจากการร จ กค ด ร จ กพ จารณาส งต าง ๆ อย างเป นระบบ ม ระเบ ยบว ธ (จ นตามยป ญญา) ๑.๓ ป ญญาเก ดจาก การลงม อฝ กห ด สะสมประสบการณ จนตกผล ก เป นป ญญาท ด ง พร อมด วยท กษะ ๒.) ป ญญาจากหล กห วใจน กปราชญ (ส จ ป ล ) ผ ม ค ณสมบ ต ท ง 4 ประการน คนน นม โอกาสส งท จะเป นป ญญาชน เป นน กค ด เป น น กเข ยน เป นน กพ ด และเป นน กปราชญ ๑. ส (ส ตะ) ฟ ง ๒. จ (จ นตะ) ค ด ๓. ป (ป จฉา) ถาม ๔. ล (ล ข ต) เข ยน ๒. เร องเสนอเพ อทราบ ๒.๑ เร องส บเน องจากการประช มคร งท แล ว ตารางส งเคราะห จากภารก จประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาคร งท ๓/๒๕๕๗ (เอกสารแนบรายงานการประช ม) - การจ ดสภาพแวดล อมภายในโรงเร ยน โรงเร ยนต องม ความพร อมในเร องของ สภาพแวดล อมตลอดเวลารวมท งเวลาป ดภาคเร ยน ได ให บ คลากรสาน กงานเขตพ นท การศ กษาออกไป ต ดตามการจ ดสภาพแวดล อมภายในสถานศ กษา ๒ คร ง เม อว นท ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และว นท ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มอบให ผ อานวยการกล มนโนบายและแผนเป นเจ าภาพหล ก และได สร ปผลการ ประเม นความพร อมของโรงเร ยนก อนเป ดภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ โดยจ ดลาด บคะแนนเป นลาด บท ๑,๒ และ ๓ ในแต ละเคร อข าย ๔ - การเกล ยอ ตรากาล งข าราชการ เน องจากอ ตราก าล งหลายโรงเร ยนเก นเกณฑ และม หลายโรงเร ยนท ย งขาด ได ใช ระเบ ยบหล กเกณฑ มาบร หารจ ดการ และสร างความเข าใจให ท กคน เห นความสาค ญในเร องของการเกล ยอ ตรากาล ง ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ม การประช ม อ.ก.ค.ศ. ก จะ ดาเน นการเกล ยอ ตรากาล ง โรงเร ยนบ านพ ด กรป.กลาง ให ความร วมม อช วยสร างความเข าใจก บคร ได ม คร ท ย นด และย นยอมไปช วยราชการทาให สามารถเกล ยอ ตรากาล งได มากข น เป นประโยชน ก บทางราชการ - การค ดเล อกโรงเร ยนต นแบบ น กเร ยนไทยส ขภาพด ระด บประเทศ และการ ค ดเล อกโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม ต อไปในการค ดเล อกก จกรรมต าง ๆ น น ไม ใช เฉพาะกรรมการค ดเล อก จะใช เวท การแลกเปล ยนเร ยนร ให ม ส วนร วมก นมากข น - การใช ภาษาอ งกฤษในสถานศ กษา เน นในเร องของการผสมผสานภาษาให เด ก กล าพ ด จากการจ ดก จกรรมแรลล ฝ กปฏ บ ต ภาษาอ งกฤษ ให โรงเร ยนนาไปใช ออกแบบให ก บคร น กเร ยน และช มชน ในส วนของผ บร หารโรงเร ยนในคราวหน าจะจ ดก จกรรมแรลล ภายในอาเภอ - การค ดกรองเด ก LD ข อม ลดาเน นการเสร จแล ว ๕ เคร อข าย ค อ เคร อข าย พ นธป ญญา ร งส ตร ม ตร สองเกาะ ท งธงทอง บ รพาป าบอน ท เหล อกาล งดาเน นการ ม ข อทดสอบในเอกสารว ชาการกล มน เทศ (แนบวาระการประช ม) เป นต วอย าง ข อทดสอบก อนการอบรมผ ดาเน นการค ดกรองคนพ การทางการศ กษา สามารถนาไปทดสอบคร ในโรงเร ยน จากท ประช มคร งท แล ว ได แจ งว าเด ก LD ม LD แท ก บ LD เท ยม LDเท ยม ค อ ไม ใช LD แต เป นประเภทเด กเร ยนอ อน เด กเร ยนอ อนเก ดจากหลายสาเหต เช น เด กเคร ยด เด กท สมอง ไม สมบ รณ เป นเพราะขาดน า ขาดความอบอ น ถ กท งให อย ก บยายก บย าท ไม ม ความพร อม เด ก LD ต องใช นว ตกรรม ว ธ การท ต างไปจากคนอ นท จะทาให เขาม ความส ข ใน การเร ยน จ ดการเร ยนร ในเร องท เขาฉลาดท ส ดมาใช เป นส อ มองข ามส งท เขาบกพร องอย พ ฒนา แก ป ญหาเปล ยนจากเคร ยดเป นสน กสนานในการเร ยน โดยเฉพาะการเร ยนการสอนจากการปฏ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks